Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 23/04

 
PROTOKÓŁ  23/04
Z   POSIEDZENIA  KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I    INFRASTRUKTURY  RADY  POWIATU  W  MOGILNIE
z  dnia  23 sierpnia  2004 r.

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Karol  Dłutkowski.
W  posiedzeniu  wzięło  udział 7 członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności (załącznika  do  protokołu) , czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.
Porządek  posiedzenia:
1.Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał oraz  informacji  i  sprawozdań na  XXIV sesję Rady  Powiatu.
2.Sprawy  różne.

Komisja  proponowany  porządek  obrad  przyjęła  jednogłośnie.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 1
Radny p K. Dłutkowski  poprosił  Skarbnik  Powiatu Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektów  uchwał  budżetowych.
p. K. .Kostyra  przedstawiła  I projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XVI/102 /04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28.01.2004 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na 2004 r. Zmiany  dotyczą  zwiększenia  w  rozdziale  Leśnictwo,  ponieważ  nadzór  nad  lasami  zgodnie  z  Ustawą  został  objęty  3% VAT- em. Następnie  zgodnie  z  wnioskiem Domu  Pomocy  Społecznej  dokonano  zwiększenia  na  kwotę  45.000 ,- zł , środki  te  pochodzą  z  refundacji  za  leki  mieszkanek  i  przeznaczone  zostaną  na  zakup  leków. Ponadto  uzyskana  subwencja  w  kwocie  25.000,- zł  zostanie  przeznaczona  na  rozszerzenie  bazy  sanitarnej w  obiektach  DPS.
Na  wniosek  Komendanta  Powiatowego  Policji  zaplanowano  2000,- zł  na  zakup  paliwa  dla  Policji.
W  rozdziale  drogi  publiczne  powiatowe -  ujęto  kwotę  6000, - zł  za  wpis  do  księgi  wieczystej  w  związku  z  powiatyzacją  dróg, środki  pochodzą  z  subwencji  uzupełniającej.
Dla  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  zaplanowano,  jako  dotację  z  dochodów  własnych  na  dofinansowanie  zakupionego  sprzętu  medycznego ,  analizatora biochemicznego,  pozwoli  to  spłacić  jedną  ratę  wartości  tego  analizatora.
Z  subwencji  uzupełniającej  zaplanowano  dla  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie  9000,- zł  na  przeprowadzenie  prac  remontowych ,  głównie chodzi  o  wymianę  okien w  budynku.
Zachodzi  prawdopodobieństwo  niewykonania  planu  wydatków,  ponieważ  za  półrocze  mamy  za  niskie  wpływy  z  wpłat ,  dlatego  aby  nie  zmniejszać  planu  wydatków  kwota  9.200,- zł  zostanie  zastąpiona  środkami  z  subwencji  uzupełniającej.
Ponadto  dokonano  zmiany  źródła  finansowania  remontu  dachu  w  Zespole  Szkół  w  Bielicach ,  ponieważ  na  przetarg  nie  zgłosił  się  żaden  bank,  zachodzi  konieczność  sfinansowania  z  nadwyżki  budżetowej,  w  efekcie  kwota  deficytu  pozostaje  bez  zmian ,  lecz  zmienia  się  źródło  jego  pokrycia , tzn.  zostanie  pokryty  kredytem  bankowym  470.600,- zł i  nadwyżką  z  lat  ubiegłych  120.024,- .
Radny p.  K. Dłutkowski  stwierdził,  że członkowie  Komisji  nie  mają  pytań ,  następnie  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało   7  członków  Komisji. 
p. K. Kostyra  przedstawiła  II projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie z  dnia 28.01.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na rok 2004 r.
Zmiany  dotyczą  planu  przychodów  i  wydatków  środków  specjalnych  przy  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w  Strzelnie . Środki  pochodzą  z  darowizn  od  sponsorów  w  kwocie  5.000 ,- zł , przeznaczone  zostaną  na  zakup  kubków, talerzy, obrusów , firan , materiały  biurowe, artykuły  żywnościowe oraz  na  wyjazd  wychowanków  na  obóz  wędrowny.
Przy  Domu  Pomocy  Społecznej  otrzymane  środki  z  darowizn  zostaną  przeznaczone  na  zakup  materiałów  budowlanych  do  remontu  i  modernizacji  sali  rehabilitacji.
Radny p. K. Dłutkowski  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.
p. K. Kostyra  przystąpiła  do  omówienia  III projektu  uchwały  w  sprawie   zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie z  dnia 28.01.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na rok 2004 r.
Środki finansowe zostaną  przeznaczone   na  uregulowanie  stosunków  wodnych   przy  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach. Prace  zostaną  wykonane   we  własnym  zakresie,  przy  pomocy  zakupionego  sprzętu  do  cięcia  trawy. Zaplanowano  też  środki  na  zakup  silnika  do  łodzi  z  przeznaczeniem  dla Powiatowej  Społecznej  Straży  Rybackiej , wspomoże  to  na  działania  z  zakresu  ochrony  środowiska i  ochrony  przyrody.
Radny p. L.Nowacki  zapytał,  dlaczego  My  mamy  sponsorować  dzierżawców  jezior.
Radna p.T. Kujawa   odrzuciła   takie   stwierdzenie ,że  nie  tylko  Powiatowa Społeczna Straż  Rybacka pilnuje  jezior  przed  kłusownikami,  ale  także   chroni  środowiska.
Przewodniczący  Rady Powiatu  Wiesław  Gałązka  zaproponował  zaprosić  Komendanta  Powiatowej Społecznej  Straży  Rybackiej  Krzysztofa  Nowaczyka na  najbliższą  sesję  w  celu  wyjaśnienia  jakie  zadania  wykonuje  powyższa  Straż.
Radny p. K. Dłutkowski  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji,
Wstrzymał  się  1 członek  ( p. L. Nowacki)
p. K. Kostyra  przystąpiła  do  przedstawienia  ostatniego  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego.
Uchwałą Nr XX/119/04 z dnia 30.04.2004r. Rada Powiatu w Mogilnie wprowadziła do budżetu Powiatu Mogileńskiego zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej , które ma być sfinansowane w części ze środków funduszy strukturalnych. Jako formę zabezpieczenia środków przyjęto kredyt bankowy. Dlatego też zachodzi konieczność uruchomienia procedury dotyczącej zaciągnięcia kredytu  w  wysokości  470.600,- zł .
Radny p. K. Dłutkowski  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.
Radny p. K. Dłutkowski  poprosił Naczelnika Wydziału  Oświaty,Wychowania , Kultury  , Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja  Konieczkę. o  omówienie  informacji o  przygotowaniu  placówek  oświatowych  do  realizacji  zadań  w  roku  szkolnym  2004/05 z  uwzględnieniem  informacji  o  wynikach  naboru  do  szkół  prowadzonych  przez  Powiat  Mogileński 
p. A. Konieczka  poinformował, że  zmniejszeniu  uległa  ilość  nadgodzin,   zostali  przyjęci  nowi  nauczyciele, nabór  do  szkół  kształtuje  się  na  trochę    wyższym  poziomie  w  porównaniu  z  rokiem  ubiegłym.(załącznik  do  protokołu)
Radny p. R. Trepiński  powiedział,  że  dyrektorzy  do  25 sierpnia  br. mieli  wykazać  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy , na  jakich  absolwentów  szkół  wyższych   zgłosili  zapotrzebowanie.
Radny p. T. Kujawa   powiedziała,  że  nie  można  pozwolić  na  to  aby  były  nadgodziny  w  szkołach,  a  młodzi, wykształceni  ludzie  byli  bez  pracy.
Radny p. K. Dłutkowski  zwrócił  uwagę ,  że  w  informacji  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy  wynika , że  najwięcej  bezrobotnych  jest  w  przedziale  18 –25 lat.
Radny p. R. Trepiński  powiedział, że  z  tabeli  wynika ,  że  w  Zespole  Szkół  w  Bielicach  tworzy  się  sztuczne  twory,  ponieważ  w  klasach  będzie  13, 19, uczniów,  aby  takie  klasy  utrzymać  musimy  do  tego  dopłacać.
Radny p. K. Dłutkowski  zaproponował,  aby  na  najbliższą  sesję Wydział  Oświaty, Wychowania , Kultury, Kultury   Fizycznej  i  Sportu  wspólnie  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy przygotowali w  jakich zawodach  występuje    największe bezrobocie,  przynajmniej  3 zawodów ,  jaki największy  popyt    jest  na  5 kolejnych  zawodów,  czy  nasze  szkoły  w  swoich  programach  nauczania  to  uwzględniają.?  
Radny p. K. Dłutkowski  poddał  pod  głosowanie   powyższą  informację.
Za  głosowało  -  0
Wstrzymało  się  -  3  członków  Komisji,
Przeciw   -  4  członków  Komisji. 
Komisja  nie  przyjęła  informacji  Naczelnika  Wydziału  Oświaty , Wychowania, Kultury, Kultury   Fizycznej  i  Sportu.
Radny p. K. Dłutkowski  poddał  pod  głosowanie  informację  o  sytuacji  na  lokalnym  rynku  pracy  Powiatu   Mogileńskiego  w  2003 r. oraz  w  I półroczu  2004 r.
Za  głosowało  5  członków  Komisji,
Wstrzymało  się  2  członków  Komisji.
Radny . K. Dłutkowski  poprosił  o  przedstawienie projektu uchwały  Naczelnik  Wydziału  Geodezji, Kartografii, Katastru  i  Gospodarki  Nieruchomościami  Aleksandrę  Kędzierską .
p.A. Kędzierska przedstawiła   projekt  uchwały, który   dotyczył zmiany  Uchwały  Nr XVII/106/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia 27  lutego 2004r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  na  rzecz  Gminy  Mogilno  darowizny  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego. Zmiana  dotyczyła  zmiany  numeracji i  powierzchni  działki.
Radny p.L. Nowacki  powiedział,  że  powinniśmy  nadać  swój  numer  działki.
Radny R. Trepiński  zapytał,  czy  uchwała  pozostaje  taka  sama?
Naczelnik A. Kędzierska  odpowiedziała , że  ulega  zmniejszeniu  powierzchnia  działki  i  nr , natomiast  pozostałe  zapisy  się  nie  zmieniają.
Przew. K. Dłutkowski  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.   
Wstrzymał  się  1 członek  Komisji ( p. L. Nowacki)
Radny K. Dłutkowski  poinformował   Komisje ,  że  zostaną  zmienione  2  uchwały  dotyczące  stypendiów  dla  studentów i uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych ,  ponieważ  zapis  o  publikacji  jest  niewłaściwy. Następnie  przedstawił  ostatni  z  projektów  uchwał,  który  dotyczył  przystąpienia  Powiatu  Mogileńskiego  do  Inicjatywy Wspólnotowej  EQUAL.
Celem  Inicjatywy  Wspólnotowej  EQUAL ,powiedział  że  jest  promowanie  innowacyjnych  rozwiązań  prowadzących  do  zwalczania  wszelkich  form  dyskryminacji i  nierówności  związanych  z  rynkiem  pracy.
Za  projektem  uchwały  głosowało  7  członków  Komisji.

Ad. 2
Spraw  różnych  - nie  było.
Na  tym  wyczerpano  porządek  posiedzenia  i  zamknięto  obrady.

 

                                                                          Przewodniczący  Komisji 

                                                                               Karol  Dłutkowski

Protokołowała :

M. Wilk

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2004-10-21 14:28:26
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2004-10-21 14:30:08
Ostatnia zmiana:2007-04-05 10:34:55
Ilość wyświetleń:936

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij