Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXV/13 z dnia 22 marca 2013r.

Protokół Nr XXXV/13
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 22  marca 2013 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 10:00 do 14:00

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2012r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2012r. oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2012 roku.
8. Przedstawienie informacji o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2012r.
9. Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację w 2012r.
10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.
11. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2013r. oraz sprawozdania finansowo – ekonomicznego za IV kwartały 2012 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
15. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w obrębie Strzelno- działka nr 1193/1.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2013r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
20. Oświadczenie w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
21. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
24. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
25. Wolne głosy i sprawy różne.
26. Zakończenie.

Wiceprzewodniczący Bartosz Nowacki: Wnioskuję o zdjęcie punktu 15 z porządku obrad i po dyskusji na komisji, dopasowanie materiału dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego na 2013 rok i przesunięcie na następną sesję.

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański: Propozycja podana na komisjach przez Panią Radną Agnieszkę bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o opracowanie strategii. Natomiast jeżeli chodzi o sam sposób i czas podjęcia tej strategii, to nie jest okres miesiąca, w związku z tym moja propozycja jest taka, żebyście państwo wyrazili zgodę abyśmy przez ten czas do momentu opracowania strategii pracowali wg tych kierunków, które zostały przygotowane przez Zarząd i zaproponowane na dzisiejszej sesji a w momencie kiedy zostanie taka strategia opracowana przyjmiemy ją, i będziemy dalej kontynuować pracę wg tej strategii.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Przystępujemy do głosowania, kto z państwa jest za ściągnięciem tego punktu z porządku obrad?
W wyniku głosowania 8 radnych za, 9 przeciw i przy 0 wstrzymujących punkt 15 nie zostaje zdjęty z porządku obrad.
 
W związku z powyższym i brakiem uwag, Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 11 głosami za, 2 przeciw i przy 3 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty. (Nieobecny Rady K.Mleczko)
Ad. 3
Do protokołu XXXIV sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 1 wstrzymującym, protokół został przyjęty.

Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak: mam następujące interpelacje. Na sesji 15 listopada, sesji nadzwyczajnej, ja przeczytam fragment. Chodzi o kwestie związane z pomysłem na funkcjonowanie SP ZOZ, na jego przekształcenie. Powiedziałem, że za kilka tygodni przedstawię konkretne propozycje i później będziecie się państwo zapoznawali z tymi propozycjami - to jest wypowiedź pana Starosty Tomasza Barczaka, to było tuż przed głosowaniem, na sesji z 30 listopada, czyli po mniej więcej dwóch tygodniach, cytuję „za chwilę zwolnią mnie z tych tajemnic i wtedy państwo będziecie wiedzieli co się dzieje, to idzie w dobrym kierunku”. Panie Starosto w związku z między innymi tymi deklaracjami, prosiłbym o informację dotyczącą tego co ma się dalej dziać, z ewentualnym przekształceniem czy z pomysłem zarządu na dalsze funkcjonowanie służby zdrowia na naszym terenie. Proszę państwa. Kolejna interpelacja dotycząca służby zdrowia, otrzymaliśmy wstępną informację ekonomiczno- finansową za IV kwartały 2012 roku, mowa jest o ujemnym wyniku finansowym w wysokości 1,575 ml, rozumiem, że to się może jeszcze troszeczkę zmienić. Natomiast zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy, podmiot tworzący SP ZOZ może w terminie trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowo- ekonomicznego SP ZOZ pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną, do wysokości tej wartości. Przypomnę tylko, że jeżeli organ założycielski nie pokryje ujemnego wyniku finansowego w sposób, o którym przed chwilą mówiłem, podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2 wydaje rozporządzenie, zarządzenie lub podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno- prawnej lub o likwidacji SP ZOZ. Proszę państwa, zgodnie z tą wstępną informacją tak szacuję, że musielibyśmy pokryć te zobowiązania, ten wynik finansowy w wysokości prawie 580 tys. zł, w związku z tym mam pytanie. Czy Zarząd Powiatu przygotowuje już projekt uchwały dotyczący konieczności pokrycia części tego ujemnego wyniku finansowego? Oczywiście chodzi mi o przekonanie zarządu, czy pójdziemy w tym kierunku, czy też zarząd będzie raczej starał się unikając głosowania nad ewentualnym przekształceniem pójść w tym kierunku, że nie pokrywamy i wtedy już obligatoryjnie czy chcemy czy nie chcemy będziemy musieli przekształcić SP ZOZ. I trzecia, ostatnia interpelacja. Jeszcze przed tym jak wystąpiły ostatnio opady śniegu, trochę pojeździłem sobie specjalnie po naszych drogach powiatowych. Ich stan sprzed 2-3 tygodni był dosyć kiepski. Zaniepokoiło mnie między innymi stan drogi do Kunowa, ona miała w ubiegłym roku powierzchniowe utrwalenie, odnoszę wrażenie, że za późno. Zdaję sobie z tego sprawę, że i Zarząd Dróg Powiatowych i pan Dyrektor Ficer osobiście robi to co może, aby ten stan dróg powiatowych był przy tych skromnych środkach jak najlepszy, ale proponowałbym, i tutaj pytanie do zarządu, czy zarząd widziałby taką możliwość, żeby jednak zorganizować dla radnych objazd drogami powiatowymi, żebyśmy wtedy kiedy uchwalamy budżet, kiedy ewentualnie uchwalamy zmiany w budżecie, abyśmy sobie zdawali sprawę, gdzie i jakie są potrzeby. Żeby w sposób bardziej racjonalny kierować te środki na drogi, żebyśmy byli przekonani, że te rozwiązania, które są podejmowane przez zarząd, czy decyzje - naprawiamy wcześniej tą czy inną drogę są decyzjami racjonalnymi. Mam jeszcze ostatnią interpelację. Panie Starosto, kiedy pan przewiduje realizację ronda, czy modernizację skrzyżowania w miejscowości Ostrowo?

Radny Powiatu Mogileńskiego Henryk Różycki: w zadaniach na 2013 rok jest zadanie, które brzmi „przebudowa drogi powiatowej 2350” na tą drogę, szczególnie odcinek na terenie gminy Dąbrowa ul. Szkolna, wniosek ten nie uzyskał dofinansowania. W związku z tym, co dalej chciałbym usłyszeć.

Radny Powiatu Mogileńskiego Witold Pochylski: chciałem państwu przypomnieć i zaprosić na pewną rzecz która trwa. Od 8 do 24 marca odbywają się Mogileńskie Spotkania Plastyczne. 2 tygodnie temu rozpoczynaliśmy, jest to największa impreza w Polsce tego typu. Odbywa się to co 2 lata, nie ma jury, nie ma nagród, nie ma lepszych i gorszych, jedyna wystawa gdzie profesjonaliści, amatorzy, ludzie którzy zajmują się czymkolwiek związanym z plastyką są pokazywani. Macie państwo okazję, sala Rynek 10, wystawa główna, ona trwa od dwóch tygodni, kończy się w niedzielę, prawie 150 autorów na bardzo różnym poziomie. Mamy drugi dzień wiosny, wczoraj otworzyła się taka bardzo nietypowa wystawa, działania podstawowe. Po to tu wystąpiłem, aby państwa zaprosić na finał, w dzisiejszym dniu zmorzeni po tym spotkaniu i dyskusjach jakie nas czekają, zapraszam na godz. 17:00 do Muzeum w Chabsku, i otworzymy trzecią indywidualną wystawę pani Stanisławy Sierant, a po tym spotkaniu jeszcze nastąpi monogram teatralny i wieczorem o godz. 19:30 zapraszam państwa na spotkania teatralne. Jeszcze raz przypominam, że Mogileńskie Spotkania patronatem objął Marszałek, Starosta i Burmistrz Mogilna. Jest też to okazja, żeby pomyśleć na przyszłość o pewnych elementach, ja mówię tutaj o bardzo wąskiej dziedzinie kultury, ale zapraszam państwa, chociaż na tego typu wydarzenie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki: mam taką propozycję jeżeli chodzi o pogotowie w Mogilnie czy w Strzelnie prosiłbym aby były obligatoryjne wyjazdy interwencyjne do najmniejszych pacjentów naszego powiatu i oczywiście pani Dyrektor, ustalanie odpowiednich procedur dla dyspozytorów. Powiem szczerze, przed tą tragedią, która się stała, gdzie zmarło małe dziecko, również miałem taką sytuację, moja córka miała 41 stopni gorączki i odmówiono mi przyjazdu do tego małego pacjenta. Szczęście w nieszczęściu, że miałem samochód i miałem możliwość dojazdu, ale powiem szczerze, że nie chciałbym się postawić w sytuacji gdzie rodzice nie mają możliwości dojazdu i z tym dzieckiem dzieje się coś złego. Dlatego prosiłbym żeby pani Dyrektor zwróciła szczególną uwagę na to. Kiedy usłyszałem o tej tragedii to przeraziłem sie, mogło sie to samo mi przydarzyć, gdyby żona sama pozostała w domu i, ze mogłoby sie coś stać mojemu dziecku. Są miejscowości, gdzie dojazd jest utrudniony i proszę panią Dyrektor by wypracowała takie procedury, dzięki którym nic się nie stanie złego w przyszłości. Bardzo sie wzruszyłem, kiedy zobaczyłem sytuację w telewizji, gdzie matka bardzo rzeczowo mówiła, jak dziecko wygląda, jak sie zachowuje a za chwilę ono nie żyje, bo ktoś odmówił przyjazdu. Przyjrzeć się należy naszym procedurą aby takie tragedie nie miały miejsca.

Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński: w imieniu pracowników SP ZOZ, mam do przekazania dwa zapytania. Pracownicy prosili o wyjaśnienie kwestii, co będzie dalej, jaka jest przyszłość pustego oddziału na parterze szpitala w Mogilnie? I drugie zapytanie, co dzieje się z pieniędzmi socjalnymi pracowników tego zakładu, z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Tym bardziej teraz w kontekście zbliżających się świąt Wielkanocnych? Czy będą jakieś wypłaty czy talony dla pracowników tego zakładu?

Stanisław Bielecki Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady Niepełnosprawnych: w imieniu Rady Społecznej Powiatu Mogileńskiego do spraw osób niepełnosprawnych pragnę zaprosić państwa i państwa rodziny na piknik integracyjny „Razem znaczy lepiej”, który odbędzie się w Gozdawie 27 kwietnia br. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu całej rady.

Ad. 5
Odpowiedzi na interpelacje.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: mówiłem, co dalej miało być, uchwała nie przeszła, w związku z tym dalej rozmowy nie było prowadzonej. Może rzeczywiście nasi rozmówcy, z którymi podpisaliśmy tą klauzulę, może nadal czekają, nie rozmawiałem z nimi dlatego, że nie było takiego przyzwolenia rady. Jeżeli chodzi o pokrycie zobowiązań, to rzeczywiści SP ZOZ w Mogilnie wykazuje ujemny wynik finansowy. Oczywiście to jest trochę inaczej, ponieważ do pokrycia będzie 156 tys. zł straty, to będzie za parę dni wiadomo za parę dni 31 marca to okres sporządzenia bilansu. Po rozstrzygnięciu konkursu na dyrektora SP ZOZ myślę, że wtedy zarząd usiądzie. Komisja konkursowa też zapozna się z koncepcja kandydata na Dyrektora. W związku z tym my od nich wymagamy koncepcji jak ma dalej działać SP ZOZ i myślę, że jak wybierzemy to wtedy będzie naszą koncepcję, którą mamy opracowaną z koncepcją tym, który przyjdzie, który będzie zarządzał SP ZOZ, a później jak się przekonamy. Będziemy po tym spotkaniu w którym, państwo uczestniczyli. Dlatego zaprosiłem gości, między innymi eksperta od tych wszystkich rzeczy pana Marka Wójcika, myślę że powiedział on wam wszystkim bardzo jasno jak wygląda zarządzanie spółką, jak wygląda zarządzanie SP ZOZ, wszyscy mogliśmy posłuchać, popytać, dowiedzieć, co będziemy dalej robić jako radni. Myślę, że już na pewno do końca roku będzie wiadomo czy będziemy pracować wspólnie. Propozycje zarządu mogą być dobre lub nie, natomiast jeszcze zależy od Rady czy przegłosują te propozycje, i czy to pozwoli na to co chciał zarząd dalej zrobić. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to powiem tak, można się przejechać, na terenie gminy : Strzelno, Jeziora Wielkie, Dąbrowa i Mogilno, wszystkie drogi powiatowe włącznie z wojewódzkimi po tej zimie wyglądają bardzo tragicznie, jeżeli chodzi o drogę, którą pan tutaj przywołuję, Kwieciszewo - Kunowo, jak państwo wiecie, transport ciężarowy, który przez tą drogę przejeżdża bardzo często, droga jest w bardzo złym stanie, jak i Bronisław –Rzadkwin. Jeśli chodzi o naprawy cząstkowe, trzeba będzie się wysilać, żeby te wszystkie dziury po tej zimie długiej, uciążliwej, jeżeli chodzi o to zamarzanie, odmarzanie- aby naprawić. Na ostatnim spotkaniu był pan Dyrektor Zarządu Dróg, jeżeli chodzi o utrzymanie zimowe dróg, to pieniądze na szczęście zaplanowaliśmy dobrze, pozostało nam w tej chwili jeszcze na listopad i grudzień, jeśli chodzi o odśnieżania. Jeśli śniegi stopnieją zobaczymy, jeśli chodzi o naprawy cząstkowe.  Patrząc po frekwencji Radnych na spotkaniu dot. SPZOZ proponował tak, aby się radni zgłosili, najpierw sami, że chcą jechać, deklarują, że będą wiedzieli, jaki postawić samochód, czy to Komisja Bezpieczeństwa czy w innej formie, bo może okazać się że Radnych nie będzie wielu. Należy docenić rolę i starosty i zarządu aby zaprosić tyle osób i to jeszcze w takim okresie przedświątecznym, to nie jest taka łatwa sprawa. Trochę czułem, że Radni po prostu nie czują tego, ja myślałem, że przyjdzie każdy z radnych i podsłucha nie starosty, który może mówi nieprawdę, tylko tych osób, które przerobiły to, prowadzą w różny sposób służbę zdrowia. Dlatego, jak najchętniej proszę zorganizować taki wyjazd, i jak najbardziej możemy te drogi objechać. Może Przewodniczący komisji Bezpieczeństwa taki wyjazd zorganizuje. Jeżeli chodzi o realizację decyzji pt. „rondo w Ostrowie” to jak najbardziej planujemy to zrobić. O ile nic się nie zmieni to w 2014 roku. Jeżeli chodzi o pytanie pana Różyckiego, o ulicę Szkolną, dlatego prosimy o ten czas do najbliższego piątku, aby po przetargu, który się odbył, musimy chwilę usiąść spokojnie i przedyskutować, co będziemy robili. Bo jeszcze nie wiemy, z jakich pieniędzy, musimy to wszystko po prostu poukładać, schetynówka nie przeszła, ja państwu powiem w pierwszej wersji ona przeszła, ale w trakcie zmieniono zasady, zmniejszono kwotę z 60 mln na 30 mln i to już nie przeszło. Wg starych zasad była wpisana i przeszła, jako schetynówka. Tylko w trakcie zmieniono zasady i obniżono środki finansowe, Rząd zmienił zasady na dofinansowanie w 50%. Szkoda, ponieważ akurat te pieniądze były wpisane w to, aby tą drogę zrobić. Na pewno panie radny będziemy robić tą drogę, tylko musimy usiąść i pomyśleć nad tym jak to zrobić, za jakie pieniądze. Jeśli chodzi o pogotowie, jak najbardziej myślę, że tak.  Z pomieszczeniami po oddziale wewnętrznym w Mogilnie koncepcje mamy różne, rozmawiamy bardzo często panią dyrektor, i nie wiemy tak mówiąc szczerze, bo powinniśmy montować windę w przychodni dlatego, że jest taki wymóg. W razie jak byśmy tej windy nie zamontowali, tj.360tys.zł mamy na to projekt, wtedy myślę, że dyrekcja przedstawi nam koncepcje to my ją zaakceptujemy. Jeżeli chodzi o fundusz socjalny to myślę, że pani dyrektor.

p.o. Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie Barbara Buzała:  jeśli chodzi o pogotowie, mamy spotkanie z szefem ratownictwa, dlatego ta kwestia zostanie jeszcze dodatkowo poruszona i jakby wzmocniona. Natomiast, jeśli chodzi o fundusz socjalny od dnia dzisiejszego wypłacane są należne kwoty.

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak: czy w związku z tym funduszem socjalnym, mówimy o funduszu socjalnym w pełnej wysokości czy też tylko jego części? Gdyby kilku radnych zgłosiło chęć objechania wtedy, jest rzeczywiście sens jechania busem, jeżeli więcej to możemy sobie pojechać nawet swoimi samochodami. Co jakiś czas możemy się zatrzymać, także nie musimy wiązać się jakimś obciążeniem finansowym. Mam jeszcze pytanie, rondo w Ostrowie przyszły rok, a jeśli chodzi o chodniki w Stodołach, bo o to zapomniałem spytać. Jest wpisane i można liczyć, że będzie, tak?

Starosta Tomasz Barczak : tak, mamy w planach.


Ad. 6
Przedstawienie sprawozdania z działalności  Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2012 rok.

Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński: Mam pytanie do Przewodniczącego Zarządu, jak również do przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji.  Chodzi mi o realizację programów stypendialnych, które w ubiegłym roku, trzy takie programy były realizowane. Była to Szansa, Zdolny i Talent. Na te 3 programy wydatkowano kwotę 45 tys. zł, mój wniosek dotyczy tego, aby zwiększyć środki finansowe właśnie na realizację takich programów stypendialnych dla młodych, zdolnych uczniów.

Naczelnik wydziału Oświaty, Wychowani, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka: ten program stypendialny funkcjonuje w sposób taki bardzo dobry. A te pieniądze z fundacji stanowią tylko małą część do tego programu. I póki co, myślę, że to się kręci. Na dzień dzisiejszy ponad 600 dzieci dostaje pieniądze w ramach tego funduszu stypendialnego, w ramach tych trzech programów. Także naprawdę dobrze jest to przyjmowane, i został rozszerzony na klasy pierwsze i drugie. Na razie idzie dobrze. Myślę, że przy jakiejś najbliższej okazji radni mogliby zapoznać się z tym jak to funkcjonuje, a Fundacja przymierza się do realizacji innych jeszcze rzeczy związanych z wsparciem szkolnym. Pracujemy teraz nad tym, aby dostać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i tam pieniądze z Fundacji też będą potrzebne.

Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński: Panie Naczelniku wszystkie środki, które fundacja przekazuje na Program Stypendialny zostały wykorzystane, nie ma rezerw.

Naczelnik wydziału Oświaty, Wychowani, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka: wszytski środki zostały przekazane.

Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński: Czy fundacja może przeznaczyć wyższe środki niż 45 tysięcy na wspieranie tych programów, czy ma takie możliwości finansowe?

Przewodniczący Rady Fundacji Powiatu Mogileńskiego Piotr Ficer: Drodzy państwo, jeżeli chodzi o działalność Fundacji w roku 2013 jest to zaprogramowane. Wynik został podzielony, zawsze wynik z ubiegłego roku jest dzielony na wydatki następnego. Jeżeli chodzi o działalność statutową, w tym właśnie dofinansowanie tego typu stypendium, także fundacja na dzień dzisiejszy określiła tą swoją moc finansową na poziomie 45 tysięcy złotych. Natomiast czy środki, jakie fundacja może otrzymywać pozwolą na to, aby zwiększyć tą kwotę, to pokaże oczywiście życie. My dzisiaj tak jak państwo słyszeliście, zakończyliśmy 2012 rok na poziomie 270 tysięcy złotych zysku netto. W związku z tym nie można mówić jakby o zwiększonej kwocie na działalność statutową w tym kierunku, bo jeszcze są inne uwarunkowania jak na poziomie 45 tys. złotych. Jeżeli będzie taka potrzeba na lata następne oczywiście zarząd fundacji zawsze jest otwarty i swoją działalność statutową widzi, jako zadanie najważniejsze.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego.
W wyniku głosowania przy 17 głosach za,  0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 7
Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie za rok 2012 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego.

Komendant Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie Radosław Wuttka: będę mówił o rzeczach, których ja tak naprawdę nie realizowałem w 2012 roku, dlatego chciałbym powiedzieć ogólnie o bezpieczeństwie w powiecie mogileńskim.

Chciałbym tutaj powiedzieć, że Powiat Mogileński należy do obszarów bezpiecznych, ta przestępczość jest śladowa. Jeśli mówimy o przestępstwach dotykających szarych obywateli to wykrywalność jest na poziomie powyżej 50%, czyli co drugie przestępstwo zostało wykryte. W kradzieżach mienia to 58% Na 10 przestępstw 6 wykrytych, kradzież z włamaniem, 49 włamań wykrywalność 57%. Kradzież samochodów – wykrycie przestępstwa jest bardzo trudne. Rozboje, to są już takie ciężkie przestępstwa, na pograniczu życia i zdrowia i mienia. Mieliśmy jeden rozbój taki, generalnie sprawca został zatrzymany przez prokuraturę i sąd. Bójki publiczne, tutaj mieliśmy taki wzrost, o 200%, 94% wykrywalność. Uszkodzenie mienia, zdarzeń było dużo więcej, ale wynikało to z tego, ze od czerwca do lipca przewinęła się rzesza ludzi w powiecie. Mieliśmy jedno zabójstwo w powiecie mogileńskim, sprawca został zatrzymany. Stan dróg też ma wpływ na bezpieczeństwo. Jaki stan dróg jest widzimy. Występujemy do Zarządców dróg o naprawy i o odpowiednie oznakowanie, mówię o wszystkich drogach nie tylko powiatowych. Poprzedniego roku było 5 zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, jednak samo bezpieczeństwo patrząc na kolizje się poprawia. Prewencja kryminalna nie jest zauważana w naszym powiecie. Jest istotna edukacja społeczeństwa. Chodzi przede wszystkim o najmłodszych. Żeby prewencję prowadzić też potrzeba środków, jeśli są pedagodzy to zachęcają młodzież do uczestniczenia w spotkaniach. Chciałbym zadeklarować, że my jesteśmy dla społeczeństwa a nie społeczeństwo dla nas. Prosiłbym wszystkich o współpracę z Policją o zaufanie. Mówimy o mieście gdzie każdy się zna, każdy obcy jest praktycznie identyfikowany. Zachęcam o współpracę z dzielnicowymi, to taki policjant, który zbiera informacje i pomaga społeczeństwu. Otrzymaliśmy w 2012r środki finansowe i pomoc rzeczową. Z gminy Jeziora Wielkie 8,3ty.zł na sfinansowanie w części policjantów w Przyjezierzu, podobnie Urząd w Strzelnie, Starostwo sfinansowało paliwo za 4tys.zł. 2,2tys.zł urząd w Dąbrowie to była wartość laptopa.

Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński: Ja mam takie pytanie do pana komendanta odnośnie tego sprawozdania. Jakie pan Komendant planuje podjąć działania w roku bieżącym w zakresie zmniejszenia tych zdarzeń drogowych? Kolizji jest mniej ale wypadków jest więcej, w tym ponad 100 % z tytułu niedostosowania prędkości do warunków ruchu. I drugie pytanie. Jakie pan Komendant planuje podjąć działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego na dużych osiedlach mieszkaniowych? Przy dużych skupiskach mieszkańców gdzie są budynki wielorodzinne. Wiem, że z tym są problemy, mieszkańcy często zgłaszają uciążliwość właśnie na tych większych osiedlach mieszkaniowych gdzie są różne zdarzenia. Przeważnie są to te same osoby. Są znane i policji nam, ale nadal są z nimi problemy.

Komendant Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie Radosław Wuttka: Odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące bezpieczeństwa, jak już powiedziałem są to zdarzenia nieumyślne. Natomiast działania podejmowane przez policję są podejmowane systematycznie. Są to działania związane między innymi z przestrzeganiem zasad poruszania się pojazdem.  Naprawdę tych działań, które podejmują policjanci innych powiatów i całego województwa jest sporo. Natomiast tak naprawdę to tak, jak powiedziałem o drogach, tak mówię o funkcjonariuszach, oni są tam, gdzie powinni być. To wynika generalnie z analizy bezpieczeństwa, comiesięcznej, którą przeprowadzamy.  Jeśli natomiast chodzi o drugie zagadnienie, oczywiście policjanci w Mogilnie, nie ukrywam, że nie wszędzie mogą być i będą. Tutaj te informacje, które do nas docierają są jakby lekko spóźnione, ponieważ my się udajemy w to miejsce, które nam zgłaszają, ale nie zawsze trafiamy już na wydarzenie. Również te służby próbują tutaj obserwować te miejsca totalnie zagrożone, miejsca gdzie występują duże grupy młodzieży, blokersów w klatkach schodowych, oczywiście na bieżąco będziemy wzmacniali te służby, ja już występowałem do Komendanta Wojewódzkiego o wsparcie w poszczególnych dniach tygodnia, przyjdzie lato, spróbujemy policjantów do wsparcia tej służby ściągnąć więcej. Policjanci to nie tylko ci, którzy noszą niebieskie czapki i jeżdżą radiowozem oznakowanym, to są również ci, którzy są nieumundurowani, jeżdżą w pojazdach cywilnych i nawet nie wiadomo, że to jest policjant i oni nawołują policjantów, którzy mogą interweniować.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: chciałbym tutaj w odniesieniu do tego, co mówił pan Radny Szarzyński. Ja dość często jestem na osiedlach i obserwuję, że policjanci faktycznie patrolują, nawet w godzinach późno wieczornych osiedla mieszkaniowe, to jest zauważalne, i poprzedniemu komendantowi jak również obecnemu, dziękujemy, że te patrole się tam pojawiają. Ja chciałbym tylko w tym miejscu, jakie są sugestie i wnioski mieszkańców z naszych zebrań takich spółdzielczych, na osiedlach. Wnioski dotyczą tego, aby w ramach posiadanych sił i środków rozumiem, tutaj ograniczoną liczbę funkcjonariuszy ale żeby skierować te działania na tak zwane patrole pieszych. Aby one też między budynkami od czasu do czasu się pojawiały, oczywiście w ramach posiadanych sił i środków, myślę, że to będzie zauważalne przez mieszkańców i będzie wzbudzało takie poczucie bezpieczeństwa, Osiedla są często tak skonstruowane, że ciężko pod ten blok podjechać, są chodniki, taki wniosek, który chciałbym przekazać z tych naszych zebrań o te patrole. Jeśli byłaby możliwość to dobrze byłoby, aby takie patrole od czasu do czasu się pojawiały. Głównie te propozycje, te wnioski płyną z osiedla Dworcowa, Kościuszki, Hallera. To jest jeden rejon, i z Osiedla Powstańców Wielkopolskich i Witosa. Tam mieszkańcy zwracali szczególną, tym nie mniej dostrzegane są te patrole policyjne samochodowe, one się pojawiają. Sam byłem świadkiem jak patrol w nieoznakowani kontrolowali pojazd, oko policyjne jest na osiedlach. Zostałem zobligowany, aby wniosek przekazać. Chcę podziękować za dotychczasową tutaj aktywność, czy patrole, które są kierowane na osiedla spółdzielni mieszkaniowej w Mogilnie.
 
Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński: Jak pan komendant sam zauważył, to te działania policyjne często są spóźnione. Czyli ci sprawcy ulatniają się, nie ma ich. I tak jak Komendant zauważył działania czy w głównych środkach komunikacyjnych są prowadzone operacyjnie, po cywilnemu, również na tych osiedlach wniosek taki, przychylamy się tutaj do pana Radnego Barana, aby również korzystać z takich metod operacyjnych. Działania operacyjne po cywilnemu w ten sposób możemy skutecznie wyeliminować wandali, którzy niszczą mienie publiczne, na które całe społeczeństwo od wielu pokoleń pracuje, a ci ludzie są bezkarni. Mieszkańcy boją się powiedzieć nawet, kto to był. My mamy dane, mamy nazwiska tych ludzi. Możemy je udostępnić. Społeczeństwo nam się starzeje, są to emeryci i renciści, gdzie też obojętnie nie przechodzą obok wandalizmu, ale spotykają się z odwrotną reakcją, grożeniem i potem zniechęcają się. Panie komendancie, działania takie właśnie nieformalne, operacyjne i myślę, że możemy ten porządek utrzymać.

Komendant Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie Radosław Wuttka: Wszystkie działania aby były zgodne z prawem, muszą być formalne. Pierwszą decyzją, jaką podjąłem po objęciu tego stanowiska, to wyciągnięcie policjantów z radiowozów, bo one pełnią funkcję do przemieszczania się a nie do pełnienia służby.

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak:  Panie komendancie po analizie informacji, którą otrzymaliśmy od państwa rzeczywiście można być bardzo zadowolonym, że w roku 2012 zatrzymano o 51 mniej pijanych kierowców, to rzeczywiście bardzo cieszy. Nie wiem czy jeśli chodzi o przestępczość narkotykową, czy to, że jest o 5 mniej niż w 2011 wynika to z większego problemu z dotarciem do sprawców przestępstw, czy też wynika z poprawy sytuacji? Panie komendancie, a właściwie ten apel jest do wszystkich samorządowców, żebyśmy wsparli na ile to jest możliwe działania policji, jeśli chodzi o zabezpieczenie w sezonie letnim Przyjezierza i okolic, to jest bardzo istotne. Proszę państwa, panie komendancie ja sobie zdaję sprawę z tego, że ta statystyka nie może z przyczyn czysto formalnych odnieść się do wszystkich faktycznych powodów kolizji i wypadków drogowych. Duża część z nich jest rzeczywiście spowodowana fatalnym stanem wszystkich naszych dróg, Powiat Mogileński nie odbiega od tego, co się dzieje w całej Polsce czy w całym województwie, natomiast coraz większym problemem może się okazać sprawa związana z naprawą tych dróg ograniczeniami prędkości. Siłą rzeczy te ograniczenia prędkości są na dłuższych odcinkach i wtedy są tam fragmenty z wyraźnie lepszą nawierzchnią, są fragmenty z fatalną nawierzchnią, ograniczenie często jest do 40, 50 lub 60 km na godzinę, i stąd mój apel, że gdyby tam rzeczywiście ktoś chciał sprawdzać miernikiem prędkości to w tych miejscach, w których rzeczywiście przekraczanie tej prędkości jest sprawą związaną z utratą bezpieczeństwa, bo rzeczywiście to jest problem, który występuje na coraz większej ilości naszych dróg. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest związane z zupełnie inną służbą, bo jak wszyscy wiemy foto radar w Kwieciszewie już nie jest w kwestii policji, ale korzystając z okazji chciałbym się odnieść do jednego problemu, otóż proszę państwa kilka osób sygnalizowało mi, ze ten foto radar mierzył, gdy był czynny, nie tylko tym, którzy stwarzali zagrożenie wjeżdżając, ale również mierzył prędkość tym kierowcom, którzy wyjeżdżali z Kwieciszewa a przy wyjeżdżaniu z Kwieciszewa w tamtym miejscu przekroczenie dopuszczalnej prędkości absolutnie nie wiąże się ze stwarzaniem jakiegoś niebezpieczeństwa, chyba że ktoś przekroczy prędkość 90 km/h. Później ta współpraca pomiędzy społeczeństwem a policją jest narażona na szwank właśnie przez tak często nadmierną represyjną, nakładanie zupełnie nieuzasadnionych mandatów.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Bardzo dziękuję wszystkim za dyskusję, szczególnie dziękuję Panu Komendantowi za tak obszerne i szczegółowe scharakteryzowanie tych informacji, które mamy przed sobą i przystępujemy w tej chwili do przyjęcia sprawozdania.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał powyższe sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania przy 12 głosach za,  0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 8
Przedstawienie informacji o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych na 2012 rok.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał powyższą informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania przy 11 głosach za,  0 przeciw i przy 1 wstrzymującym informacja została przyjęta.

Ad. 9
Przedstawienie informacji o przystąpieniu do Programów Unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał powyższą informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania przy 12 głosach za,  0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta.

Ad. 10
Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mogileńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2012 rok.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał powyższe sprawozdanie pod głosowanie.
W wyniku głosowania przy 12 głosach za,  0 przeciw i przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 11
Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2013 rok, oraz sprawozdania finansowo- ekonomicznego za 4 kwartały 2012 roku.

Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński: Mam pytanie do pani Dyrektor dotyczące sprawozdania. Z wstępnej informacji ekonomiczno- finansowej za rok ubiegły wynika, że ZOZ wygenerował ponad 1,5 mln straty. Miesięcznie jest to kwota ponad 131 tys.zł i moje pytanie brzmi, jakie działania naprawcze pani Dyrektor podejmuje w związku z tak wysoką stratą, aby ją pokryć ze środków własnych ZOZ? I drugie pytanie. W punkcie 6. zobowiązania na koniec roku ubiegłego w stosunku do pracowników, w tym z tytułu Zakładowego Funduszu Nagród i Odsetek oraz zobowiązania z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwota ponad 809 tys. Tą kwotę rozumiem, że pracownicy otrzymali w tym roku tak?

p.o. Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie Barbara Buzała: Odpowiadając na pana pierwsze pytanie, jak tutaj zaznaczone jest, jest to wstępne sprawozdanie finansowe, na dzień dzisiejszy ono uległo znacznej zmianie. Są przeksięgowania podatku, są przeksięgowania różnego rodzaju i tak jak tutaj było powiedziane, rok kończy się dużą stratą do pokrycia, w granicach 150 tys.zł. Na dzień dzisiejszy nie chcę mówić o konkretnych kwotach, gdyż trwają jeszcze przeksięgowania. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące zmian. Na dzień dzisiejszy dopiero zaczynają procentować te ruchy, które były robione w roku 2012, jak państwo dobrze wiecie, żadne zmiany nie przynoszą od razu efektu. Na dzień dzisiejszy dopiero możemy mówić o oszczędnościach, które procentują z ruchów poczynionych w zeszłym roku. Chociażby znaczne oszczędności na energii cieplnej po przeniesieniu przychodni ze Strzelna z ul. Św.Ducha na ulicę Powstania Wielkopolskiego. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że dopiero zaczną procentować te wszystkie działania podjęte w zeszłym roku. Jeżeli mówimy o Zawodowym Funduszu Świadczeń ja powiedziałam, że talony są płacone, nie powiedziałam, że jest płacona ta kwota. Z uwagi na to, że panie radny, zna pan sytuację ZOZ i na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie tej kwoty spłacić, jest to kwota, która narastała przez lat. Na dzień dzisiejszy prowadzone są rozmowy ze związkami zawodowymi, w jaki sposób rozwiązać kwestie funduszu socjalnego, ale w tej chwili jesteśmy na etapie rozmów. Częściowo było fundusz wypłacany w tym roku i w ubiegłym?

Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński: Rozumiem pani Dyrektor, że mamy w chwili obecnej oszczędności na różnych typach działalności operacyjnej. I pani wygeneruje tą stratę pokryje tą stratę ze środków własnych? Znalazła pani te środki?

p.o. Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie Barbara Buzała:  Panie radny nie mówimy tutaj o mnie, mówimy o zakładzie. Ja ze środków własnych zakładu nie jestem w stanie pokryć tej straty. W tej chwili nasz fundusz własny wynosi 52 tys. zł. SPZOZ nie jest w stanie tego poktyć na dzień dzisiejszy.

Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński: W takim razie pani Dyrektor jak pani planuje dalszą działalność zakładu, jeżeli pani nie jest w stanie tego pokryć? Jak pani wyobraża sobie funkcjonowanie zakładu i ochronę służby zdrowia?

p.o. Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie Barbara Buzała: Panie radny to są pytania jakby dotyczące czasu przyszłego. Na dzień dzisiejszy musimy wiedzieć dokładnie, jaką kwotą zamknie się ostatecznie bilans zakładu pracy w ten czas można planować. Na dzień dzisiejszy jest wstępny plan finansowy na rok 2013, który zakłada bilansowanie sie zakładu i w zależności od ostatecznej kwoty do pokrycia, wówczas razem z Zarządem, z Państwem będziemy decydować, jakie będą dalsze ruchy dotyczące zakładu.

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak: chciałem zaapelować, żeby nie pytać dziś pani dyrektor, co zamierza i w jaki sposób. Proszę państwa jest ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora SP ZOZ, i sądzę, że chociażby z tego powodu nie do końca to jest ten moment, aby osobę, która potencjalnie może startować w konkursie, będziemy starali się wyciągnąć informacje, które mogą się okazać również istotne dla innych uczestników postępowania konkursowego. Proszę państwa, jestem przekonany, że to jest właśnie ten moment, kiedy powinienem się odnieść do spotkania, o którym mówił pan starosta z 19 marca, chciałem przede wszystkim bardzo podziękować Zarządowi Powiatu, że zorganizował takie spotkanie. To spotkanie, nawet w kwestiach czysto formalnych wyjaśniło wiele spraw, muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem wystąpienia zwłaszcza przedstawiciela Związku Powiatów Polskich, pana Wójcika. To było bardzo merytoryczne, było przedstawione językiem bardzo precyzyjnym, fachowym. Sądzę, że nasza wiedza dzisiaj jest dużo większa. Proszę państwa, przedstawiciele tych kilku powiatów, którzy się tutaj u nas zjawili przekazali nam po raz kolejny informację, czy jakieś takie swoje przeświadczenie, że z jednej strony rynek usług medycznych jest rynkiem niesłychanie trudnym, to jest fakt, ale jest również rynkiem na którym są podmioty i to podmioty w różnej formie organizacyjnej. Zarówno SP ZOZ, niestety z przyczyn obiektywnych przyczyn przedstawiciel, który mógłby o tym powiedzie, nie mógł dotrzeć. Jak i okazuje się, że w każdej innej formie można odnieść sukces. Czyli tak jak powiedział pan Marek Wójcik, tak naprawdę najważniejszy tutaj jest czynnik ludzki, rozumiany bardzo szeroko, bo to jest i pomysł, i realizacja tego pomysłu, umiejętność zbudowania zespołu, no i możliwość zorganizowania funduszy. Sprawa druga, w sposób bardzo wyraźny było nam przedstawione, że jeżeli chcemy w czymś szukać ratunku to nie w ograniczaniu, nie w zamykaniu się a w ekspansji i rozwoju. Koszty stałe są podobne na przykład ogrzewanie, na przykład utrzymania całego bloku diagnostycznego, zarówno wtedy kiedy mamy w danym momencie 20-30 pacjentów, jak i wtedy kiedy mamy ich 200-300. Natomiast przychód jest zupełnie inny. Najważniejszy jest ten czynnik ludzi. Dla mnie rzeczą oczywistą jest to, że powiat musi pozostać tym podmiotem odpowiedzialnym za to, w jaki sposób, w jakim zakresie, nasi mieszkańcy mają zapewnioną dostępność do usług medycznych. W tym wszystkim trzeba zauważać nie tylko pacjentów, ale i pracowników SP ZOZ ale i to czy opieka zdrowotna na naszym terenie, za którą my jesteśmy odpowiedzialni będzie zorganizowana w tej a nie innej formie jest sprawą drugorzędną. Bardzo mi się podobała wypowiedź pana Marka Wójcika jak w pewnym momencie wziął w jedną rękę portfel w drugą jakiś inny neutralny przedmiot i mówił, „Proszę państwa wyobraźmy sobie, że ten portfel to są pieniądze, środki finansowe, a ten drugi przedmiot to są po prostu potrzeby i oczekiwania społeczne”, to się musi bilansować, to nie może być tak, że albo zwracamy uwagę wyłącznie na sprawy finansowe, albo zwracamy uwagę wyłącznie na potrzeby społeczne, zapominając o pieniądzach. Zarówno jedna jak i druga sytuacja prowadzi do katastrofy.” Tak na koniec, chciałem zaapelować do pana Starosty o jedną rzecz, bo nie mogłem się zgodzić z wypowiedzią pana starosty podsumowującą w jednej kwestii. Otóż panie starosto, apeluję, aby dać ludziom tej dyskusji dotyczącej naszej służby zdrowia, nie tworzyć rzeczywistości równoległej, żeby mówić rzeczywiście jak jest. Otóż panie starosto jeżeli mówimy o tej uchwale Zarządu Powiatu, która miała być wywołana na sesji, miała być przyjęta na sesji nadzwyczajnej w sprawie wyrażenia woli przekształcenia SP ZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jako podstawę prawną zarząd przywołał tutaj art. 12  pkt. 8g z ustawy o samorządzie powiatowym, to znaczy, że chodziło o podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładu, nabywania i zbywania akcji. Jeśli tu jest taka a nie inna podstawa prawna to wtedy gdybyśmy jak Rada Powiatu podjęli tą uchwałę to na tym się kończyła rola Rady Powiatu. To jest właśnie ta uchwała o której Ministerstwo Zdrowia mówi, że ona jest potrzebna do tego aby organ przekształcający czyli Zarząd Powiatu mógł dokonać takich przekształceń. Możemy się wspierać czy takie czy inne rozwiązanie jest lepsze, ale gorąco na przyszłość apeluję żebyśmy w swoich wypowiedziach byli bardzo precyzyjni i żebyśmy nie próbowali postępować w ten sposób, że jeżeli mówimy o wyrażeniu woli przez Radę Powiatu to chodzi tylko o rozeznanie, jakie jest stanowisko radnych. Jeżeli mówimy o tym, że Rada Powiatu wyraża wolę przekształcenia to w tym momencie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Zarząd Powiatu, jako organ wykonawczy jest zobowiązany tą wolę respektować i wykonać.

Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński: Panie Przewodniczący mam informację o świadczeniach medycznych i zawartych kontraktach. Więc tak, na stronie 2 tej informacji wynika, że zakład nie wykonał kontraktu w roku 2012 w 100 % lecz w 96,5%. Jakie czynniki złożyły się pani dyrektor na nie wykonanie tego kontraktu? A na rok 2013 te same zakresy co w roku ubiegłym i jest to już tylko 98,5 % tego ubiegłorocznego kontraktu, tak?. Czy ten kontrakt na ten rok jest zagrożony, czy nie?

p.o. Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie Barbara Buzała:  Odpowiadając na to pytanie, tak mieliśmy problem jeśli chodzi o niewykonanie, dotyczyło ono oddziału pediatrycznego szpitala w Strzelnie, stąd jest to niewykonanie kontraktu i skutkuje to zmniejszeniem kontraktu jeśli chodzi o oddział pediatryczny na rok 2013. Punktem, który nie został wykonany to niewykonanie na oddziale pediatrycznym, były tam problemy kadrowe. Mieliśmy lekarzy na chorobowym i z tego wynikało niewykonanie.

Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński: Czy pani Dyrektor uważa, że jest zagrożony czy nie jest zagrożony?

p.o. Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie Barbara Buzała:  W tej chwili wykonanie na oddziale jest, nawet lekkie nadwykonanie i trudno jest mi powiedzieć jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o oddział dziecięcy to jest straszna sezonowość zachorowań. Tak, jak możemy mówić że na oddziale wewnętrznym jest non stop jakieś zachorowanie problemy u ludzi starszych o tyle u dzieci jest to sezonowość. Ja myślę, że w tej chwili kontrakt, jaki mamy podpisany na oddział pediatryczny powinien być wykonany, natomiast ja państwu na dzień dzisiejszy nie zagwarantuje, to zależy od zachorowalności pacjentów.

Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński: Rozumiem, że jak kadra wyższa, czyli lekarze zachorują, to nie wykonamy kontraktu?

p.o. Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie Barbara Buzała:  Zbieg okoliczności, który składał się na te dwa trzy dni. Mniej dzieci, które były skierowane, a równocześnie problem kadrowy, nie było takiej sytuacji, że oddział pozostawał zamknięty z uwagi na to, że nie ma.

Radny Powiatu Mogileńskiego Krzysztof Szarzyński: Pani dyrektor, więc w tym roku jest pani przygotowana organizacyjnie? Jeżeli ktoś zachoruje to nie będzie problemu, że nie ma obsady, czy innego personelu.

p.o. Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie Barbara Buzała:  Kadra, panie radny jest zawsze ale lekarze też ludzie, też chorują. A tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jest zabezpieczona kadra na oddziałach, jest personel wyższy, są lekarze. Natomiast są różne wypadki losowe. Nie ma lekarzy rezerwowych, na wypadek jak ktoś zachoruje, jest taka kadra jak być powinna. Wystarczy, że z oddziału dwóch lekarzy na czterech zachoruje i pojawiają się problemy. A tak jak mówiłam, to jest oddział bardzo specyficzny, nie jesteśmy w stanie przewidzieć ilu będziemy mieli małych pacjentów. To jest specyfika oddziału pediatrycznego.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał powyższą informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania przy 14 głosach za,  0 przeciw i przy 1 wstrzymującym informacja została przyjęta. ( nieobecna Radni: A.Ziółkowska i R.Musidłowski)

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. ( nieobecna Radni: A.Ziółkowska i R.Musidłowski)


Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013- 2020.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. ( nieobecna Radni: A.Ziółkowska i R.Musidłowski)

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.  (Nieobecni radni: R.Musidłowski, A.Ziółkowska).

Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego na 2013 rok. 

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: Mieliśmy tutaj przed chwilą wystąpienie pana Komendanta Policji. Zwrócił uwagę na tak zwaną prewencję kryminalną, czyli zapobieganie przestępstw. Jednym z zadań powiatów jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, jest też specjalna komisja Bezpieczeństwa przy staroście, w której mam zaszyt uczestniczyć. W związku z tą wypowiedzią pana Komendanta i rolą Powiatu w dbaniu o bezpieczeństwo ja chciałbym zawnioskować, aby Powiat Mogileński szedł również w kierunku promocji bezpieczeństwa. Dlatego chciałbym zawnioskować, aby z tej rezerwy 7 tys. zł, na początek 1 tys. zł lub 2 tys.zł przeznaczyć na zakup elementów odblaskowych z logo Powiatu Mogileńskiego i rozdysponowanie ich najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, aby zwiększyć to bezpieczeństwo i również, jako Powiat promować pewne zachowania bezpieczne, to jest bardzo istotne, aby zaczynać tą pracę nad bezpieczeństwem już od najmłodszych lat.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Szanowni państwo, dlatego, że to było poruszane na Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Mogileńskim, po komisji rozmawialiśmy z panem komendantem. Zostało to już uwzględnione, więc nie ma problemu.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: Jeśli mogę zapytać to jaka kwota jest na ten cel przeznaczona?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Zobaczymy.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Czy odpowiedź Pana satysfakcjonuje? Czy pan radny w dalszym ciągu wnioskuje o to aby ewentualnie Rada podjęła decyzję?

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: Panie przewodniczący, szanowni państwo. Nie wiem jaki jest kształt tego działania o którym mówił pan Starosta. Chciałbym otrzymać więcej szczegółów na ten temat.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: My z panem Komendantem spotkamy się na komisji i na spokojnie to omówimy. To jest propozycja rzucona dwa dni temu, dlatego spotkamy się ustalimy, co jest najbardziej widoczne na drodze. Najważniejsze jest, aby wejść do szkół i przekonać młodzież do tego jak to jest ważne. Stowarzyszenie poszkodowanych w wypadkach drogowych było naprawdę rozchwytywane. Były rozdawane kamizelki, część nosi, ale te tysiące gdzie są?

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: W takim razie chciałem jeszcze zapytać, jakie środki są przeznaczone organizację etapu Ogólnopolskiego Turnieju w Ruchu Drogowym?

Joanna Caspari- Filipiak z Działu Promocji i Rozwoju Gospodarczego : W każdej gminie co roku jest robione, w zeszłym roku było w Gminie Mogilno. Cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem. Ponieważ cała młodzież ze szkół podstawowych bierze w tym udział. Są testy pisane, są zajęcia na wolnym powietrzu. Jak pan Starosta wspomniał współpracujemy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych, dużo pieniędzy przeznaczamy na to, co dzieci dostają. Piękne opaski, kamizelki, breloczki do plecaków.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Tak jak pan starosta powiedział Zarząd pochyli się nad tym i zastanowi, żeby tą rezerwę dobrze wykorzystać. Najbliższa Komisja Bezpieczeństwa będzie już więcej wiedzy w  jakim kierunku pójść, to jest w tej chwili w takim etapie informacji, i może wtedy ewentualnie Zarząd podejdzie do tego, aby zaproponować zwiększenie, bo przecież to może Zarząd. I myślę, że wniosek pański jest zasadny panie radny. Nigdy nie robi się za dużo, zawsze można więcej. Czy możemy to przyjąć na tą chwilę tak jak jest?

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: Ja bym jednak postulował, aby to gdzieś zapisać, bo z tego co tu słyszę to organizacja turnieju to jest jedna sprawa, a promocja bezpieczeństwa w szerszym zakresie, to jest druga sprawa i to w takim szerszym zakresie. I gdyby to było już zapisane, że w ramach działań promocyjnych powiatu mają być promowane bezpieczne zachowania na drodze, to również warto by było to w jakiś sposób ująć. Rozumiem, że Zarząd Powiatu, ale my jako radni też mamy coś do powiedzenia, jakieś określone zadania. Mój wniosek nie oscyluje o to, aby z jakiegoś punktu zabrać, ale jeśli jest rezerwa.                                                                                                                       

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Panie radny tak jak mówię, Komisja Bezpieczeństwa będzie miała pomysł, rezerwa jest, nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby w tym momencie wystąpić i aby zwiększyć te środki.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: Panie Przewodniczący ja nie rozumiem, gdyby to chodziło o rezerwę na zimowe utrzymanie dróg to rozumiem, ale działania promocyjne można w pewien sposób przewidzieć, przemyśleć, określić ich kształt i myślę, ze tutaj nie ma niebezpieczeństwa, że promocja powiatu będzie natychmiastowo potrzebowała wyższych środków.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wiesław Gałązka: Chciałbym powiedzieć, że w zamierzeniach zarządu komendanta policji jest realizacja tego wniosku o którym pan mówi i teraz precyzyjne wstawienie kwoty, może okazać się dzisiaj nietrafione. Dlatego, że Komisja Bezpieczeństwa jest najlepszym kolektorem żeby to obgadać, ustalić, posłuchać propozycji policji.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: Ja rozumiem, Zarząd się nad tym pochyli i tak dalej ale chciałbym wiedzieć też w jakim kierunku wyciągnie rękę po pieniądze, czy to będą te pieniądze o których my tutaj rozmawiamy, czy to będzie inna pula z której zostaną te środki wzięte na realizację tego zagadnienia.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Jak zawsze Zarząd znajdzie pieniądze.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: Ja nie pytam czy poszuka, tylko w jakim kierunku będzie sięgał po środki.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Pierwszy kierunek to będzie zwiększenie bezpieczeństwa na terenie powiatu mogileńskiego, jeśli chodzi o drugą kwestię, to nie wiem skąd. Jeśli zostanie to będziemy mieli pieniądze, jeśli będą potrzebne na np. służbę zdrowia to wtedy nie będziemy kupować gadżetów. Myślę, że z tej puli można kupić rzeczy potrzebne do promocji powiatu, pisać na przedmiotach Powiat Mogileński. Panie Wojtku, uczestniczył pan w tych rozmowach i dziwię się, że pan takie pytania zadaje.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: Ja się dziwię, że pan o rzeczach dotyczących bezpieczeństwa mówi jakieś gadżety. Bo te gadżety bardzo często mogą uratować komuś życie. Skoro Zarząd zamierza sięgnąć po środki określone tutaj w tym harmonogramie, to myślę, że już na samym wstępie można o to asygnować, nie konkretnie, ale zapisać „promocja bezpieczeństwa”. Jeżeli Zarząd Powiatu stwierdzi, że środki są większe potrzebne, to myślę że Zarząd Powiatu przychyli się do tego i da większą ilość tych środków.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki:  Jeżeli można, prosiłbym radnych aby jednak dzisiaj nie przychylać się nad tym wnioskiem i skierować ten dokument do dalszej obróbki, do dalszej pracy. Panie Starosto, myślę, że w ramach dobrej współpracy, każdy doda jakieś konkretne uwagi do tego dokumentu, konkretne stwierdzenia, wskazaliśmy tak naprawdę, jako radni jak to ma wyglądać. A przyjmując go takim, jakim jest zostawiamy go w takiej formule do końca 2013 roku nie dopracowując znowu konkretnych rzeczy związanych z promocją Powiatu Mogileńskiego. Przypomnę tylko, że chodzi również o turystykę, o gospodarkę i trzeba to jakoś wszystko uporządkować. Jeżeli nie zrobimy tego teraz to tak znowu będzie się toczyło przez kolejne 10 lat. Trzeba postarać się zdobyć jakieś środki unijne i powiązać tak. Jest to możliwe tylko trzeba trochę chęci.

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański: Panie Przewodniczący, szanowni państwo. Ja muszę powiedzieć, że bardzo kiepsko widzę to, aby ten program przygotowywali pan Wiceprzewodniczący i inni urzędnicy. Ja słuchając tutaj pana Przewodniczącego widziałbym go właśnie w takiej komisji, która by przygotowywała taką strategię, o której mówiła pani Ziółkowska, i przyjmijmy taką strategię. Przyjmijmy to dzisiaj z jednoczesnym takim zaznaczeniem, że siadamy nad strategią promocji Powiatu Mogileńskiego i robimy ją za pół roku, jak damy radę to przyjmiemy ją. Jak nie na koniec roku to w przyszłym roku ją przyjmiemy. Ale ja bym chciał abyśmy usiedli, jako radni i zrobili to. Tutaj są pewne propozycje, myślę, że nie do końca znamy wszystkie myśli w głowach radnych i szczególnie tutaj pracownicy. I byłoby dobrze gdyby zespół opracowujący taką strategię składał się z państwa radnych i żeby uwzględnić te wszystkie propozycje, które tutaj dzisiaj tak nie do końca padają, ale różne kierunki są wskazywane jak należałoby to zrobić, także ja ponawiam jednak ten wniosek i bardzo by prosił abyście państwo to przyjęli i siadamy do opracowania strategii.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki: Ja w takim razie pójdę trochę dalej, żeby wiedzieć, jakie kwoty trzeba przeznaczyć, musi być opracowanie. Żaden z urzędników ani z radnych nie jest w stanie zrobić dobrego dokumentu, potrzebna jest fachowa opinia i fachowe opracowanie. 

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański: Panie Przewodniczący pan mnie źle zrozumiał. Ja nie powiedziałem, że my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, podkreśliłem, że tu są pewne kierunki, pewne pomysły. Je trzeba zebrać i złożyć to w jedną całość. Ja nie wątpię w pracowników, a tym bardziej w wysoką radę, że jest to wulkan pomysłów i jesteśmy w stanie to zrealizować. Jeszcze z tych szczupłych środków zlecać komuś wykonanie strategii, nie wydaje mi się najlepszym pomysłem.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: Ja ponawiam swój wniosek i prosiłbym o dodanie w tym harmonogramie punktu 10. Promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Określenie kwoty -proponuję 1000zł, jeśli będą potrzebne dalsze środki Zarząd uzna, że są działania wykraczające poza tą kwotę, przedstawienie na kolejnym posiedzeniu kwestii podwyższenia środków. Wnoszę również o 10 minut przerwy celem zebrania Klubu Radnych.

Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem wniosku zgłoszonego przez pana radnego Wojciecha Barana.
W wyniku głosowania 7 głosami za, 7 przeciw i przy 1 wstrzymującym wniosek nie został przyjęty.  (Nieobecni radni: R.Musidłowski, A.Ziółkowska).

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 7 głosami za, 6 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (Nieobecni radni: R.Musidłowski, A.Ziółkowska. K.Mleczko, J.Dąbek).

Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański: W związku z sugestiami zarówno PUP jak i PCPR Zarząd chciałby do przedstawionej uchwały wnieść autopoprawkę. Z dofinansowania  i likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu sie  zdjąć 20 tys. i zaproponować przełożenie tych pieniędzy na udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni. Razem, po korekcie będzie 30 tys. W punkcie 3. działanie pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w PUP jako bezrobotny lub poszukującą pracy nie pozostającą w zatrudnieniu, zwrot kosztów zdarzenia stanowiska pracy, i tu po korekcie również 30 tys. Jak sobie państwo przypominacie był taki okres kiedy praktycznie dofinansowywaliśmy głównie likwidację barier technicznych, natomiast nie było pieniążków na dofinansowanie turnusów i innych rzeczy. W związku z tym uznając, że wszystkie te dziedziny, które są tutaj przewidziane są bardzo ważne, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, jednak musimy przyjąć jakiś kompromis a po argumentacji PUP, że przy takich wysokościach dofinansowania możemy nie znaleźć osób chętnych na podjęcie działań w tych zakresach Zarząd proponuje takie zmiany.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: Czy istniałaby możliwość wzmocnienia dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym?

Radny Powiatu Mogileńskiego Henryk Różycki: Żeby była jasność my zabieramy z likwidacji barier 20 tys. zł. Chciałbym usłyszeć jak wygląda w tej chwili nabór wniosków na ten wydział?

Główna Księgowa PCPR Gabriela Stachowiak: Zapotrzebowanie 93,5 tys.

Radny Powiatu Mogileńskiego Henryk Różycki: Zapotrzebowanie 93 tys.zł a my zabieramy 20 tys. z 40 tys. Zostaje tylko 20 tys. zł.

Główna Księgowa PCPR Gabriela Stachowiak: Te kwoty są zawyżone, dlatego że wnioskodawcy składali wnioski na 10 – 8 tys.zł, my przyznajemy na remonty i przystosowanie łazienek w granicach 2-3 tys.zł.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: przystępujemy do przegłosowania autopoprawek Zarządu:

1) Kto jest za tym aby z pkt.7 zdjąć 20 tys.zł ?
W wyniku głosowania 8 głosami za, 0 przeciw i przy 5 wstrzymujących poprawka uzyskała aprobatę. (Nieobecni radni: R.Musidłowski, A.Ziółkowska. K.Mleczko, J.Dąbek).

2) Kto jest za tym aby dodać w pkt.2 zdjąć 10 tys.zł ?
W wyniku głosowania 8 głosami za, 0 przeciw i przy 5 wstrzymujących poprawka uzyskała aprobatę. (Nieobecni radni: R.Musidłowski, A.Ziółkowska. K.Mleczko, J.Dąbek).

3) Kto jest za tym aby dodać w pkt.3 zdjąć 10 tys.zł ?
W wyniku głosowania 8 głosami za, 0 przeciw i przy 5 wstrzymujących poprawka uzyskała aprobatę. (Nieobecni radni: R.Musidłowski, A.Ziółkowska. K.Mleczko, J.Dąbek).

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.  (Nieobecni radni: R.Musidłowski, A.Ziółkowska. K.Mleczko, J.Dąbek).

Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego położonej w obrębie Strzelno- działka nr 1193/1.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: Chciałbym zapytać, czy działka owa jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego albo warunkami zabudowy? Chodzi o to czy jest określona działalność, jaka może być prowadzona na terenie tej działki? Chciałbym się dowiedzieć, co tam będzie w przyszłości realizowane? Jeżeli takie informacje Zarząd Powiatu posiada.

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak: Jeszcze w poprzedniej kadencji pamiętam rozmawialiśmy o tym, co dalej zrobić ze starymi warsztatami szkolnymi i wtedy chęć przejęcia tego wyraził pan Burmistrz Matczak, była taka koncepcja, aby tam był ZEC. Mam pytanie czy były prowadzone jakieś rozmowy, czy była rozważana taka koncepcja? Proszę o informację.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Szanowni państwo, jeśli chodzi o przeznaczenie działki to tak jest tam plan zagospodarowania, tam jest usługi.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik: Jeżeli chodzi o decyzje o warunkach zabudowy nikt nie składał takiego wniosku i jak do tej pory decyzja o warunkach zabudowy nie jest wydana. Natomiast, co do planu, planu nie ma, studiom uwarunkowań miasta Strzelna określa ten teren, miejscowego planu na ten temat u nas nie ma.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Jeżeli chodzi o rozmowy, to było toczone jeszcze nie tak dawno te rozmowy. A co tam będzie robione to ja nie wiem. Jest na sprzedaż łącznie ze starymi warsztatami.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: A w studium, jeżeli można wiedzieć, czy tam zapisy jakieś dotyczące przeznaczenia tego? Jak tu z mapki widzę to jest teren, którego bezpośrednio praktycznie graniczy z terenem osiedli mieszkaniowych. Chciałbym się dowiedzieć czy tam czasami nie będzie prowadzona działalność, która może zakłócić funkcję tej części miasta Strzelna. W tym sensie, żeby działalność, która będzie tam przez nowego właściciela prowadzona nie była uciążliwa dla mieszkańców osiedla.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik:, Jeżeli ktoś nabędzie tę nieruchomość to, jeżeli będzie chciał jakąś działalność prowadzić to musimy zrobić wniosek o ustalenie tego w warunkach zabudowy i w takiej decyzji musi podać rodzaj działalności, którą będzie chciał tam prowadzić. Gmina określi czy taką działalność będzie może tam prowadzić.

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak: Może tak w kwestii wyjaśnienia spraw formalnych. Proszę państwa, jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego w studium tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, rzeczywiście kwestia wydania przez burmistrza miasta, bo to burmistrz jest tutaj organem, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu chyba, że ktoś wystąpi o jakąś lokalizacje inwestycji celu publicznego wtedy wydaje się tą bardzo specyficzną decyzję o warunkach zabudowy, jaką jest decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego obowiązuje zasada „dobro sąsiedztwa”, czyli przynajmniej trzykrotna szerokość ściany frontowej działki, nie mniej niż 50m może być znacznie więcej dookoła tej działki, i wtedy powinniśmy mówić o uzupełnieniu bądź kontynuacji funkcji, które na tym analizowanym obszarze mają miejsce. Decyzje w tym zakresie każdorazowo wydaje wójt, burmistrz, prezydent.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: A czy Zarząd Powiatu ma informację na temat podmiotów, które byłyby ewentualnie zainteresowane zakupem tej działki? Jeżeli tak to jakie są to podmioty, i jaką działalność prowadzą.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Nie ma takich podmiotów, nie ma informacji.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym uchwała została przyjęta.  (Nieobecni radni: R.Musidłowski, A.Ziółkowska. W.Pochylski).

Ad. 18
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania powiatowej rady działalności pożytku publicznego Powiatu Mogileńskiego.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym uchwała została przyjęta.  (Nieobecni radni: R.Musidłowski, A.Ziółkowska. W.Pochylski).

Ad. 19
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2013 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym uchwała została przyjęta.  (Nieobecni radni: R.Musidłowski, A.Ziółkowska. W.Pochylski).

Ad. 20
Oświadczenie w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o kręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych.

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak: Jestem gorącym zwolennikiem żeby pozostawić taką formę organizacyjną sądów, jaka jest do tej pory. Uważam, że w Mogilnie powinien być sąd rejonowy a nie tylko wydział sądu rejonowego w Inowrocławiu. Natomiast mam spore wątpliwości, co do tego oświadczenia z następujących powodów. Proszę państwa wracając do historii pamiętam, że wtedy, kiedy działy się jakieś rzeczy, które mogły skutkować, czy likwidacją ze zmianą pewnej formy organizacyjnej sądów czy prokuratury informacja o tym od pana starosty i od członków zarządu miała jedynie Komisja Bezpieczeństwa działająca przy staroście, nie miała nawet właściwa merytoryczna Komisja Rady Powiatu. I właściwie wtedy, kiedy pamiętam na jednej z sesji nadzwyczajnych próbowaliśmy o tym mówić, okazało się, że nie ma możliwości. Tutaj sprawa jest jeszcze dodatkowo skomplikowana przez informację PAP-owską sprzed kilku miesięcy mianowicie zgodnie z tą informacją pan starosta Barczak jednoznacznie formułował tezę o konieczności odwołania Ministra Sprawiedliwości. Proszę państwa, musimy mieć świadomość, że jeszcze w miesiącu marcu będzie sprawa zakończona przez Trybunał Konstytucyjny. Dla mnie to, co jest tutaj napisane ma wyraźne zabarwienie polityczne. Proszę państwa, mam tutaj pytanie do pana starosty, co by się stało gdybyśmy takie oświadczenie Rady Powiatu przyjęli nie na tej, ale na następnej sesji? Zaznaczam, że jestem gorącym zwolennikiem tego, aby w Mogilnie była nie filia sądu z Inowrocławia, ale abyśmy mieli swój własny sąd rejonowy. Panie Starosto, ponieważ tutaj jest mowa o zdecydowanym poparciu dla obywatelskiego projektu ustawy o kręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy prawo rozwoju sądów powszechnych prosiłbym o przybliżenie nam tego zapisu, które znajdują się w tymże obywatelskim projekcie prosiłbym o jakieś takie precyzyjne informacje na temat tego obywatelskiego projektu ustawy.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: jeżeli chodzi o tą historię, którą nam tutaj pan radny przypomina to rzeczywiście zawsze byłem pierwszy w obronie roli sądu w Mogilnie, na spotkaniach w Warszawie ja szczerze powiedziałem po trzech godzinach dyskusji w sejmie. Podszedł do mnie facet i mówi wie pan co, był pan na tym spotkaniu, byłem, i co pan sądzi? Ja mówię, wie pan co, nie wiem co o tym sądzić bo 3 godziny mi wkładali do głowy, że winien nie jest Minister Sprawiedliwości.  To jest najprostsza sprawa, po co my tu się zjeżdżamy, przyjechaliśmy z całej Polski, że by posłuchać, że Minister Sprawiedliwości wszystkiemu nie jest winien, wszyscy przychodzą, wychodzą dlatego, że Minister Sprawiedliwości miał być odwołany, a nie był odwołany bo zabrakło głosów. O czym my tu mówimy, o jakiej demokracji, jeżeli my mówimy tak a wszyscy nic sobie z tego nie robią. Szanowni państwo, jak my tutaj mamy sobie udowadniać, że ja jestem, za ale przeciw, nie udowadniajmy sobie tego, przegłosujmy to. Wczoraj rzeczywiście dostaliśmy zaproszenie do Trybunału Konstytucyjnego – dwóch przedstawicieli Powiatu Mogileńskiego, ja nie mogę, ponieważ mam tutaj takie rodzinne sprawy, pojechało dwóch pracowników starostwa, aby je godnie reprezentować, byli. 27 Trybunał się wypowie w tej sprawie. My naprawdę to zrobiliśmy, jako samo Mogilno i Powiat Mogileński. I teraz Powiatowa sprawiedliwość. Nasi sędziowie spotkają sie w pełnym składzie i opowiedzą się. Jak pan radny czytał to może nam opowiedzieć o tym projekcie, bo ja go nie czytałem w związku z tym może pan to przedstawić, co jest w tym projekcie. Czytałem zawsze o tym aby sądy pozostały w swoich miastach. I dlaczego my tutaj dyskutujemy skoro to jest tak proste. Czy mówiłem o tym na komisjach, na zarządzie nie pamiętam, starałem sie wszędzie gdzie byłem i z pewnością na posiedzeniu Rady Powiatu również.

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak: Panie Starosto, wyrażam swoje głębokie przekonanie, że bez względu na to ile powiatów czy ile jednostek Samorządu Terytorialnego podejmie jakieś oświadczenia to Trybunał Konstytucyjny nie będzie brał tego wszystkiego jednak pod uwagę. Bo Trybunał Konstytucyjny raczej tego typu przesłankami kierować się nie powinien. Natomiast, panie starosto wtedy, kiedy my chcieliśmy jak radni włączyć się w działania zmierzające ku obronie różnych instytucji wymiaru sprawiedliwości znajdujących się na naszym terenie to się okazuje, że wiedzy nie mieliśmy żadnej w tym obszarze, i najlepszym tego dowodem jest fakt, iż wczoraj byli państwo w Warszawie i właściwie nawet ustnie nie było dopowiedziane przy sprawozdaniu spraw zarządu. Panie Starosto, jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli jest napisane coś takiego, że wobec powyższego Rada Powiatu w Mogilnie wyraża zdecydowane poparcie dla czegoś to wypadałoby po prostu wiedzieć dlaczego.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: 16 grudnia 2011 roku zaczęła się ta sprawa, zaczęliśmy pisać i walczyć. Później jest 11 stycznia 2012 roku, kiedy się to finalizuje. To nie jest z winy starosty czy mieszkańców Powiatu Mogileńskiego. To jest sprawa narodowa i nie powinniśmy o tym dyskutować.  To jest tak oczywista sprawa, że nie ma o czym dyskutować.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wiesław Gałązka: Ja chciałbym się podzielić pewnym wrażeniem czy wrażeniami, jakie wynieśliśmy będąc z panem przewodniczącym na  spotkaniu w sejmie w lipcu 2012 roku. W którym to spotkaniu brali udział przedstawiciele wszystkich nacji politycznych, którym krótko mówiąc nie po drodze było z ogólnym pomysłem ograniczania liczby sądów. Uwierzcie mi państwo, że było to zebranie ludzi zupełnie apolitycznie podchodzących do problemu. Argumenty, które tam się przejawiały to były tradycje, to były związki społeczne, to były przede wszystkim przy udziale prezesów tych sądów, przy udziale organizacji rady adwokackiej szczebla krajowego, sędziów. Więc te wszystkie jak gdyby podmioty najbardziej upragnione do wyrażania takich opinii. Pewnie była spora grupa starostów w tym również my czuliśmy się, jako przedstawiciele Powiatu Mogileńskiego i chcę powiedzieć, że każdy z dyskutantów zabierających głos przedstawiał się, ale do tego dodawał swoje referencje polityczne. I z całą odpowiedzialnością powiem, że byli to przedstawiciele wszystkich formacji politycznych i tych parlamentarnych i pozaparlamentarnych, którzy jednoznacznie w tamtym gremium opowiedziało się za utrzymaniem porządku takiego, jaki był. Czyli sprzeciwiają się rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Uznając i pokazując w swych wystąpieniach, zwłaszcza myślę tu o prawnikach, fachowcach z tej dziedziny, że rozporządzenie jest niewłaściwe, nie ma takiej władczej mocy, aby mogło stanowić o decyzji o ustroju sądów. I tak to po prostu wyglądało. Chcę powiedzieć, że przecież w odpowiednim czasie koledzy radni, którzy zaliczają się do pozycji, byli tymi osobami, które gorąco opowiadały się za utrzymaniem stanu takiego, jaki był do tej pory. Również wnioskowali do zarządu, do starosty, żeby poczynić jakieś starania, aby zachować tą strukturę nadal. My wracając z Warszawy również wymieniliśmy poglądy z innymi grupami, z innymi delegacjami z innych powiatów, na którym również wyszła potrzeba zorganizowania zbierania podpisów, aby ten obywatelski projekt, który jak gdyby przeciwstawiał się temu rozporządzeniu był podarty i na terenie naszego powiatu funkcjonowały osoby, które zbierały podpisy mieszkańców Powiatu Mogileńskiego i te podpisy zostały zebrane i zostały wysłane do sejmu, gdzie taki komitet wyłoniony podczas tego spotkania, funkcjonował w celu poparcia sprzeciwu Powiatów polskich, generalnie mówiąc tych, którym te sądy miały być odebrane. tak to jest, dlatego dzisiaj również z tej perspektywy, szanując dążenia kolegów z PO i kolegów, którzy również przeprowadzili tą zbiórkę podpisów, apeluję do was koledzy abyście podjęli taką uchwałę, która w jakiś sposób odzwierciedla te starania które lokalna społeczność podjęła, choćby poprzez złożenie podpisu.

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak: Proszę państwa bardzo dobrze, że dzisiaj Wiesiu powiedziałeś, że opowiedziałeś o tym spotkaniu w Warszawie. Tylko szkoda, że po raz kolejny dowiadujemy się o tym dopiero sporo po czasie wtedy, kiedy wywiązuje się jakaś dyskusja i trzeba przegłosować jakąś uchwałę. Proszę państwa, ta komunikacja społeczna jest naprawdę zaburzona, uważam, że nic złego by się nie stało gdybyśmy mieli o tym wiedzę zaraz po ty wydarzeniu.  Źle się stało, że o wielu rzeczach dowiadujemy się dopiero wtedy, kiedy to wyjdzie w dyskusji podczas sesji. Proszę państwa, Panie Starosto, ja rozumiem pańskie zbulwersowanie, ja rozumiem pańskie wzburzenie związane z likwidacją pewnych struktur sądu rejonowego a nie z samym sądem, natomiast to stwierdzenie w serwisie PAP-owskim było bardzo, bardzo jednoznaczne. I przypomnę tylko jedną rzecz, ja pamiętam jak w roku ubiegłym miałem rzeczywiście trochę ostre wystąpienie dotyczące działań a właściwie zaniechań i w moim przekonaniu niewłaściwych działań Ministra Rolnictwa wtedy, kiedy my rolnicy byliśmy dotknięci klęską żywiołową. Ja pamiętam wtedy komentarze, tamte komentarze i dlatego biorąc te wszystkie rzeczy pod uwagę, łącznie z tą zaburzoną komunikacją społeczną muszę powiedzieć, że mam olbrzymi dylemat, w jaki sposób się teraz zachować, aby moje głosowanie było wyrazem mojego sprzeciwu dla likwidacji sądu rejonowego w Mogilnie, jako odrębnej samodzielnej struktury wymiaru sprawiedliwości, ale z drugiej strony żeby nie było tutaj absolutnie żadnej deklaracji politycznej w tym.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wiesław Gałązka: Ja chciałem jeszcze dopowiedzieć i przeprosić panie Przewodniczący, że na gorąco nie podzieliliśmy się tą informacją, ale proszę sobie przypomnieć klimat, atmosferę, tamtych dni, więc myśmy uznali z panem przewodniczącym, że rzecz jest tak oczywista, że jak gdyby opowiadanie tego będzie trochę śmieszne. Bo będziemy po prostu mówili o rzeczach, które działy się na naszych oczach i się dzieją a tym bardziej do panów, którzy byli gorącymi orędownikami zachowania stanu, który został na ten czas zmieniony, tak, więc bardzo przepraszam, ale ja czułbym się nie w porządku gdybym o oczywistych rzeczach próbował wielce informować jak by uwaga poszczególnych panów była całkowicie odwracana od tego zagadnienia.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Myśmy wracali z Warszawy właściwie przekonani, że te struktury pozostaną, tak jak tu kolega Wiesław powiedział, że nie dopuszczaliśmy myśli w związku z tym, że tam byli przedstawiciele tych wszystkich nacji politycznych, łącznie z koalicjantami, z ówczesnym Wicepremierem i osoby, które były tam to bez względu na to czy to byli koalicjanci czy opozycja to tak jak powiedział kolega Gałązka wszyscy wypowiadali się przeciw likwidacji. Także wracając byliśmy przekonani, że takie struktury pozostaną a jednak te głosy z całej Polski nie zostały wzięte pod uwagę.

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak: Ja chciałbym jeszcze pana starostę poprosić, aby udzielił mi odpowiedzi na takie pytanie. Czy jakikolwiek wpływ dla sprawy będzie miało to czy podejmiemy stanowisko dzisiaj, czy na następnej sesji wtedy, kiedy będzie rozstrzygnięte wszystko?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: To znaczy, my nie jesteśmy tutaj tacy szybcy, bo muszę powiedzieć, że mam tu przed sobą uchwałę Rady Powiatu w Opatowie, która została wydrukowana, to jest z 15 lutego. Mamy uchwałę Rady Powiatu w Nidzicy z 22 lutego. Dzisiaj mamy 22 marca, także tam już zostały te stanowiska podjęte w formie uchwały, ale myślę, że tutaj to już nie jest problem czy to jest uchwała, czy oświadczenie. Jest to w jakiś sposób zadeklarowane nasze stanowisko, które mówi jednoznacznie, że jesteśmy przeciwko temu, co się stało.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt oświadczenia oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 11 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym oświadczenie Rady zostało przyjęte.  (Nieobecni radni: B.Nowacki, R.Musidłowski, M.Leszczyński, W.Baran, A.Ziółkowska. W.Pochylski).

Ad. 21
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak: Ja rozumiem, że są przyczyny natury technicznej ale umówmy się na przyszłość, że jeśli to nawet jeszcze nie będzie podpisane, żebyśmy to chociaż drogą mailową dostawali po prostu wcześniej to sprawozdanie, dlatego że później mamy problem z zapoznaniem się z nim przed sesją. I dyskusje, pytania na sesji, po prostu nie jesteśmy w stanie zdążyć. Ja ze swojej strony mogę zadeklarować, że jeśli coś w tej ostatecznej wersji się nie znajdzie, to tej kwestii podnosić nie będę.

Ad. 22
Wniosków i zapytań radnych nie było.

Ad. 23

Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak: Ja mam taki gorący apel panie Przewodniczący, proszę nie odbierać tego, jako słowa krytyki to jest tylko apel. Bardzo bym prosił przed wysyłaniem zaproszeń na kolejne sesje, aby pan panie Przewodniczący sprawdził i skonsultował z przewodniczącymi innych jednostek samorządu terytorialnego czy nie ma kolizji. Powiem tak, mnie, jako radnego naprawdę tak do końca nie interesuje, kto wcześniej, kto później. Państwo dość często się ze sobą spotykacie, kontaktujecie z różnych powodów. To pan jest moim przewodniczącym, ja po raz kolejny sygnalizuję ten problem, że jest kolizja pomiędzy naszą sesją a sesjami rad gmin. Ja dzisiaj byłem w bardzo trudnej sytuacji na sesji Rady miejskiej w Mogilnie, ja tam pracuję, jako dyrektor wydziału było kilkanaście moich uchwał. I ja wtedy nie wiem czy mam być tutaj czy mam być tam. Na przyszłość bardzo gorąco apeluję żebyście państwo tak to między sobą ustalili, aby każdy z nas mógł uczestniczyć w sesji w swojej gminie. To mój gorący apel i prośba.

Ad. 24
Odpowiedzi na wnioski i zapytania .

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Panie radny to nie jest złośliwość z mojej strony, ale uzgodnienie następuje między Zarządem Powiatu a moją osobą, co do terminu sesji. Staramy się, o ile jest to możliwe, aby te sesje były w piątek. Jeśli chodzi o Radę Miejską od lat jest ustalone, że tam sesje są w środy, coś tam nie za funkcjonowało. My w miarę możliwości będziemy w dalszym ciągu trzymali się terminów piątkowych sesji, i przeważnie odbywa się to, w tym miesiącu jest to wcześniej z uwagi na to, że nie chcieliśmy robić sesji w wielki piątek, bo przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę, że byłby to duży nietakt. To już jest okres tri dum paschalnego gdzie każdy jest w jakiś sposób zaangażowany w domu, w rodzinie i obowiązkami innymi, przygotowaniami do świąt. W związku z tym było to tydzień wcześniej. Nie mniej jednak, no przecież jest taka możliwość skonsultowania, ale ja nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że takie przesunięcia nastąpią, jeśli chodzi o sesje Rady Miejskiej, że nastąpi to w piątek. Nasza sesja była zaplanowana dużo wcześniej, bo o sesji dyskutowaliśmy jeszcze w miesiącu lutym. W związku z tym, że chodziło o to czy pani skarbnik zdąży przygotować wieloletnią prognozę finansową. W marcu musimy takie sprawy również przyjąć, aby to wszystko funkcjonowało normalnie w ramach przepisów nas obowiązujących i w związku z tym podjęliśmy decyzję, że w lutym nie robimy tej sesji, nie było takich tematów, które by nas tak bardzo obligowały i uzgodniliśmy na 22 marca, o tym informowaliśmy już miesiąc wcześniej, że ta sesja odbędzie się w marcu. Ja sobie zdaję sprawę, że panu to dzisiaj bardzo kolidowało panie radny, ale z drugiej strony przypuszczam, że nigdy nie będziemy w stanie tak sesji zorganizować, aby wszystkim pasowało. Miejmy nadzieję, że te następne sesje będą się odbywały w trybie normalnym, dlatego pan Przewodniczący Zarządu- Pan Starosta mówił, że spotkamy się na sesji nadzwyczajnej o ile ułoży się wszystkie sprawy finansowe, w piątek po świętach. Będę się starał, aby jak najmniej tych kolizji było.

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak: Ja rozumiem, że dla niektórych z państwa może to być śmieszne, staram się być zarówno na sesji Rady Miejskiej w Mogilnie z przyczyn czysto służbowych, chociaż odnoszę wrażenie, że gdybyśmy my radni od czasu do czasu bez względu na to, z którego okręgu wyborczego startujemy byli na sesjach Rady Miejskiej bądź Rad Gminnych jednostek samorządu terytorialnego. Staram się być również na sesji Rady Miejskiej w Strzelnie ze względu na to, że staram się żyć problemami, które dotyczą moich wyborców, i ponieważ kilka razy wcześniej już wystąpiły różne kolizje i prosiłem pana przewodniczącego, sygnalizowałem w rozmowie w 4 oczy. Dzisiaj po raz kolejny się to wydarzyło, więc tylko apeluję.

Ad. 25
Wolne głosy i sprawy różne.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: Odnośnie terminu sesji. Mam pytanie, dlaczego sesja nie odbyła się w miesiącu lutym?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Mieliśmy zaplanowaną sesję na ostatni piątek miesiąca lutego, aczkolwiek po dyskusji z Zarządem Powiatu doszliśmy do wniosku, że nie ma takich tematów naprawdę naglących, w związku z tym pozwoliliśmy sobie na to, że przesuniemy to na miesiąc następny, załatwimy wszystkie sprawy, które będą zarówno z lutego jak i z marca. Trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo szybko żeśmy przygotowali uchwały oświaty, gdzie miesiąc zwykły jest ostatnio miesiącem gdzie pojawiają się te uchwały, bo później nie można wdrażać tego, co rada uchwaliła. Udało nam się to zrobić w miesiącu styczniu w związku z tym tak jak gdyby sobie zrobiliśmy wakacje w lutym.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Ja myślę, że może rzeczywiście dla mnie jest lepiej, jeżeli jest wspólne posiedzenie komisji, bo nie potrzebuję na każdej komisji mówić tego samego. Ale patrząc na nerwowość przed sesyjną, jak to dzisiaj się stało, ja wiem, że gro pracuje zawodowo i ciężko wygospodarzyć czas, aby przyjechać na komisję i potem albo jeszcze w dwóch komisjach i potem jeszcze na sesję, ja akurat to rozumiem. Ale jest raz w miesiącu, wiadomo wcześniej, ja bym bardzo prosił, aby ta frekwencja radnych jednak była na sesji. To już tak trochę nieelegancko byłoby z naszej strony. Reprezentujemy społeczeństwo, a trochę lekko do tego podchodzimy. Rozumiem to, że ktoś pracuje, rzeczywiście raz w miesiącu wcześniej trzeba zrobić żeby podyskutować na komisjach, bo to jest też bardzo ważne, i żeby przedstawić racje zarządu to też trzeba mieć czas, a nie potem siedzą ludzie, którzy słuchają nas nie wiedzą dokładnie, o co chodzi, zajmujemy drogocenny czas, natomiast powinniśmy zrobić to na komisji. Tam jest miejsce na to, że wyjaśniamy sobie swoje racje, idziemy i głosujemy. Bardzo bym prosił, aby w ten sposób postępować. Chciałbym jeszcze tak dla uzupełnienia dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o tą sławną rewalidację, czyli o zwiększenie godzin nauczycielom, logopedom i innym to wygraliśmy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, sąd przyznał nam rację i to zostaje bez zmian. Teraz wszyscy dzwonią, pytają. W imieniu Zarządu Powiatu wszystkim życzymy Wesołego Alleluja.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko: po wstępnych ustaleniach z częścią Komisji Zdrowia, chciałbym poinformować, że w drugim tygodniu jeszcze termin nie jest ostatecznie ustalony, chcę zrobić taki szerszy panel, spotkanie komisji ze Związkami Zawodowymi, z panią Dyrektor, z członkami zarządu i radnymi w temacie SP ZOZ, ponieważ dzisiaj ten krótki czas dla komisji nie był w żaden sposób do wykorzystania, jednocześnie nie robiłem tego wcześniej ze względu na to, że 19 odbyło się to szerokie spotkanie w sprawie tych zmian, których już dokonały niektóre Starostwa, niektórzy starostowie w swoich ZOZ, szpitalach. Także sądzę, że tutaj byłoby konieczne zaznajomienie się i porozmawianie w takim gronie stricte dotyczącym szpitala, osób zainteresowanych.

Radny Powiatu Mogileńskiego Przemysław Zowczak: byłem przekonany, że już nie będę zabierał głosu, panie starosto po raz kolejny pan, jako starosta czyni uwagi radnym. Jest pan starostą, członkiem organu wykonawczego, biorę sobie te uwagi do serca, tym nie mniej uważam, że osobą, która mogłaby je wyartykułować bardziej do tego predysponowaną są Przewodniczący Rady. Mogę tylko powiedzieć tyle, że miałem w zanadrzu kilka pytań do zarządu, których nie zadałem, nie poruszyłem ze względu na to, że mogłoby to być odebrane, jako ocena czy nadmierna nieuzasadniona krytyka. Bardzo bym prosił, abyśmy w przyszłości pewne rzeczy załatwiali w swoim własnym gronie, żebyśmy tutaj gości nie częstowali pewnymi wypowiedziami.

Radny Powiatu Mogileńskiego Wojciech Baran: Ja jeszcze nawiąże do tego pytania, które zadałem wcześniej. Rozumiem, że dyskusja pomiędzy prezydium rady a zarządem zdecydowała, że nie było sesji w lutym, że nie było ważnych tematów. Ale z punktu widzenia, kogo nie było ważnych tematów? Zarządu? Komisji? A być może radni naszego klubu mieli ważne tematy, a może mieszkańcy mieli ważne tematy na sesję w lutym? Rozumiem, że priorytet taki zarządu i koalicji jest taki, aby odrobić sesję? Nas nikt nie pytał czy mamy ważne tematy czy nie mamy? Sesja nie składa się tylko z uchwał. To są również głosowania, interpelacje, wolne głosy, zapytania mieszkańców i tak dalej.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Panie radny ja do końca nie zgadzam się z pana wypowiedzią, bo muszę panu powiedzieć, że biuro rady jest silne cały czas o ile ktoś z radnych ma jakiś ważny temat to w każdej chwili może przychodzić, zgłaszać, starosta, wicestarosta, na co dzień urzędują, ja staram się również być kilka razy w tygodniu w starostwie. W związku z tym na pewno brak sesji w miesiącu lutym niczemu nie uchybił, nic w tym czasie nie przeoczyliśmy. Uważam, że tutaj akurat nie popełniliśmy żadnego błędu. Oczywiście jedyny mój błąd, jaki radni mogą mi zarzucić to, że sesja w miesiącu lutym w planie pracy była proponowana, nie mniej nie wszystkie propozycje, które się nanosi na papier, one są realizowane. Bo przecież wiemy, że życie również koryguje pewne sprawy i chcę pana zapewnić, że radni pytając się, kiedy będzie sesja, byli bardzo zadowoleni, że w miesiącu lutym tej sesji nie było, bo widzimy, że dzisiaj też radni są tak zajęci swoimi obowiązkami, że przychodzili do mnie i prosili o zwolnienie, w związku z tym, że mają bardzo ważne sprawy inne, i myślę, że nie będziemy tu polemizować.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Szarek: odniosę się do jednej sprawy, która wywołała tyle emocji a mianowicie sądów. Jesteście za, a takiemu jak ja to jest wszystko jedno czy w Mogilnie jest taki sąd czy inny. Natomiast myślę, że każdy człowiek taki co ma ręce, nogi, głowę, mniej więcej na środku to widzi to, że ustawa o ustroju sądów powszechnych jak i prokuraturze powinna być nie zmieniona, tylko napisana od nowa, w trybie nagłym i powinniśmy skopiować wzorce, o co dobrze w Europie funkcjonuje. I teraz bardziej na wesoło, nie było mnie tutaj od października, bo dublowały się sesje, w Strzelnie i powiatowa w Mogilnie. Po dzisiejszej sesji wcale nie jestem pewien czy to było coś złego.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, świąt rodzącego się życia wiosennego, złożył wszystkim życzenia świąteczne.

Ad.26
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.14:00.
 
Przewodniczący Rady Powiatu

 Jan Bartecki


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-04-23 11:12:40
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-05-06 13:00:29
Ostatnia zmiana:2013-05-06 13:01:24
Ilość wyświetleń:362

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij