Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 35/13

                                              Protokół Nr 35/13

                z posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w Mogilnie

                                         z dnia 22 marca 2013 r.

Posiedzenie prowadził  i  mu  przewodniczył  Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki. W posiedzeniu wzięło udział 15  członków  Komisji  wspólnych( wg  załączonej  listy  obecności)

Protokół spisała Anita Barczak.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:

 

1.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2012r.

2.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2012r. oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2012 roku.

3.       Przedstawienie informacji o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2012r.

4.       Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację w 2012r.

5.       Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

6.       Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2013r. oraz sprawozdania finansowo – ekonomicznego za IV kwartały 2012 r.

7.       Przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.

8.       Przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.

9.       Przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (projekt 1).

10.   Przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej(projekt 2).

11.   Przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.

12.   Przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

13.   Przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w obrębie Strzelno- działka nr 1193/1.

14.   Przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego.

15.   Przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2013r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

16.   Przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.

17.   Zakończenie.

 

 

 

 

ad.1

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Występuję z treścią takiego pisma: Zarząd Powiatu w Mogilnie wnioskuje o zmianę porządku obrad na XXXV Sesji Rady Powiatu w Mogilnie i zdjęcie punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz punku 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie. W trakcie posiedzenia komisji omówimy te propozycje zarządu co do dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu szóstego, to jest Przedstawienie sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2012 rok. Państwo jesteście w posiadaniu dokumentów jeśli chodzi o to sprawozdanie. Czy ktoś z państwa, chciałby zabrać głos jeśli chodzi o ten punkt? Nie widzę.

ad.2

Wobec tego przechodzimy do następnego punktu czyli Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2012, oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu mogileńskiego w 2012 roku. Szanowni państwo, po raz pierwszy gościmy tu nowego Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie, pana Radosława Wuttke, serdecznie witamy. Czy ktoś chciałby zabrać głos, nie widzę.

ad.3

Wobec tego przechodzimy do następnego Puntu, to jest Przedstawienie informacji o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2012 roku. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę.

ad.4

W punkcie następnym mamy Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację w 2012r. Widzę, ze wszyscy przygotowani są już raczej świątecznie niż  sesyjnie. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę.

ad.5

Wobec tego punkt dziesiąty, Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Nie widzę pytań.

ad.6

Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Mogilnie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2013 rok oraz sprawozdania finansowo- ekonomicznego za 4 kwartał 2012 roku. Czy w tym punkcie ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Nie widzę.

ad.7

Wobec tego przechodzimy do punktu następnego, Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 rok i w związku z tym, że Zarząd Powiatu tu złożył propozycję do wysokiej rady, żeby zmienić porządek obrad, bardzo proszę pan Starosta.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, ja oddaję głos pani Skarbnik.

 

Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra, sama poprawka związana jest  z koniecznością podpisania przez nas porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na projekt dotyczący  Pomorza i Kujaw. My w prawdzie już jesteśmy w tym projekcie, nie mniej jednak teraz dodatkowo następuje zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego. Na ten rok mieliśmy w naszym budżecie zaplanowane 104 740,-zł z tego harmonogramu nowego wynika, że na ten rok będziemy musieli zabezpieczyć tylko 5.418,- zł, czyli 99 000,- zł  jest taka propozycja aby przeznaczyć 61354,- zł na dotacje jako wkład własny do szpitala w realizację takiego projektu związanego z zakupem sprzętu do rehabilitacji, następnie 2500,-zł  przeznaczyć na działania związane z utrzymaniem naszego mienia powiatowego i zyski na działania związane ze zbyciem tego mienia, jak również 12 900,- zł przeznaczmy dla Starostwa, na takie bieżące potrzeby związane z zakupem nowego portalu starostwa, ten zakup jest konieczny ze względu na pracę wydziału komunikacji i współpracę naszego wydziału z tymi wszystkimi WORD-ami i z tymi ośrodkami egzaminacyjnymi. Na przepływ informacji dotyczącymi profilu na kandydata na kierowcę. I te kwoty rozpisaliśmy na nowo w budżecie i to są te zmiany, które związane są z poprawką do tej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo, pan Krzysztof Szarzyński.

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński, zwiększamy zmiany źródła zasilania w ciepło w Zespole Szkół w Bielicach o kwotę 350 000,- do 1 mln złotych, po stronie wydatków. Prosiłbym bardzo o przedstawienie informacji jak daleko ta inwestycja jest i kiedy będzie zrealizowana. Dziękuję

 

Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra, dokładamy tutaj właśnie pieniądze, szacunkowa wartość zadania jest około miliona złotych. Żebyśmy mieli możliwość ogłoszenia przetargu musimy mieć zabezpieczoną kwotę, porównywalną z kosztorysem. Dojdziemy  do mln zł  z  tych 350 000,- i po tych uchwałach będziemy ogłaszać przetarg. Tam jest olejowe ogrzewanie w Bielicach i teraz idziemy w kierunku gazu.

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński, Panie Starosto czy nie warto poczekać i wtedy jeden koszt, jeden wydatek, niż teraz mamy dublować koszty, wydatki. Uważam, że mamy pilniejsze sprawy w segmencie zdrowia i oświaty. Może w przyszłym roku, jeżeli ta decyzja nadal będzie.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki, czy nie warto by było, mając Fundację przy szkole zastanowić się czy nie wykorzystać źródeł alternatywnych, bo uważam, że gaz jest bardzo drogi, macie państwo w szkole praktykantów i tak naprawdę, dołożenie snopka dużego na ogrzewanie budynku czy dwóch budynków nie robiłoby  wielkiej różnicy a ogrzewanie gazowe jest bardzo drogie, czy nie warto byłoby się zastanowić nad alternatywnym źródłem energii zwłaszcza, że mamy gospodarstwo przy szkole.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, Drodzy państwo zacznę od końca, jeżeli chodzi tu o biomasę, ja myślę tak, że ta obora w Bielicach jest również zmodernizowana za prawie 1 mln złotych i to jest jednak słoma, którą produkują Bielice same, nie wystarcza im nawet na hodowle. Natomiast już na ogrzewanie, to cena słomy na polskim rynku jest bardzo wysoka. Począwszy od zbioru, skończywszy na samej produkcji to jest już wydawanie naprawdę godnych pieniędzy. Myślimy o tym aby korzystać z innych źródeł, bo mamy hektary i to swoje hektary więc o nich myślimy. Natomiast po obliczeniu kosztów ogrzewania jeśli chodzi o olej napędowy, to myślę, że 15% oszczędzimy, to już nam się opłaca zrobić tą inwestycję. Gaz ziemny jeżeli zostaje wpisany w Program Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego to nie będzie w ciągu dwóch lat, raczej trzech lat. W związku z tym, żeby zmniejszyć starty ciepła przy przesyle, liczyłem, że 1,5 km rurociągów leży w Bielicach, grzejemy ziemię. W związku z tym do każdego budynku robimy małą kotłownię, którą gwarantują nam wykonawcy, że tylko przekładają dyszę i jest na gaz ziemny. I dlatego mając pieniądze na to chcemy to zrobić jak najszybciej, żeby uciec od oleju opałowego, który jest coraz droższy i z pewnością nie będzie tańszy. Rozmawiałem z fachowcami, przedstawiając dane, tak to powinno być. Z resztą patrząc na źródło energii, najdroższy w tej chwili jest olej opałowy, biomasa też jest za droga.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki, myślę, że w tej chwili trochę nieopłacalna zrobiła się firmom produkcja i może się za chwilę okazać, że te firmy znikną z rynku, bo przestaną odbierać też duże płace. W tej chwili nie ma już ustawy, która by nakazywała wybór, a za chwilę ta słoma znowu wróci do normalnych cen. Ja proponuję aby rozważyć, ja na przykład uważam, że można to zrobić na dwa sposoby i tą wajchę zawsze można przełączyć. A oszczędności gwarantuję, że będą z pewnością ogromne. W przypadku dużych mrozów można dogrzewać gazem, jeżeli nie będzie to system miarodajny. Kwestia zastanowienia się, jest to duże gospodarstwo, zaoszczędzone pieniądze. Słoma to jest tak naprawdę jedna trzecia kosztów. A inwestycja i tak jest pokrywana w części z Wojewódzkiego Funduszu. Proponuję naprawdę to przemyśleć. Gaz na razie staniał, ale nie wiadomo co się będzie działo  się za rok dwa. I tak naprawdę ceny gazu są regulowane też tak jak w tej chwili spadły, za chwilę mogą wzrosnąć.

 

Starosta  Tomasz  Barczak, chciałbym tylko dopowiedzieć, że piec, który w tej chwili funkcjonuje, jest eksploatowany przy  Zespole Szkół w Bielicach, kończy się jego żywotność, więc grożą nam duże remonty co jest dodatkowym argumentem, aby dokonać wymiany, wracając do biomasy. Wszystko się zgadza co mówi pan radny, to jest bezdyskusyjne natomiast w planach fundacji, co już widać gołym okiem jak się wejdzie do budynku będzie utrzymywane ponad 300 sztuk bydła, jak sobie przeliczymy, że jedna sztuka duża na 1 ha, to jest ta norma, która w rolnictwie obowiązuje. Więc tutaj będziemy i tak problem przy jakiś gorszych urodzajach, wydatek masy, słomy czy kiszonki, żeby zapewnić bazę paszową, bo taki jest główny kierunek rozbijania produkcji w kierunku produkcji bydła. Natomiast CHELET, jeżeli nie zniknie z rynku to do programu zawsze można wrócić. Żeby dostawić piec i złączyć go w system całościowy. Po za tym musimy sobie zdawać sprawę z tego, że pewnie tak szybko nie zniknie z rynku ta firma, bo jak korzystała z dofinansowania UE, to wszyscy wiemy, że określony czas to musi funkcjonować.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo, czy w tym punkcie jeszcze ktoś chciałby zabrać głos?

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran, ja tylko chciałem krótko się przychylić do tego co mówił pan radny Nowacki, rzeczywiście taka sytuacja, że cena słomy może ulec zmianie w związku z tym, że ten „bum” peletowy się kończy i w tym momencie być może ceny spadną. Co do ogrzewania gazowego, to jest oczywiście decyzja zarządcy i administratora obiektu, z tym, że musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że cena wytworzenia jednostki ciepła z gazu  opiewa na kwotę 60 zł netto w przypadku miału na 30 zł netto. Warto to też rozważyć. Być może w takim małym obiekcie te rozwiązania gazowe się sprawdzą, ale jednak ceny gazu są na tyle wysokie, że opłacalność produkcji ciepła wydaje się być wątpliwa.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Dziękuję bardzo, czy coś jeszcze w tym punkcie? Nie widzę.

ad.8

Wobec tego przechodzimy do punktu kolejnego, Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013- 2020, rozumiemy, że o ile są zmiany w budżecie to również musi być zmiana w tej Prognozie.

Punkt 14, Zarząd Powiatu wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, Drodzy państwo, dlatego, że w środę odbył się przetarg na tą drogę z RPO, gdzie wartość kosztorysowa była 1,4 mln z groszami, do przetargu stanęło 11 firm, wygrała firma, która dała 706 tys. zł, w związku z tym musimy zmienić trochę myślenie, dlatego, że mieliśmy wziąć kredyt 600 tys. zł, w tej chwili prawdopodobnie się z tego wycofamy ale kredyt weźmiemy w części, jeszcze musimy dokładnie usiąść i przeanalizować. Pani Skarbnik nie było w tej chwili w pracy w związku z tym nie było czasu usiąść. Chciałbym abyście dali nam państwo czas do przyszłego piątku, czyli do tego po świętach, zrobilibyśmy popołudniu taką sesję nadzwyczajną. My teraz mieliśmy z tego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej również wziąć, oni ogłosili teraz konkurs i my musimy mieć chwilę czasu aby ułożyć po prostu na nowo finanse. Tak więc dziś proszę o zdjęcie tego punktu  natomiast w piątek po świętach spotkamy się jak te zmiany będą już przemyślane.

ad.9

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Następny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Pani skarbnik może 2 zdania.

 

Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra, to jest pożyczka długoterminowa 350 000,-zł na zadania związane z modernizacją ogrzewania w Bielicach, pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, 7 lat jest zaplanowany okres spłaty począwszy od 2014 roku do 2020 roku, z Wojewódzkiego Funduszu mogą być finansowane zadania do 70 % wartości zadania, jest umarzalna ta pożyczka, jeśli spłacimy 70 % to 30 % może zostać umorzone. Tak mamy zaplanowane, że w tym milionie 350 000,- zł to będzie właśnie ta pożyczka. Jak państwo spojrzycie w nasze wyliczenia WKF to proszę mieć na uwadze, że tam od 2014 roku wchodzi nowy system możliwości zadłużania się. Dzisiaj jest to 60 % natomiast od 2014 roku, te reguły nie bardzo pozwalają nam na to aby tak iść w te pożyczki a po drugie trzeba również widzieć środki z których ewentualnie będziemy to spłacać. Dzisiaj tak fajnie się bierze, nie mniej jednak spłata pożyczek, żeby spłacać pożyczki w kolejnych latach to trzeba mieć nadwyżki budżetowe albo wolne środki w naszych przypadkach te nadwyżki budżetowe już nam się kończą. Przypominam, że wszystkie dochody, które są w obiegu i możliwe do skonsumowania, my mamy zaplanowane na bieżące wydatki, więc nie mają z czego powstawać nadwyżki, aby móc spłacać. Jeżeli otrzymalibyśmy umorzenie to jakbyście państwo policzyli to ten kredyt tak naprawdę jest bez odsetkowy, ale póki co, przez parę lat ja muszę go normalnie planować, jak zbliża się 70% spłaty wtedy muszę wnioskować o zmianę harmonogramu, najczęściej umorzenie jest pod koniec, tych ostatnich rat. Póki co to przez te kolejne lata ja muszę go planować tak jak bym go spłacała w całości.  Dlatego ja tutaj proponuję aby z tymi kredytami, pożyczkami troszeczkę ostrożniej.

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo, czy są jeszcze inne pytania dotyczące tego punktu? Nie widzę.

ad.10

Wobec tego przechodzimy do punktu następnego, to jest uchwała w sprawie kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego na 2013 rok. Czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Witold Pochylski, Wysoko Rado, przed lakonicznym sformułowaniem uchwały chciałbym usłyszeć te genialne pomysły na promocję Powiatu.

 

Joanna Caspari- Filipiak, na rok 2013 jak widać z materiałów są zaplanowane 5 kierunków; wydawanie kolportaż folderu, ulotek oraz innych informacji promocyjnych na stronie internetowej powiatu, organizacja lub współ organizacja imprez kulturalnych, wystaw i konkursów, stworzenie systemu promocji powiatu z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych gmin, udział w imprezach targowych, dożynkach, festynach, konkursach i współpraca z organizacjami pozarządowymi. Głównymi imprezami, które organizujemy w ciągu roku na terenie Powiatu Mogileńskiego są: Turniej Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar Starosty Mogileńskiego, organizacja już X regionalnych Targów Rolnych w Bielicach, Mistrzostwa Polski na nartach wodnych w Przyjezierzu, współorganizujemy razem z Fundacją Powiatu Mogileńskiego kolejny już III Powiatowy Konkurs Orki dla uczniów szkół rolniczych i rolników kolejną imprezą jest 6. już konkurs dowcipów Mogileńska Beczka Śmiechu, oprócz tego organizujemy i współorganizujemy różnego rodzaju imprezy pt. Stoły Wielkanocne, Stoły Wigilijne, Dożynki Wojewódzkie w których bierzemy udział jak co roku, Festyn Pomidorowy, oprócz tego współpracujemy z gminami i razem z nimi bierzemy udział w takich imprezach jak Dzień kaszy, Dni Wylatowa, Festyny integracyjne, oprócz tego mamy takie imprezy w których bierzemy udział pośrednio, są to różnego rodzaju targi i zagraniczne i na terenie Polski, w pośredni sposób, jest to przekazywanie materiałów naszych promocyjnych i na tych stoiskach są one wystawiane, oprócz tego mamy jeszcze współpracę z gminą mogilno jak i również z innymi pozostałymi gminami, różne konkursy historyczne, wystawy plenerowe czy też Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej, Biegi Śmigielskiego, są to imprezy, które cyklicznie się odbywają jak co roku. W tym roku no jedynie taką imprezą większą, którą robimy to te skoki na nartach wodnych, mam nadzieję, że nie będą to jedyne skoki, są to Mistrzostwa Polski.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki, ja proponuję tylko zmianę tego działania z kierunków promocji, bo to nie są kierunki na kalendarz działań promocyjnych. Aczkolwiek jakbyście państwo tu zobaczyli na stronie harmonogram wydatków na działania promocyjne to mamy tutaj jedno z działań, stworzenie systemu promocji powiatu z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych gmin, myślę, że to jest jedno z działań, czynników, które powinno być uwzględnione, bo nie mamy na dzień dzisiejszy takiej specyfiki stworzonej, tu jest akurat wydatek 3000,- zł nie mamy również porządnej strony internetowej o czym mówiłem już wcześniej, mamy z kolei rezerwę 7000,-zł, myślę, że powinna ona być przeznaczona w właśnie na budowę strony internetowej takiej z prawdziwego zdarzenia. Bardzo dziękuję za uwzględnienie tej uwagi, bo jak przyjrzymy się tej stronie internetowej to tak jak byśmy znaleźli się w latach 90- tych, tak naprawdę pozostałe imprezy to jest tylko i wyłącznie kalendarz. Zresztą nie widzę tutaj działań, tak jak wcześniej zwracałem się tutaj do Zarządu, aby zwrócił uwagę na działania promocji gospodarczej, jesteśmy przypominam nie tylko powiatem rolniczym ale także o charakterze gospodarczym. I nadal nie mamy możliwości prezentowania się gospodarczo, prezentowania planów inwestycyjnych, które tak naprawdę w mojej perspektywie będą bardzo duże naciski, żeby jednak powstawały strefy gospodarcze. Nie będzie to skierowane tylko do gmin ale do wszystkich samorządów, które mają takie możliwości i które posiadają grunt. Żebyśmy znowu nie znaleźli się na samym końcu, bo już tej chwili powinny odbywać się rozmowy nie tylko z burmistrzem Mogilna ale z wszystkimi samorządami, bo tak naprawdę w interesie wszystkich mieszkańców Powiatu Mogileńskiego jest to aby powstały nowe miejsca pracy, mam takie pytanie, czy kiedy w obecnie w Mogilnie odbywają się spotkania plastyczne, czy Powiat Mogileński w jakiś sposób uczestniczy w tym finansowo czy organizacyjnie, w jakikolwiek sposób? I ja również tak jak Radny Nowacki proponuję zmianę nazwy tego dokumentu.

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Witold Pochylski, jak wygląda organizacja grupy, która zajmuje się tym, jakie elementy są brane pod uwagę?

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak, panowie Przewodniczący, panowie Starostowie, szanowni państwo, mam pytanie. Jaka jest wizja jeśli chodzi o system promocji powiatu z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych gmin, w jaki sposób państwo wyobrażacie sobie co chcecie zrobić? Kolejna historia, chciałem wzmocnić to o czym mówił kolega Witek, wydanie folderu, mapek, kalendarzy na rok 2014, 23 000,- zł, bardzo bym prosił o przybliżenie co państwo tutaj chcecie zrobić, powiem tak , ja po prostu pamiętam swojego czasu co było przygotowane, jakie ulotki, w jaki sposób były kolportowane na terenie gminy Strzelno, wolałbym unikać tego typu historii. Mam jeszcze takie pytanie, bo tutaj widać bardzo dobrze, że angażujemy się w różne inicjatywy organizacji pozarządowych ale jednocześnie w innym miejscu widać, że przeznaczmy z budżetu powiatu pieniążki również na finansowanie tych rzeczy gdzie my jesteśmy współorganizatorami. Chciałem usłyszeć jakąś informację o tym na ile rzeczywiście jest wiele z tych imprez robione wyłącznie kosztem powiatu a na ile rzeczywiście angażują się różne organizacje pozarządowe?

 

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański, Szanowni państwo, ja myślę, że te kierunki promocji które są tutaj zawarte wskazują na pewne działania, które chcemy podjąć. Zaczyna się rok, jesteśmy na etapie programowania pewnych rzeczy i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o folder to chcielibyśmy w nim zaprezentować cały powiat, włącznie ze specyfiką gminy. Myślę, że jak będziemy przystępować do pracy, to będziemy zwracać się do gmin z prośbą  o zaproponowanie jakiś swoich działań, które będziemy chcieli w tym folderze umieścić. Jeżeli chodzi o finansowanie imprez, oczywiście imprezy te główne, które my robimy najczęściej w dużej mierze są finansowane z budżetu Powiatu, ale staramy się pozyskać tych, którzy wspierają nasze działania, czyli inne podmioty, które w jakiś sposób wspierają nas finansowo lub promocyjnie. Natomiast państwo mówicie, że to co przedstawiamy to nie są kierunki promocji, wydaje mi się, że tutaj w tym pierwszym etapie te kierunki działania są zawarte i te główne kierunki działania Powiatu Mogileńskiego.  Wydawanie kolportaż, organizacja, to jest 5 głównych kierunków, które chcemy realizować. Wydaje mi się, że to jest jakaś tam wizja. Jak zwykle przy różnego rodzaju wizjach, potrzebne są pieniądze, w związku z tym też ograniczone finanse, które przeznaczamy jako Rada i jako Zarząd na promocję powiatu, powodują, że tych działań tak za dużo nie ma, one są raczej skromne i możemy się z tym absolutnie zgodzić, że nie zadawalają wszystkich. Ale wydaje mi się, że kierunki działania są wskazane, natomiast później jest rzeczywiście pewien kalendarz imprez, które wynikają z tych kierunków, które są. Wydaje mi się, że jest to jakaś wizja promocji powiatu, natomiast dzisiaj jest sesja i każdy z radnych ma prawo zgłosić swoje uwagi i propozycje do tego projektu uchwały i do tych kierunków, które tutaj przedstawiamy. Dziękuję.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki,  tutaj pan Starosta trochę się chyba zagalopował, bo kierunki działań to jest na przykład rozwój turystyki, rozwój gospodarczy, to są kierunki, a działania to jest to co my będziemy robili w ramach kierunków. A my kierunkami nazywamy działania, które są tak naprawdę nieokreślone, robimy wszystko i nic. To nie jest duża kwota, ale to jest 60 000,- zł, ja rozumiem Państwa, bo wy robicie w ten sposób, mamy mało pieniędzy to róbmy byle co, no tak z tego materiału wynika. Mieliście Państwo rok czasu na to aby się zastanowić w którym kierunku ma iść powiat. Przez rok czasu dostajemy ten sam materiał, pięknie tak naprawdę wydrukowany i nic poza tym, zmienione są tylko daty. Tak samo wygląda ten materiał, tylko większa kwota jest w tej chwili przeznaczona na kalendarze, zapytam jeszcze tylko po co komu te kalendarze? -to są i kalendarze i foldery i wszystko razem. I w jakiej formule to jest zrobione, na co my tak naprawdę stawiamy promując nasz powiat, czego my oczekujemy? bo jak do tej pory to robimy co roku to samo, a jakbyśmy policzyli przez 10 lat to jest 600 000,- zł i nic z tego nie wynika, ani nie mamy inwestorów ani nie mamy turystów, bo ludzie nie wiedzą nawet po co mają tu przyjeżdżać. Ja myślę, że tego materiału nie powinniśmy jeszcze przyjmować i tak naprawdę panie Przewodniczący ja będę na sesji zgłaszał wniosek aby ściągnąć ten punkt z porządku obrad dlatego, że materiał jest powielaniem tego co było, przypomnę tylko, że w dobrej wierze zgłaszaliśmy te uwagi, nie po to aby za rok robić to samo, bo to nie na tym rzecz polega. Jeżeli państwo potrzebujecie pomocy to myślę, że można byłoby się spotkać w Urzędzie Marszałkowskim i porozmawiać o tym jakie kierunki są teraz tak naprawdę promowane. Na co można uzyskać środki finansowe, bo może się okazać, że te 60 000,- zł będzie wkładem do większego projektu, gdzie będzie można zlecić opracowanie dotyczące tego co nasz Powiat tak naprawdę powinien promować aby uzyskać jakiś efekt, bo na razie dajemy pieniądze na wszystko i nic z tego nie ma.

 

 Radny Powiatu Mogileńskiego Witold Pochylski,  jak państwo współpracujecie z gminami?- czy jest utworzony zespół?- na jakim etapie są przewidziane kierunki i charakter rozwiązania problemu? Druga rzecz chciałbym posłuchać i przy okazji zauważcie państwo, że jesteśmy powiatem dobrze położonym, co wymaga nie budowania muru przed wielkopolską ale współpracy. Naprawdę nie usatysfakcjonowany jestem tą wypowiedzią jeżeli chodzi o plan.

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran, w związku z tym punktem, życzył bym sobie tylko tego, aby faktycznie te wszystkie działania służyły promocji Powiatu Mogileńskiego a nie promocji innych rzeczy.

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński, mam propozycję do projektu uchwały, która określa kierunki promocji Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku.  Proponuję przed słowem „promocji” dodać „rozwoju”, kierunki rozwoju i promocji Powiatu Mogileńskiego i zgadzam się z moimi przedmówcami, że należy wspólnie z gminami podjąć działania zmierzające do rozwoju Powiatu Mogileńskiego. Między innymi właśnie poprzez gminy, gdzie w gminach jest potencjał gospodarczy. Na przykład w gminie Strzelno, która ma ponad 100 ha terenów rolnych odrolnionych czyli to są tereny inwestycyjne, przygotowane pod działalność gospodarczą. W roku bieżącym powstanie duży zakład pracy, zatrudniający ponad 130 pracowników, więc jest to rozwój gminy ale również Powiatu Mogileńskiego. Kończy się projektowanie siłowni wiatrowych w Markowicach więc będzie to wioska energetyczna, te gminy należy promować poprzez nasze kierunki rozwoju promocji powiatu. Również w gminie Mogilno powstała w roku ubiegłym nowa firma, która zatrudnia pracowników i wytwarza energię odnawialną. I jest to rozwój dla naszego powiatu. Idziemy w kierunku energii odnawialnej, tworzymy miejsca pracy. Czyli uważam, że w ty projekcie uchwały powinny być nie tylko sprawy miękkie ale także sprawy gospodarcze. Tak by pokazać potencjał gospodarczy, wytwórczy powiatu. Nie tylko w sferze energetycznej ale i rolniczej, produkcyjnej, usługowej. Będzie z pewnością to impuls do rozwoju całego powiatu.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, Szanowni państwo chciałbym przypomnieć, że jeżeli chodzi o współpracę z gminami to tym się zajmuje Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, bo tym ma się zajmować. Bardzo bym prosił aby w ten sposób patrzeć. Po drugie chciałem powiedzieć, że trochę się dziwię panu Pochylskiemu, bo jeżeli ma takie dobre pomysły to trzeba było przedstawić je i byłyby wpisane, to nie jest tak, że mamy czterech członków Zarządu i znają się oni na wszystkim, jest dwóch pracowników promocji i również się na wszystkim znają. Po drugie trzeba oddzielić promocję gospodarczą od promocji Powiatu Mogileńskiego, trzeba rzeczywiście gminy zrobić „przedsiębiorcami” i każda gmina powinna promować to co ma najlepszego na swoim terenie i dopiero to powinno wpłynąć do powiatu i my powinniśmy to robić wyżej, Marszałek Województwa  pisze do nas aby dawać inne rzeczy promocyjne, ale głównie chodzi mu o foldery i prospekty i  inne, ale przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego  jeżdżą na targi praktycznie po całym świecie i te foldery rozwożą. Tam jest przedstawione jak ten program wygląda, co tu się robi. Ile jest gmin, czym się zajmujemy, tam wszystko jest opisane, po drugie powiem Państwu tak, że te 60 000,- zł  to jest niby duża kwota, ale tak naprawdę to jest niewiele. Stowarzyszenia  na terenie Powiatu Mogileńskiego się bardzo uaktywniły i mają różnego rodzaju pomysły i jesteśmy współorganizatorami,  ja wiem, że Ministerstwo Gospodarki mówi, że o 6 lat musimy to przedłużyć i tak dalej, kiedy wyliczenia ekonomiczne mówią tak. Panowie nie tędy droga dla  Rządu, najdroższy pracownik i  najdroższa godzina pracy jest w strefie ekonomicznej dla podatnika. Ja państwu powiem tak, za luty i za styczeń 3 - 4 mln nie ma  wpływu z podatku VAT,  teraz jak mówimy o tych  finansach i o tym wszystkim, to nie jestem pewien czy we wrześniu nie będziemy zmieniali budżetu, proszę wziąć sobie gazetę prawną i zobaczyć samorządy, które w tej chwili są już takie, że powinny być komisaryczne  takich jest 19 w Polsce  i są powiaty,  jest ich prawie 400 które na przyszły rok nie uchwalą budżetu, bo nie będą miały reguł wydatkowań,  wszyscy przychodzą i mówią organizujemy, mamy dobry pomysł, aby mu dołożyć, ale  nie dokładamy naprawdę,  puchar możemy ufundować, dyplomy możemy zrobić, ale nic poza tym, ponieważ również patrzymy na to, że trzeba oszczędzać pieniądze. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w zanadrzu mamy wielkie przekształcenia w służbie zdrowia,  mamy  wiszące nad nami  zadłużenie SP ZOZ teraz, jeśli mamy coś pisać o tej promocji a ktoś ma naprawdę dobry pomysł, to bardzo proszę. Możemy to przełożyć, możemy zmienić nazwę zresztą ci co organizują jakąkolwiek rzecz, to wiedzą ile to kosztuje pracy i  pieniędzy, ten co nie robi, to przyjdzie na imprezę  i  jeszcze skrytykuje wszystkich, że jest źle, ale ten który to robi to naprawdę szuka pomocy gdzie może a my jako samorządy jesteśmy ograniczeni  tą pomocą. Wszystkie cenne uwagi naprawdę zapiszmy, zróbmy i prosił, aby patrzeć tak szerszym okiem, bo naprawdę zarząd czteroosobowy i pracownicy nie są wstanie pomyśleć o wszystkim aby to wpisać,  dziękuję bardzo.

 

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański, Szanowni państwo, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli spojrzycie na te kierunki działania, to tych imprez powiatowych jest tu naprawdę niewiele. Głównie wspieramy imprezy, które organizują gminy i to i tak nie są wszystkie imprezy o których finansowanie zabiegają gminy. Być może, konstrukcja tego dokumentu jest taka, że nie widać pewnych rzeczy o których tutaj państwo radni mówicie, natomiast ja 2 lata temu proponowałem abyśmy zrobili wspólny kalendarz z gminami, no trudno jest się dogadać nawet na etapie kalendarza, ponieważ są pewne priorytety. Poza tym każda gmina prowadzi swoją jakąś tam politykę promocyjną i ja państwu powiem, jedyne co tak prawdę powiedziawszy oczekuje się od nas to aby dać pieniądze, i taka jest prawda. Natomiast jeżeli już jest organizowana impreza to oczywiście ta współpraca układa się bardzo dobrze i zarówno gminy jak i organizacje, które funkcjonują bardzo chętnie z nami współpracują i my z nimi również. Generalnie wszystko zarówno w gminach jak i w powiecie rozbija się o finanse. Także tutaj nie będziemy się upierać, że wystarczy przeredagować ten materiał i on odda pewne działania, które są wpisane w ten kalendarz, a jeżeli chodzi o współpracę z gminami to popatrzcie państwo na ten program, naprawdę jest tego tutaj bardzo dużo. Dziękuję bardzo. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki,  ja się tutaj z panem Starostą Barczakiem nie zgadzam w pewnych kwestiach, chodzi mi o to, że kiedy powstanie zakład pracy to ten zakład pracy generuje dla pana i dla gminy CITy i jeszcze dodatkowo pracownicy generują PITy to jest dla nas priorytetem, możemy tak myśleć.   

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, Szanowni państwo ja myślę, że pan Bartosz Nowacki też nie słucha co się do niego mówi, ja myślę, że pan nie ma płacone za to, że pan przychodzi na sesję, tylko ma  pan mieć dobre pomysły.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki,  no ja mam dobre pomysł.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, ale dobre pomysły trzeba mieć wtedy jak się tworzy  dokumenty, Rada Powiatu pracuje cały rok a nie tylko jak się coś tworzy, proszę bardzo pokazać dokument, który pan przyszedł  i współtworzył czy w ogóle rozmowy, że pan powiedział „Tomek, robimy tak i tak” proszę powiedzieć datę.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki,  w  zaszłym roku na sesji.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, w zeszłym roku na sesji?   - A  od tego czasu?

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki, były zgłaszane pomysły ale nikt  z  nich  nie skorzystał.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak,  ja nie mówię aby nie robić strefy ekonomicznej, tylko proszę teraz wziąć pod uwagę sytuację finansową gmin, niech tworzą strefę ekonomiczną z powiatem,  życzę powodzenia, dziękuję bardzo.

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak, panie Starosto, dla mnie jest to po raz kolejny taka trochę niezręczna sytuacja, dlatego, że jestem świadkiem jak pan jako członek programu wykonawczego ocenia, weryfikuje pracę radnych. Ja chciałem powiedzieć tutaj o pewnej zasadzie, która się w stosunkowo niewielkim stopniu odnosi do tej dyskusji, bo są inne rzeczy które mają większe przełożenie i bardziej bezpośrednie na jakość życia naszych mieszkańców. Panie Starosto, pana można tutaj przyrównać do dyrygenta w orkiestrze, pan nam mówi w którym miejscu, przy jakim instrumencie każdy z nas ma siedzieć. Takie są reguły gry i nikt z nas się tutaj nie obraża. Jednego pan posadzi przy harfie, przy skrzypcach, innego przy bębnie. Każdy z nas stara się grać najlepiej jak umie. I bardzo bym prosił aby nie miał pan pretensji do niektórych z nas jak po prostu staramy się grać dobrze na tym instrumencie przy którym nas pan posadził,  to tyle jeśli chodzi o tą zasadę. Proszę państwa, ten dokument, który otrzymaliśmy, on dotyczy promocji jako całości, gdyby tutaj było napisane, że to jest promocja w wymiarze tylko kulturalnym to i owszem, ale ona dotyczy wszystkich obszarów, bo tutaj nikt nie napisał, że pewne obszary są wyłączone. I chciałem powiedzieć, że zgadzam się z panem Przewodniczącym Nowackim, który mówi, ze w tym dokumencie również powinny się znaleźć pewne kwestie związane z promocją gospodarczą naszego powiatu, która ma bardzo wyraźne przełożenie na jakość życia naszych mieszkańców, proszę pana, to że jest Stowarzyszenie „Sąsiedzi” to bardzo dobrze. Tyle, że to stowarzyszenie nie zdejmuje z nas obowiązku zajęcia się sprawami związanymi z promocją powiatu, natomiast jeśli mówimy już o promocji w wymiarze takim bardziej turystycznym, to muszę zauważyć, że w tym momencie nie można mówić o promocji w ramach jednego powiatu, trzeba mówić o promocji w ramach kilku, i współpracy w ramach kilku ościennych powiatów, bo nam przede wszystkim zależy na tych potencjalnych klientach, którzy tutaj przyjadą na kilka dni, zostawią u nas jakieś pieniądze ani po prostu przyjadą, obejrzą, zobaczą i odjadą za moment. Proszę państwa, tak humorystycznie powiem w ten sposób, że ja wizje dziele na dwa rodzaje. Jeden to wizje gdzie pieniądze trzeba mieć na ich realizacje, a drugi to taki gdzie aby je mieć to trzeba mieć wcześniej pieniądze. Dziękuję.

 

Radna Powiatu Mogileńskiego Agnieszka Ziółkowska, panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak słucham tych wypowiedzi i  przychodzi mi na myśl jedno takie rozwiązanie, może warto się skupić i skoncentrować na tworzeniu strategii promocji Powiatu Mogileńskiego, powołać zespół, który rozpatrzy te wszystkie argumenty, które tutaj padły, zaprosi do tego zespołu przedstawicieli gmin z naszego powiatu jak i ościennych i skupi się na tworzeniu dokumentu „Strategia Promocji Powiatu Mogileńskiego”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  dziękuję bardzo, myślę, że to  pomysł daleko idący  i bardzo dobry. Bardzo proszę kto jeszcze by chciał zabrać głos?

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Wiesław Gałązka,  Szanowni Państwo, dokument, który został zaprezentowany, według mnie świadczy o wielkiej aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Mogileńskiego, te wszystkie tematy jak i również kalendarz, który został zaprezentowany o tym świadczą i bardzo znamienne jest i bardzo chwalebne, że nie robią tego urzędnicy tylko działacze społeczni, którzy najlepiej czują jak trafić z klimatem, z rodzajem imprezy w upodobania mieszkańców,  przecież niektóre imprezy szalenie promują Powiat Mogileński,  ich organizacja oparta jest właśnie o aktywność społeczną. Bardzo łatwo można tu wywnioskować, że ludzie z promocji współpracując z tymi wszystkimi organizatorami, którzy robią to z pasją, z przyjemnością, ale ta pomoc jest nieodzowna bez niej stanie się bardzo trudne organizowanie takich imprez, które mają znaczenie coraz szersze. Nie tylko o charakterze powiatowym ale nawet regionalnym. Natomiast rozumiem, że panom rozchodzi się o sferę nazewnictwa, o pewne usystematyzowanie, tylko czy to powoduje tą aktywność, to co mówicie jest pewnie słuszne, że należy to właściwie ująć, ja się na tym nie znam, wolę zorganizować imprezę niż się tym zajmować. Natomiast jeśli ktoś z kolegów i koleżanek   ma jakąś propozycję, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie aby w taki sposób  za  funkcjonować i szkoda czasu na przykre dyskusje.

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak, proszę Państwa podsumowując to co mówił pan Radny Wiesław Gałązka, powiem tak, ja przez wiele lat widzę dokonania i wysiłek pracowników, którzy się zajmują promocją, te uwagi o których ja mówię absolutnie ich nie dotyczą. Wielokrotnie widziałem, często nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, często po godzinach pracy, że pracownicy, zwłaszcza pani Caspari- Filipiak, tak jak mogła się starała, aby pomóc różnym organizacją pozarządowym  w przeprowadzaniu różnych imprez, które wpisywała się w promocję naszego powiatu, mnie przynajmniej, chodzi o to, że wyraźnie widzę brak pomysłu na dobrą promocję ze strony Zarządu. I tutaj strategia być może podpowie Państwu, podsunie pewne pomysły i uważam, że pomysł koleżanki  jest pomysłem rzeczywiście bardzo dobrym, jeszcze raz podkreślam, że to o czym ja mówiłem, to absolutnie nie było krytyką pracy pracowników do spraw promocji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  dziękuję bardzo, w związku z tym panie radny może dwa zdania  w trakcie sesji możemy jeszcze wrócić do tego tematu. W związku z tym, że mamy już 15 minut spóźnienia, chciałbym aby jednak te wszystkie projekty uchwał tu zostały wywołane i przedstawione,  ale proszę bardzo.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran, ja tylko tak w odniesieniu do tego co mówił pan Radny Gałązka. To nie jest kwestia nazewnictwa, tylko chodzi nam o to aby promocja Powiatu Mogileńskiego szła również w ten aspekt gospodarczy i żeby taki charakter również miała, ten program, który został przedłożony w niewielkim tylko stopniu dotyczy tej działalności gospodarczej,  a wracając do nazewnictwa, to w tym kształcie to nazewnictwo musiałoby być rzeczywiście zmienione.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  wrócimy do tego na sesji, ja zamykam ten punkt i przechodzimy do następnego.

 

ad.11

Propozycja uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czy w tym punkcie chciałby ktoś zabrać głos?

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran, dziękuję panie Przewodniczący, ja chciałbym zapytać tutaj w ramach komisji na jakie kwoty opiewają wnioski dotyczące  pkt. 2 i pkt. 3 załącznika do tej uchwały, tam są zaplanowane kwoty 20 000 zł, czy wnioski które są w PCPR opiewają na kwoty wyższe, czy na kwoty niższe? i druga sprawa jest taka, bodajże w latach 2011 i wcześniejsze były środki z PEFRONu przekazywane w głównej mierze na właśnie tą działalność jeżeli chodzi o doposażenia architektoniczne czy inne sprzęty rehabilitacyjne, nie było w tym czasie rozwiniętego systemu dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, z tego co zdążyłem się dowiedzieć jeszcze przed sesją wynika, że w pewnym stopniu te potrzeby, jeżeli chodzi o sprzęt rehabilitacyjny, zostały już zaspokojone. W związku z tym mam pytanie czy nie można byłoby zwiększyć kwoty dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, bo wiem, że te turnusy cieszą się dużym zainteresowaniem, wnioski, które są złożone obecnie ja pytałem o to gdzieś w pierwszej połowie marca, opiewało na kwotę ponad 200 000,-zł, a zaplanowane jest 200 000,-zł. Warto by się zastanowić, czy nie można by było np. punktu 2,3 bądź 5 przerzucić pewne środki do punktu trzeciego tego załącznika.

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak, panie Przewodniczący, ja mam taką propozycję, ponieważ sesja powinna się już zacząć, zrobienie czy zwołanie połączonych komisji przed sesją okazuje się nie jest najszczęśliwszym pomysłem, proponuję aby nie zamykać tej dyskusji w tym fragmencie o którym zaczął mówić pan Radny Wojciech Baran, ale po skończeniu tej dyskusji proponował bym aby przerwać to posiedzenie i zacząć wreszcie sesję abyśmy przenieśli dyskusję tą, która powinna się odbyć na komisjach, na sesję, nie możemy tego rozpoczęcia sesji przeciągać w nieskończoność.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  o ile nie ma w tym punkcie innych pytań, to proponowałbym aby pani krótko odpowiedziała jeśli chodzi o zapytanie pana radnego Wojciecha Barana  i przechodzimy do następnych punktów, bo my musimy je niestety na komisjach przedstawić.

 

Główna Księgowa PCPR Gabriela Stachowiak,  jeśli chodzi o punkt drugi tego załącznika, to jest zadanie Urzędu Pracy, dlatego ja przekażę to pani p.o. Dyrektora  PUP Anny Barszcz.

 

p.o. Dyrektor PUP Anna Barszcz, jeśli chodzi o punkt drugi i trzeci, udzielanie osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu możemy udzielać środków na podjęcie działalności gospodarczej lub podmiotom, które chcą utworzyć stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej. I tutaj w tym roku zostały zaplanowane w tym projekcie kwoty po 20 tys. zł, środków jest mało. Pan pytał o wnioski jakie są złożone, wniosków jeszcze nie ma, są osoby które dopytują o te formy pomocy ale na co wart zwrócić uwagę w tym przypadku, że do tej pory zawsze były to kwoty wyższe i zaplanowanie kwoty 20 tys. na wsparcie dla jednej osoby jest jakby nie współmierne z kwotą, którą możemy udzielić ze środków Funduszu Pracy. Ponieważ jeżeli chodzi o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w której osoba bezrobotna, niepełnosprawna może skorzystać ze środków Funduszu Pracy, jest to kwota 20 tys. zł i tam jest zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy. A w przypadku środków z PEFRONu takie zobowiązanie jest przez 24 miesiące. Zatem ta kwota jest niezadowalająca, nieatrakcyjna dla tej osoby. Jeżeli chodzi o doposażenie stanowisk pracy też jest propozycja 20 tys. zł w porównaniu z kwotą środków z Funduszu Pracy też mamy w tym roku przyjęte kwoty 20 tys. zł,  gdzie zobowiązanie dla pracodawcy, jeżeli chodzi o utrzymanie tego stanowiska pracy, jest przez 24 miesiące, natomiast utrzymanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej to jest 36 miesięcy, dlatego te kwoty powinny być wyższe, jeżeli tutaj można z niektórych punktów jakieś oszczędności wygenerować żeby zwiększyć do chociażby o 30 tysięcy to myślę, że te kwoty byłyby bardziej atrakcyjne, a w ty przypadku nie wiem czy będzie zainteresowanie wśród osób bezrobotnych.

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran, czyli rozumiem te kwoty z pkt. 2 i pkt. 3 na postawie lat ubiegłych one są niskie i szacuje się, że będą wykorzystane te kwoty?

 

p.o. Dyrektor PUP Anna Barszcz, być będą, ale czy będą osoby zainteresowane aby skorzystać z tych kwot, przy takim skomplikowaniu prowadzenia działalności czy utrzymaniu stanowiska pracy, gdzie my też z Funduszu Pracy dajemy po 20 000 zł a zobligowanie jest przy działalności rok, przy doposażeniu 2 lata, a tutaj mamy przy działalności 2 lata, przy doposażeniu 3 lata, więc one są za niskie.

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran, rozumiem, a co do punktów 5 i 7? to finansowanie zaopatrzenie w sprzęt i likwidację barier, bo tak mówiłem lata 2011 i wcześniejsze były te potrzeby w jakiś sposób zaspokajane w tym sensie , że głownie na to szły środki z PEFRONu chciałbym się dowiedzieć czy tam na dzień dzisiejszy też są wnioski, które opiewają na te kwoty, bądź suma tych wniosków jest wyższa niż te kwoty tutaj podane?

 

Główna Księgowa PERFRON Gabriela Stachowiak,  więc tak, przede wszystkim w tym roku otrzymaliśmy z PEFRONu środki ok. 300 000,- zł mniejsze niż w latach poprzednich, i dlatego, to tutaj nie przedstawia się tak różowo, ja podam może na jaką kwotę mamy stan na dzień wczorajszy, więc tak: na turnusy rehabilitacyjne mamy wniosków na ponad 214 000 zł, z tego dla dzieci i młodzieży 26 500,- zł, na bariery architektoniczne i  techniczne w komunikowaniu się mamy wniosków na 93500,- ., a na sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny na tą chwilę mamy 41500,-zł. Na turnusy rehabilitacyjne mamy wniosków na 214 000 zł a przeznaczamy 180 000 zł, na sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny mamy plan 48500,- zł a wniosków jest na 41500,-zł.

 

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran, panie Przewodniczący dziękuję za udzielone odpowiedzi, informacje, będę jeszcze do tego tematu wracał, bo czuję już tutaj agresję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki:  Dziękuję bardzo.

ad.12

Teraz mamy propozycję uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego położonej w obrębie Strzelno, działka nr 1193/1, czy ewentualnie ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos? nie widzę.

ad.13

Przechodzimy do następnego punktu, to jest propozycja uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego, pani Iza jest obecna, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał dopytać na sesji,  bardzo proszę.

ad.14

Następną mamy propozycja uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2013r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Wiemy, że te środki trochę okrojone mamy.

 

W punkcie 21 porządku sesji schodzi na wniosek Zarządu Powiatu, skarga stała się niezasadna, w związku z tym tak jak gdyby nie było.

 

ad.15

Punkt następny to jest oświadczenie w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o kręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych,  mam tutaj w posiadaniu taką uchwałę Rady Powiatu w Nidzicy i myślę, że nad tym również będziemy dyskutowali.

 

ad.16

Przed zamknięciem komisji chciałbym, żeby Państwo przegłosowali zdjęcie z porządku obrad tych dwóch punktów, 14 i 21 Kto jest za tym? Wszyscy są za zdjęciem tych dwóch punktów. Proponowałbym również, żeby wszyscy członkowie komisji przegłosowali proponowany porządek obrad, podany pod dzisiejsze obrady. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego porządku obrad proszę o podniesienie ręki w górę. Wszyscy za. Dziękuję  bardzo.

 

ad.17

Zamykam posiedzenie stałych Komisji Rady, przepraszam pozostałych za to, że musieli czekać. Chcę tylko przed przerwą przypomnieć Państwu Radnym, że 30 kwietnia mija termin składania oświadczeń majątkowych, aby pomału nad tym myśleć. 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-08-26 13:04:43
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2013-08-26 13:07:21
Ostatnia zmiana:2013-08-26 13:07:37
Ilość wyświetleń:230
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij