Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 33/04

PROTOKÓŁ  Nr 33/04
Z  POSIEDZENIA  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY  I  ZDROWIA
RADY  POWIATU  W  MOGILNIE
z  dnia  23 sierpnia  2004
 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rafał  Giemza.
W  posiedzeniu  wzięło  udział 6 członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności (załącznika  do  protokołu) , czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.
Porządek  posiedzenia:
1.Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał oraz  informacji  i  sprawozdań na  XXIV sesję Rady  Powiatu.
2.Sprawy  różne.
Komisja  proponowany  porządek  obrad  przyjęła  jednogłośnie.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 1
Przew. R. Giemza  poprosił  o  przedstawienie projektu uchwały  Naczelnik  Wydziału  Geodezji, Kartografii, Katastru  i  Gospodarki  Nieruchomościami  Aleksandrę  Kędzierską .
Naczelnik A. Kędzierska przedstawiła   projekt  uchwały, który   dotyczył zmiany  Uchwały  Nr XVII/106/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia 27  lutego  2004 r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  na  rzecz  Gminy  Mogilno  darowizny  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego. Zmiana  dotyczyła  zmiany  numeracji i  powierzchni  działki.
Przew. R. Giemza  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Komisji.( nieobecny p. H. Przybysz i P. Zowczak )
Przew. R. Giemza  poprosił  p.o. Główną  Księgową  SP ZOZ w  Mogilnie Irenę  Gaszak  o przedstawienie  sprawozdania  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  za I półrocze  2004 r. I. Gaszak  powiedziała,  że  sprawa  jest  trudna , z  informacji  medialnych  mieliśmy  otrzymać  dodatkowe  środki  z  NFZ – wia , ale  nie  otrzymaliśmy, następnie  też  dużo  się  mówi  o  Ustawie „203”, o  zrefinansowaniu  tych  kosztów, ale  tylko  się  mówi, żadnych  działań. Z –ca przew. T. Kujawa  zapytała  jaka  jest  szansa  na  zwrot  środków  na  świadczenia  ponadlimitowe  i  co  z  „trzynastkami” ?I. Gaszak  odpowiedziała , że  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  odpowiedział ,  że  obecnie  nie  posiada  środków  na  wykonania  ponadlimitowe,  natomiast  jeśli  chodzi  o  „trzynastki”   to  tym  którzy  wyrazili  zgodę  na  wypłacanie  w  ratach,  to  płacimy, ale  1  załogi  reprezentuje  pełnomocnik  Pan  Grzegorz  Weroński  i  on  nie  podejmuje  rozmów ,  domaga  się  wypłacenia  zaległych  trzynastek  w
całości. Członek K. Łaganowski  stwierdził,  że  zobowiązania  rosną , właściwie  nic  się  nie  zmienia  w  słuzbie  zdrowia  na  lepsze,  jak  Pani  widzi  II półrocze?I. Gaszak  odpowiedziała że  trudno  jest  cokolwiek  powiedzieć, jeśli  by  nam  zwrócono  środki  za  nadwykonania  i choć  połowę  za  Ustawę  „203” nie  było  by  źle, natomiast  jeśli Pan  Weroński  odda  sprawę  do  komornika, może  być  tragicznie.Przew. R. Giemza   podziękował  za  przybycie  Pani  Irenie  Gaszak  i  poprosił  pełnomocnika  Starosty ds. Unii Europejskiej  referenta  Agatę  Białek  o  omówienie  projektu  uchwały  dotyczącej  „EQUEL”.
A. Białek przedstawiła  projekt  uchwał,  który  dotyczył  przystąpienia  Powiatu  Mogileńskiego  do  Inicjatywy Wspólnotowej  EQUAL.
Celem  Inicjatywy  Wspólnotowej  EQUAL, powiedziała  że  jest  promowanie  innowacyjnych  rozwiązań  prowadzących  do  zwalczania  wszelkich  form  dyskryminacji i  nierówności  związanych  z  rynkiem  pracy.
Za  projektem  uchwały  głosowało  6  członków  Komisji.
Przew. R. Giemza  poprosił  Skarbnik  Powiatu Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektów  uchwał  budżetowych.
Skarbnik K. .Kostyra  przedstawiła   projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XVI/102 /04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28.01.2004 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na 2004 r. Zmiany  dotyczą  zwiększenia  w  rozdziale  Leśnictwo,  ponieważ  nadzór  nad  lasami  zgodnie  z  Ustawą  został  objęty  3% VAT- em. Następnie  zgodnie  z  wnioskiem Domu  Pomocy  Społecznej  dokonano  zwiększenia  na  kwotę  45.000 ,- zł , środki  te  pochodzą  z  refundacji  za  leki  mieszkanek  i  przeznaczone  zostaną  na  zakup  leków. Ponadto  uzyskana  subwencja  w  kwocie  25.000,- zł  zostanie  przeznaczona  na  rozszerzenie  bazy  sanitarnej w  obiektach  DPS.
Na  wniosek  Komendanta  Powiatowego  Policji  zaplanowano  2000,- zł  na  zakup  paliwa  dla  Policji.
W  rozdziale  drogi  publiczne  powiatowe -  ujęto  kwotę  6000, - zł  za  wpis  do  księgi  wieczystej  w  związku  z  powiatyzacją  dróg, środki  pochodzą  z  subwencji  uzupełniającej.
Dla  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  zaplanowano,  jako  dotację  z  dochodów  własnych  na  dofinansowanie  zakupionego  sprzętu  medycznego ,  analizatora biochemicznego,  pozwoli  to  spłacić  jedną  ratę  wartości  tego  analizatora.
Z  subwencji  uzupełniającej  zaplanowano  dla  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie  9000,- zł  na  przeprowadzenie  prac  remontowych ,  głównie chodzi  o  wymianę  okien w  budynku.
Zachodzi  prawdopodobieństwo  niewykonania  planu  wydatków,  ponieważ  za  półrocze  mamy  za  niskie  wpływy  z  wpłat ,  dlatego  aby  nie  zmniejszać  planu  wydatków  kwota  9.200,- zł  zostanie  zastąpiona  środkami  z  subwencji  uzupełniającej.
Dokonano  zmiany  źródła  finansowania  remontu  dachu  w  Zespole  Szkół  w  Bielicach ,  ponieważ  na  przetarg  nie  zgłosił  się  żaden  bank,  zachodzi  konieczność  sfinansowania  z  nadwyżki  budżetowej,  w  efekcie  kwota  deficytu  pozostaje  bez  zmian ,  lecz  zmienia  się  źródło  jego  pokrycia , tzn.  zostanie  pokryty  kredytem  bankowym  470.600,- zł i  nadwyżką  z  lat  ubiegłych w kwocie  120.024,- .
Przew. R. Giemza  poddał  pod głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało   6  członków  Komisji. 
Skarbnik K. Kostyra  przedstawiła  kolejny projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie z  dnia 28.01.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na rok 2004 r.
Zmiany  dotyczą  planu  przychodów  i  wydatków  środków  specjalnych  przy  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w  Strzelnie . Środki  pochodzą  z  darowizn  od  sponsorów  w  kwocie  5.000 ,- zł , przeznaczone  zostaną  na  zakup  kubków, talerzy, obrusów , firan , materiały  biurowe, artykuły  żywnościowe oraz  na  wyjazd  wychowanków  na  obóz  wędrowny.
Przy  Domu  Pomocy  Społecznej  otrzymane  środki  z  darowizn  zostaną  przeznaczone  na  zakup  materiałów  budowlanych  do  remontu  i  modernizacji  sali  rehabilitacji.
Przew. R. Giemza   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Skarbnik K. Kostyra  przystąpiła  do  omówienia  następnego projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie z  dnia 28.01.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na rok 2004 r.
Środki  przeznaczone   na  uregulowanie  stosunków  wodnych  zostaną  przy  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  wykonane  we  własnym  zakresie  przy  pomocy  zakupionego  sprzętu  do  cięcia  trawy. Zaplanowano  też  środki  na  zakup  silnika  do  łodzi  z  przeznaczeniem  dla Powiatowej  Społecznej  Straży  Rybackiej , wspomoże  to  na  działania  z  zakresu  ochrony  środowiska i  ochrony  przyrody.
Przew. R. Giemza  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji,
Skarbnik K. Kostyra  przystąpiła  do  przedstawienia  ostatniego  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego.
Uchwałą Nr XX/119/04 z dnia 30.04.2004r. Rada Powiatu w Mogilnie wprowadziła do budżetu Powiatu Mogileńskiego zadanie dotyczące przebudowy drogi ,która ma być sfinansowana w części ze środków funduszy strukturalnych. Jako formę zabezpieczenia środków przyjęto kredyt bankowy. Dlatego też zachodzi konieczność uruchomienia procedury dotyczącej zaciągnięcia kredytu  w  wysokości  470.600,- zł .
Przew. R. Giemza  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Skarbnik K. Kostyra  poprosiła  Komisję  o  zaopiniowanie  wniosków  4  Spółek  Wodnych  naszego  Powiatu  o dotację  z  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i  Gospodarki  Wodnej   w  kwocie 2000,-zł  dla  każdej  spółki.
Komisja  wyraziła  pozytywną  opinie  o  przyznanie  dotacji  dla  Spółek  Wodnych.
Przew. R.Giemza  poprosił  o  omówienie  informacji  o   naborze  do  szkół   ponadgimnazjalnych   w  naszym  powiecie   Naczelnika Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury , Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja  Konieczkę.
A. Konieczka  poinformował,  że  zostało  przyjętych  233 uczniów, po  za  Zespołem  Szkół  w  Bielicach   zostało  przyjętych  więcej  uczniów. Większość  wybiera  nasze  szkoły.
Z –ca  przew. T. Kujawa  zapytała , ilu  W – fistów  zostało   przyjętych, bo  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  zarejestrowanych  jest  4 ?
Naczelnik A. Konieczka  odpowiedział,  że  3 zostało  przyjętych.
Członek  R. Trepiński  zapytał,  ile  oddziałów  w  szkołach  będzie  w  tym  roku ?
Naczelnik A. Konieczka ,   będzie  o  4  więcej.
Z- ca przew. T. Kujawa  zapytała  ilu  zostało  przyjętych  nowych  nauczycieli?
Naczelnik A. Konieczka   przyjęto  23 nowych  nauczycieli.
Przew. R. Giemza  poddał  pod  głosowanie  informację  Wydziału  Oświaty.
Za  głosowało  4  członków   Komisji ,
Wstrzymał  się  1  członek   Komisji,
Przeciw  1  członek  Komisji.
Naczelnik  A. Konieczka  poinformował  Komisję   o  wizytacji  Zarządu  w  szkołach. Członkowie  Zarządu  zapoznali się  z  przygotowaniem  szkół  do  rozpoczęcia  roku  szkolnego.
Z- ca  przew. T. Kujawa  zapytała, dlaczego  się  tworzy  13 osobowe  klasy  np. w  ZS  w   Bielicach, czy  ZS w  Mogilnie ?
Członek R. Trepiński  powiedział,  że  stwierdza  że jako   radny  o  niczym nie  decyduję, natomiast  decydują  dyrektorzy, jaką  kadrę  zatrudnić,  ile  oddziałów  utworzyć,  ale  gdy  brakuje  środków  to  nam  przychodzi  decydować.
Naczelnik A. Konieczka  odpowiedział ,  że  są  to  trudne  decyzje  o  uruchomieniu  nowego  oddziału ,  tak  było  np.  z   utworzeniem  technikum  drogowego  w  ZS w Mogilnie , dziś  wiemy ,  że  jest  zapotrzebowanie  na  taki profil,  jeśli  takie  oddziały  powstaną  to będą  na pewno  łączone.
Członek K. Łaganowski  nie  zgodził   się  z  tym,  żeby  dyrektor  nie  mógł  decydować , to  kto  ma  decydować   w  danej  szkole?
Członek R. Trepiński  powiedział,  że  tworząc  takie  „klasuchy” fundujemy  drogie  szkolnictwo  w  naszym  powiecie.
Starosta T. Barczak  oświadczył ,  że  Zarząd  na  wniosek  Radnego
R. Trepińskiego  zobowiązał  Naczelnika A. Konieczkę  do  zredukowania  nadgodzin  i  zatrudnienia  jak  największej  liczby   absolwentów  szkół  wyższych. Możemy  wiele  rzeczy  zaoszczędzić,  ale  nie  możemy  oszczędzać  na  oświacie  i  uczniu.
Członek K. Łaganowski  stwierdził,  że  głosował  „za” ,bo  zmniejszono  nadgodziny ,  zatrudniono  młodych  nauczycieli.
Wicestarosta P. Zowczak,  powiedział,  że  idziemy  w  dobrym  kierunku, nie  ma  marnotrawienia  środków.
Starosta T. Barczak  poinformował ,  że  jest  zadowolony  z  tego  co  zostało  ostatnio   zrobione  w  szkołach,  widać  zaangażowanie  dyrektorów    w  pozyskiwaniu  sponsorów  i  środków.
Naczelnik A. Konieczka powiedział,  że  jest  duże  zainteresowanie  stypendiami , na dzień  dzisiejszy  zebrano  427  wniosków  dla  studentów .
Starosta T. Barczak  powiedział, że  wokół  stypendiów  zrobiono  wielki  szum  medialny , a   okaże  się ,  że  wystarczy  środków  tylko  dla  kilkunastu , zawiedzeni  i  oszukani  zostaną  młodzi  ludzie,  którym  wmawiano   że  ci  co  się  kwalifikują  otrzymają. Decyzje  tu  na  dole  podejmujemy  My ,  i  co  mamy im powiedzieć, że  środki  przydzielane  są  odgórnie  i  w  bardzo  ograniczonej  kwocie.
Przew. R. Giemza  podziękował  za  spotkanie   i  zamknął  obrady.


                                                                           Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                Rafał  Giemza

Protokołowała:

M. Wilk

 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2004-10-21 14:43:25
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2004-10-21 14:45:08
Ostatnia zmiana:2007-04-05 09:05:38
Ilość wyświetleń:1414

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij