Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

165/13 z dnia 10.05.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 165/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 10 maja 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia w V przetargu ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - działka nr 668/6 o pow. 0,2586 ha, obręb Strzelno.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „V Mogileńskie Jesienne Impresje Kulturalne".
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowe obszaru miasta Strzelno: utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz korekta geometryczna bazy danych EGiB na podstawie wszystkich możliwych do wykorzystania materiałów znajdujących się w PZGiK w PODGiK Mogilno w celu uzyskania pełnej harmonizacji tworzonych jak i modyfikowanych baz z pozostałymi rejestrami i ewidencjami, funkcjonującymi na tym obszarze w PZGiK, zgodnie z „Warunkami Technicznymi" stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji w trybie przetargu nieograniczonego.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - Strzelno, ul. św. Ducha 33, działka nr 712/2.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – Strzelno, ul. św. Ducha 33, działka nr 712/2.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Mogilnie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2012 rok.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

 


ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia w V przetargu ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - działka nr 668/6 o pow. 0,2586 ha, obręb Strzelno. Przedmiotem przetargu jest zabudowana budynkiem przemysłowym nieruchomość położona w Strzelnie przy ul. Klonowej. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w sieci techniczne : energię elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową realizowaną przez dostawców miejskich. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130.000,00 złotych.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 384/13.

ad.5
Izabela Rogowska z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „V Mogileńskie Jesienne Impresje Kulturalne". W dniu 23 kwietnia 2013 r. Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne złożyło wniosek wraz z ofertą o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Mogileńskiego na realizacje zadania w trybie uproszczonym w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „V Mogileńskie Impresje Kulturalne'' Celem tego zadania jest przegląd chórów z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego. Zespoły zaprezentują się podczas koncertów indywidualnych w wybranych kościołach Powiatu Mogileńskiego oraz na wspólnej gali w mogileńskim kinie „Wawrzyn". Uznając celowość realizacji zadania publicznego Zarząd Powiatu w Mogilnie postanawia przyznać dotację w wysokości 1.500zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 385/13.

ad.6
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie terminu spłaty pięciu rat pożyczki przypadających na dzień 10 maja 2013 r. na dzień 10 listopada 2013 r Wnioskiem z dnia 07.05.2013 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie zwróciła się do Zarządu Powiatu Mogileńskiego z prośbą o odroczenie terminu spłaty pięciu rat pożyczki przypadających na dzień 10.05.2013 r. do dnia 10.11.2013 r.  w łącznej kwocie 75.000,00 zł. Wszystkie z wymienionych rat były już wcześniej odraczane. Wynik finansowy za okres od 01.01.2013 r. do dnia 31.03.2013 r. wynosi minus 614.472,71 zł. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odroczenie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 386/13.

ad.7
Jarosław Zwiernik Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowe obszaru miasta Strzelno: utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz korekta geometryczna bazy danych EGiB na podstawie wszystkich możliwych do wykorzystania materiałów znajdujących się w PZGiK w PODGiK Mogilno w celu uzyskania pełnej harmonizacji tworzonych jak i modyfikowanych baz z pozostałymi rejestrami i ewidencjami, funkcjonującymi na tym obszarze w PZGiK, zgodnie z „Warunkami Technicznymi" stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarząd wszczął postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowe obszaru miasta Strzelno, zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz powołał Komisję Przetargową w składzie: Jarosław Zwiernik – Przewodniczący, Robert Mackowiak – Członek, Piotr Wasilewski – Członek, Elżbieta Pieszak – Członek, Joanna Caspari - Filipiak – Członek.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 387/13.

ad.8
Jarosław Zwiernik Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - Strzelno, ul. św. Ducha 33, działka nr 712/2.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przedstawić powyższe Komisjom i Radzie Powiatu.

ad.9
Jarosław Zwiernik Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – Strzelno, ul. św. Ducha 33, działka nr 712/2.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przedstawić powyższe Komisjom i Radzie Powiatu.

ad.10
Stefan łukomski Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Mogilnie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przedstawić powyższe Komisjom i Radzie Powiatu.

ad.11
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przedstawić powyższe Komisjom i Radzie Powiatu.

ad.12
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2012 rok.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przedstawić powyższe Komisjom i Radzie Powiatu.

ad.13
Zarząd zapoznał się z decyzją zatwierdzającą projekt budowlany dotyczący modernizacji kotłowni w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zarząd zapoznał się również z wnioskami:
- Wspólnoty Mieszkaniowej z Mogilna, która prosi o wyrażenie zgody na zamontowanie bramy w ciągu odgrodzenia rozdzielającego teren ZDP w Mogilnie i Wspólnoty,
- oraz Rady Sołeckiej w Palędziu Dolnym dotyczącego remontu drogi Huta Palędzka- Padniewo.
Powyższe wnioski zostały skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.

 


ad.14
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:11:36
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:21:14
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:21:39
Ilość wyświetleń:336

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij