Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr34/13

                                                         Protokół Nr 34/13

                       wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu w Mogilnie

                                                 odbyte dnia 31 stycznia 2013r.

 

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.

Protokół spisała Anita Barczak.

 

Ad. 2

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:

 

1.       Otwarcie,

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Przedstawienie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2012.

4.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2012.

5.       Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2012.

6.       Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2012rok.

7.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r

8.       Przedstawienie  projektu  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2013.

9.       Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok  2013.

10.   Przedstawienie  projektu  Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego Mirosława Leszczyńskiego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie.

11.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2015.

12.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Mogileńskiego z Kujawsko- Pomorskiej Organizacji turystycznej z siedzibą w Toruniu.

13.   Przedstawienie  projektu  uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego w Bielicach oraz Technikum Uzupełniającego w Bielicach wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.

14.   Przedstawienie  projektu  uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego w Mogilnie oraz Liceum Uzupełniającego w Mogilnie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.

15.   Przedstawienie  projektu  uchwały o zamiarze likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.

16.  Zakończenie.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  witam państwa radnych na posiedzeniu komisji. Rozpoczynamy obrady komisji. Przechodzimy do przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2012. Państwo radni są w posiadaniu materiałów, myślę, że najlepiej będzie jak jeśli ktoś z państwa chce zabrać głos ewentualnie zapytać to bardzo proszę. Czy ktoś z państwa chciałby zająć w tej chwili głos?  Nie widzę.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Przechodzimy do przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku przy Staroście Mogileńskiej za rok 2012. Czy ktoś z państwa chciałby na ten temat podyskutować? Nie widzę.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Wobec tego przechodzimy do punktu kolejnego. Przedstawienie sprawozdania z Działalności Rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2012. Jest na posiedzeniu komisji pani dyrektor Justyna Maciejewska, są jakieś pytania? Nie widzę.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Wobec tego przechodzimy do punktu następnego, przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki Samorządu Terytorialnego  za 2012 rok. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Jest pan Naczelnik Andrzej Konieczka. Nie widzę.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Punkt następny to podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2013. I tutaj proszę pani skarbnik kilka zdań na ten temat.

Skarbnik Karina Kostyra: Tą uchwałą dokonujemy zmiany tutaj, jeśli chodzi o inwestycje, to znaczy zmiany  w rozdziale 710 14, jeśli jest konieczność zakupu serwera do Wydziału Geodezji, to jest 6 tysięcy i to z wydatków bieżących, następnie uszczegółowiamy zadanie w Urzędzie Pracy, tam mieliśmy zapisane modernizacja kotłowni węglowej na gazową i 50 tysięcy przeznaczone na zadania inwestycyjne  związane z modernizacją stajni w Zespole Szkół w Bielicach. Taka prośba do państwa, aby państwo byli tak uprzejmi i weszli na stronę uchwały §1 i tutaj powinno być §2 Otrzymuje brzmienie.

Ad.8

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Przechodzimy do punktu następnego to jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2013. Czy ktoś z państwa widzi w tym planie jakieś usterki czy ewentualnie ktoś z państwa widzi to troszeczkę inaczej? Nie widzę.

Ad. 9

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Wobec tego punkt kolejny podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów  Pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2013. I tu państwo radni sami opracowywali w komisjach i myślę, że tu pytań nie ma. Każdy przygotowywał ten plan na potrzeby własne.

Ad. 10

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Punkt kolejny, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego Miros ława Leszczyńskiego z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie, chcę państwa poinformować, że wpłynęło na moje ręce pismo pana Radnego Mirosława Leszczyńskiego w sprawie rezygnacji członkowstwa w Komisji Rewizyjnej, byłem zobowiązany przedstawić to zarządowi, aby zarząd na najbliższej sesji wprowadził to pod obrady.

Radny Mirosław Leszczyński:  Chciałbym abyście uszanowali moją wolę i przyjęli tą rezygnację z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej. Powiem otwarcie, że nie chcę być posądzony o to, że nie chcę pracować ale pracuję w dwóch komisjach, Komisja rewizyjna jest jak najbardziej obciążona podwójnie, gdyż trzeba wyjeżdżać w ramach Zespołów Kontrolnych, ostatnio w tych zespołach  kontrolnych praktycznie nie biorę udziału, powiem otwarcie ze względu na brak czasu. Nie mniej jednak uważam, że układ polityczny to 3 opcje PSL, SLD, PO i taki układ jakby był tych trzech jeżeli byście mnie odwołali to byłby to  układ zdrowy. Głosowanie pozostawiam państwu radnym, nie mniej jednak prosiłbym o uszanowanie mojej woli, dziękuję.

Ad. 11

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Punkt czternasty  to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2015. Jest z nami pani Maria Konkiewicz, jeśli ktoś z państwa radnych chciałby ewentualnie zapytać, państwo radni materiały posiadają, nie mniej czy są jakieś pytania? Pani Mario, czy pani chciałaby tak dwa trzy zdania powiedzieć aby przybliżyć?

Maria Konkiewicz: Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej został przygotowany zgodnie z Ustawą o Pieczy Zastępczej i Wspieraniu Rodziny i polega on między innymi, najważniejszy punkt jest limit zawodowy rodzin zastępczych, który jest ustalony na trzy kolejne lata, wg którego będziemy mogli te rodziny zastępcze tworzyć. Przygotowany jest program po to aby rozwój pieczy zastępczej był, czyli żeby dzieci  nie były umieszczane w placówkach, nie mniej jednak program ten mówi również o powołaniu placówki opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Mogileńskiego dla dzieci które z różnych powodów w pieczy zastępczej związanej z rodziną zastępczą nie mogą funkcjonować. Czy jakieś pytania? Nie widzę.

Ad. 12

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Punkt piętnasty to jest podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Mogileńskiego z Kujawsko- Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu. Bardzo proszę pan Radny Bartosz Nowacki.

Radny Bartosz Nowacki: Chciałbym zapytać Zarząd o powody wystąpienia, gdyż kwota przeznaczona na KPOT jako organizacji propagującej nie tylko walory turystyczne powiatu ale i uczestnicząca w wielu dużych imprezach rangi krajowej, jeśli nie międzynarodowej myślę, że podjęcie decyzji o tym wystąpieniu i nie wpłacaniu tej składki w wysokości 4 tysięcy zaważy na tym, że powiem otwarcie mamy dość słabą promocję a do tego pozbędziemy się takich możliwości związanych z promocją tak naszego powiatu na terenie targów krajowych jak i targów międzynarodowych i wykluczymy się również z organizacji pewnych imprez , myślę że 4 tysiące możemy śmiało wykorzystać  z tym, że mamy swoich przedstawicieli i jeżeli państwo uważacie, że te pieniądze nie są dobrze wykorzystane to muszą być jakieś powody. Jeżeli wpłacamy 4 tysiące to uważam, że powinniśmy za te pieniądze wymagać od KPOT aby ta promocja naszego powiatu była w odpowiedni sposób przedstawiana. Myślę, że to nie jest zbyt duża kwota i powinniśmy się zastanowić czy faktycznie zrezygnować z tej organizacji, przypomnę, że Powiat Mogileński to 4 gminy to możliwości ewentualnej promocji, jesteśmy regionem rolniczym, gospodarstw agroturystycznych przybywa możliwość promocji naszego powiatu pod względem walorów krajobrazowych. Wszystko zależy tak naprawdę od tego czego my za te 4 tysiące oczekujemy od tej organizacji. Prawdopodobnie występujemy dlatego, że nic nie chcemy tak a 4 tysiące uważamy za zbytek. Myślę, że powinniśmy się nad tym zastanowić i nie podejmować tej uchwały. 4 tysiące to nie jest wielki majątek a wystarczą dobre działania związane z promocją naszego powiatu, może warto zmienić przedstawiciela. Panie Starosto jak najbardziej trzeba zadziałać aby ten pan zaczął doceniać nasze 4 tysiące i abyśmy zaczęli się trochę reklamować. Inne samorządy starają się działać i dostarczać materiały jak również uczestniczyć w targach krajowych i zagranicznych, zresztą przypomnę, że również województwo kujawsko- pomorskie i KPOT który jest wspierany przez województwo bardzo dużo imprez organizuje poza granicami naszego państwa i uczestniczy w tych imprezach ale szczerze mówiąc ja nie otrzymywałem materiałów nawet uczestnicząc dwa razy w targach, nie otrzymywałem tematycznych materiałów z Powiatu Mogileńskiego.

Radny Przemysław Zowczak: Szanowni państwo apeluję gorąco do państwa o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad tej uchwały. Jeśli chodzi KPOT ona pełni bardzo ważną rolę a przynajmniej może taką pełnić . Z jednej strony na zewnątrz możemy się promować, te podmioty które bezpośrednio albo pośrednio zajmują się turystyką mogą się pokazać na zewnątrz, mogą dotrzeć do szerokiej rzeszy turystów bądź osób zainteresowanych turystyką, z drugiej strony KPOT prowadzi różne szkolenia i rozsyła różne materiały, nie chciałbym tutaj w tym momencie roztrząsać czy mówić o naszych zaniedbaniach, bo nie o to chodzi aby tutaj kogokolwiek atakować. Wczoraj skontaktowałem się z panią Dyrektor Beatą Sawińską, uzyskałem od niej na maila materiały, które zgrałem dotyczące KPOT, naprawdę gorąco państwa namawiam aby chwilę jeszcze zaczekać i spróbować poprzez KPOT działać. Powiem tak, kiedyś rozmawiałem z księdzem Panasiukiem i pamiętam jak on był zaskoczony, że taka organizacja w ogóle istnieje i że przez KPOT może swoją ofertę umieścić gdzieś i może skorzystać z doradztwa. Przekazuję tutaj te materiały, które uzyskałem z KPOT, i jeszcze raz gorąco namawiam aby dzisiaj nie podejmować tej uchwał.

Radny Wojciech Baran: Chciałbym również zaapelować o to, że być może warto by było zdjąć tą uchwałę z porządku obrad, przedyskutować to jeszcze i wrócić do tego na kolejnej sesji jeżeli jest taka możliwość.

Radny Wiesław Gałązka: Myślę, że dla Powiatu Mogileńskiego jeśli ta nowa struktura się ogarnie będzie pewnie lepsza. Dlatego myślę, że można to z porządku obrad na dzisiaj wycofać, popatrzeć co będzie się działo dalej. Dziękuję.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Panie Przewodniczący, szanowni państwo. Ja myślę tak, że chciałbym tylko przypomnieć, że był już taki zamysł zarządu w tamtej kadencji żeby wystąpić  KPOT, a po rozmowie pana Zowczaka z panem Marszałkiem Hartwichem, mówimy dobra dajemy jeszcze czas jak się poprawi działalność to będziemy w tej organizacji działać jak dotychczas. Ja myślę, że to się pogorszyło a nie polepszyło, bo rzeczywiście na początku ta działalność była zależna od osób które nią zarządzają. Dlatego mówię, iż nie można rozmawiać i powiedzieć tak że poczekamy jeszcze rok, bo do końca marca musimy  te pieniądze przelać na konto organizacji. Tam się już nic prawie nie dzieje, bo co to za problem zadzwonić do nas i powiedzieć, że jedziemy  na (…) proszę nam dać tyle i tyle folderów o powiecie mogileńskim i to jest wszystko. My jako powiat wydrukujemy sobie folder i tak nam wezmą i zawiozą na (…). Ja również popieram Bartosza, że to nie jest żadna duża kwota tylko że naprawdę nie mamy próbek jako jeden przedstawiciel na działalność tej organizacji. Mi się zdaje, że wrócić zawsze możemy natomiast trzeba powiedzieć krótko tak jak robią inni niestety nie płacimy i występujemy. Jeżeli taka jest propozycja to myślę, że możemy poczekać jeszcze, poczekamy na luty lub na marzec przeprowadzimy rozmowy jak oni to widzą w innej perspektywie bo zostawiać tak jak teraz, to jest takie nieeleganckie z naszej strony. Dziękuję.

Radny Przemysław Zowczak: Panie Starosto ja myślę, że my tak naprawdę nie wiemy jak działa KPOT, bo nie sądzę abyśmy my z naszej inicjatywy się z nimi próbowali kontaktować. Tam naprawdę są bardzo duże zmiany kadrowe, rozmawiałem z szefową KPOT, uważam że ta organizacja naprawdę zaczęła działać bardzo prężnie. Po rozmowie z szefową tej organizacji, ona mnie naprawdę przekonała że warto zostać w tej organizacji. Tylko ta aktywność musi być również z naszej strony, zarówno z relacją z KPOT jak i z tymi wszystkimi podmiotami, które są na naszym terenie i które powinny być zainteresowane tym co oferuje KPOT.  

Radny Wojciech Baran: Z wypowiedzi pana Gałązki jak i pana Starosty wynika, że jest możliwość abyśmy zaczęli się targować, dlatego ja składam taki formalny wniosek o zdjęcie tej uchwały z dzisiejszego porządku obrad.

Ad. 13

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Ja tylko się zapytam kto jest za tym aby tę uchwałę zdjąć, wszyscy są za wobec tego mamy to załatwione i na początku sesji panie Wojciechu proszę o ponowienie tego wniosku.

Ad. 14, Ad. 15, Ad. 16

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Następny punkt tj. 16, 17 i 18, które dotyczą naszej oświaty i to są wszystko projekty uchwał o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego w Bielicach oraz Technikum Uzupełniającego w Bielicach, Liceum Profilowanego w Mogilnie i Liceum Uzupełniającego w Mogilnie a także podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska w Mogilnie. Prosiłbym aby te 3 projekty w kilku zdaniach przybliżył pan Naczelnik.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka: Panie Przewodniczący, państwo radni na komisji oświaty przedstawiłem dokładnie o co chodzi. To jest tak sprawa porządkowa, szkoły wypadają z ustawy o systemie oświaty i po prostu porządkujemy naszą strukturę szkół. Musimy je zlikwidować i właściwie z czterech szkół o których pan Przewodniczący mówił tylko Liceum Profilowane dzisiaj prowadzi kształcenie w trzeciej klasie. Do września, skończą szkołę no i praktycznie te szkoły są martwe. Jeśli chodzi o Schronisko Młodzieżowe w Mogilnie to już państwo podejmowali raz tę uchwałę z tym że nadzór wojewody zwrócił nam uwagę, że tam jest pewien problem z datami  podjęcia uchwały i wygaszenia tego schroniska, ponieważ nie upłynęło pół roku i prośba jest taka aby po prostu podjąć na nowo tę uchwałę a tamtą unieważnić i to tyle. Dziękuję.

 

Ad. 15

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Wyczerpaliśmy temat posiedzenia komisji, zapytam formalnie kto z państwa jest za tym, jeśli chodzi o członków komisji stałych, żeby dzisiejsze punkty które są proponowane przez zarząd do porządku obrad sesji zostały wprowadzone bez punktu piętnastego?

Radny Przemysław Zowczak: Żeby nie zajmować czasu na sesji, proszę państwa w dzisiejszym porządku obrad nie widzimy uchwały w sprawie czasu pracy aptek, ja sobie zdaję sprawę z tego, że to wymaga sporo czasu i że nie było możliwości przygotowania tego na dzisiejszą sesję, ale mam pytanie w którym kierunku.

Wicestarosta Tadeusz  Szymański :  Panie przewodniczący, szanowni państwo. Wystąpiliśmy do tego, który prowadzi aptekę z zapytaniem czy dalej ta apteka będzie funkcjonowała, otrzymaliśmy pismo od syndyka masy upadłościowej, ze firma jest w likwidacji i że ta apteka nie będzie przez syndyka prowadzona. Czy będzie ją prowadził ktoś inny nie wiemy, wiemy że ta apteka w tej formie nie będzie prowadzona, ponieważ pismo wpłynęło do nas z taką informacją dwa dni temu rozmawiałem z nadzorem farmaceutycznym, no tam muszą być uzgodnienia, w związku z tym nie było możliwości aby na dzisiejszą sesję taką uchwałę przygotować. Natomiast pan Sekretarz prowadzi rozmowy z aptekami i na następną sesję taka uchwała będzie przygotowana.

Ad. 16

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Dziękuję bardzo, zamykam posiedzenie komisji.

                                                                       Przewodniczący  Rady 

                                                                                Jan  Bartecki                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bartecki

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-08-26 13:01:06
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2013-08-26 13:03:20
Ostatnia zmiana:2013-08-26 13:03:56
Ilość wyświetleń:261
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij