Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 33/12

Protokół Nr  33 /12

wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu w Mogilnie

odbyte dnia 28 grudnia 2012r.

 

Posiedzenie prowadził  i  mu  przewodniczył  Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki. W posiedzeniu wzięło udział 17 radnych.( wg  załączonej  listy  obecności)

Protokół spisała Anita Barczak.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie,

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

4.    Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

5.    Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

6.    Przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Statutu Samodzielnego  Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

7.    Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8.    Zakończenie.

 

 

ad. 2

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jan Bartecki, powiedział  najważniejsze jest uchwalenie budżetu na 2013 rok, nie mniej jednak w związku z tym, że kończy się rok kalendarzowy, kończy się również rok budżetowy. Jest trochę przesunięć, które na dzisiejszej sesji trzeba przyjąć jako poprawki do budżetu. W związku z tym, jest  potrzeba zwołania komisji przed sesją. Zarząd powiatu zwrócił się również na moje ręce, żeby na dzisiejszej sesji podjąć uchwałę w sprawie określonych zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Jest tu Pani Maria Konkiewicz, która na pewno też dwa zdania nam przybliży o co chodzi. W związku z tym, że pewne środki zostają i żeby je zdążyć wydać musi być taka uchwała Rady Powiatu. Wobec tego przechodzimy do merytoryki dzisiejszego posiedzenie komisji, bardzo proszę. Jeśli chodzi o sprawy zmian w budżecie, czy  Komisję  wspólne    za  przyjęciem  porządku?

Komisje  wspólne jednogłośnie  przyjęły  porządek posiedzenia.

Poproszę  Panią  Skarbnik  o  przedstawienie projektu  uchwały.

ad.3i4

Skarbnik Karina Kostyra – Państwo otrzymaliście projekt, nie mniej jednak nastąpiły zmiany, mianowicie, może wspomnę o tym, co jednak doszło do tego projektu, mianowicie otrzymaliśmy tutaj informację z Ministerstwa Finansów, że dostajemy 50 663zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. I tutaj jest propozycja aby zmienić dochody. Z racji tego, że udział w podatku od osób fizycznych nie wpłynie, 50 000zł to jest  subwencjia. Jest jeszcze jedna korekta do tego projektu, mianowicie, musimy podpisać porozumienie z oddziałem gnieźnieńskim na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i 3 500zł będzie przesunięcie na paragraf. Dodatkowo jest też zmiana na konto dochodów oświatowych, dokładamy środki z darowizny z Zespołu Szkół  Specjalnych w Szerzawach. Nie wiem czy te zmiany omawiać, bo to jest korekta w stosunku do tego co Państwo otrzymaliście, także każdy otrzymał ten projekt. Teraz nastąpiła zmiana i tutaj te zmiany zostały omówione. No i automatycznie zmienią się kwoty sald.

 

 

 

Przewodniczący Rady  Powiatu Jan Bartecki, czy ktoś z Państwa ma ewentualne pytania, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest nieuniknione. Mówimy o 2012 roku jeśli chodzi o przeniesienia pewnych środków no z końcem tego roku budżetowego. Pani Mario, może skoro Państwo chcą się zapoznać może z tymi poprawkami, bo jest sytuacja taka, że te materiały jeśli chodzi o te poprawki do budżetu dostali w tej chwili, może Pani powie kilka zdań jeśli chodzi o wprowadzenie na dzisiejszą sesję tego projektu uchwały, bardzo proszę.

ad.7

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Maria Konkiewicz – Panowie Starostowie, wysoka Rado Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody, w tym projekcie uchwały, o przesunięcie środków z dofinansowania do budżetu ortopedycznego i środków pomocniczych w wysokości 9 000 zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się, ponieważ złożone wnioski właśnie są w paragrafie i chcielibyśmy to spokojnie bez  podatku i dofinansować likwidację barier w komunikowaniu się, dla młodzieży, dzieci uczącej się, niepełnosprawnej, zakupie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Dotyczy to dzieci, które przebywają na ul. Parkowej w Strzelnie, poskładali wnioski na, dotyczy to młodzieży uczących się niepełnosprawnych. Pieniądze te jeśli nigdzie nie zostaną przesunięte będą zwrócone do Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, dlatego, w naszej ocenie szkoda by było nie pomóc wnioskodawcom.

 

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu, Jan Bartecki – Czy są pytania? Nie widzę, wracamy wobec tego do zmian w budżecie, czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Myślę, że to jest zrozumiałe, to są nie duże środki ale w jakiś sposób ten budżet na koniec roku spiąć. W związku z tym, że to jest nowy punkt, jeśli chodzi o Panią Marię Konkiewicz, te przesunięcie środków, żeby dzisiaj podjąć taką uchwałę, kto z Państwa radnych jest  za tym, żeby pod obrady dzisiejszej sesji wprowadzić ten projekt uchwały?

Wszyscy są za, wobec tego bardzo dziękuję.

ad.6

Przewodniczący Rady Jan  Bartecki, kolejny  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Państwo jesteście w posiadaniu projektu uchwały, która ma cztery paragrafy, ta nowa uchwała jest poszerzona o jeden paragraf, paragraf czwarty jest paragrafem piątym, a w paragrafie czwartym wprowadza się: uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym, że jest to akt prawa miejscowego, zmiany dotyczą ustawy o działalności leczniczej, jest  to niezbędne i tak to musi się odbyć,  więc tu następuje ta poprawka, jeśli chodzi o projekt w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę.

 

ad.5

Skarbnik, Karina Kostyra – jest projekt w sprawie ustalenia wydatków które nie wygasają z upływem 2012 rok. Wprowadzone tam było jedno zadanie, mianowicie związane tutaj  z ogólnie budową warsztatów szkolnych, a konkretnie z zakupem tokarki, bo mieliśmy wpisane w umowie, że dostawa tokarki nastąpi w terminie do czterech miesięcy, była szansa, że tokarka do nas zostanie dostarczona w 2012 roku. Teraz z informacji wynika, że jednak przejdzie na 2013 rok i wtedy 211 560zł, taka  kwota  była  ujęta w tej uchwale, miała przejść na 2013 rok, tutaj w informacji też mamy, że to jest pierwsza część zadania związana z przyłączem energii elektrycznej, też jest to do tego zadania dołączone, to jest 3 744zł, czyli łącznie na 2013 rok, jeśli chodzi o budowę warsztatów i zakup tokarki zostanie przesunięte 215 304zł. Natomiast, doszły jeszcze dwa zadania które też zostaną przesunięte na 2013 rok. Mianowicie to jest związane z wykonanie projektu związanego ze zmianą ogrzewania w Zespole Szkół w Bielicach. Tutaj programiści poszli na pewne uzgodnienia i jeśli chodzi o to zadanie zostanie przeniesione na 2013 rok,  które  zostanie wykonana w 2013 roku, jeszcze jest wykonanie projektu prac ewidencji budynków na terenie Gminy Jeziora Wielkie,  tutaj wykonawca nam się opóźnia z dostarczeniem materiału i mamy informacje, że wykona to do końca maja, czyli sama zapłata będzie w roku 2013, nie mniej jako zadania i wykonanie doliczamy do roku 2012.

 

 

Radny Bartosz Nowacki – mam pytanie co z ogrzewaniem w Bielicach? dlaczego tam środowiskowy rzeczy wchodzą, czy to z innych środków jest? Decyzja środowiskowa musi być.

 

Skarbnik, Karina Kostyra – wydano pozwolenie na budowę.

 

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu  Andrzej Konieczka – decyzji środowiskowej nie potrzeba. Ale jakbyśmy się zwrócili do gminy z wnioskiem o wydanie takiej decyzji, że tej decyzji środowiskowej nie potrzeba to gmina wystąpiła do Bydgoszczy z takim pytaniem i zaczęło się,  analizując, nie potrzeba ze względu na ilość zbiorników gazu które tam są usadowione przy każdym z tych budynków. I z informacji  wiem, że nie potrzeba, bez pozwolenia na budowę nie możemy ruszyć z projektami stąd prośba o przesunięcie tych pieniędzy na przyszły rok, była szansa że  zdążymy  zamontować, gdyby tu gmina poznała nasze stanowisko przed świętami ok. 20-tego grudnia, że nie potrzeba.

 

 

Przewodniczący  Rady Powiatu, Jan Bartecki – dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne pytania? Nie widzę, szanowni Państwo, na pewno jeśli chodzi o pkt. 6 dzisiejszego planowanego porządku obrad   sesji  będzie on tam szczegółowo cały przedstawiony i jeśli chodzi o podjęcie uchwały budżetowej, ta uchwala będzie w całości czytana, będą czytane również opinie komisji stałych, Regionalnej Izby Obrachunkowej, jeśli chodzi o pozostałe punkty, prosiłbym żebyście Państwo mnie zwolnili, te uchwały żebyśmy podejmowali jak dotychczas. Myślę, że każdy z Państwa jest zapoznany, nie będziemy specjalnie przedłużać sesji, żeby czytać projekty tych uchwał, każdy z Państwa jest w posiadaniu. Jeśli chodzi o pozostałe projekty uchwał, chcę również Państwa poinformować, że dzisiejsza sesja o godzinie 9.00 rozpocznie się śpiewem kolęd przez mogileński chór Hemantus. Sesja rozpocznie się po otwarciu, podziękowaniem dla Pana Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, Jerzego Krigera, chcemy mu podziękować za dwunastoletni okres pracy na stanowisku Dyrektora za to wszystko co w tym czasie zrobił, co żeśmy wspólnie robili i działali i później już przejdziemy do merytoryki dzisiejszych obrad sesji.

ad.8

Przewodniczący  Rady Jan Bartecki,  dziękuję państwu za przybycie na posiedzenie komisji, zamykam posiedzenie komisji, o godz. 9.00 otwieram sesję.

 

 

                                                                                              Przewodniczący  Rady

 

                                                                                                    Jan  Bartecki

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-08-27 14:41:39
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2013-08-27 14:42:08
Ostatnia zmiana:2013-08-27 14:42:19
Ilość wyświetleń:346
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij