Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

161/13 z dnia 17.04.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 161/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
Odbytego 17 kwietnia 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych dotowanych przez powiat mogileński na rok 2013.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Bielicach oraz Technikum Uzupełniającego w Bielicach wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Mogilnie oraz Liceum Uzupełniającego w Mogilnie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mogilnie i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzelnie i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Strzelnie.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania na realizacji zadania publicznego złożonego w tzw. Trybie Małych Zleceń w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ,,V Mogileńskie Jesienne Impresje Kulturalne".
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
16. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2013 r. na podstawie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na 2013 rok.
17. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy za 2012 rok.
19. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za 2012 rok.
20. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2012 rok.
21. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za 2012 rok.
22. Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w  2012 roku.
23. Przedstawienie sprawozdania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2012 rok.
24. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2012 rok.
25. Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
26. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany treści uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym.
27. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu Mogileńskiego.
28. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.
29. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych dotowanych przez powiat mogileński na rok 2013. Kwoty miesięcznej dotacji na jednego ucznia/wychowanka dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Mogileński w 2013r. ustalono się w następującej wysokości: 1. szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty: liceum ogólnokształcące - 453,19 zł, internat - 629,43 zł. 2. szkoły niepubliczne, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty: liceum ogólnokształcące dla dorosłych - 128,71 zł, uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych - 128,71 zł, technikum dla dorosłych - 128,71 zł, technikum uzupełniające dla dorosłych - 128,71 zł, szkoła policealna dla dorosłych - 128,71 zł.  Wysokość dotacji ustalona została na podstawie algorytmu określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 371/13.

ad.5
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie. Dnia 12 sierpnia 2012 r. została rozwiązana umowa z dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie Panem Grzegorzem Kamińskim. Na mocy Uchwały Nr 267/12 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 31 sierpnia 2012 r. pełnienie obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie do dnia 30 czerwca 2013 r. powierzono Pani Edycie Hernackiej. W związku powyższym należy przeprowadzić procedurę konkursową na stanowisko dyrektora ww. placówki.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 372/13.

ad.6
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Bielicach oraz Technikum Uzupełniającego w Bielicach wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.7
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Mogilnie oraz Liceum Uzupełniającego w Mogilnie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.8
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.9
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mogilnie i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.10
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzelnie i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Strzelnie.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.11
Izabela Rogowska z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania na realizacji zadania publicznego złożonego w tzw. Trybie Małych Zleceń w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ,,V Mogileńskie Jesienne Impresje Kulturalne". Odmawia się dofinansowania w postaci dotacji celowej z budżetu Powiatu Mogileńskiego powyższego zadania publicznego z powodu niespełnienia ustawowego wymogu określonego w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego realizacji zadań publicznych zlecanych z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 373/13.

ad.12
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r. Dokonano zmian w planie wydatków Zespołu Szkół w Mogilnie w związku z dostosowaniem planu w rozdziale 80123 do rzeczywistych potrzeb w zakresie płac i pochodnych.  W rozdz. 70005 dokonano zmian związanych z pracami remontowymi na nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Ścianki w Strzelnie.  W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach w rozdz. 80146 dokonano zmian w budżecie na pokrycie kosztów szkoleń i delegacji nauczycieli.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 374/13.

ad.13
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.14
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.15
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.16
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2013 r. na podstawie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na 2013 rok.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.17
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.18
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy za 2012 rok.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.19
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za 2012 rok.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.


ad.20
Magdalena Jańczak Konopa Przewodnicząca Powiatowego Zepołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2012 rok.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.21
Maria Chmielewska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za 2012 rok.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.22
Urszula Brejecka Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w  2012 roku.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.23
Marek Kryszak Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie przedstawił sprawozdanie o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2012 rok.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.24
Maciej Matuszkiewicz Powiatowy Inspektor Budowlany przedstawił sprawozdanie z działalności PINB za 2012 rok.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.25
Piotr Ficer Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie przedstawił informację o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocenę stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.26
Wicestarosta Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany treści uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.27
Wiesław Gałązka Członek Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.28
Wicestarosta Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.29
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

    

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:10:26
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:21:14
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:21:39
Ilość wyświetleń:343

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij