Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

167/13 z dnia 22.05.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 167/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 22 maja 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie - Pani Ewie Strzeleckiej, w zakresie zaciągania zobowiązań.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Mogilnie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie
9. Spotkanie z biegłymi rewidentami, przedstawienie sprawozdania ekonomiczno – finansowego SPZOZ.
10. Sprawy rózne.
11. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r. Zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia dotacji na prowadzenie Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą w Strzelnie oraz Gimnazjum w Bielicach, środki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność. Dokonano również zmian w planach wydatków w ZS w Mogilnie celem zabezpieczenia środków na dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne oraz w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na dodatkową składkę członkowską dla „Stowarzyszenie Sąsiedzi" oraz środki na wyceny i ekspertyzy w związku z przejmowaniem pojazdów. Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami dotyczącymi opłat za założenie ksiąg wieczystych.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 390/13.

ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie - Pani Ewie Strzeleckiej, w zakresie zaciągania zobowiązań. Podstawę do przekazania upoważnienia stanowi art. 228 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz § 3 ust. l i 3 Uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020. Uchwalą Nr XXXVII/209/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w załączniku dotyczącym przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do w/w uchwały zostało wprowadzone zadanie związane z realizacją projektu w ramach POKL Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, tytuł projektu: „Kobiety górą'". Okres realizacji projektu: lata 2013 - 2014. Ogólna wartość: 309.331,00 zł w tym w roku 2013 - 211.828,00 zł oraz w 2014-97.503,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 391/13.

ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Pani Monice Grabowskiej- pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach udzielono pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Jeżeli następstwem dokonanej czynności prawnej jest możliwość powstania zobowiązania majątkowego, dla skuteczności czynności wymagana jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub upoważnionej przez niego osoby.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 392/13.

ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Mogilnie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego. Do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego I kadencji wyznaczono, jako przedstawicieli Zarządu Powiatu w Mogilnie: Roberta Musidłowskiego oraz Izabelę Rogowską. I kadencja Rady będzie trwać dwa lata od momentu jej powołania.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 393/13.

ad.8
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie. Do konkursu zgłosił się jeden kandydat. Oferta zawierała wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Do postępowania konkursowego Komisja dopuściła zgłoszonego kandydata i  przeprowadziła rozmowę na temat koncepcji funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie. W wyniku tajnego głosowania komisja konkursowa ustaliła, że Pani Lidia Rumianowska otrzymała wymaganą większość oddanych przez członków komisji głosów. Zarząd zatwierdził konkurs na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie ogłoszony i przeprowadzony na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie Nr 372/13 z dnia 17 kwietnia 2013r
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 394/13.

ad.9
Spotkanie z biegłymi rewidentami, przedstawienie sprawozdania ekonomiczno – finansowego SPZOZ.

Prezes Zarządu Biura Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Biegły Rewident Marianna Sobieraj wyjaśniła, że badanie sprawozdania finansowego zaplanowano w taki sposób, aby uzyskać pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. Badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie polityki rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, jak i całościową ocenę sprawozdania finan¬sowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dzień 31.12.2012r, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r,
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Biegły Rewident z Biura Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Katarzyna Kowalczyk stwierdziła, że przyczyną problemów finansowych naszego Zakładu jest limitowanie przez NFZ udzielanych przez SP ZOZ świadczeń. Brak płynności finansowej nie może być jednak podstawą do zaprzestania działalności, ponieważ dalsze istnienie zakładu jest uzasadnione celami i zadaniami, dla których został utworzony. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych. Do środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500 zł stosuje się stawki amortyzacji przewidziane w przepisach podatkowych. Środki trwałe o wartości do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania. Materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo - wartościową. Cenami stosowanymi do wyceny są przeciętne cen zakupu. Na dzień bilansowy wycenia się i wykazuje w bilansie wartość niewykorzystanych leków i materiałów medycznych, nie wycenia się produktów w toku produkcji ze względu na krótki okres realizacji świadczeń (średnio 10 dni) i nieistotny wpływ zmiany stanu produktów na aktywa i wynik finansowy Zakładu, na dzień bilansowy nie ustala się aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego z uwagi na brak możliwości ich wykorzystania z powodu zwolnienia dochodów z działalności statutowej SPZOZ z podatku dochodowego od osób prawnych, na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących aktywa.  Aktualizacja należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych niefinansowanych ze środków publicznych ze względu na znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności dokonywana jest w postaci ogólnych odpisów aktualizujących.
Wynik zmniejszyliśmy o milion, żaden ze wskaźników nie znajduje się w bezpiecznym poziomie, wszystkie są poniżej a szpital ma problemy z płatnościami. Starta wynosi 986tys.zł. Wynik jest poprawiony przez księgowanie usług zgodnie z przepisami. Wskaźnik spłaty wzrósł w stosunku do roku ubiegłego, wskaźnik płynności czy 1,2 czy 3. Trudny temat nie tylko w SPZOZ Mogilno. Dużym problemem dla szpitala jest podnoszenie cen leków przez firmy farmaceutyczne. Wszędzie obserwujemy wysokie ceny leków a szpitale muszą mieć ich zapas. Wskaźniki płynności i zobowiązań są niepokojące. Wskaźnik płynności pierwszego stopnia jest 0,43 a powinien być między 1,2- 2, czyli znacznie poniżej. Wskaźnik płynności drugiego stopnia 0,4 a powinien być ok 1, wskaźnik pokrycia zobowiązań było 38 a jest 49 czyli o 11 dni się przedłużył, wskaźnik spłaty należności jest na takim samym poziomie. Szpital musi przyjąć pacjenta, musi być leczony a NFZ nie płaci za nadwykonania, punkty również pozostają na wcześniejszym poziomi, NFZ nie bierze pod uwagę wzrostu cen np. energii.

Skarbnik Karina Kostyra zapytała jak wygląda Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych?

Biegły Rewident z Biura Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Katarzyna Kowalczyk  wyjaśniła, że ZFŚS został utworzony, ale w pełni nie przekazano go na rachunek, o czym napisaliśmy w raporcie, jest to zobowiązanie, należy te środki przekazać. Co chwilę ukazują się nowe wyroki sądów najwyższych w sprawie przedawnienia świadczeń socjalnych. Pracownicy mogą pozwać szpitala a szpitala poniesie dodatkowo koszty sądowe, świadczenia i tak będzie trzeba zapłacić. Sytuacja z Funduszem nie do końca jest uregulowana, brak zapisów, kiedy ulega przedawnieniu, każdy wyrok sądu jest inny.

Dyrektor SPZOZ Barbara Buzała dodała, ze prawnik odszukał ostatni wyrok sądowy w tej sprawie, gdzie sie mówi, ze te środki nie ulegają przedawnieniu.

Prezes Zarządu Biura Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Biegły Rewident Marianna Sobieraj nie rozumiała, dlaczego związki zawodowe nie są aktywne i nie pilnują ZFŚS. Jeśli tak jest to Zakład ma prawo obniżyć ten Fundusz.

Biegły Rewident z Biura Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Katarzyna Kowalczyk stwierdziła, że skoro jest zła sytuacja szpitala związki powinny o tym wiedzieć i odstąpić od naliczania funduszu, który przysługuje. To chyba zakorzenienia ze starego systemu Komunistycznego „należy się”, nie biorą tego pod uwagę, że jeśli szpital przestanie istnieć nikt pracy nie będzie miał. Pracownicy nie maja świadomości, wychodzą z założenia, że to publiczna służba zdrowia i się należy. Z czego to wynika?

Dyrektor SPZOZ Barbara Buzała liczyła oszczędności, gdyby szpital był jeden, to są milionowe oszczędności na kosztach stałych, dotyczących chociażby utrzymania infrastruktury.

Starosta Mogileński Tomasz Braczak wyjaśnił, że opieka świąteczna, nocna z kieszeni powiatu 36tys.zł miesięcznie, ale będzie trzeba to przerwać, bo nie będzie nas stać, skąd brać skoro NFZ nie płaci.

Biegły Rewident z Biura Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Katarzyna Kowalczyk powiedziała, że są szpitale w kraju, które miały straty a od dwóch lat mają dochody na poziomie miliona bez pomocy starostwa, ale wszystkie usługi, które można wyprowadzono na zewnątrz. 

Prezes Zarządu Biura Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Biegły Rewident Marianna Sobieraj proponuje, aby walczyć o wycenę usług, analizować cenę a może zmienić usługi.

Dyrektor SPZOZ Barbara Buzała wyjaśniła, ze nie może SPZOZ zmienić w ciągu najbliższych kilku lat zmienić usług, ponieważ są zakontraktowane.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zapytał jak poprawić płynność finansową? Czy pożyczkę wziąć?

Biegły Rewident z Biura Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Katarzyna Kowalczyk wyjaśniła, że pożyczka nie da efektów, ponieważ wzrosną pieniądze na chwilę a z drugiej strony zobowiązania. Zadłużanie się niczym nie skutkuje. Chyba, że Starostwo udzieliłoby pożyczki i umorzyło, ale to nie skutkuje tym by szpital sobie sam radził. Trudno poradzić. Dziwię się, że pielęgniarki nie chcą przejść na kontrakty.

Dyrektor SPZOZ Barbara Buzała wyjaśniła, że zgodziły sie tylko trzy i jak zatrudniamy to też proponujemy kontrakt. Zwalnialiśmy przy restrukturyzacji pielęgniarki i mogły zostać na kontrakcie, ale wolały zostać bez pracy.

Biegły Rewident z Biura Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Katarzyna Kowalczyk stwierdziła, że przecież opłacając ZUS na kontrakcie są takie same przywileje. A jeśli szpital zostanie zamknięty to nie będzie odpraw emerytalnych i pracy. Patrzenie w tak krótkiej perspektywie może odbić się czkawką. Na działalności operacyjnej tam gdzie mamy wpływ z NFZ i koszty funkcjonowania szpitala, to macie Państwo stratę 1.070tys.zł Dopóki NFZ nie podniesie punktów szpital sobie nie poradzi.

ad.10
Zarząd zapoznał sie z informacją Komisji Konkursowej do Przeprowadzenia Konkursu na Stanowisko Dyrektora SPZOZ w Mogilnie. W drodze tajnego głosowania wybrano kandydaturę Pana Michała Ogrodowicza. Kandydaci zgłoszeni do konkursu otrzymają pisemne powiadomienie o przeprowadzonych wyborach.

ad.11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:11:54
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:21:14
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:21:39
Ilość wyświetleń:468

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij