Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 84/04

Protokół Nr 84/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 7 października  2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w budżecie na 2004r po stronie dochodów i wydatków.
5. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
6. Informacja o otwarciu nowej apteki.
7. Przedstawienie informacji dot. wprowadzenia systemu HACCP w szkołach powiatowych.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
10. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
Ad.3
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.  W uchwale dokonano przesunięcia środków  z rezerw z przeznaczeniem dla szkół min. na nagrody starosty dla nauczycieli, odprawy emerytalne, podwyżki płac stanowiące wyrównanie od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca oraz zakup oleju opałowego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr176/04.
Ad.4
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w budżecie na 2004r po stronie dochodów i wydatków. Decyzją Wojewody zwiększono dotacje celowe z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości i wypłatę odszkodowań za przejęte decyzjami Wojewody grunty, stanowiące własność osób fizycznych i prawnych, które zajęte są pod drogi publiczne oraz koszty związane z utrzymaniem  zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. W rozdziale 75011 przeniesiono środki z odpisów na ZFŚS na paragrafy wynagrodzeń i ich pochodnych.  W rozdziale 75020 zmniejszono paragraf podróże służbowe ze względu na niewykorzystanie środków, natomiast zwiększono paragraf usług remontowych z wykorzystaniem środków na konserwacje sprzętu komputerowego. W rozdziale rada powiatu zwiększono paragraf zakup usług pozostałych  w związku z zwiększeniem kosztów za usługi pocztowe i wynajem sal na sesję. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  zmniejszono środki na paragrafach zakupu usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS ze względu na niewykorzystanie środków. Zwiększono paragraf zakup usług pozostałych   w związku z koniecznością opłacenia specjalisty zatwierdzającego prace w ramach likwidacji barier architektonicznych.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr177/04.
Ad.5
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa A.Stachowiak przedstawił wnioski dot. warunków zabudowy i projekty postanowień w sprawie  uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:
- budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM BT 4 3820 "Lubieszewo" na części działki o nr ewid. 157/2 obręb Strzelce wraz z przyłączem elektroenergetycznym przechodzącym przez część działek o nr ew. 157/2 i 158/3 obręb Strzelce w miejscowości Lubieszewo, gmina Mogilno,
- budowie kamienicy o funkcji usługowej, w parterze usługi gastronomiczne, piętro - galeria na działce o nr ew. 1378 położonej w Mogilnie przy ul.Pl.Wolności 1,
- budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM BT 4 3821 "Procyń" na części działki o nr ew. 161 obręb Procyń wraz z przyłączem elektroenergetycznym przechodzącym przez część działek o nr ew. 161,162/1,181 obręb Procyń w miejscowości Procyń, gmina Mogilno,
Zarząd jednogłośnie postanowił uzgodnić projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.
Ad.6
Starosta poinformował o otwarciu nowej apteki "SALIX" w Mogilnie. Apteka mieści się w budynku nowo otwartego POLO-MARKET-u. Apteka poinformowała Starostwo Powiatowe w Mogilnie  o godzinach otwarcia,  poniedziałek -piątek - 8.00 -20.00, sobota8.00-14.00 w niedzielę jest nieczynna. Godziny otwarcia prawdopodobnie uzależnione są od godzin otwarcia supermarketu, jednak wg. prawa farmaceutycznego, apteka jak każda inna w powiecie powinna pełnić dyżury  w porozumieniu z istniejącymi już aptekami na terenie miasta. W związku z powyższym do właściciela zostało przesłane pismo z propozycją pełnienia dyżurów, jednak całą sytuację trzeba szczegółowo przeanalizować biorąc pod uwagę możliwości lokalowe.
Ad.7
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu A.Konieczka wyjaśnił, że nowe przepisy- od 1 maja 2004 r. zobowiązują  do wdrażania i stosowania zasad systemu HACCP(system kontroli wewnętrznej oraz wyrobów i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością), Obowiązek jego wdrożenia wynika z przepisów ustawy z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, poz. 634 z późn.zm.). Na podstawie jej przepisów przedsiębiorca produkujący lub wprowadzający do obrotu żywność ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa żywności, w przypadku powiatu są to stołówki szkolne. W przepisach brak jest sankcji karnych ze strony organów urzędowej kontroli żywności w przypadku stwierdzenia słabych postępów we wdrażaniu systemu, nie jest też powiedziane do kiedy trzeba go wdrażać i w jakim terminie. Kontrolę na wprowadzaniem systemu sprawuje Inspekcja Weterynaryjna i Sanitarna, która oczekuje od powiatu potwierdzenia wprowadzania systemu. W powiecie są cztery szkoły w których należało by wdrażać system. Zgłosiły się dwie firmy Carsekt z Gostynina oraz Deratex -Pagos z Włocławka, które system by wdrożyły i prowadziły kontrole.
Zarząd zdecydował aby system jak najszybciej wdrożyć, jednogłośnie opowiedział się za tym aby dyrektorzy szkół podpisali umowy z firmą proponującą tańsze rozwiązanie.
Zarząd przeanalizuje jeszcze możliwość utworzenia jednej kuchni w powiecie, która zajęłaby się przygotowywaniem i rozwożeniem żywności do stołówek w szkołach.
Wiecstarosta przeprowadzi rozmowy z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w powyższym temacie.
Ad.8
Przewodniczący zarządu przedstawił wnioski skierowane do Zarządu Powiatu przez:
- Dyrektora DPS Siemionki w sprawie udzielenia prawa dysponowania nieruchomością  na cele budowlane.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dysponowanie zabudowana nieruchomością zapisaną w KW jako własność Powiatu. Zgoda na dysponowanie nieruchomością wydana zostaje  w związku z rozbudową, przebudową i modernizacją pomieszczeń usytuowanych w pawilonie nr 2 DPS w Siemionkach.
- Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej  w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2005 przyznawanej na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.
Zarząd jednogłośnie zdecydował rozważyć wniosek przy sporządzaniu budżetu na rok2005.
Skarbnik poinformowała o przeprowadzonej kontroli w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej. Zaznaczyła, iż wysoką część kosztów stanowią związane z obsługą bankową. Bankiem obsługującym poradnię jest Bank Milenium S.A., obsługa  przez bank BP PKO S.A byłaby tańsza, dlatego dyrektor poradni wnioskował aby zarząd wyraził zgodę na zmianę obsługi bankowej.
Członek zarządu J.Gwiazda zapytał dlaczego jednostki podległe powiatowi automatycznie nie przechodzą pod obsługę tego banku, który obsługuję powiat?
Skarbnik wyjaśniła, że większa część jednostek tak już zrobiła.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
Skarbnik przedstawiła wniosek Dyrektora DPS Siemionki  w sprawie uruchomienia niezbędnych środków i rozpoczęcia procedury składania wniosku dot. zainstalowania  na zewnątrz budynku dźwigu osobowego. Jednym z ważniejszych elementów złożenia wniosku i możliwości dofinansowania z środków PFRON jest udokumentowanie 50%-ego własnego wkładu. Wnioski do PFRON musza być złożone  do końca listopada.
Zarząd zobligował skarbnika aby przygotowała na najbliższą sesję  uchwałę  w której Rada Powiatu w Mogilnie zobowiąże się do zapewnienia środków w budżecie roku 2005 w  wysokości 50% w/w inwestycji.
Skarbnik przedstawiła wniosek Dyrektora SPZOZ w Mogilnie w sprawie zabezpieczenia potrzeb finansowych dot. zmodernizowania pomieszczeń na potrzeby sali nadzoru pooperacyjnego oddziału Chirurgicznego w Szpitalu Powiatowym filia T.Chałubińskiego w Strzelnie. Wyjaśniła, że  na tej podstawie zarząd nie może przekazać środków, ponieważ zakład musiałby sprecyzować dokładnie  cel wydatków  finansowych, określić czy jest to tylko remont czy inwestycja. Zarząd postanowił skierować pismo do dyrektora SPZOZ  w powyższej sprawie.
Przewodniczący zarządu poinformował, że budżet  SPZOZ w 2005r. będzie większy o 5% w porównaniu do budżetu roku 2004, na nowo zostaną podpisane kontrakty. Zaznaczył jednocześnie, że  w SPZOZ jest wykonanych usług ponad limit za kwotę ponad 2 mln., ponadto do przetargu na kupno węgla nie przystąpiła żadna firma.
Ad.9
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
Ad.10
Na tym posiedzenie wyczerpano. Przewodniczący zarządu T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-10-28 10:35:16
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-10-28 10:36:22
Ostatnia zmiana:2004-10-28 10:36:22
Ilość wyświetleń:2139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij