Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

148/13 z dnia 12.02.2013

PROTOKÓŁ Nr 148/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
Odbytego 12 luty 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przedłużenia   powierzenia   stanowiska   dyrektora   Młodzieżowego   Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim w Bielicach.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Sądowej, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego - działka nr 622/5.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia w kolejnym przetargu ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - działka nr 668/6 o pow. 0,2586 ha, obręb Strzelno.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Mogileńskiego w zakresie złożenia projektu pt. ,,Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w obrębie Strzelno- działka nr 1193/1.
12. Sprawy różne
13. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

 


Ad.4
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim w Bielicach.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Zarząd może po upływie 5 lat pełnienia funkcji dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz w uzgodnieniu z kuratorem oświaty przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy. Dnia 15 lutego 2013 r. upływa termin powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim w Bielicach Pani Annie Konieczka. Rada Pedagogiczna Placówki w dniu 10 stycznia 2013 r. wyraziła pozytywną opinie, ponadto pismem z dnia 31 stycznia 2013r. zgodę na przedłużenie powierzenia wyraził Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie Pani Annie Konieczka okres powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim w Bielicach na okres 5 lat, tj. od dnia 16 lutego 2013r. do dnia 15 lutego 2018r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 342/13.

Ad.5
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Zarząd uchwałą nr 311/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. odwołał z dniem 14 grudnia 2012 r. drJerzego Krigera ze stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Mając na względzie powyższy fakt, konieczne jest przeprowadzenie konkursu w celu obsadzenia zwolnionego stanowiska. Sposób przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym  niebędącym przedsiębiorcą. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący Tomasz Barczak -przedstawiciel podmiotu tworzącego, oraz Członkowie: Krzysztof Mleczko- przedstawiciel podmiotu tworzącego, Wiesław Gałązka- przedstawiciel podmiotu tworzącego, Jerzy Hercog - lekarz, przedstawiciel podmiotu tworzącego, Andrzej Siwek- przedstawiciel Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 343/13.

Ad.6
Agnieszka Cieślewicz inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie oddania w najem części nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Sądowej, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego - działka nr 622/5. Do Zarządu Powiatu należy gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Mogileńskiego.  Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania Zarząd Powiatu wynajmuje części nieruchomości.  Zgodnie z Uchwałą Nr 144/08 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 16 stycznia 2008 roku stawka miesięczna za najem 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 2,95 zł + 23% podatku VAT.  Uchwała przewiduje oddanie w najem część nieruchomości gruntowej położonej w Mogilnie przy ul. Sądowej jako własność Powiatu Mogilnie, są to cztery garaże murowane, które zajmują prywatne osoby.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 344/13.

Ad.7
Agnieszka Cieślewicz inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia w kolejnym przetargu ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - działka nr 668/6 o pow. 0,2586 ha, obręb Strzelno.  Ustalono cenę wywoławczą w IV przetargu na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Strzelno przy ul.Klonowej, zabudowanej budynkiem przemysłowym, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 668/6 o pow. 0,2856 ha do kwoty 130.000,00 złotych.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 345/13.

Ad.8
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r. Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością opłacenia podatku od nieruchomości za budynek Skarbu Państwa położonego w Strzelnie przy ul. Ścianki 2/ Rynek 20. Przesunięcia w planie wydatków dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach a mianowicie zabezpieczenia środków na zakup usługi szkoleniowej bhp nauczycieli i wychowawców ośrodka. W rozdziale 85204 środki przeznacza się na szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej, w rozdziale 85333 na wpłaty do PFRON ze względu na spadek wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 6%.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 346/13.

Ad.9
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu. Projekt uchwały ustala wykaz samorządowych jednostek budżetowych zobowiązanych do sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, tj.:  bilansu, rachunku zysków i strat w wersji porównawczej, zestawienia zmian w funduszu jednostki. Ustala również wzory dokumentów składanych do urzędu łącznie ze sprawozdaniem finansowym.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 347/13.

Ad.10
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Mogileńskiego w zakresie złożenia projektu pt. ,,Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Zarząd udzielił pełnomocnictwa Pani Edycie Hernackiej - pełniącej obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie do występowania w imieniu Powiatu Mogileńskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu uczni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka, jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 348/13.

Ad.11
Agnieszka Cieślewicz inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości  Powiatu Mogileńskiego, położonej w obrębie Strzelno- działka nr 1193/1. Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały to działka położona w Strzelnie przy ul. Kościuszki 15, na której posadowiony jest budynek byłych warsztatów szkolnych z częścią socjalno-biurową o powierzchni 2100 m2, budynki magazynowe o łącznej powierzchni 289 m2 oraz budynki trzech pawilonów handlowych stanowiących nakłady dzierżawców.  Zgodnie z § 5 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/134/01 z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich dzierżawienia i wynajmowania do sprzedaży przeznacza się nieruchomości zbędne dla prawidłowego funkcjonowania Powiatu, a na ich zbycie potrzebna jest odrębna zgoda Rady Powiatu.
Zarząd postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Komisji oraz Rady.

Ad.12
Starosta Tomasz Barczak przedstawił wniosek ZS Bielice dotyczący zezwolenia na wycinkę drzew, które rosną na sieci kanalizacyjnej uszkadzając ją.
Zarząd uznał wniosek za zasadny i wydał pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

Ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-04-19 12:20:36
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-04-19 12:25:54
Ostatnia zmiana:2013-04-19 12:26:46
Ilość wyświetleń:339

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij