Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXIV/13 z dnia 31 stycznia 2013r.

Protokół Nr XXXIV/13
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 31 stycznia 2013 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 10:00 do 10:55

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Przedstawienie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2012.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2012.
9. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2012rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2013.
12. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok  2013.
13. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego Mirosława Leszczyńskiego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2015.
15. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego w Bielicach oraz Technikum Uzupełniającego w Bielicach wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
16. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego w Mogilnie oraz Liceum Uzupełniającego w Mogilnie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.
17. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.
18. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
22. Wolne głosy i sprawy różne.
23. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?

Radny Wojciech Baran -zgodnie z wnioskiem przegłosowanym na komisjach, na posiedzeniu wspólnym wnoszę o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad punktu piętnastego w sprawie wystąpienia Powiatu Mogileńskiego z Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy Rada wyrażą zgodę na zdjęcie pkt. 15 z porządku obrad.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została zdjęta.

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał poprawiony porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu XXXIII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4
Interpelacje.

Radny Krzysztof Szarzyński- mam trzy sprawy, pierwsza sprawa do pana Starosty, mieliśmy spotkanie 28 stycznia, w poniedziałek w sprawie Służby Zdrowia, i moje pytanie do Pana Starosty, bądź pani dyrektor SP ZOZ. Czy do SP ZOZ wpłynęła petycja bądź pismo od grupy lekarzy czy pracowników w sprawie komercjalizacji SP ZOZ w sprawie spółki pracowniczej i druga sprawa do pani dyrektor SP ZOZ jakie pani dyrektor podjęła działania w zakresie poprawy dostępności do usług medycznych jak również poprawy jakości świadczenia tych usług medycznych oraz jaki jest kontrakt na usługi medyczne z NFZ na rok bieżący i trzecia sprawa, wpłynęło pismo do mnie ze Społecznej Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z prośbą do państwa radnych o wsparcie finansowe pikniku integracyjnego, który odbędzie się w kwietniu w miejscowości Gozdawa. Zwrócił się do mnie Przewodniczący z prośbą czy państwo ze swojej diety przekazaliby część właśnie na zorganizowanie tego spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych i mam prośbę do pana przewodniczącego czy w moim imieniu mógłby pan Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady mógł zająć głos w tym temacie by więcej powiedział, co to jest za spotkanie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - czy   państwo radni zgadzają się, czy dwa zdania rozszerzenia przez pana Stanisława Bieleckiego.
Rada zgodziła się poprzez aklamację.

Przewodniczący Powiatowej Rady Społecznej Stanisław Bielecki - chciałbym tylko króciutko naświetlić, w ubiegłym roku był piknik w Kruszwicy integracyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, brało w nim udział 312 osób były to konkursy, zabawy, występowały zespoły artystyczne, które grały za dziękuję.  W tym roku zaplanowaliśmy wspólnie z Radą  Społeczną piknik w Gozdawie, jest tam taki ładny ośrodek i stworzył się taki mały problem, ponieważ tych pieniążków potrzeba więcej, nasze społeczeństwo tak się dogaduje, że takie coś jest organizowane i tych dzieci przybywa, po prostu wychodzą z domu a my się cieszymy, że są te dzieci, wychodzą na zewnątrz z mieszkań i w tym pikniku, który będzie w tym roku w ostatnią sobotę kwietnia jest zaplanowana jazda konna  po padoku to tak zwana krótka hipoterapia to jest na konikach po około 15 minut. Przewidziane są konkursy, zabawy jest to przewidziane na około 4-5 godzin. Potrzebny będzie jakiś poczęstunek, zakup nagród, stało się taką jakby rutyną, że na okrągło udajemy się do jednych i tych samych sponsorów, jak paczki to do tych samych, jak piknik to do tych samych, jak jakieś inne imprezy to też do tych samych. Postanowiliśmy zwrócić się do państwa z taką prośbą żebyście część kwoty, jaką uważacie za stosowną przeznaczyli na ten piknik, jest to cykliczna impreza, będzie w tym roku po raz trzeci jest to piknik pod nazwą „Razem znaczy lepiej” naprawdę my państwa zaprosimy na ten piknik jak najbardziej, zobaczycie jak te dzieci młodzież potrafią się bawić. W naszym powiecie jest bardzo dużo dzieci niepełnosprawnych i naprawdę jest to miłe i ciepłe, bo my to widzimy, jako formę podziękowania dla Rady Społecznej i bardzo bym prosił żebyście podeszli do tego tematu bardzo poważnie, te pieniądze nie zostaną ani przejedzone ani przepite ale spożytkowane na szczytny cel.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko -może to trochę nie do końca interpelacje z mojej strony wypływające, ponieważ chciałbym zabrać głos, jako między innymi Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury i w imieniu tej komisji, na której była przedstawiona informacja o rankingu szkół ponadpodstawowych chciałbym podziękować gronu pedagogicznemu, panu Naczelnikowi Oświaty, który nas mobilizował wielokrotnie do przeprowadzania zmian w szkolnictwie, Zarządowi Powiatu i uczniom którzy zasilają nasze szkoły przede wszystkim, za tak dobre wyniki osiągnięte za 2012 rok, które są przede wszystkim zasługą Zespołu Szkół w Mogilnie, na trzecim miejscu w województwie. Bielice na dziewiątym miejscu w województwie, także w całym kraju te dwie szkoły bardzo dobrze wypadły. Trochę gorzej oczywiście jest w Strzelnie, ale w Strzelnie jesteśmy właśnie po reorganizacji szkół imamy nadzieję, że ten zespół również dołączy do tego grona coraz lepiej kształcących naszą młodzież Powiatu Mogileńskiego i nie tylko, że te osiągnięcia będą widoczne zwłaszcza, że Zespół Szkół otrzymał ostatnio najnowszej generacji tokarnię do nauki także ja mam nadzieję kolego naczelniku, że Zespół Szkół w Strzelnie również będzie pod nadzorem pana Naczelnika Oświaty poprawiać swoje notowania, dzięki czemu Powiat Mogileński jest coraz więcej rozsławiany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie mamy się, czego wstydzić drodzy państwo.
 
Ad. 5
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak -Nie wpłynęła żadna petycja w sprawie utworzenie spółki.

p.o. Dyrektor SP ZOZ Barbara Buzała -  Tak jak tutaj starosta już odpowiedział na pierwszy punkt nie wpłynęła żadna petycja w sprawie utworzenia spółki ani żadna inna propozycja dotycząca jakichkolwiek innych zmian bądź przekształceń, odpowiadając na punkt drugi kontrakt na rok 2012 bez POZ został podpisany na kwotę 17.4750.790,63 zł, stanowi on 98,5% kontraktu roku 2013, nastąpiło zmniejszenie jeśli chodzi o kontrakt w szpitalnictwie i minimalne ścięcie kontraktu w specjalistyce, wynika to po prostu z niewykonania kontraktu na oddziale dziecięcym, a nie wykonanie to automatyczne zmniejszenie kontraktu. Ogólnie kontrakt z POZ powinien się zamknąć kwotą w granicach 21.000.600zł odpowiadając na drugą część pytania, jakie działania w zakresie dostępu do usług. Proszę państwa tak jak od wielu lat mówimy dostęp do usług jest jak gdyby ograniczony przez kontraktację, tutaj my nie mamy na dzień dzisiejszy za dużego wpływu na ilość zakontraktowanych z funduszem porad. Jest to tak jak my mówimy już od wielu lat, jak powtarzał dyrektor Krygier jest to nam narzucone, wpływu na to nie mamy. Nie za bardzo rozumiem pytania odnośnie jakości usług, myślę że usługi świadczone przez naszych lekarzy nie wymagają jakiejś wielkiej naprawy, usługi świadczone są na poziomie dobrym bądź bardzo dobrym, nie słyszę skarg na temat jakości świadczonych usług, podejrzewam, że chodzi panu bardziej o dostępność do rejestracji. Na dzień dzisiejszy przy wzmożonej zachorowalności owszem jest bardzo duża kolejka to, co pisze dzisiejsza prasa są problemy, jeśli chodzi o rejestrację telefoniczną tak jak jest tam napisane, będziemy już w tej chwili prowadzić działania od pierwszego lutego będzie drugi numer telefonu, będzie podział, jeśli chodzi o pacjentów rejestrujących się do POZ i specjalistyki natomiast przy tak silnym zachorowaniu i ilości zachorowań na grypę na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy tutaj zrobić.

Radny Krzysztof Szarzyński -  Pani dyrektor jeżeli mówiłem o jakości to mam na myśli jakość w sensie opieki medycznej, sporo mieszkańców zwróciło się właśnie z tym problemem, że na przykład matka z chorym dzieckiem nie otrzymała porady, usługi medycznej ponieważ lekarz odmówił badania tego dziecka, czy to nie jest jakość?

p.o. Dyrektor SP ZOZ Barbara Buzała -To znaczy tak, tylko panie radny do mnie nie dotarła żadna skarga tego typu, bo w momencie, kiedy by dotarła jakakolwiek skarga mogę w jakiś sposób zareagować natomiast, jeżeli nie mam takiej informacji, to trudno jest mi odnieść się do danego przykładu. Czy jeszcze jakieś pytania?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - Dziękuję bardzo pani dyrektor, jeśli chodzi o interpelacje pana Krzysztofa Szarzyńskiego i rozszerzoną przez pana Stanisława Bieleckiego oczywiście myślę, że tu odpowiadać nie będziemy. Myślę, że radni i zarząd przeanalizuje tą prośbę, zastanowimy się, w jaki sposób wspomóc tę organizację.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak -myślę, że korzystając z tego, że pan Mleczko mówił o tych wynikach w nauce, jeżeli chodzi o nasze szkoły to chciałem poinformować tutaj wszystkich, że 8.02.2013r. czyli w piątek o godzinie 12: 00 będzie gościła w Zespole Szkół pani kurator, aby podziękować właśnie młodzieży i nauczycielom za tą pracę. Również mamy być zaproszeni prawdopodobnie 7.02.2013r. żeby Zarząd plus uczniowie i dyrektor szkoły zostali ugoszczeni w Urzędzie Wojewódzkim u pani Wojewody, aby tym pierwszym trójkom w tym najlepszym rankingu podziękować. I korzystając z okazji chciałbym jeszcze poinformować państwa wszystkich, że oczywiście zapraszamy, jako Zarząd na to spotkanie z kuratorem jak również 22.02.2013r. nasz Powiat będzie gościł również władze wojewódzkie i państwowe i samorządowe jak również starostów wszystkich powiatów województwa kujawsko- pomorskiego ponieważ jesteśmy organizatorem konwentu powiatów województwa kujawsko- pomorskiego, przewagą jest akurat Opieka Społeczna i nowe pomysły Rządu odnośnie zmian w ustroju Samorządu, chodzi tutaj o komentarze odnośnie tych pomysłów które przedstawił Minister Boni, tam przyjadą fachowcy ze Związku Powiatu Polski, aby na bieżąco nam to przedstawić jak również Zarząd Powiatu będzie przedstawiał co w tej chwili i z kim się spotkali w tej kwestii właśnie które pomysły ma różne Rząd, myślę że te sprawy które będą poruszane dotyczą wszystkich powiatów nie tylko naszego także chciałbym tylko poinformować, że takie spotkanie będzie miało miejsce 22.02.2013r.
Dlatego że brałem udział w pogrzebie Księdza Kardynał Józefa Glempa bardzo bym prosił abyśmy uczcili minutą ciszy tą zacną osobę, która była tak związana z miastem Mogilnem. 
Radni uczcili pamięć zmarłego minutą ciszy.

Ad. 6
Przedstawienie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2012.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki -Państwo radni są w posiadaniu sprawozdania w którym jest napisane, że ta kontrola dotyczyła Zarządu Powiatu, Zespołu szkół w Strzelnie, Starostwa Powiatowego, Wydziału Finansowego, Zespołu Szkół w Bielicach również Zespołu Szkół w Mogilnie, przeprowadzono również kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy i zapoznano się również z informacją SP ZOZ w Mogilnie. Tak w skrócie te wszystkie kontrole Komisji rewizyjnej wyglądały w 2012. Czy ktoś z państwa radnych chciałby żeby ten temat rozszerzyć? Uwag i pytań nie było.
W wyniku głosowania 17 głosami za powyższe sprawozdanie zostało przyjęte.


Ad. 7
Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2012

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki -  komisja zupełnie niedawno się odbyła w skład tej komisji wchodzą takie komórki jak Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Straży Miejskiej, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Urząd Pracy  oraz Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna. W 2012 roku odbyło się 5 posiedzeń, ocena bezpieczeństwa, dotyczyła również dalszej pracy Sądu Rejonowego, to co w tym sprawozdaniu państwo macie, Pan Starosta jest w posiadaniu, na pewno będzie chciał kilka zdań dopowiedzieć, w związku z tym bardzo proszę.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak - na wstępie chciałem powiedzieć, że w skład komisji wchodzą tak urzędowo oczywiście Starosta, później Prokuratura, przedstawiciel prokuratury, policji, straży pożarnej, straży miejskiej i  oczywiście przedstawiciele naszej rady czyli dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Mogilnie natomiast te wyczytane przez Pana Przewodniczącego straże, inspekcje są doradczo zapraszane na posiedzenie komisji , myślę że odnośnie spraw komisji to tutaj syntetycznie przedstawiliśmy co robiliśmy. Takim jednym z nowych elementów, który żeśmy wprowadzili to było to, że na wniosek policji po tych wielu wyłudzeniach odnośnie „Na dziadka” czy „Na wnuczka” to wspólnie z policją, jako powiat zapłaciliśmy za ulotki, które zostały wydrukowane i rozdane na spotkaniu z sołtysami tu na tej sali jak im również wśród osób jak policja idzie na interwencję to rozdaje takie ulotki, żeby te osoby, które są zbyt ufne ostrzec w ten sposób. A jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy, którymi się komisja zajmuje to na bieżąco, jeśli coś wychodzi to się tym zajmujemy, ta sprawa gorąca sądów i jak jest pani Prokurator to porusza sprawę Prokuratury, że to jest następnym etapem. Ja myślę, że jeżeli chodzi o to co się stało z sądami to na razie o prokuraturę możemy być spokojni, że raczej nikt nie będzie ich reformował dlatego, że na razie muszą zrobić porządek jeżeli chodzi o Rząd i Minister Sprawiedliwości musi zrobić porządek z sądami. Również brałem udział w takim spotkaniu w Sejmie, wypowiadały się różne osoby, z tego można wywnioskować, że Minister Sprawiedliwości zrobił swoje natomiast nikt więcej nie ma do tego nic do powiedzenia. Chociaż opinia prawna, jeśli ktoś chciałby się zapoznać, że jest to nie konstytucyjne, jest u mnie na biurku, tam mówi się, że w 1974 roku również powołano Sądy Rejonowe tylko i wyłącznie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości także powołano je również rozporządzeniem, więc teraz pan minister broni się, że to jest również Rozporządzenie i mógł je oczywiście zmienić i tak to się odbywa. Myślę, że Trybunał Konstytucyjny, który się musi wypowiedzieć udziela taką odpowiedź czy to jest zgodne z prawdą czy nie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2012.
W wyniku głosowania 16 głosami za powyższe sprawozdanie zostało przyjęte. (nieobecny Radny H.Różycki)

Ad. 8
Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu terapii zajęciowej „Radosne serca” w Bielicach za rok 2012.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - jest obecna pani dyrektor Justyna Maciejewska, o ile są pytania to bardzo proszę. Pani dyrektor w Komisji Edukacji i Zdrowia uczestniczyła, bardzo szeroko omówiła wszystko, co się dzieje. Pani Dyrektor bardzo proszę może pani przybliży, bo tu jednak na sali są państwo, goście, naczelnicy, żeby opowiedzieć, co się dzieje w Bielicach.

Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne serca” w Bielicach Justyna Maciejewska – rok 2012 w Warsztatach Terapii Zajęciowej był bardzo aktywny, mogliśmy bardzo w społeczeństwie się pokazać, także społeczeństwo z powiatu mogileńskiego a także tutaj z okolic warsztaty terapii bardzo zauważyły. Rok 2012 był bardzo aktywny, uczestnicy, osoby niepełnosprawne coraz szerzej są zauważane tutaj na naszym terenie przez społeczeństwo, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o budżet, chciałam tutaj dodać, że od paru lat budżet się nie zmienia, cały czas jest taki sam na nasze wydatki. Możliwości są większe, ale budżet na to nie pozwala, jest to niemożliwe, choć mam nadzieję, że Pan Przewodniczący, Starostowie będą mieli to też na przyszły rok na uwadze.


Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2012.
W wyniku głosowania 17 głosami za powyższe sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 9
Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych prze jednostkę samorządu terytorialnego za 2012 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki -  Państwo radni jesteście w posiadaniu tabelki z której jasno wynika jak te wysokości średnich wynagrodzeń się kształtują czy ktoś z państwa radnych chciałby ewentualnie zadać pytanie panu Naczelnikowi, bardzo proszę. Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego bardzo proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuje bardzo, 16 radnych jest za, kto jest przeciw nie widzę, kto się wstrzymał nie widzę, stwierdzam,  że 16 głosami sprawozdanie zostało przyjęte. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych prze jednostkę samorządu terytorialnego za 2012 rok.
W wyniku głosowania 16 głosami za powyższe sprawozdanie zostało przyjęte.(nieobecny Radny B.Nowacki)

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - na komisjach problemowych pani skarbnik omówiła kosmetyczne zmiany nie mniej jednak jeśli ktoś z państwa radnych ma pytania bardzo proszę.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny B.Nowacki)

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2013.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny B.Nowacki)

Ad. 12
Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok  2013.

Wiceprzewodniczący Rady powiatu Krzysztof Mleczko -  chciałem tylko zauważyć , że na komisji  ustaliliśmy, że oprócz planu zapisanego to do informacji oczywiście wszystkich radnych będziemy również spotyka się po ustaleniu z panem przewodniczącym oczywiście jako komisja w wyznaczonych tematach. Czy to wizji lokalnej w danej szkole, czy ewentualnie, w danym Zespole Szkół, czy ewentualnie w Szpitalu Powiatowym także tutaj nie zapisywaliśmy szczegółowo, jest tylko jedna zmiana, przewidujemy na kwiecień dodatkową, w granicach dwudziestego kwietnia, spotkanie wszystkich komisji rad gmin oświaty, jeśli wyrażą taką zgodę, wraz z komisją naszą w celu omówienia spraw związanych z Kulturą Fizyczną i wykorzystaniem możliwości finansowych poprzez szczebel powiatowy, jeżeli jest ewentualnie jakieś zapytanie żeby przybliżyć ten temat to oczywiście kolega naczelnik wyjaśni, w czym rzecz.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecni Radni: T.Szymański B.Nowacki)

Ad. 13
Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego Mirosława Leszczyńskiego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - Pan radny na komisjach wypowiedział się, dzisiaj.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 8 głosami za, 8 przeciw i przy 0 wstrzymujących i przy jednej osobie niebiorącej udziału w głosowaniu uchwała nie została przyjęta. 

Radny Mirosław Leszczyński - na komisji swój apel złożyłem, wyszło jak wyszło. Serdecznie dziękuję tym radnym, którzy moją wolę uszanowali a szkoda, ze tak wyszło.

Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2015.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - Państwo radni są w posiadaniu materiałów, jest z nami pani Maria Konkiewicz, myślę że sam projekt uchwały nie jest tak długi, na komisjach było omawiane.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad. 15
Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego w Bielicach oraz Technikum Uzupełniającego w Bielicach wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecni Radni: P.Zowczak, M.Leszczyński, J.Dąbek, A.Siwek)

Ad. 16
Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego w Mogilnie oraz Liceum Uzupełniającego w Mogilnie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecni Radni: P.Zowczak, M.Leszczyński, J.Dąbek, A.Siwek)

Ad. 17
Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - pan naczelnik mówił, że tam zaistniały pewne nieścisłości , związane z datą, co do których nadzór miał jakiś uwagi, nie mniej jednak dziś to prostujemy i przyjmujemy tą uchwałę, z tym że w 3 mówi się że uchyla się uchwałę nr XXXII/179/2012 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 listopada o zamiarze likwidacji sezonowego Szkolnego Schroniska dla młodzieży w Mogilnie.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecni Radni: P.Zowczak, M.Leszczyński, A.Siwek)

Ad. 18
Pytań do sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu nie było.

Ad. 19
Wniosków i oświadczeń radnych nie było.

Ad.20
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad.21
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.22
Wolne głosy i sprawy różne.

Ad.23
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.10:55.
 
Przewodniczący Rady Powiatu

 Jan Bartecki

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-04-23 11:08:34
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-04-23 11:12:25
Ostatnia zmiana:2013-04-23 11:12:36
Ilość wyświetleń:342

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij