Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 37/13

                                                          Protokół  Nr 37/13

                                    z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia i

                      Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                                  z dnia  24 kwietnia  2013r.

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof  Mleczko.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  10  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.

4.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.

5.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

6.       Przedstawienie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu Mogileńskiego.

7.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

8.       Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2013 r. na podstawie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na 2013 rok.

9.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym.

10.   Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Bielicach oraz Technikum Uzupełniającego w Bielicach wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.

11.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Mogilnie oraz Liceum Uzupełniającego w Mogilnie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.

12.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.

13.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mogilnie i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.

14.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzelnie i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Strzelnie.

15.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.

16.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za 2012 rok.

17.   Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w  2012 roku.

18.   Przedstawienie sprawozdania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2012 rok.

19.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2012 rok.

20.   Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

21.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2012 rok.

22.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy za 2012 rok.

23.   Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za 2012 rok.

24.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisja  przyjęła  jednogłośnie  porządek  posiedzenia.

ad. 3

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko  poprosił   Skarbnik Powiatu Karinę  Kostyrę o  przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

ad. 4

Skarbnik  Karina  Kostyra  omówiła  zmiany  w  projekcie   uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.

Komisje   wspólne  nie  wniosły  uwag.

ad. 5

Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Komisje   wspólne  nie  wniosły  uwag.

ad. 6

Przewodniczący  Komisji wspólnych  Krzysztof  Mleczko poprosił  Prezesa  Rady Fundacji  Powiatu Mogileńskiego Piotra Ficera  o przedstawienie  projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu Mogileńskiego.

Prezes Rady  Fundacji  Piotr Ficer   powiedział, że  zmiana  dotyczy  zapisów  w  Statucie, ponieważ  dotychczas Fundacja  nie  mogła  odpłatnie  świadczyć  usług, a  ta  zmiana  pozwoli  np. na wyodrębnienie  zakładu, który  będzie  mógł  to  czynić.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak zapytał, czy nie  będzie  to  w  przyszłości  prowadziło  do  wyprowadzenia  majątku Fundacji,  chodzi  mi  głównie  o  przejrzystość  w  przepływie  pieniędzy.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski , zapytał, czy  nie  można  by    w  tym  pkt. działalność  edukacyjno – kulturalna    zapisać?

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  zapytał, czy  w  związku  z  tym zapisem  ma  powstać  jakiś  zakład?

Prezes  Piotr  Ficer  odpowiedział, że   ma  powstać  zakład  trenujący  konie.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  zapytał, jaka  jest  przeszkoda, aby  działania  były  zatwierdzane  przez  Prezesa  Fundacji , tylko  przez  kierownika    wyodrębnione  zakładu.

Prezes  Rady  Fundacji  Piotr  Ficer  powiedział, że  kierownik  i  tak  będzie  podpisywał  po  upoważnieniu  przez  Zarząd  Fundacji,  tak  samo  będzie  zatwierdzał   i  dobierał  pracowników.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  stwierdził ,  nie  rozumiemy  się,  co   temu  przeszkadza!

Prezes  Rady  Fundacji  Piotr  Ficer  odpowiedział,  aby   były  to   działania  kompetentne,  bo  specyficzna  działalność  zakładu.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  powiedział, że  dany hodowca  koni  musi   znać   miejsce  i  odpowiednie  osoby   pracujące  w   zakładzie.

Członek  Komisji  Jakub  Dąbek  pytał, czy  jest  taki  wymóg?

Prezes  Piotr  Ficer  odpowiedział, że  jest taki  wymóg  teraz  i  na  przyszłość.

Komisje  wspólne  nie  wniosły   uwag  do  projektu  uchwały.

ad. 7

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  Maria Konkiewicz przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia. Komisje  wspólne nie  wniosły  uwag.

ad.8

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  Maria Konkiewicz przedstawiła  projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2013 r. na podstawie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na 2013 rok.

Komisje  wspólne nie  wniosły  uwag.

ad.9

Sekretarz  Powiatu  Stefan  Łukomski  przedstawił   projekt   uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym. Komisje  wspólne nie  wniosły  uwag.

ad. 10

Naczelnik  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu  Andrzej  Konieczka       przedstawił  projekt   uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Bielicach oraz Technikum Uzupełniającego w Bielicach wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach. Komisje  wspólne  nie  wniosły uwag.

ad.11

Następnie  Naczelnik  Andrzej  Konieczka przedstawił  projekt  uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Mogilnie oraz Liceum Uzupełniającego w Mogilnie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.  Komisje  wspólne nie  wniosły uwag.

ad. 12

Naczelnik  Andrzej  Konieczka   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.  Komisje  wspólne nie  wniosły  uwag.

 

 

 

ad.13

Naczelnik Andrzej Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mogilnie i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Mogilnie, jednocześnie  dodał, że  szukamy różnych rozwiązań  aby  wzbogacić  bazę  oświatową   w  naszym powiecie. Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.14

Naczelnik  Andrzej  Konieczka przedstawił  kolejny   projekt  uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzelnie i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Strzelnie. Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.15

Sekretarz  Stefan Łukomski  przedstawił   projekt   uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego, poinformował  jednocześnie, że  została  zlikwidowana  apteka  przy  ul. Kasztanowej  w  Mogilnie  i  w  związku  z  tym  należało  ustalić  nowy  rozkład  godzin  pracy  aptek. Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

ad.16

Przewodniczący  Komisji  wspólnych Krzysztof  Mleczko   poprosił  Dyrektor  Miejskiej   Biblioteki Publicznej  Marię Chmielewską  o  przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za 2012 rok, dodała, że  programy komputerowe  ułatwiają  ofertę  biblioteki .

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  zapytał, czy  współpracujecie  Pani  z  bibliotekami szkolnym?

Dyrektor  Maria  Chmielewska  odpowiedziała, że  współpracujemy, uzupełniamy  i  zakupujemy  nowe  woluminy. Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

ad. 17

Przewodniczący Krzysztof Mleczko  poprosił o przedstawienie  informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w  Mogilnie  Urszulę  Piwek – Brejecką  o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w  2012 roku.

Inspektor  Urszula  Piwek  - Brejecka  poinformowała , że  poprawiła  się  jakość  wody  w  Strzelnie, na  którą  miała    wpływ  budowa  wodociągu, następna  sprawa to wywóz  śmieci  z  20 posesji  w  Strzelnie, które  zalegają   i  mieszkańcy  zwrócili  się  z  prośbą  o  interwencję  do  nas, ale  myślę  że  po  rozmowach  z  burmistrzem  zostanie  to   pozytywnie rozwiązane. 

Członek Komisji  Witold  Pochylski zapytał, czy  Inspekcja  Sanitarna będzie  szczepiła  na  pneumokoki?

Inspektor  Urszula  Piwek – Brejecka  odpowiedziała, że  przede  wszystkim  dzieci  wcześniaki  i  słabsze  zdrowotnie.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

ad. 18

Przewodniczący  Komisji  poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2012 rok i  jednocześnie  zapytał  co  z budynkiem  w  Strzelnie  przy ul. Inowrocławskiej?

Inspektor  Maciej  Matuszkiewicz  odpowiedział, że  w dalszym  ciągu  nie  wiemy  gdzie  przebywa  właściciel, kontaktowaliśmy się  z  bratem  właściciela  i  nic  nie  wskóraliśmy, następnie  zwróciliśmy  się  do  Sądu  o  wyznaczenie  kuratora  budynku, ale  Sąd  nam  odmówił, zwróciliśmy  się  do  Policji  o  zatrzymanie  właściciela, ponieważ  grozi  to  katastrofą, jeśli  to  nie  przyniesie  rozwiązania  to  następne  kroki  skierujemy  do  Burmistrza  Strzelna.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  zapytał,  jak  wygląda  sprawa  garaży  przy ul. Miłosza  w  Strzelnie?

Inspektor  Maciej  Matuszkiewicz   powiedział, że  wszystko  wskazuje  na  to, że  właściciele  garaży  będą je  musieli  rozebrać  na  własny  koszt,  po  zapoznaniu  się   z  zawartymi  umowami  orzekł  Rzecznik   Praw  Obywatelskich do  którego  się  zwrócili,  ponieważ  zostały  postawione  bez  zezwolenia,  jest  to  samowola  właściciela  gruntu, jeśli  nie  zostaną  rozebrane  w  określonym   terminie  to niestety  właściciele  zostaną  ukarani.   Komisje  wspólne  nie  wniosły uwag.

 

ad. 19

Przewodniczący   Komisji  wspólnych  Krzysztof  Mleczko   poprosił  o  przedstawienie sprawozdania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2012 rok.

ad.20

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof Mleczko poprosił Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  Piotra  Ficera  o  przedstawienie  informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

Dyrektor  Piotr  Ficer  powiedział, że  remonty  i  zimowe  utrzymanie  dróg  kosztowało  505 tys. zł, pilnego  remontu  po okresie  zimy  wymagać  będzie  ok. 75% całej  sieci  dróg. W  styczniu  br.  został  przeprowadzony  przetarg  na  wykonanie  remontów  cząstkowych nawierzchni  dróg, wyłonieni  wykonawcy  przystąpili    do  remontów   dróg  wg  ważności  pod  względem  komunikacyjnym.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  zwrócił  się  do Starosty  Tomasza  Barczaka o  harmonogram  remontów  dróg   powiatowych   na   lata  2011-2026?

Starosta Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  jest to  nasz  dokument  wewnętrzny.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  powiedział, że to absurd,  przecież  pan  powiedział, że  na  tej  podstawie  Zarząd  planuje.

Starosta  Tomasz  Barczak  dodał, że może  dać  Komisji   do  zapoznania  się.

Członek Komisji  Wojciech  Baran  zapytał,  czy  może  skserować?

Członek Komisji  Przemysław  Zowczak   powiedział, że  dla  mnie jest  to  dokument,  ponieważ  Zarząd   wg niego  przyjął  kolejność  remontów.

Członek  Komisji Witold  Pochylski,  powiedział, pan  Dyrektor  się  napracował, dlatego   tymi  celami i  ideami  trzeba  się  chwalić, jeśli  są to  tylko   pobożne  życzenia   to  mija   się to  z  celem, to  po  co  my  tu jesteśmy, aby  głosować?

Członek  Komisji  Wojciech  Baran, zapytał,  to  po  co  pan  Przewodniczący wysyła  materiały  na  sesję?-   może  też  nie  wysyłać.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  dodał,  aby  nie  rzucać  sobie  złośliwości, to  nie jest  przyjęty  dokument  przez  żadne  ciało,  nigdy   nie  będziemy  mieli  takich  pieniędzy.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran,  powiedział, że  chcę  tylko  informacji.

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki   powiedział, że   wrócimy do  tematu później,  a  teraz  kontynuujmy  obrady .

ad.21

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Przewodniczącą  Powiatowego  Zespołu  ds. Orzekania  o niepełnosprawności  Magdalenę  Jańczak – Konopę  o przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2012 rok. Komisje  wspólne  nie  wniosły uwag.

ad.22

Przewodniczący  Komisji Krzysztof  Mleczko  poprosił  Kierownik  Powiatowego Centrum  Pomocy  w  Rodzinie  w  Mogilnie  Marię  Konkiewicz o  przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy za 2012 rok. Komisje  wspólne  nie  wniosły uwag.

ad.23

Następnie  Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  ocenę  zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za 2012 rok.  Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.24

Przewodniczący Komisji wspólnych   podziękował  za  spotkanie  członkom   Komisji , a  następnie  zamknął  obrady.

                                                                                                      Przewodniczący Komisji 

  Edukacji, Kultury  i Zdrowia

 

          Krzysztof   Mleczko

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-08-27 14:57:34
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2013-08-27 14:58:09
Ostatnia zmiana:2013-08-27 14:58:25
Ilość wyświetleń:289
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij