Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXIII/12 z dnia 28 grudnia 2012r.

Protokół Nr XXXIII/12
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 28 grudnia 2012 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 9:00 do 14:15

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał wniosek Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w porządku obrad i wprowadzenie uchwały w spawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Uchwalenie budżetu na rok 2013:
a) przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie  opinii  Komisji  Stałych,
c) przedstawienie  opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ,
d) dyskusja  nad  poprawkami   i  ich przegłosowanie, 
e) głosowanie  nad projektem  uchwały  w  sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
8. Podjęcie uchwały zatwierdzającej roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
12. Podjecie   uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Statutu Samodzielnego  Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  rezygnacji  Radnego Przemysława Zowczaka  z  członkostwa  w  Komisji   Edukacji, Kultury i  Zdrowia  Rady Powiatu w Mogilnie. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
19. Wolne głosy i sprawy różne.
20. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?
W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał poprawiony porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołów XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 1 wstrzymującym, protokoły zostały przyjęte.

Ad.4
Interpelacje.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko –mam pytanie związane z SPZOZ-em do Pani Dyrektor. Jak zakończyły się rozmowy z funduszem? Chciałbym się dowiedzieć czy kontrakt mamy, choć minimalnie większy z tego, co w prasie piszą, niektóre szpitale dostały trochę większe kontrakty. Mam też pytanie jak jesteśmy przygotowani do wprowadzenia EWUŚ czyli Elektronicznej Weryfikacji Usprawnień Świadczeniobiorców, zwłaszcza, że ma to zacząć funkcjonować od 1 stycznia. Czy jesteśmy w tym względzie na bieżąco? Z tego, co wiem to 70% szpitali już spełnia ten warunek Ministerstwa. Mam pytanie także dotyczące elektronicznych opasek z kodem kreskowym, bo do końca 2013 roku jest to, z tego, co się orientuje prawdopodobnie obowiązkowe. Są to koszty, wraz z urządzeniami do odczytu na każdym oddziale, a nie może być to pokryte przez NFZ. Tak, więc spocznie to na Radzie Powiatu, a ja w budżecie nie widziałem zabezpieczenia pieniędzy na system elektronicznego odczytu danych pacjenta w szpitalu, chciałbym o wyjaśnienie tych kwestii.

Radny Wojciech Baran – pierwsza sprawa, którą chciałbym poruszyć to droga powiatowa Chabsko w kierunku Trzemeszna, Gniezna, Poznania, takie zapytanie czy podczas remontu tej drogi, remont objął cały odcinek, tzn. do drogi krajowej czy jest odcinek, który nie został objęty tym remontem czy przebudową? Zwłaszcza w tych okolicach gdzie ta droga zbiega się z drogą krajową nr 15. Panie Przewodniczący, od odpowiedzi na to pytanie uzależniam dalsze pytania. Następna sprawa to jest temat, otóż dotarło do mnie pismo KPP w Mogilnie w sprawie ruchu drogowego na terenie powiatu mogileńskiego, dokładnie w sprawie drogi powiatowej, ul. Witosa w Mogilnie i dalej w kierunku Bystrzycy, otóż Komenda Powiatowa zaznacza bardzo uważnie, że jest bardzo niebezpieczny dla mieszkańców odcinek od Zakładu Gospodarki Komunalnej MPGK w Mogilnie, w kierunku Bystrzycy, jest odcinek na którym przy drodze powiatowej nie ma chodnika. Znaczna ilość osób się tam porusza, przez co sam też obserwuje takie sytuacje, po prostu w godzinach wieczornych czy wczesno porannych mieszkańcy, którzy zmierzają w stronę miasta czy wracają do domu to są zmuszeni iść po naszej drodze powiatowej, ponieważ nie ma tam chodnika. Tutaj jest taka sugestia ze strony Komendy żeby jednak na tym odcinku, to nie jest jakiś duży odcinek, ale bardzo newralgiczny żeby nas tym odcinku chodnik założyć. Myślę, że tutaj powiat, Zarząd Powiatu powinien wypowiedzieć się przy okazji chociażby konstruowania budżetu. Ja zwracałem uwagę wcześniej na komisjach, na temat chodnika przy ulicy Witosa. No tutaj jest jednak jakby wyraźnie wskazane przez instytucje, która się bezpieczeństwem zajmuje, na co dzień. Myślę, że warto tą sugestię wziąć od serca, bo wybudowanie tam chodnika będzie okazją by można było tam inne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo realizować. Trzecia sprawa, na która oczekiwałbym odpowiedzi to sprawa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie. Mam pytanie, czy w związku z różnymi niepokojącymi zdarzeniami, które miały miejsce, już nie będę tutaj wymieniał tych zdarzeń, wyciągnięto jakieś wnioski, czy podjęto jakieś działania, które mają załatwić na przyszłość takim sytuacjom, które no między innymi w mediach krajowych się pojawiały oraz czy wyciągnięto wnioski i są realizowane zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli wobec kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie. Czy to są zalecenia, które można realizować od razu czy muszą być rozłożone w czasie, bo chociażby takie, już nie będę do poważniejszych nawoływał, ale takie zalecenia jak wywieszenie tablicy z informacją, że to jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy no powinny być jednak zrobione natychmiast.

Radny Przemysław Zowczak – chciałem nawiązać do interpelacji mojego przedmówcy. Chciałem zapytać, czy i kiedy będzie zmienione oznakowanie na drodze powiatowej w okolicach ronda w Świerkówcu. Znak informujący o tym, że jest rondo jest właściwie na krawędzi samego ronda. Ja sygnalizowałem już żeby przed kilkoma tygodniami osobom odpowiedzialnym za drogi powiatowe, że jest potrzeba ustawienia znaku informującego o tym, że jest rondo - wcześniej. Kierowcy, zwłaszcza spoza naszego powiatu, spoza naszego terenu są często zaskakiwani faktem, że jest rondo będąc już w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Proszę Państwa, sprawa kolejna bardzo istotna. 31 października, Panie Starosto, skierował Pan pismo do Burmistrza Strzelna, iż w związku z trwającymi pracami nad budżetami, proszę o pisemną odpowiedź do dnia 8 listopada czyli chodzi tutaj o ewentualną gotowość Strzelna w sprawie przejęcia przez gminę zadania ochrony zdrowia czyli przekazanie funkcji organu prowadzącego dla szpitala powiatu mogileńskiego filia im. Chałubińskiego w Strzelnie. Później była sesja nadzwyczajna i dopiero tuż przed głosowaniem, panie Starosto ujawnił Pan nam, że otrzymał Pan pisemną odpowiedź Burmistrza Strzelna, w której to, cytuję: że w przypadku wyrażenia zgody przez Radę Powiatu w Mogilnie na takie rozwiązanie, Gmina Strzelno przeprowadzi konsultacje społeczne lub referendum. Proszę Państwa, z tego co wiem, prace nad przeprowadzeniem jakiegoś referendum w gminie Strzelno trwają, pomimo tego iż ta korespondencja no jednoznacznie wskazywała by na to, że Rada Powiatu się zajmie tymi kwestiami. Ani nie było o tym mowy na posiedzeniu Komisji problemowej ani nie ma o tym mowy na sesji. Temat ten właściwie krąży tylko w kuluarach. Panie Starosto, co dalej z kwestią ewentualnego przejęcia SPZOZ znajdującego się na terenie Gminy Strzelno przez Gminę Strzelno, zwłaszcza w kontekście opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Strzelna na rok 2013 i ich możliwości. Panie Starosto, czy chce Pan cenzurować moją interpelację? Ja odnoszę wrażenie, że Burmistrz Strzelna próbuje zbić kapitał polityczny na kwestii związanej z ewentualnym przejęciem części SPZOZ znajdującego się na terenie gminy Strzelno, a Pan, Zarząd i koalicja umożliwiacie Państwo prowadzenie takiego działania przez Burmistrza Strzelna. Bardzo proszę o deklarację w imieniu Zarządu Powiatu dokonaną przez Pana Starostę jakie są Państwa zamierzenia, czy zamierzacie Państwo wystąpić z jakąś inicjatywą uchwałodawczą. Co Państwo zamierzacie zrobić w sprawie tej, niejednoznacznie wyrażonej opinii przez Burmistrza Strzelna. Tak na marginesie chciałem powiedzieć, że ta troska i pytania Wiceprzewodniczącego Rady dotyczące służby zdrowia, dobrze, że one padły dzisiaj tutaj na sesji ale sądzę, że one powinny paść również wcześniej na posiedzeniu Komisji problemowej, tymi rzeczami właśnie powinna się zajmować Komisja problemowa, natomiast niestety nie zajmuje się.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki –mam takie dwie sprawy do Zarządu Powiatu. Na przedostatniej sesji Pan Starosta powiedział, że zostało wysłane pismo do instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w sprawie możliwości pobudowania wag przy drogach wyremontowanych ze środków unijnych. Czy taka odpowiedź wpłynęła do Państwa i czy takie pismo tak naprawdę zostało wysłane z zapytaniem. A druga interpelacja to chciałbym również zapytać, czy jest jeszcze szansa wprowadzenia zadania do budżetu podobnie jak w miejscowości Świerkówiec od strony tej drogi do Bielic od momentu wybudowania i zakończenia remontu drogi powiatowej w stronę Dąbrówki zwiększył się ruch tak jak wcześniej interpelowałem, zwiększyło się niebezpieczeństwo chodzących po tej drodze i nadal będę prosił o to wpisać zadanie do budżetu, chodzi o projektowanie tego chodnika do miejscowości Dąbrówka i remontu dalszej części i czy Państwo już w tym zadaniu, które będą możliwe wpisanie, czy jest możliwość tak naprawdę wpisania tego do budżetu jeszcze tego zadania. Przypomnę, że dzisiaj już głosujemy nad budżetem. Myślę, że jeżeli nie będzie takiego odzewu to na pewno zwrócę się do mieszkańców z prośbą o to, aby taką petycję do Pana Starosty i Zarządu Powiatu jednak wystosować dlatego, że jest to odcinek bardzo niebezpieczny w tej chwili zrobił się, widoczność też jest ograniczona, a prędkość samochodów niestety się zwiększyła. Dlatego prosiłbym o uwzględnienie tego zadania również w budżecie. I trzecia tak naprawdę sprawa, którą będę do bólu wspominał to jest możliwość spotkania się, bądź wizyty z nowym Ministrem Gospodarki, Panem Januszem Piechocińskim w sprawie ewentualnej specjalnej strefy ekonomicznej, myślę że tutaj powinniście się Państwo wspólnie i z Burmistrzem Mogilna, Strzelna i wójtem Dąbrowy oraz z wójtem Jezior Wielkich interpelować o to by taka strefa jednak powstała. Myślę, że taka delegacja z łatwością dostałaby się, aby porozmawiać na temat możliwej współpracy specjalnych stref ekonomicznych oraz przyciągnięcia inwestorów. Jest to o tyle temat palący, że w powiecie mogileńskim tych miejsc pracy zaczyna bardzo intensywnie ubywać. Nie wiem czy Państwo to zauważacie, ale nawet w miejscowościach ościennych w tej chwili mieszkańcy zaczynają migrować wręcz do innych dużych ośrodków gdzie myślę, że dojazd też jest utrudniony, dlatego prosiłbym i interpeluje do Zarządu, aby podjąć działania właśnie dotyczące nowych miejsc pracy. Jest to dla nas, jako na radnych spoczywa również to zadanie, tak samo jak i na Zarządzie żeby robić wszystko, aby te miejsca pracy jednak powstawały na terenie powiatu mogileńskiego. Przypomnę, że jest to zadanie własne powiatu. Myślę, że powinniśmy wspólnymi siłami doprowadzić do tego żeby tych miejsc pracy było coraz więcej.

Ad.5
Odpowiedzi na interpelacje.

Dyrektor SPZOZ, Barbara Buzała – w odpowiedzi na pytanie jak zakończyły się rozmowy z NFZ, na dzień dzisiejszy jesteśmy jeszcze w trakcie podpisywania kontraktów, nie są kontrakty podpisane, propozycje, które mamy dotyczące właśnie tych kluczowych naszych dziedzin działalności tzn. szpitalnictwa i specjalistyki są na poziomie roku 2012. Także na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy podpisanych umów, prawdopodobnie stanie się to w pierwszych dniach stycznia. Opowiadając na pytanie dotyczące EWUŚ. EWUŚ jest na dzień dzisiejszy jeszcze nieobowiązkowy, ma on nam pomagać w identyfikacji pacjentów ubezpieczonych. Obecnie tylko w Mogilnie i Strzelnie mamy komputery z końcówkami, natomiast wiejskie ośrodki zdrowia niestety, jeśli trzeba będzie, będą musiały w tym momencie dzwonić tutaj do Mogilna lub do Strzelna i za pośrednictwem pracowników Mogilna, Strzelna potwierdzać ubezpieczenie pacjenta i jego prawo do opieki zdrowotnej. Jeżeli mówimy o elektronicznych opaskach, na dzień dzisiejszy wprowadzone są opaski, które są opisywane ręcznie. Natomiast do końca roku 2013 prawdopodobnie zakupimy drukarki z tym, że nie ma wymogu takiego, żeby to były drukarki na każdym z oddziałów, przy tak małym szpitalu jak nasz mogileński wystarczy jedna drukarka na Mogilno jak i na Strzelno. Jeśli chodzi o szpital mogileński to są to oddziały, które są na jednym poziomie także jest to wskazane, natomiast nie ma wymogu bezwzględnego, że to musi być. Musi być po prostu dostępność, natomiast przy tej ilości łóżek, jakie my posiadamy, przy tej ilości pacjentów, nie ma. Opaski są na dzień dzisiejszy wprowadzone, każdy z pacjentów jest identyfikowany, posiada taką opaskę, z tym, że nie jest to na dzień dzisiejszy jeszcze wydruk. Jest to opisana ręcznie opaska, z tymi danymi, które powinna zawierać taka informacja.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – jeżeli chodzi o interpelację Pana Radnego Barana, droga powiatowa Chabsko, czy Mogilno ul. Kościuszki – Chabsko, tak została przez nas skończona. Rzeczywiście było pismo odnośnie chodnika na ul. Witosa. Ja myślę, że Pan Wojciech Baran na komisjach mówił o zupełnie innym chodniku, nie o tym. Pan Wojciech mówił od sklepu motoryzacyjnego do kierunku na kalwarię mogileńską, w związku z tym o tym chodniku Pan jeszcze nie mówił. Ale oczywiście takie pismo od Komendy wpłynęło, ja myślę tak, że inwestycję, którą się robi nową to jednak trzeba było więcej by przemyśleć. Ja też się dziwię, że powstała nowa inwestycja, czyli obwodnica Mogilna, ani ścieżki rowerowej ani chodników. Ja chciałbym się spytać Dyrektora Zowczaka również, kto projektował rondo na ul. Witosa? Bo teraz najlepiej zegnać na Starostę, że starosta wyraził zgodę, że starosta sugerował ażeby postawił dwa ronda. Rondo na ul. Niezłomnych i rondo na ul. Witosa. Po rozmowach z Panem Burmistrzem, nie mam tego na piśmie oczywiście, że na tej inwestycji zostało rondo na ul. Witosa. I to jest to, my nie opiniowaliśmy projektu ronda. My wyraziliśmy zgodę na rodzaj skrzyżowania na ul. Witosa. A że ktoś zapomniał o chodnikach i innych rzeczach to proszę naprawdę nie zrzucać tego na starostę, bo starosta jest winny, bo droga powiatowa. Ten odcinek rzeczywiście, jeśli chodzi o chodnik jak najbardziej, ale jeśli byśmy usiedli dwa lata temu, trzy lata temu i tak kompleksowo to zrobili jak zawsze prosiłem o to, żeby to zrobić z myślą kompleksowo, to tego nigdy nie było zrobione. Zresztą, szanowni Państwo, wiecie o tym dobrze, pisano, mnie tam oczerniano, że jestem przeciwny inwestycji, mówiłem, że jako mieszkaniec Mogilna jestem przeciwny inwestycji tej, która powstała i z tymi komplikacjami. Zawsze to mówiłem. A teraz trzeba zrobić wszystko żeby to zrobić. Nie da się od razu wszystkiego zrobić, bo to nie są 10 000zł czy 20 000zł, to są już inne pieniądze żeby zrobić porządnie chodnik i inne rzeczy. I to zrobimy, przecież my nie mówimy, że tego nie zrobimy. Budżet jest skonstruowany jaki jest, za chwilę Państwo o tym budżecie dowiecie się jeszcze ode mnie. I teraz czy ja wprowadzę zmiany do budżetu w tej chwili? No nie wprowadzę żadnych zmian do budżetu, ponieważ Zarząd usiadł, nad zmianami sie pochylił, co to robimy, projektujemy, na to nas nie stać, będziemy na drugi rok projektować. To jest bardzo proste. Jeżeli chodzi o MOW Strzelno to ja myślę tak. W takich ośrodkach jak Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze zawsze zdarzają się różne rzeczy. Od lat Państwo wiecie, że to jest młodzież trudna z całej Polski, gdzie jest skupiona w jednym miejscu i jeżdżąc tam i patrząc, to naprawdę trzeba podziwiać, jak ta młodzież przyjeżdża i po tym pobycie u nas, jak ona się zmienia. Nie wszystkich zmienimy. Ucieczki zawsze były i zawsze będą ucieczki z takich ośrodków. Bo to jest młodzież szczególna i my mamy pomóc dostosować ich do życia w środowisku i my to robimy, a że również mamy wielkie sukcesy o których nic nie mówimy, rzadko się zdarza. Sąd kontroluje, my kontrolujemy. Mi się wydaje, że tablice to jest jakiś wymysł, że nie ma tablic na ośrodku wychowawczym, bo tablice to powinny być zawsze. Teraz nie zwracałem uwagi, może po remoncie ktoś tych tablic nie zamontował, za chwilę Pan Naczelnik myślę, że na to odpowie. Jeżeli chodzi o pytanie Pana Zowczaka, niech się Pan Dyrektor za chwilę wypowie, że oznakowanie ronda, co z tym rondem było to wszyscy wiemy, jak co się wydarza. Jak można przejeżdżać rondo przez środek, zresztą tu jestem zdziwiony, bo mimo wszystko. Ktoś mówił tam, że jest źle wyprofilowane, źle obliczone i źle zrobione. Ale przecież idzie przez to rondo przejechać. Wyjeżdżając z miejscowości, gdzie ma się 50km/h można przejechać rondo przez środek, no tego to nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem. Naprawdę. Można nie wiem, co zaprojektować, wybudować i ktoś to zrobi i wielkie halo, bo ktoś przejechał. Też trzeba wziąć różne aspekty sprawy. Myślę, że powstałe od niedawna rondo działa i teraz trzeba z Wydziałem Ruchu Drogowego Policji, usiąść, powiedzieć co zrobić, jak to zrobić, żeby to było w miarę dobrze i bezpiecznie dla naszych mieszkańców. I to na pewno zrobimy. Jeżeli chodzi o to sławne pismo Burmistrza Strzelna to myślę, że my musimy czekać, jeśli już to na Radę Miejską w Strzelnie. Dlatego my, jako Zarząd żadnych kroków nie podejmujemy, bo to pismo zostało przysłane, że podtrzymuje swoją propozycję Pan Burmistrz i konsultacje społeczne jakieś zarządzi coś w tym rodzaju. Pytałem się przewodniczącego rady czy jest taki punkt w programie, nie ma takich punktów, więc musimy czekać, robimy swoje, jeśli chodzi o SPZOZ natomiast to jest sprawa Gminy Strzelno czy wyrażają zgodę, bo to jest pierwsze pytanie wg. mnie bardzo ważne i to trzeba by się na Radzie Miejskiej w Strzelnie spytać, dlatego tak mówiłem, że to jest Rada Powiatu. No niestety my otrzymaliśmy pismo o tej treści i czekamy na reakcję Rady Miejskiej w Strzelnie. Ja nie wiem czy konsultacje trwają, bo Burmistrz zapowiedział, że on żadnych konsultacji nie robi. Naprawdę także, byłem na Stołach Wigilijnych, pytałem się, konsultacji żadnych nie ogłosił. Jeżeli chodzi o zbicie kapitału politycznego no słuchajcie naprawdę, bardzo proszę no, co ja na to poradzę? Co ja mam na to poradzić, że Burmistrz napisze pismo, co mam powiedzieć, że nie ma prawa pisać albo, że zbija kapitał polityczny, może rzeczywiście to robi, ale proszę nie mieszać Zarządu Powiatu w to, że my pomagamy jemu w zbijaniu kapitału politycznego. Naprawdę, ponieważ to jest nie fair. Myślę, że na Pana Zowczaka odpowiedziałem, jeżeli chodzi o Pana Bartosza Nowackiego. Jeżeli chodzi o te wagi to trwają pertraktacje z Urzędem Marszałkowskim to nie do końca wiedzą, czy to ma być waga murowana czy obok, bo jeżeli obok to może być, żadne na razie nie wpłynęło takie pismo. No Świerkówiec ruch no raczej się nie zwiększył wg mnie. Może szybkość się zwiększyła no bo ruch zawsze tam w tym kierunku był, może niektóre ciężarówki sobie skracają, jest lepsza droga. Ale standardy drogi się poprawiły, ponieważ ona zrobiła się szersza i w ogóle. Jeżeli chodzi o ten chodnik to mówię, zrobimy to, zaczynamy projektować chodniki, będziemy je budować. Chyba, że nie starczy nam pieniędzy to, co innego ale to powolutku zrobimy. Jeżeli chodzi o spotkanie. Co roku w styczniu jest spotkanie z przedsiębiorcami takie organizowane przez powiat, myślę że w tym roku takie coś się zrobi, myślałem o tym, żeby zaprosić kogoś z ministerstwa gospodarki, ponieważ no ministra będzie ciężko zaprosić. Natomiast, na spotkanie jak najbardziej, Panie radny nie ma problemu, takie spotkanie może się odbyć. Teraz jeśli chodzi o połączenie ze strefą, to rzeczywiście można rozmawiać, w pewnym momencie bezrobocie spadło, teraz brakuje ofert pracy, bo to jest najgorsze że brakuje nam ofert pracy i tutaj rzeczywiście, jedno to, że niektórzy się wymeldowują z gmin odnośnie śmieciowego podatku, bo mówią, że jak nie mieszkają, chociaż trzeba to zdementować szybko bo wiem że nie będzie to od zameldowania tylko od deklaracji, że mieszka się. Ponieważ jak tego nie zrobimy szybko to nam się, bo tak każdy w rodzinie myśli, jeżeli jest trójka dzieci zameldowana w gminie Mogilno a mieszkają czy studiują gdzie indziej, to na chwilę ich wymeldujemy. Także trzeba to zdementować, żeby nie uciekali nam Ci mieszkańcy chociaż żeby tutaj mieszkali bo to też jest ważne. I teraz stworzenie rzeczywiście takiego, żeby rzeczywiście miejsca pracy nowego. No, bo w Strzelnie teraz niby będzie nabór do Sanplastu ale znowu inne firmy mówią, głównie budowlane, że niestety ale ograniczają zatrudnienie. I naprawdę to jest wielki problem w tej chwili. Aż nie jest tak źle jak to niektórzy czarno widzą to wszystko. Bo pamiętacie w 2011r co to się stanie w 2012r też nie było tak źle. Także myślę że takie nakręcanie przez media głównie tego czarnowidztwa powoduje że niektórzy zaczynają wykonywać dziwne ruchy. Niektórzy nie inwestują w miejsca pracy tylko w takie rzeczy jak nieruchomości czy ziemie. Tak to robią przedsiębiorcy w tej chwili. Uciekają od tego, co było ich powołaniem, od czego zaczynali, tylko jak ma jakiś kapitał dodatkowo to jak czytam i widzę to uciekają w nieruchomości i uciekają w ziemię. To jest taka dziwna rzecz. Nie inwestują w to żeby rozwijać swoje miejsca pracy, czyli rozwijać miejsca pracy dla innych. To jest taki problem, który w ostatnich miesiącach się pokazał na dużą skalę w Polsce podobno. Także, jeśli chodzi o to żeby takie coś powstało na terenie powiatu mogileńskiego czy to już obojętnie, bo to wszyscy wójtowie i burmistrzowie za tym, bo to nie jest tak, że ktoś tylko dla nas wszystkich byłoby dobrze. No każda ilość miejsc pracy u nas się liczy na tym rynku, każda. Czy ten, co zatrudnia 5 czy 50 czy 100. To jest bardzo ważne rzeczywiście. Ministerstwo daje już pieniądze na tą aktywną formę zwalczania bezrobocia tylko, że to tak różne te pieniądze wykorzystywane są w różny sposób. Ci młodzi ludzie niby chcą coś robić i niektórym się oczywiście udaje, chociaż u niektórych nie wiem, jaka ta efektywność jest ale Ci co dostają pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej to jednak większość jednak tą działalność kontynuuje, to jest też bardzo dobry efekt. Czyli to nie jest to tak akurat się trafił odpowiedni zawód czy nie, bo to też jest taka, młodzi ludzie wybierają czy robić to czy tamto, niektórzy trafili, niektórzy nie trafili. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o interpelacje. Teraz poprosiłbym Pana Dyrektora Zarządu Dróg odnośnie oznakowania i końca, bo to prawdopodobnie chodzi o połączenie z drogą krajową. Także bardzo proszę Panie Dyrektorze.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Ficer –jeżeli chodzi o interpelację Pana Wojciecha Barana co do przebudowy drogi powiatowej Mogilno- Chabsko- droga krajowa nr 15. To ta droga została na całym odcinku przebudowana czyli od odcinka zerowego w miejscu skrzyżowania z ul. Hallera do kilometra 6-ego w miejscu ze spotkaniem się z DK15. Pragnę zaznaczyć, że dokumentacja na przebudowę tej drogi została opracowana w 2007r i opiewała na przebudowę drogi powiatowej tak jak powiedziałem w kilometrze 0 do 6 kilometra, natomiast teren ten, musimy pamiętać, do skrzyżowania, a skrzyżowanie z DK15 jest drogą krajową już nasza inwestycja nie obejmowała już drogi nr 15. Bo to wykonuje główny zarządca drogi czyli GDDKiA. Taka jest zasada przy przebudowie dróg i skrzyżowań. Teraz żeby uzupełnić również, jeżeli chodzi o przebudowę dalej drogi ul. Niezłomnych i dalej w kierunku powiatu inowrocławskiego przez miejscowość Dąbrówka, w budżecie na ten rok 2013 jak Państwo już zauważyli jest zabezpieczona, są środki na opracowanie dokumentacji także powiat zamierza dalej planować do końca przebudowy też drogi i zostaną też uwzględnione sprawy chodnika tak, aby zabezpieczyć i podnieść bezpieczeństwo również pieszych, bo tak jak Pan radny Nowacki zaznaczył no oczywiście droga została przebudowana niezależnie od tego czy zwiększone są parametry, ale ruch i że tak powiem prędkość się znacznie zwiększyła. To już zależy od nas, od kierowców od kultury jazdy, ale nie zapominamy również o bezpieczeństwie pieszych. Teraz, jeżeli chodzi o oznakowanie drogi powiatowej ze spięciem obwodnicy Mogilna odpowiadając na interpelacje Pana radnego Zowczaka chce poinformować, że tak skrzyżowanie w tej chwili jest oznakowane zgodnie z opracowaną dokumentacją, jeżeli chodzi o ruch tej drogi ze spięciem już obwodnicy jeszcze raz podkreślam, że obwodnica jest jeszcze nie oddana, w związku z tym traktujemy to jako drogę powiatową z istniejącym ale jeszcze nie oddanym technicznie skrzyżowaniem typu rondo i te oznakowanie jest tam prawidłowe, zgodne z projektem ale również na Pana radnego skierowane do mnie pytanie czy nie należałoby dodatkowo oznaczyć, oznakowaliśmy to skrzyżowanie dodatkowym znakiem „Uwaga! Skrzyżowanie typu rondo” w takiej odległości która jest zgodna z przepisami czyli wcześniej jeszcze przed tymi znakami. Także tam jest wszystko zrobione zgodnie, natomiast to co również Pan starosta mówił, wszystko zależy od nas, od kultury jazdy. Bo to, co też podkreślam i będę podkreślał. Dla mnie jest wielkim zdziwieniem, że ktoś znalazł się na środku ronda, na obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje prędkość do 50km/h. Nie wyobrażam sobie, jako kierowca żeby tak się znaleźć. Trudno można czynić różne starania i akrobacje, jako kierownik. Teraz jeszcze odpowiadając do Pana Starosty na pytanie tego pisma, które żeśmy skierowali do Urzędu Marszałkowskiego do dalszej ewentualnej inwestycji w zakresie wag i preselekcji wagowej to pragnę również poinformować, że takie pismo zostało skierowane, oczekujemy oficjalnej odpowiedzi Urzędu Marszałkowskiego jak to byłoby, jeśli chodziło o wybudowanie takiej wagi stacjonarnej przy przebudowaniu drogi w okresie tego 5-lecia. Natomiast z mojej inicjatywy również będzie takie spotkanie w drugiej połowie stycznia Zarządu Powiatu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie i Inspekcją Transportu Drogowego Oddział w Bydgoszczy w sprawie omówienia sobie całego harmonogramu z budową ewentualnej preselekcji wagowej jak i wagi stacjonarnej tak, aby można było również chronić nasze drogi od przejazdu ponad normatywnych, jeśli chodzi o wagi. Myślę, że moje uzupełnienia były na tyle wyczerpujące także dziękuję za uwagę.

Radny Przemysław Zowczak – Panie Starosto, mam pytanie. Co ja, jako Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Mogilnie mam wspólnego z rondami? To jest jedna rzecz. Bo Pan na początku swojej wypowiedzi odniósł się do tego. Kolejna historia, Panowie, po raz kolejny moja interpelacja dotyczy, czego innego, a odpowiedź sugeruje jakby interpelacja dotyczyła zupełnie czegoś innego. Ani słowem nie wspomniałem o tym, że ktoś wjechał w rondo. Po prostu powiedziałem, że kierowcy są zaskakiwani. W ogóle nie odnosiłem się do tamtego zdarzenia czy zdarzeń, bo kilku kierowców wjechało w rondo. Ja mówiłem o problemie i proponowałem pewne rozwiązania. W związku z tym bardzo bym prosił żeby wtedy, kiedy Panie starosto będzie się Pan odnosił do interpelacji, żeby się Pan odnosił do tego, czego interpelacja dotyczyła. Chciałem jeszcze odnieść się do kwestii związanych z ewentualnym przejęciem przez gminę Strzelno tej części SPZOZ-u, która znajduje się na terenie gminy Strzelno. Panie Starosto, Pan wysłał pytanie, list do Burmistrza Matczaka, Burmistrz Matczak odpowiedział, w tej swojej odpowiedzi wyraźnie wskazuje, że oczekuje na ruchy ze strony samorządu szczebla powiatowego. Tych ruchów nie ma, Pan mówi z kolei, że Pan czeka na ruch ze strony gminy Strzelno, no Panowie nie bawcie się tym. Właśnie takie zaniechania, takie po prostu niedomówienia, milczenie powoduje, że Pan Burmistrz Matczak może sobie zbijać kapitał polityczny na pomyśle przejęcia większej części SPZOZ przez gminę Strzelno. I ponieważ dzisiaj sam obecny jest tak, że to powiat odpowiada za służbę zdrowia to mówienie o tym powinno mieć miejsce przede wszystkim na tej sali Panie Starosto.

Radny Wojciech Baran – Ja chciałem się odnieść do tak jak mówiłem wcześniej chciałem zapytać czemu jeżeli skończona jest ta inwestycja remontu dróg to dlaczego w remoncie tej drogi nie jest zaplanowane żeby budować na skrzyżowaniu DK15 z drogą powiatową rondo, wiadomo dochodzi tam do poważnych kolizji, wypadków drogowych. Myślę, że tam jest miejsce odpowiednie do tego i też potrzeba do tego żeby takie rondo powstało. Ja apeluje bardzo mocno, że jeżeli zaniedbano tą sprawę przy przebudowie drogi powiatowej, nie zadbano aby żeby to rondo powstało to prosiłbym żeby jednak w przyszłości o tym pomyśleć i wystosować stosowne pismo do GDDKiA. Jeżeli to na nich spoczywa ten obowiązek to będę oczekiwał informacji na ten temat czy takie pismo zostało już przekazane. Również mogę samemu takie pismo wystosować, ale nie jest organem powiatu tylko członkiem jednego z organów także działanie na zewnątrz jest w kwestii Zarządu, Starosty, Wicestarosty także. Kolejna sprawa, do której chciałbym się odnieść do sprawy chodnika na Świerkówcu. Jestem na sesji Rady Powiatu, pytam o sprawy związane z powiatem i tutaj oczywiście też nie naruszyłem tematu obwodnicy, ale skoro zostałem wywołany to się nie dziwię, że tutaj tak jest ten temat poruszany przez odpowiadających na interpelacje. Ja wiem, że taka piękna inwestycja to boli mocno, kolejny piękny obiekt na terenie naszej gminy powstaje i wiadomo. I by było narzekać, że nic się nie dzieje, że nikt nic nie robi. Tylko wyrazy uznania dla władz gminy za to, że się podejmują tak trudnych, ale potrzebnych inwestycji i kolejna taka inwestycja powstaje na terenie gminy, a że konkurencję polityczną boli to się nie dziwię. Odnośnie tego MOW Strzelno to pytanie moje było podyktowane tym, że ja sobie przypominam, że kiedyś jedną z sesji dotyczącą szkoły w Bielicach gdzie padło takie stwierdzenie, że dobry jest taki układ, jeżeli młodzież starsza trenuje tą młodszą itd. Wtedy mnie takie zdumienie ogarnęło, bo nie sądzę żeby jakikolwiek wychowanek placówek miał uprawnienia pedagogiczne no, ale skoro takie deklaracje tam wtedy usłyszałem to teraz przy okazji z różnych zdarzeń po kontroli Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym no nasuwają się pewne wątpliwości. Także odpowiedź na te pytania niestety nie rozwiała mych wątpliwości.

Starosta Tomasz Barczak – Do spraw politycznych się nie będę odnosił, bo to nie miejsce i czas. Nie będę znowu cytował tej wypowiedzi w Pałukach, bo tak Panie Wojciechu. A mógłbym zacytować. Ja myślę tak, czuję się wręcz urażony jak Pan powiedział, że ktoś kogoś boli, że powstała obwodnica. Ja mówię nie w tym miejscu za tak duże pieniądze, nic więcej. A że powstała to chwała temu. Są nowe domy, nowi mieszkańcy wg. Mnie tylko brakuje ścieżki rowerowej przy tej drodze. Nic więcej naprawdę. Szczerze to otwarcie to mówię i będę mówił i to nie chciałem, jaki konkurent polityczny no że kiedyś tam konkurowaliśmy z Panem Burmistrzem to jest normalna rzecz że konkuruje z kimś. Potem się wygrywa lub przegrywa wybory i się kontynuuje dalej współpracę, nie ma innej możliwości. Także tą drogą bardzo proszę nie iść, ponieważ to jest zła droga. Naprawdę. W ten sposób myślę. Bardzo bym prosił, aby merytoryka. To, co się robi, jakie dochody ma powiat wszyscy wiemy i to, co robimy to jest też wielki sukces. I się wszyscy musimy z tego cieszyć. Naprawdę. A, że ktoś ma inne zdanie, ludzie czy ja kiedyś kogoś mówiłem tak czy inaczej? Nie. Każdy Radny ma prawo mieć swoje zdanie i to szanuje. I tak samo ja jako radny i obywatel mam prawo swoje zdanie powiedzieć. Niektórzy mówią, że robie to niepolitycznie. I mają rację, że robie to niepolitycznie. Ale mówię to co myślę jako radny jako mieszkaniec. I wszystko robie niepolitycznie. Nie może być tutaj polityki jak już jesteśmy wybrani i mamy przez te 4 lata zrobić wszystko żeby było dobrze. I tymi myślami idźmy. Jak będziemy myśleli o konkurencji politycznej, która za 2 lata będzie to naprawdę to nam źle wróży. Bardzo proszę. Przyjdzie czas wyborów, kieruję się trochę innymi regułami wtedy, każdy chciałby być radnym itd. jeżeli już zostaliśmy wybrani, społeczeństwo zaufało nam to bardzo proszę żeby zrobić wszystko żeby było dobrze. I zaraz przerzucać odpowiedzialność Strzelno – Mogilno? Nie. Jeżeli chodzi o zapewnienie dostępu do służby zdrowia rzeczywiście to zadanie powiatu. I my od tego się nie uchylamy, ktoś mówi ponosi za to odpowiedzialność, ja mówię my ponosimy za to odpowiedzialność. Tak samo przy wprowadzaniu budżetu. Naprawdę ponosimy za niego pełną odpowiedzialność i wiemy, że go zrealizujemy. Po co mam wpisywać w budżet rzeczy, które zaraz na sesjach będę wykreślał, ponieważ no proszę bardzo. Zrobiliśmy budżet a potem będziemy go zmieniać w ciągu roku. Po co? Czy nie lepiej będzie uchwalić budżet, kiedy wiemy, że to, co żeśmy założyli zrealizujemy? Chyba, że stałoby się coś takiego no niespodziewanego. I tu jest cały dowcip. Lepiej go zrobić realnym i go wykonać. A nie potem przenosić, zmieniać i rezygnować z inwestycji. I tym trzeba, tak się myśli. Ale zawsze to powtarzałem od lat że krawiec kraje jak materii staje. I my jakie dochody powiatu mamy to wiemy jakie mamy czyli my nie możemy myśleć o tym że będziemy mieli zwiększone dochody, czy będziemy mieli coraz mniejsze dochody ponieważ coraz mniej ludzi będzie płaciło podatki. A mamy poukładane przecież nasze dochody jeśli chodzi o podatki to wszyscy dokładnie wiemy jak wyglądają. I możemy sobie dyskutować rzeczywiście mówić tylko jeszcze są realnie czy stoją za tym pieniądze. Radziłbym w ten sposób myśleć Panie Wojciechu, a resztę potem.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – jeżeli Państwo pozwolicie to chciałbym się odnieść w kilku słowach do problematyki, która mnie dotyczy czyli gminy Mogilno. Chodzi tutaj o budowę obwodnicy też innych pochodnych inwestycji. Proszę Państwa, troszeczkę historii. O budowie tej tzw. Obwodnicy wschodniej pamiętam mówiono już w latach 70tych. W planach zagospodarowania przestrzennego województwa wtedy bydgoskiego ta obwodnica wtedy właśnie biegła od strony wschodniej Mogilna, troszeczkę była przesunięta bliżej miasta. Dlaczego tak już wtedy projektowaną tę obwodnicę? Dlatego, że nie szło inaczej ją zaprojektować. Proszę Państwa, najlepiej byłoby zaprojektować tę obwodnicę i nową drogę od strony zachodniej, łącząc drogę na Bydgoszcz i na Poznań. No jest te Jezioro Wiecanowskie, podmokłe tereny, zachodnia część miasta, a więc rzecz niemożliwa do realizacji olbrzymie koszty wywłaszczenie, podejrzewam, że inwestycja nie miałaby uzasadnienia ekonomicznego. Na początku 2007 roku była to nowa perspektywa unijna, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Piotr Całbecki zapraszał wszystkie samorządy do rozmów jak inwestycje widzą na swoich terenach. Jechaliśmy wówczas jako powiat do Pana Marszałka łącznie ze Starostą byliśmy spadła taka koncepcja aby przebudować ulicę w Gminie Mogilno. Ta koncepcja nie spotkała się z aprobatą Urzędu Marszałkowskiego. Proszę Państwa, Mogilno jest tak położone, że brakuje u nas ciągów komunikacyjnych, alternatywnych ciągów komunikacyjnych. W centrum miasta jest piękne jezioro ale to jezioro też determinuje to że żeby dostać się z innej strony miasta na drugi to trzeba przez jedno skrzyżowanie przejechać, ul. Hallera, placu Wolności, 900-lecia, Mickiewicza. Mamy opracowany projekt aby budować alternatywny ciąg komunikacyjny jak ul. Ogrodowa łącząc z ul. Leona Niewiadomskiego czy też rozrastającego się osiedla przy granicy Mogilna. Proszę Państwa Świerkówiec się rozrasta, Stawiska się rozrastają, Padniewko i Wiecanowo a wiec brakuje tych ciągów alternatywnych komunikacyjnych. Wówczas padła propozycja ze strony Urzędu Marszałkowskiego, aby wokół miast powiatowych budować obwodnice. Proszę Państwa, każdemu z nas się wydaje, że obwodnica to obwodnica, która wyrzuci tranzyt, ruch ciężarowy poza obszary miasta. I tak zawsze powinno być. Natomiast Mogilno nie leży tak jak Stzrelno czy inne miejscowości na drodze krajowej, gdzie ten tranzyt jest bardzo wysoki. Ale z uwagi na to, że rozrasta się osiedle na Świerkówcu i Wiecanowie i mieszkańcy, aby dostać się np. do Bydgoszczy musieliby znowu jechać przez centrum miasta a w Mogilnie brakuje ciągów komunikacyjnych i podjęliśmy decyzje po głębokiej analizie, aby ten korytarz, nową ulicę, nową drogę wybudować. Podjąć ten trud. Bo gdybyśmy my teraz nie podjęli tego zadania za 10, 15 lat musieliby się z tym zmierzyć nasi następcy. Kiedyś taką drogą alternatywną była tzw. Wolnica, czyli ul. Powstańców Wlkp. Dzisiaj jest to normalna droga w centrum miasta. My ją troszeczkę skorygowaliśmy, przestawiliśmy ją na wschód i w ten sposób zakończyliśmy pierwszy odcinek budowy drogi Twierdzin-Świerkówiec a więc droga która będzie łączyła ul.Niezłomnych z ul. Witosa. 5,3km nowej drogi, co mówię i podkreślam, nikt przed nami tego jeszcze nie robił. Potężna inwestycja, która niejednokrotnie zaskakiwała nas w trakcie budowy. Jest to pierwszy etap, drugiego etapu, nie zdecydowaliśmy się na drugi etap budowy do miejscowości Żabno, bo tam ma kończyć się obwodnica. Mogę zamknąć oczy i wierzyć w to, że to zrobimy a nasze dzieci jeszcze być może będą mieli dużo pieniędzy i poprowadzą przez Jezioro Mogileńskie do Chabska i wtedy będzie to już łączyło się pięknie z Poznań-Bydgoszcz. Ale proszę państwa, raz że tam teren jest bardzo podmokły, a dwa to proszę państwa gdybyśmy wybudowali ten drugi odcinek na co nas nie było stać ja już podkreślą, bo to była potężna inwestycja. A wtedy z mocy prawa ustawy o drogach, taki odcinek alternatywny, który łączy w jednym punkcie i drugim drogę wojewódzką przeszedłby automatycznie na rzecz województwa. A ja na to nie wyrażam zgody na to, ponieważ w pierwszej kolejności Urząd Wojewódzki powinien pod sam plan już wyremontować drogę wojewódzką nr 254 a więc po starym śladzie drogę Brzoza-Wylatowo. Proszę Państwa, potężna inwestycja, gdzie to realizowano systemem Fidic, gdzie był inżynier kontraktu, ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie projektanta tej drogi. To projektant proszę Państwa uzgadniał skrzyżowania. To jest droga gminna, pamiętajmy. My uzgadnialiśmy z powiatem jak i też z Zarządem Dróg Województwa. Ja Panie Starosto nie przypominam sobie, bo te nasze kontakty, to trzeba powiedzieć wprost, wtedy nie były takie, że mogliśmy rozmawiać sobie otwarcie w cztery oczy na temat obwodnicy i dziwne jest to, że Pan dzisiaj przywołuje taki temat, że była jakaś rozmowa, że ja apelowałem do Pana żeby nie było skrzyżowania czy też wymuszałem na Panu żeby było takie a nie inne skrzyżowanie. My się tym nie zajmowaliśmy. Tym się zajmował projektant. Stąd też wszelkie uzgodnienia leżały do stronie projektanta. I dziwne jest to, że dopiero dzisiaj Pan o tym mówi, bo w świetle innych dokumentów inaczej to wygląda. Państwo mieliście wgląd do wszystkich dokumentów. Ale nie o to chodzi. Jest rondo teraz i Policja rzeczywiście zwróciła się zarówno do mnie nie wiem czy do Pana Starosty też, ale zwróciła się do mnie z tym czy nie zależałoby oświetlić tego skrzyżowania jak i też wybudować oświetlenie dalej do Mogilna. My, mimo, że to jest prac budowy, my podjęliśmy rozmowy z firmą Enea, aby włączyli oświetlenie na tym skrzyżowaniu, wybudowaliśmy taki chodnik, który wokół ronda. Ale proszę Państwa, ja się cieszę bardo, że zaczynamy mówić wreszcie, za co odpowiadam. Ja nie mogę odpowiadać za wszystko, za to że również jest droga powiatowa a nie ma tam chodnika. No od tego jest powiat, od jest Pan starosta, jesteście Państwo, żebyście wy podejmowali takie decyzje a nie inne. My, co najwyżej możemy w jakieś części, zawsze gmina partycypowała w kosztach. Przede mną droga na Stawiska, czy też w Józefowie. Także my jesteśmy otwarci na wszelką dyskusje i rozmowy. Też nie rozumiem dyskusji, że nie ma ścieżki rowerowej przy obwodnicy. Wydaje mi się, że to nie jest problem. Problemem jest to, że mieszkańcy idąc do miasta, do Mogilna, nie mogą przejść chodnikiem po drodze powiatowej i to jest ten problem. Dlatego ja nigdy nie słyszałem o problemie, że tam nie ma ścieżki rowerowej przy obwodnicy. Proszę Państwa jeszcze kilkanaście lat temu, wybudowano wąską drogę liczącą może 4m, to tak zwana ta nasza droga krzyżowa. Tam rozrastają się domki jednorodzinne, a tam naprawdę nie ma jak wybudować chodnika. I tu jest ten problem. My teraz jak budujemy, remontujemy, planujemy jakąkolwiek budowę nowej drogi na Świerkówcu to zabieramy 10-12m pod drogę po to żeby w przyszłości wybudować chodnik. Ja jestem otwarty na dialog, rozmowę, współpracę stąd też ta inwestycja już jest zakończona. Trwa teraz odbiór tej inwestycji, będą naniesione poprawki, jak Państwo słyszeliście o tej linii wysokiego napięcia. Ona nie przeszkadza w niczym, żeby jeździć po tej drodze, natomiast rozporządzenie, na które powołuje się Enea jest dosyć rygorystyczne, muszą być przepisy, brakuje może kilkadziesiąt centymetrów, każdy ciężarowy samochód przejedzie. Nie w tym rzecz, my to poprawimy, natomiast zrobiliśmy takie spotkanie w UM w Mogilnie, gdzie zaprosiliśmy przedstawicieli Enei jak i projektanta. Projektant twierdził, że Enea złe punkty im podała, natomiast Enea stwierdziła, że nie poszli projektanci w teren. My to przebudujemy, ale wystąpimy o zwrot kosztów do projektanta, bo uważam, że czas najwyższy by wszyscy, łącznie ze mną, łącznie z Państwem odpowiadał za to, co robimy. To tyle wyjaśnienia.

Radny Wojciech Baran – Chciałbym nawiązać jeszcze do stanowiska Pana Starosty. No nie do końca to rozumiem jak wypowiedzią próbuje mnie Pan ustawić. No ja tam, jeśli chodzi o wypowiedzi, które publicznie wygłaszam, no raczej robię to w sposób przemyślany, myślę że tutaj, domyślam się o którą wypowiedź chodzi mogę rozwinąć temat, nie ma problemu, nie wiem gdzie Pan starosta chce rozmawiać na temat związane z powiatem lub polityką. Myślę, że sesja jest najbardziej odpowiednim miejscem, chyba że jest jakieś inne. Tutaj też nie do końca rozumiem temat ścieżki rowerowej koło obwodnicy, szczerze mówiąc nie widziałem obwodnicy ze ścieżką, może gdzieś są, ale to jest bardzo temat marginalny, bo obwodnice służą generalnie do tego by rozładować ruch samochodowy a ścieżki rowerowe to w takie tereny krajobrazowo ciekawe powinny wieść, chyba, że obwodnica jest na tyle interesującym obiektem, że warto również tam w przyszłości o tym pomyśleć. Być może. Jak tutaj była mowa też o tym, co spowoduje, że mieszkańcy powiatu naszego opuszczają nasz powiat.

Radny Przemysław Zowczak – Dwie kwestie. Kwestia pierwsza, Pani Starosto, nie będąc atakowanym, Pan atakuje. Porusza Pan na sesji Rady Powiatu kwestie związaną z budową obwodnicy, a właściwie wzdłuż obwodnicy ścieżek rowerowych i dla pieszych. Dla mnie właśnie to jest przykładem działania politycznego. Natomiast w kwestii ścieżek rowerowych. Panie Starosto, możemy mieć różne zdanie jest takie, że ścieżki rowerowe i dla pieszych nie tyle wzdłuż obwodnicy, która obejmuje miasto ile na drogach, które łączą miasto z obwodnicą i przechodzą na drugą stronę. Ale takie jest moje zdanie. Chciałem skończyć temat związany z referendum, powiem tak. Rzeczywiście Pan burmistrz Matczak sam tego póki, co nie organizuje, organizuje to jest najbliższe otoczenie. Pan Burmistrz Matczak we właściwym momencie włączy się w to osobiście i oficjalnie. Panowie naprawdę, mówię tutaj do Pana, jako Starosty, do Zarządu Powiatu, do nieobecnego tutaj burmistrza Matczaka i jego najbliższego otoczenia. Ustalcie miedzy sobą pewne rzeczy i ustalcie mapę drogową, kto co i kiedy ma robić i zacznijmy poważnie o tym rozmawiać. Taka jest moja gorąca prośba.

Starosta Tomasz Barczak – Jeżeli chodzi o to co radny Zowczak zarzucił mi na końcu, że wkraczam, ja nie wywołałem ścieżek rowerowych i ronda na ul. Niezłomnych. Ja tego tematu nie wywoływałem przecież. Teraz o obwodnicy mówię prosto, bo to się jedno z drugim łączy. Przecież ja tego nie projektowałem, ani Zarząd, ani Powiat. I ja się dziwie tylko jednej rzeczy. Przy takim trudzie wykupywania gruntów gdzie burmistrz przed chwilą powiedział, że to łączy, że to nie jest taka typowa obwodnica, bo ona nie wyprowadzi ruchu z miasta ale na nowe osiedle, które powstaje, to aż się prosiło żeby to z Wiecanowem połączyć. I wykupić ten pas. Nie chodzi już o to że już trzeba było robić, wykupić trochę pasu więcej, zrobić porządną ścieżkę rowerową do Wiecanowa jeżeli nie możemy tego zrobić przy drodze wojewódzkiej. To jest to, osiedla powstają, tyle tam ludzi mieszka, a my tak budujemy coś nowego i nie myślimy w ten sposób. Tylko mi o to chodziło. Nie zarzucam to Burmistrzowi, przecież od tego są projektanci i ludzie. A nie Starosta czy Burmistrz. A potem za wszystko odpowiada Starosta czy Burmistrz. I tak trzeba myśleć. Dlatego poruszyłem tą sprawę. I jeszcze jedno, nic nie powiedziałem odnośnie tego ronda na DK15. Mianowicie w tym czasie to ja walczyłem o to by powstało rondo w Bielicach, gdzie były naprawdę śmiertelne wypadki. I tego nikt nie zauważył. Gdzie powiedzieli mi, że nie jesteś w stanie tego załatwić. I mówiłem Panu radnego Baranowi, zacznę robić tak, że będę tak jeździł, rozmawiał i drążył, że w końcu zrobię również tam rondo. Tylko to trzeba czasu na to. Naprawdę. Jak droga była projektowana to my myśleliśmy o tym, żeby zrobić rondo na skrzyżowaniu tym gdzie było naprawdę najgroźniejsze skrzyżowanie w powiecie mogileńskim i nie tylko. I udało się zrobić. I spokojnie, mówiłem, zacznę pisać i jeździć, robić żeby w końcu gdzieś tam ten swój plan GDDKiA zrobiła albo lewoskręt, żeby Ci sobie bezpiecznie skręcali do Mogilna, żeby mogli przy lewoskręcie stać i nie być najeżdżani od tyłu, bo to jest największy problem tego typu. I powolutku, to też zrobimy.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka – Jeśli chodzi o NIK, badanie działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie to chciałbym żeby Państwo, no poznali tak naprawdę fakty i to co w tym wystąpieniu pokontrolnym jest. I tak, pierwsza rzecz, protokół pokontrolny jest z 27 czerwca 2011r. Wtedy było badanie i to wystąpienie jest od tego czasu. Dalej, kontrolowane było Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie, co było przedmiotem kontroli, skontrolowała Gimnazjum Specjalne w Strzelnie, wchodzące w skład MOW dla chłopców w Strzelnie zwane dalej szkołą, realizację zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania nadzoru pedagogicznego. W latach 2008/09 i 2010/11. Nie było przedmiotem badanie tak jakby działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego tylko Gimnazjum wchodzącego w skład ośrodka. I dalej, stwierdzono nieprawidłowości, faktycznie stwierdzono nieprawidłowości. I dotyczyły, zatrudniania nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji, opracowania planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2008/09, bez planu hospitacji oraz tematyki szkoleń nauczycieli, przedstawienia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2009/10 po terminie, nie dostosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów do obowiązujących przepisów, niedostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, niedostosowania ewaluacji programu profilaktycznego oraz niewyznaczenia zespołu do jej przeprowadzenia, nieprzestrzegania zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w publicznej szkole, nieokreślenia w statucie właściwej liczby uczniów w oddziale szkoły, posługiwania się pieczęcią z godłem państwowym zawierającą nieprawidłową nazwę oraz nieumieszczenie na budynku szkoły tablicy z godłem państwowym oraz tablicy urzędowej. To były zastrzeżenia NIK-u wystąpienie pokontrolne skierowane jest do Dyrektora placówki. Wszystkie te niedociągnięcia czy uwagi na dzień dzisiejszy, zresztą na tamten czas były od razu naprawione. Np. zarzut dotyczący zatrudniania nauczycieli bez kwalifikacji dotyczył dwóch nauczycieli, którzy uczyli języka niemieckiego bodajże w tamtym czasie w wymiarze dwóch godzin dla ucznia, który przybył do ośrodka we wrześniu i tego nauczyciela poszukiwaliśmy dosyć szybko, no i faktycznie, no Dyrektor nie wystąpił do kuratorium o zgodę na to by mógł uczyć nauczyciel bez kwalifikacji, notabene rok wcześniej ten sam nauczyciel uczył w tym ośrodku mając taką zgodę kuratorium z tym, że ta zgoda była na rok. I tu Dyrektor nie dopełnił tego obowiązku, NIK wytknęła to zgodnie zresztą z prawem, nikt nie wnosił pretensji do tego. No i te wszystkie inne uchybienia typu bezpieczne warunki pobytu chłopaków w tym ośrodku dotyczyły tego, że krawędź, właściwie balustrada przy schodach, nie miała śrub wkręconych, żeby nie mogli zjeżdżać, brzydko mówiąc siadając na tych krawędziach. To zostało naprawione, to są rzeczy, że od razu można naprawić. Chciałbym żeby Państwo mieli świadomość, że NIK ma takie sankcje, NIK przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej, a w razie potrzeby także kierownikowi jednostki nadrzędnej oraz właściwym organom państwowym lub samorządowym wystąpienia pokontrolne. Te uchybienia były takiej rangi, że NIK wystąpienie pokontrolne skierowała tylko do Dyrektora Pieszaka, oczekując na ewentualne wyjaśnienie, co, w jakim czasie zostanie naprawione bądź nienaprawione i tak dalej. Także to wystąpienie z 2011r. zostało dawno już, oczywiście Dyrektor już odpowiedział na nie i wszystkie te uwagi zostały usunięte. Ta uwaga dotycząca tablicy itd był to czas, kiedy byliśmy w trakcie tak jakby docieplania i robienia elewacji na tym budynku i faktycznie tej tablicy w tym czasie nie było. Także, jeśli chodzi o pracę tego ośrodka to proszę żebyście Państwo radni brali pod uwagę to, że ten ośrodek, jako Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy głównie służy resocjalizacji. I tam, co roku sąd bada pracę tego ośrodka i bada w ten sposób, nie w ten sposób czy są ucieczki, bo tak jak Pan Starosta wspominał są. Sad interesuje czy praca jest właściwie zorganizowana, czy są procedury na wypadek właśnie ucieczki, czy jakichś bójek, czy jakichś innych historii i to wszystko w tym ośrodku jest. Praca resocjalizacyjna jest prowadzona zdaniem sądu w sposób prawidłowy od 3 lat sąd nie wskazuje żadnych uwag, żadnych zaleceń kierowanych do MOW, a jeśli Państwo chcieliby zobaczyć jak wygląda resocjalizacja w tym ośrodku, no to myślę, że możemy poprosić Dyrektora, żeby Państwu to w jakiś sposób to umożliwił obserwację tego, ja obserwuję pracę tego ośrodka od kilkunastu lat i proszę mi wierzyć, że wyraźna poprawa pracy tego ośrodka jest. I do tego jeszcze proszę zobaczyć, że mamy tak, Gimnazjum, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy od 2 lat zacząć działać jeszcze w ten sposób, że otworzyliśmy tam szkołę zasadniczą jak również wychowankowie mają możliwość kontynuowania nauki w Technikum w szkole, która jest w sąsiedztwie tego ośrodka. I uczniowie korzystają z tej możliwości i ta resocjalizacja w ten sposób prowadzona jest jak najbardziej prawidłowo nie tylko Gimnazjum i wyjście z ośrodka na ulicę, ale możliwość zdobycia zawodu. Tyle, jeśli chodzi o tą sprawę NIK-u w MOW w Strzelnie.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Mleczko – Ja chciałem tylko dopowiedzieć w tym temacie, który o wiele wcześniej do mnie dotarł, byłem u kolegi Naczelnika, bo myślałem o zwołaniu nadzwyczajnej komisji. Z tym, że po zapoznaniu się z merytorycznym przedstawieniem Pana Naczelnika informacji, którą też przeczytałem, stwierdziłem, że nie ma, o co kruszyć kopii. Także dziękuję za szeroką wypowiedź.

Ad.6
Uchwalenie budżetu na rok 2013:
a) przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – pozwolicie, że przedstawię założenia do budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2013. Radni się z tym zapoznali, ale są osoby na tej sali, które po raz pierwszy będą słyszały, co zamierzamy, jak będziemy realizować i jakie będziemy mieli zagrożenia. Jeśli chodzi o dochody powiatu mogileńskiego na rok 2013 przewidujemy 59.137.893 zł a wydatki 64.101.693zł, z tego wynika deficyt 4.963.800zł. Będzie on pokryty nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami w kwocie 1,5 mln zł oraz kredyty i pożyczki 3.463.800zł. Kredyty i pożyczki - kredyty wzięte na inwestycje w drogi i służbę zdrowia, w związku z tym te pieniądze z kredytu zostaną wykorzystane na: droga Niestronno –Józefowo 795.150zł, przebudowa drogi w Dąbrowie 980.000zł, dofinansowanie działalności szpitala 928.303zł, dofinansowanie e-usług i organizacji 270.250zł, dofinansowanie zadania zmiany ogrzewania w Bielicach 350.000zł, modernizacja kotłowni w PUP- przechodzimy na ogrzewanie gazowe 140.000zł. Przy konstruowaniu budżetu Powiatu zawsze musimy się liczyć z tym, co dostajemy z subwencji i dotacji, od Wojewody, z Ministerstwa Finansów. Ważny dla nas dochód to udział w podatku od osób fizycznych. Minister Finansów nam przedstawia to wg. swoich wyliczeń, dodał 12,5 % do rocznego i to jeśli chodzi o udział w podatku to przewidujemy 572.682zł, tyle ustalił Minister Finansów. To o 12.5% więcej niż w tym roku. W tym roku wiemy, że wykonania nie zrealizujemy, jest w 95%, jest jedna rzecz, która w naszych dochodach może również, jak będzie się rozwijała gospodarka w roku 2013. Chciałbym zaznaczyć, że rok 2013 jest ostatnim rokiem gdzie zadłużenie może być do 60% i spłata kredytów do 15 %. To są wskaźniki, które będą po raz ostatni w 2013 a potem musimy zrobić tak, aby wydatki bieżące nie przewyższały dochodów bieżących. Jeśli będą się automatycznie zmniejszały dochody, będzie trzeba odcinać wydatki. To reguła stworzona przez Ministra Finansów, aby ograniczyć nadmierne zadłużanie się samorządów. Samorząd Powiatowy trochę innymi prawami się rządzi, ale też nas to dotyczy. Inwestycje - po wzięciu kredytów zadłużenie powiatu będzie wynosiło 8,82% a jeśli chodzi o 15% zadłużenie kredytowe wskaźnik wyniesie 1,86% jest to budżet bardzo bezpieczny, jeśli chodzi o finanse powiatu. Trudno powiedzieć, że to budżet rozwojowy, ale realny, który powinniśmy spokojnie zrealizować w roku 2013. Oczywiście tutaj również trzeba wg. mnie kontrolować na bieżąco, jeśli chodzi o makroekonomiczne wszystkie rzeczy, które dzieją się wokół nas i szybko reagować w razie, czego. Po I kwartale, I pół roku będzie wiadomo, co będzie nam przynosiła, jeśli chodzi o gospodarkę krajową, globalną. W związku z tym będziemy się do tego dostosowywać i tak jak mówiłem, nie będzie tak źle. Jeśli chodzi o inwestycje, które w tym roku przedłużamy, to co mówiliśmy o siatce dróg, jak będziemy realizować, realizujemy powierzchniowe utrwalenie dróg, to program, który parę lat temu powstał i który realizujemy, aby zabezpieczyć drogi na parę lat jeśli chodzi o powierzchniowe spękanie, dużo nas kosztuje zimowe utrzymanie i naprawy cząstkowe dróg. Drogi to taka gdzie najwięcej środków pochłania i efekty widoczne od razu, ale nie na taką skalę jak byśmy chcieli, aby robić tego więcej, bez pomocy Państwa, nie będziemy, jako samorządy tego niższego szczebla w stanie, tego co zamierzamy, dróg utrzymać w należytym stanie technicznym. Jeśli się wybuduje autostrady i inne drogi krajowe w Polsce, może ktoś zacznie, myśleć że trzeba lokalne budować i może dadzą nam szansę, aby to realizować. Druga rzecz to szpital, finanse, które założyliśmy z udziałem środków, nasz wkład 928tys.zł, też środki z UE to, co macie zapisane Państwo w założeniach inwestycyjnych, wszystkie te inwestycje będziemy realizować, zresztą to wszystko w rękach dyrekcji SPZOZ. Chciałbym w tym miejscu poinformować, że pełniąca obowiązki Dyrektora jest Pani Barbara Buzała, do czasu ogłoszenia konkursu. Życzę Pani Dyrektor, aby zadania, które zostały wypisane, zostały również zrealizowane. Wiem, że to ciężko i że jest tylko jeden rok, że trzeba dokończyć te inwestycje rozpoczęte i że uda nam się wykorzystać większość środków z RPO. Kolejna jest oświata, w którą ciągle inwestujemy, to duże pieniądze, jeśli chodzi o dydaktykę i inne rzeczy. Będziemy kontrolować wyposażenie Warsztatów, które wybudowaliśmy i inne pomoce dydaktyczne. Dużo pieniędzy pochłania nam pomoc społeczna, czyli rodziny zastępcze. Jak sie obserwowało przez ostatnie lata, wrastają kwoty, które trzeba przeznaczać na rodziny zastępcze. Utrzymujemy OIK, mieszkanie chronione na ul. Ogrodowej. Wykorzystujemy wszystkie środki, które co jakiś czas pokazywane są w PFRON w tym roku było ich dużo. Wydatki majątkowe nam nie maleją, ale trzeba ciągle śledzić, co dzieje się na rynku globalnym, jakie dochody będą spływały naszego udziału w podatku od osób fizycznych. Jak wiemy kwota, która jest założona odnośnie udziału od osób prawnych to kwota znikoma, która nie wpłynie na realizacje budżetu Powiatu Mogileńskiego. Te drobniejsze sumy, pozycji jest ok.17 jeśli chodzi o sprawy inwestycyjne. Te większe przedstawiłem a mniejszych nie będę omawiał, to kwoty od 50-75ty.zł, kwoty, które nie wpływają na budżet powiatu. To rzeczy, które przygotowują do następnego rozdania. Mamy nadzieję, że środki unijne spłyną, i robimy to, aby w przyszłości móc występować o środki zewnętrzne.

b) przedstawienie opinii Komisji Stałych,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński – Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2013 rok. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział w głosowaniu brało 4 członków i głosów za  - było 4, nie było przeciwnych, ani wstrzymujących.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko – na posiedzeniu Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia zaopiniowała pozytywnie budżet. Na 5 obecnych członków komisji 4 głosowało za przyjęciem, 1 wstrzymał się od głosu. Co, wskazuje na pozytywną opinię komisji w sprawie budżetu na 2013r.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rafał Woźniak – na posiedzeniu komisji 7 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2013. Na 7 członków komisji 4 głosowało za przyjęciem projektu budżetu, 3 wstrzymało się, w związku z powyższym komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Mirosław Leszczyński – Komisja Gospodarki i Finansów na swoim posiedzeniu 7 grudnia br. po zasięgnięciu pozostałych opinii Komisji Stałych i przy głosowaniu 3 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2013.

Pozytywne opinie Komisji Stałych Rady Powiatu w Mogilnie stanowią załącznik do protokołu.

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ,

Przewodniczy Rady Jan Bartecki –  odczytał pozytywne opinie RIO w Bydgoszczy:
1. Uchwała Nr 5/P/2012 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 rok, która stanowi załącznik do protokołu.
2. Uchwała Nr 3/Dpr/2012 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Mogileńskiego na 2013 rok, która stanowi załącznik do protokołu.
3. Uchwała 4/WPF/2012 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok, która stanowi załącznik do protokołu.


d) dyskusja nad poprawkami i ich przegłosowanie,

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra – były wprowadzone poprawki, uchwałą zarządu 7 grudnia i 20 grudnia br. czy omówić poprawki?

Radny Wojciech Baran – interesuje mnie czy 2 tys. zł zostało uwzględnione dla KPP?

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra – tak.

Radny Przemysław Zowczak – dlaczego nie zostały uwzględnione wszystkie postulaty min. które ja i moje koledzy mówiliśmy na posiedzeniach komisji? Rozumiem, że będzie jeszcze dyskusja nad projektem budżetu?

Przewodniczy Rady Powiatu Jan Bartecki – to dyskusja nad poprawkami i ich przegłosowanie. Dyskutowaliśmy na komisjach, myślę, że jeśli będzie ze strony Radnych taka potrzeba, aby zapytać, podyskutować, nie ma problemu.

Radny Przemysław Zowczak – poza porządkiem obrad?

Przewodniczy Rady Jan Bartecki –nie.

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra – może wymienię poprawki, zwiększono dochody jak i wydatki związane z przebudowa drogi Niestronno – Józefowo, wprowadzono dochody na kwotę 530.995zł w ramach programu 9.2 podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, wprowadzono dochody na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko -Pomorskim na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół dziennych liceów i techników, dokonano poprawki w rozdziale dotyczącym policji z przeznaczeniem na zakup paliwa. Natomiast uchwałą z 20 grudnia wprowadzono jeszcze jedną poprawkę, gdzie przeniesiono środki z rezerwy celowej na szczepienia HPV, które już wcześniej realizowaliśmy.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – zapytał czy są uwagi?
Uwag nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 rok, uchwały zarządu stanowią załącznik do protokołu.
Następnie zapytał się, kto jest za przyjęciem przedłożonych poprawek, które też przedstawiła Pani Skarbnik.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących poprawki zostały przyjęte.

e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013.

Przewodniczy Rady Jan Bartecki – przed podjęciem uchwały, jeśli ktoś chciałby zabrać głoś w dyskusji, bardzo proszę.

Radny Przemysław Zowczak – ja może w wolnych głosach, później zabiorę głos związany z budżetem.
 
Radny Wojciech Baran – bardzo dziękuję za uwzględnienie poprawki dotyczącej zakupu paliwa, o czym była mowa na komisjach. Może to nie wielka kwota, ale zawsze to coś znaczy dla organów, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Chciałbym ogólnie się odnieść do całego budżetu. Budżetami zachowawczymi, pozbawionymi innowacji nie zatrzymamy mieszkańców w naszym powicie. Powiat Mogileński musi rozwijać się gospodarczo, tutaj apeluję jak też wcześniej apelował Radny Nowacki Bartosz. Postawić mocno na rozwój gospodarczy i również wpisać to do budżetu Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – widzę, że będziemy realizowali projekt 3.2 rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Rozmawialiśmy na temat szpitali. Rozmowa nie przyniosła żadnych efektów, nie mamy w tej chwili wiedzy, czy pozostaną dwa szpitale czy będzie jeden. Inwestujemy dalej pieniądze nie wiemy z jakim skutkiem. Zastanawiam się nad tym czy Zarząd przemyślał sprawę związaną z rozbudową szpitala w Strzelenie. Uważam, że należy się głęboko nad tym zastanowić, jeśli jest propozycja przejęcia ze strony gminy Strzelno od Burmistrza Matczaka, to należy się zastanowić czy w ten szpitala inwestować. Siedziba powiatu mogileńskiego znajduje się w Mogilnie i trochę ten szpital mogileński, nie byłem wtedy Radnym ani decyzyjnym i nie miał udziału w tym jak powinna wyglądać służba zdrowia na terenie Powiatu Mogileńskiego, ale uważam, że dwa szpitale na terenie Powiatu pod patronatem samego powiatu nie są w tej chwili racjonalne. Jeśli jest chęć przejęcia ze strony Burmistrza Strzelna, uważam, że to powinno się to dokonać a powinniśmy inwestować i zastanowić się, czy nie rozbudować szpitala w Mogilnie. To większa miejscowość. Dostępność Strzelna do Inowrocławia, jeśli chodzi o pewne elementy służby zdrowia jest o wiele większa niż z Dąbrowy do Inowrocławia czy Strzelna. Dlatego uważam, że Zarząd powinien zastanowić się, czy podejmować dalsze działania rozbudowy szpitala w Strzelnie.  Mamy na tyle dużą przestrzeń na terenie Mogilna i można szpital dźwignąć, aby spełnione były wszystkie standardy. Szczerze, jeden oddział tak naprawdę, była planowana budowa jednego oddziału. Apeluję do Zarządu, aby zastanowił się nad tym, co robić, jeśli Burmistrz Strzelna jest tak bardzo chętny, należy oddać i niech służba zdrowia na terenie Strzelna funkcjonuje pod rządami Pana Burmistrza a my rozbudowujmy dalej szpital ten, który jest w Mogilnie. Otrzymałem już odpowiedź na moje zapytania, czy znajdą sie propozycje, które sugerowałem w budżecie. Zarząd dalej obawia się, że będziemy zarabiać na wagach, ale będę stał na stanowisku, że wagi mają chronić nasze drogi, które są wyremontowane ze środków UE i mają poprawiać trwałość tych dróg. Dlatego osobiście wstrzymuję sie od głosowania nad budżetem w tej formule, bo działania, które zaproponowałem powinny zwiększać bezpieczeństwo i chronić majątek powiatu, wszystkich mieszkańców, którzy głównie korzystają tych dróg i należy zastanowić się nad formułą szpitali. Teraz zauważam przepływ mieszkańców do innych jednostek powiatowych, do Inowrocławia, Żnina. U nas ten pacjent jest niedowartościowany, należy zastanowić się nad systemem komputerowy a bawimy sie cały czas w kartoteki, nie wiem którą mam czy szóstą czy siódmą, jeśli chodzi o leczenie. Proszę skierować te wszystkie działania i aby Zarząd sprecyzował, co dokładnie chce zrobić. Jeśli teraz podejmuje działania skorzystania ze środków UE to jest to sytuacja nieodwracalna i trzeba będzie zachować trwałość. Czy dalej będzie Zarząd kontynuował tą politykę, czy też może sie okazać, że nie oddamy szpitali, tak jak Zarząd planuje przekazanie do zarządzania firmie zewnętrznej. Jeśli żadna firma nie przyjdzie Powiat Mogileński nie będzie w stanie utrzymać funkcjonujących dwóch obiektów i wtedy zacznie sie problem, bo nie będzie, z czego pokryć długów. Jak powiedziała Pani skarbnik jak wygląda sytuacja w przyszłych budżetach, wpływu z PIT, CIT i nie będzie można zadłużać się nadmiernie.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Mleczko zauważył, że § 1 zawiera błąd w punkcie nr 2 powinien być nr 1.
Skarbnik Karina Kostyra poprosiła Radnych o skorygowanie błędu.
Wobec braku zgłoszeń i uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 pod głosowanie.
W związku z brakiem uwag i pozytywnymi opiniami komisji stałych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz w wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 5 wstrzymujących uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 została przyjęta.
Radny Przemysław Zowczak - jestem przekonany, że trzeba było zmienić porządek obrad przez jego uzupełnienie. Formalnie nie było dyskusji nad budżetem i tylko, dlatego swoją wypowiedź przenoszę na jedyny możliwy punkt gdzie mogę wyartykułować swoje uwagi do budżetu powiatu na 2013 w wolnych głosach. Sądzę, że zdajecie sobie sprawę z konsekwencji pominięcia tego punktu w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki -ogłosił 15 minut przerwy.

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – uchwała jest objęta również autopoprawkami.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad.8
Podjęcie uchwały zatwierdzającej roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2013 rok.

Radny Przemysław Zowczak – Mam pytanie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jakimi kryteriami kierowała się komisja proponując akurat te, a nie inne jednostki przy wyznaczaniu jednostek do kontroli, dlaczego te, a nie inne jednostki. I kwestia druga, uważam, że bezwzględnie powinniśmy w planie tej uchwały wpisać wszędzie tam gdzie jest mowa o kontroli np. gospodarki finansowej, remontów, tego typu, jaki okres będzie kontrolowany. Bo przy takim zapisie tak naprawdę wskazujemy wyłącznie obszar natomiast zupełnie pomijamy czy to ma być ostatni miesiąc, rok, czy cała kadencja, może jeszcze wcześniej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński - Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, który co roku cyklicznie ustala. Nie ma kryterium czy harmonogramu, po prostu jednostki, które ostatnio były kontrolowane przynajmniej komisja uważa że w ciągu kadencji jedna jednostka organizacyjna Rady Powiatu, raz bądź dwa razy w ciągu tej kadencji taką kontrolą była objęta. Jeżeli chodzi o drugie pytanie zakres kontroli każdorazowo jest określany w harmonogramie rzeczowym kontroli. W tym harmonogramie kontroli obejmuje okres od ostatniej kontroli do obecnej kontroli jest to okres każdorazowo kontrolowany przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu.

Radny Przemysław Zowczak – jeśli tak, to trzeba to zapisać w uchwale. Rozumiem, że jeśli chodzi o wybór jednostek to na zasadzie losowania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński - Tak jak powiedziałem nie ma kryterium.

Radny Wojciech Baran – może objąć planem kontroli jednostkę MOW w Strzelnie, patrząc pod kontem kontroli NIK.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński – Rada Powiatu może również zlecać Komisji rewizyjnej kontrole doraźne, więc taka kontrola może być przeprowadzona, za zgoda Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – odnośnie wypowiedzi Pana Zowczaka, czy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński widzi potrzebę określania okresu trwania kontroli w planie?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński – nie widzę takiej potrzeby, ponieważ każdorazowo jest to określone szczegółowo w harmonogramie kontroli.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – w związku z wnioskiem Radnego Zowczaka dotyczącym wskazania czasookresu kontroli proszę o podniesienie ręki w górę, kto jest za wnioskiem.
W wyniku głosowania 6 głosami za, 9 przeciw i przy 2 wstrzymujących wniosek nie uzyskał akceptacji Rady. 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 12 głosami za, 3 przeciw i przy 2 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

Radny Przemysław Zowczak – tutaj mowa jest o korekcie dotacji z gminy Strzelno o te 2031zł tak, to była kwota przeznaczona na prowadzenie OIK w Strzelnie. Pan Burmistrz Matczak wycofał się tego?

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra – mieliśmy zaplanowane 7 tys.zł, na początku przy projektowaniu budżetu, w porozumieniu okazało sie, ze jest o 2 tys. mniej i należy skorygować.

Radny Przemysław Zowczak – ale jeżeli Państwo to wprowadzaliście do budżetu to rozumiem że to było wprowadzane na zasadzie no przynajmniej ustnych ustaleń.

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra – takie były ustne ustalenia.

Radny Przemysław Zowczak – Czyli inaczej mówiąc Pan Burmistrz wycofał się z tych wcześniejszych ustnych ustaleń i mniej pieniędzy przeznaczył, prawda? Bardziej bym sie spodziewał, że będzie dochwalone. Dlatego, bo Burmistrz wielokrotnie zaznacza, że dopóki będzie Burmistrzem, gmina będzie prospołeczna, prosocjalna akurat działalność IOK jest skierowana na osoby potrzebujące. W uzasadnieniu jest mowa, że dokonano korekty z Gminy Strzelno o te 2031zł, a ntomiast jest pokazane 2 tys.zł.

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra – 2 tys.zł dotyczą OIK a 31 zł – gmina dofinansowała zakup programu EWID.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny J.Dąbek)

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – najpierw była podjęta uchwała na rok 2013-2020 a teraz 2012-2019?

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra – obecnie obowiązuje prognoza jest od 2012 do 2019.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – kwoty w obu prognozach pokrywają się?

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra – z dniem 31 grudnia 2012 ta uchwała traci moc.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – dziękuje, właśnie o to pytam, bo w przeciwnym wypadku uchwała nie miałaby sensu.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny J.Dąbek)

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny J.Dąbek)

Ad.12
Podjecie uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Statutu Samodzielnego  Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – przypominam, ze uchwała ma mała poprawkę, dodany jeden paragraf w związku z koniecznością publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Radny Przemysław Zowczak – Rozmawiałem przed sesją z Panią Dyrektor Barbarą Buzałą. Pytałem czy stoimy pod presją czasu i czy dzisiaj musimy uchwalić ten statut. Uzyskałem odpowiedź, że tak, nie możemy tego zrobić na następnej sesji. Mam bardzo wiele zastrzeżeń w stosunku do zapisów znajdujących się w tym statucie i w związku z tym, iż jesteśmy pod presją czasu, jedyną możliwością z mojej strony zaakceptowania tego jest obietnica, że na najbliższej sesji wrócimy do tego statutu i podejmiemy jeszcze raz próbę uchwalenia nowego statutu. To jest jedna sprawa. Sprawą drugą jest to, że to, co się wydarzyło wokół tego statutu, a właściwie to, co się nie wydarzyło, czyli po raz kolejny niezajęcie się tym problemem przez właściwą Komisję problemową Rady Powiatu, jest dobrą ilustracją motywów, które skłoniły mnie do złożenia swojej rezygnacji do zasiadania w tej Komisji. To są dosyć istotne zmiany, jeśli chodzi o funkcjonowanie SPZOZ i uważam, że jeśli przyjmujemy statut, czyli dokument rangi ustawowej to Komisja problemowa powinna się tym zająć i przedyskutować zapisy znajdujące się w tym dokumencie.

Radny Wojciech Baran – tutaj praktycznie radny wyczerpał moje pytanie, bo właśnie chciałem zapytać, jaka jest opinia z Komisji Zdrowia na temat przedłożonego statutu SPZOZ w Mogilnie, ale myślę, że nawet nie zajęto się tym tematem także opinii na pewno też nie ma.
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 9 głosami za, 2 przeciw i przy 5 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny J.Dąbek)

Radny Przemysław Zowczak – jaki jest sens zabierania głosu w dyskusji nad projektami uchwała, przed głosowaniem uchwały zapytałem czy jest zgoda, pytanie było adresowane do Zarządu Powiatu, jako organu który występuje z inicjatywą uchwałodawczą, czy na najbliższej sesji Rady Powiatu będziemy mogli wrócić do problemu związanego ze Statutem SPZOZ. Jakbym w ogóle nie zadał pytania przeszliście państwo do głosowania. Czy jest sens zadawani pytań w dyskusji, odnoszę wrażenie, że nie ma takiego sensu.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego Przemysława Zowczaka z członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rady Powiatu w Mogilnie.

Radny Wojciech Baran – ja mam taką propozycję, w uzasadnieniu powinno pisać, że Przemysław Zowczak został zmuszony do złożenia rezygnacji z członka Komisji Zdrowia. Okoliczności go zmusiły, żeby zrezygnować.

Starosta Tomasz Barczak – proszę o wyjaśnienia, bo ja jestem zmuszony zapytać o presję, także proszę powiedzieć, kto go zmusił i dlaczego go zmusił? Czy klub Platformy zmusił go do rezygnacji czy jak, proszę o wyjaśnienia?

Radny Wojciech Baran – ja już powiedziałem, że okoliczności, praca, funkcjonowanie Komisji Zdrowia zmusiły go do rezygnacji z tej Komisji, no bo faktycznie zasiadanie w jakimś gremium, które nie zabiera głosu w najbardziej kluczowych sprawach do których jest powołana, no niestety zmusza do tego, żeby z tego gremium wystąpić. To jest moja propozycja. Ja tak to odbieram, że to właśnie okoliczności funkcjonowania tej Komisji zmusiły go do tego żeby złożyć rezygnacje. To przykra sprawa, bo tak jak radny Zowczak mówił faktycznie wszystko odbywa się bez dyskusji, bez żadnej refleksji nad sprawami, które są tutaj poruszane.

Starosta Tomasz Barczak – co zrobił radny Zowczak by ta Komisja działała tak jak on chce? Co się stało, muszą być argumenty do tego, o tej polityce mówicie, Radny jest Radnym i był 8 lat Wicestarostą, co zrobił Radny, aby Komisja zmieniła działanie? Bardzo proszę o wyjaśnienie tej sprawy, co on zrobił żeby ta Komisja rzeczywiście zmieniła swoje działanie. Bardzo proszę o argumenty, kto go zmusił do tego.

Radny Przemysław Zowczak – Przewodniczący jest gospodarzem obrad i w związku z tym czekałem na udzielenie mi głosu przez przewodniczącego.
Mam pytanie do Pana, Panie Starosto, czy po raz kolejny pozwolił Pan sobie publicznie oceniać moją pracę radnego, jako Starosta czy wyłącznie, jako radny?

Starosta Tomasz Barczak –czekam, aż Przewodniczący udzieli mi głosu.

Radny Przemysław Zowczak – czyli przyznaje się Pan do wcześniejszego błędu? Proszę Państwa, ponieważ zostałem wywołany do tablicy, więc zamiast odpowiadać na pytanie Pana Starosty, co ja zrobiłem, jako radny, członek Komisji, odczytam treść swojej pisemnej rezygnacji. Nie chciałem tego upubliczniać, zostałem zmuszony wypowiedzią Pana Starosty.
„Zgodnie z moją deklaracją złożoną w dniu 26 października br. podczas obrad Rady Powiatu w Mogilnie, niniejszym składam swoją pisemną rezygnację z członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rady Powiatu w Mogilnie i proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie radzie powiatu, na jej najbliższym posiedzeniu, uchwały odwołującej mnie ze składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia. Jednocześnie oświadczam, że nie wyrażam zgody na powołanie mnie do składu osobowego którejkolwiek z komisji rady powiatu. Moja rezygnacja wynika z następujących powodów:
- praca merytoryczna Komisji Kultury i Zdrowia Rady Powiatu w Mogilnie została w taki sposób zorganizowana przez jej przewodniczącego, że Komisja Kultury i Zdrowia de facto przestała być komisją problemową. Taki stan utrzymuje się od początku obecnej kadencji rady powiatu.Świetnie to ilustruje kwestia z dziś przyjętym statutem SPZOZ.
- praca merytoryczna komisji problemowych, m.in. Komisji Kultury i Zdrowia Rady Powiatu w Mogilnie, również nie jest możliwa ze względu na blokadę informacji ze strony Zarządu Powiatu w Mogilnie oraz Starosty Mogileńskiego. Przykładem takiego blokowania prac komisji problemowej było posiedzenie Komisji Kultury i Zdrowia w dniu 19 października br., Starosta Tomasz Barczak odmówił udzielenia informacji członkom merytorycznej komisji zajmującej się m.in. sprawami związanymi ze służbą zdrowia, o planowanym przez Zarząd Powiatu przekształceniu SP ZOZ w Mogilnie w spółkę kapitałową. Dzień wcześniej, w dniu 18 października br. podczas obrad Rady Miejskiej w Strzelnie, informował o tym wszystkich obecnych na obradach rady miejskiej, Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak. Dzisiaj wiadomym jest, że informacje podawane wtedy przez Burmistrza Matczaka były odzwierciedleniem zamiarów Zarządu Powiatu. Nie wiem czy Pan o tym wiedział, ale można powiedzieć, że były tego odzwierciedleniem.  Innym przykładem blokowania przez Starostę Tomasza Barczaka prac komisji problemowych, jest całkowity brak informacji z jego strony w odniesieniu do zagrożenia dalszego funkcjonowania różnych instytucji wymiaru sprawiedliwości na terenie naszego powiatu, w stosunku do Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Rady Powiatu w Mogilnie. Była o tym informowana Komisja Bezpieczeństwa przy Staroście natomiast Przewodniczący Komisji problemowej Rady Powiatu nie miał takiej informacji,
- w obecnej kadencji naszego samorządu powiatowego, to organ wykonawczy narzuca organowi stanowiącemu (oraz komisjom Rady) zakres jego prac merytorycznych. Permanentne wnioskowanie przez Zarząd Powiatu do Przewodniczącego Rady o zwoływanie sesji w trybie nadzwyczajnym (i późniejszy brak zgody Zarządu Powiatu, jako wnioskodawcy o rozszerzenie porządku obrad Rady) jest narzucaniem Radzie Powiatu tematyki jej obrad, przy jednoczesnym blokowaniu możliwości rozszerzenia zakresu obrad Rady Powiatu o inną, wskazaną przez radnych tematykę obrad,
-blokada niezwykle istotnych dla pracy Rady Powiatu informacji, ze strony Zarządu Powiatu oraz Starosty Tomasza Barczaka, jest nieuprawnionym sposobem wpływania przez nich  na rezultaty pracy Rady Powiatu w Mogilnie. Przykładem tego może być brak wcześniejszej informacji (dla radnych) o piśmie Burmistrza Strzelna w sprawie gotowości przejęcia przez gminę Strzelno funkcji „organu prowadzącego dla całości funkcjonowania SPZOZ w Mogilnie na terenie Gminy Strzelno”. (to cytat z pisma Burmistrza Matczaka).  Informacja o tym piśmie  (data jego wpływu do Starostwa – 08.11.2012) powinna być udostępniona radnym w materiałach sesyjnych. Rada Powiatu w dniu 16 listopada br. zajmowała się wyrażeniem swojej ewentualnej zgody na przekształcenie SP ZOZ w Mogilnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bez koniecznej wiedzy  w tym zakresie. Dopiero tuż przed głosowaniem projektu uchwały, po bardzo długiej wcześniejszej dyskusji, Starosta Tomasz Barczak „wygadał się”, że takowe pismo wpłynęło wcześniej do Starostwa. W mojej ocenie, brak wcześniejszej informacji o tym piśmie ze strony członków Zarządu Powiatu, miał „ułatwić” Radzie Powiatu przegłosowanie uchwały „w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością”.
W związku z moją rezygnacją ze składu osobowego wszystkich merytorycznych komisji Rady Powiatu, podtrzymuję niniejszym swoją deklarację złożoną podczas obrad Rady Powiatu w Mogilnie w dniu 26 października br. w sprawie potrąceń odpowiednich części z diety radnego, w przypadku mojej ewentualnej nieobecności na posiedzeniu przynajmniej jednej, dowolnej komisji problemowej Rady Powiatu, przed każdą kolejną sesją Rady Powiatu w Mogilnie. W każdym takim przypadku (mojej nieobecności na posiedzeniu przynajmniej jednej, dowolnej komisji problemowej Rady Powiatu, przed każdą kolejną sesją Rady Powiatu) proszę o przekazanie (w odpowiedniej wysokości) części mojej diety radnego, na rzecz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie.
Nie odczytałbym dzisiaj tego gdyby nie atak na moją osobę i ocena mojej pracy, jako Radnego i członka Komisji problemowej.

Starosta Tomasz Barczak – ataku nie było, tylko pytania a słuchając pana, myślę że powinien Pan zrezygnować z mandatu Radnego, jeśli Panu nic sie nie podoba i nic Pan nie chce zrobić.

Radny Przemysław Zowczak –nie proszę o szacunek dla swojej osoby, ale proszę o szacunek dla moich wyborców, dla naszych wyborców. Nie godzi się mówić takich słów na sesji Rady Powiatu i to do mikrofonu.

Starosta Tomasz Barczak – głosu bym nie zabierał, ale słuchając pisma, wyborców należy reprezentować w taki sposób, aby byli zadowoleni z tego, co robimy. Przecież moje nazwisko było wymienione trzy czy cztery razy, Starosta najgorszy. Nie pozwolę, aby ktoś szargał moim nazwiskiem niesłusznie. Starosta tego nie zrobił, tamtego zabronił. Niech ktoś do mnie przyjdzie, czy ja zabraniałem komukolwiek informacji. 

Radny Przemysław Zowczak – chciałem zauważyć, że jako Radny nie pozwalam sobie na dokonywanie oceny funkcjonowania przez Pana Tomasza Barczaka zarówno, jako Starosty jak i Radnego. W moim piśmie, które nie miało być upublicznione, jeden egzemplarz mam ja, drugi Przewodniczący. Nie wiem czy Starosta to widział, rozumiem, ze nie zostało to celowo sprowokowane. Nie upubliczniłbym treści tej swojej pisemnej rezygnacji gdyby nie publiczne żądanie złożone przez Starostę do wyjaśnienia, dlaczego złożyłem rezygnację.

Radny Wojciech Baran – motto demokracji – można sie nie zgadzać z kimś, co mówi, ale trzeba zrobić wszystko by mógł mówić. Do końca nie rozumiem sensu tej uchwały, jeśli Rada nie przyjmie Radny Zowczak będzie na siłę ciągnięty na komisje? 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko – rozumiem, ze przyjmujemy, że nie przyjmujemy rezygnacji i na komisji w styczniu związanej z podpisaniem umów z NFZ i po zapoznaniu z propozycją Radnego Zowczaka, że wrócimy do tego statutu, że merytoryczne propozycje padną, i przedstawimy Zarządowi chociażby z poziomu komisji, która nie działa. Chciałem się odnieść do tego działania komisji, bo podczas że nie działam w komisji, w których uczestniczył kolega Przemek, zabierał głos. Nie wiem, nie było mnie na części jednej komisji, potem już byłem, mogliśmy siedzieć do wieczora dyskutując, ja wiem, że niektóre sprawy wynikają już po zapadnięciu ale mam pytanie, bo wiele rzeczy, które wystąpiły np. o te które dzisiaj zadałem pytanie, ja wiem, że mogły się odbyć w Boże Narodzenie 24 grudnia mogła się odbyć Komisja Zdrowia, bo miałem wtedy 3 artykuły dzień wcześniej przeczytałem, potem sobie zapisałem, żeby na sesji powiatowej zabrać głos bo nie było kiedy w tym czasie powziąć tej decyzji w samej Komisji, no jeżeli nie mogłem zapytać nawet na sesji, bo powinna być komisja problemowa w czasie w którym nie mogła się odbyć, no mi jest bardzo przykro. Może zmieńmy Przewodniczącego. Ja pamiętam, bo kiedyś został mi przedstawiony, w Komisji Zdrowia od samego początku pracowałem, Radosław Trepiński. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy nadzwyczajne komisje powoływali. W komisjach merytorycznie odbywaliśmy dyskusje nad problemami i ja wiem, że wiele rzeczy też wychodziło wtedy w trakcie, nieraz czas nie pozwalał inaczej ale merytoryka była Radka Trepińskiego ale jak go traktowano, jak go przeciągano nawet na łamach prasy. Dlatego ja nie mówię, że jestem przeciągany obecnie, widocznie taka jest rola przewodniczącego Komisji Zdrowia.

Radny Wojciech Baran – Ja myślę, że tutaj chodzi tutaj o taką blokadę informacyjną. Musi mieć informacje, musi mieć materiał, żeby można było się tym zająć. Sedno problemów tu leży, jeżeli chodzi o nasze wątpliwości czy jakieś uwagi do pracy Rady czy komisji, że tych informacji jest bardzo mało, a jeżeli się gdzieś pojawiają to są owiane takim, czy to jest cała informacja, która dotyczy składu, czy jakaś tam część.

Radny Wiesław Gałązka - Muszę się dowiedzieć, bo za chwilę mam głosować. Bo w oświadczeniu zacytowałeś coś takiego, że nie wyrażasz zgody na pracę jakiejkolwiek innej komisji. W związku z tym czy ja mam to traktować, jako uzasadnienie do Twojej rezygnacji. Czy to jest przejęzyczenie czy zagalopowałeś się?

Radny Przemysław Zowczak – To nie było moim przejęzyczeniem, odniosłem się trochę szerzej do tego w jaki sposób postrzegam, funkcjonowanie nie tylko tej ale i innych komisji w obecnej kadencji Rady Powiatu. W moim przekonaniu, przy czym nie chce nikogo urazić jeśli pojawia się jakiś problem to nie ważne czy mówimy tutaj o jakiejś patologii, mówimy o czymś niedobrym, czy neutralne lub pozytywne ale komisja problemowa powinna się tym w moim przekonaniu zając. Powinna być poinformowana przez Zarząd, zwłaszcza któregoś ze starostów, którzy profesjonalnie zajmują się pracą w samorządzie i powinny być te rzeczy dyskutowane na forum komisji problemowej. Tak niestety nie jest. Z jednej strony nie ma przebiegu informacji, z drugiej strony Krzysiu sam mówił, że on nie znał sytuacji przy okazji np. zdarzenia w Strzelnie Dyrektora Pieszaka i uznał, że nie ma potrzeba żeby się spotykała komisja. Właściwie zauważcie ile razy w ciągu 2012 roku komisje spotykały się osobno a ile razy się spotykały na wspólnych posiedzeniach. Nieważne czy mówimy o jakiejś sprawie bardzo ważnej dla funkcjonowania powiatu i kwestii związanych ze służba zdrowia czy też nie, spotykają się wszystkie komisje na 15 min, pół godziny czy godzinę przed sesją, wszyscy razem porozmawiamy o sprawach bieżących i na tym się kończy większość komisji. Z takim podejściem ja się nie zgadzam. Mało tego, zauważcie Państwo, że nawet wtedy, kiedy zadaje pytania na tej sesji, przed głosowaniem uchwały, nawet nikt się nie sili żeby odpowiedzieć, Zowczak i inni Radni zabierają głos i przechodzimy do głosowania, nikt nawet nie zadaje sobie trudu żeby odpowiedzieć. To nie tak, że nie chce pracować, ja chce pracować, nie uciekam od współodpowiedzialności. Powiem obrazowo, ktoś tak skonstruował ustrój samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, że mamy tutaj zarząd autorski i tak naprawdę pan Starosta, jak dyrygent w orkiestrze, mówi który z nas radnych ma się czym zająć i usiąść przy jakimś konkretnym instrumencie. Przy czym nie chce sugerować, że Starosta nam cos narzuca, nie o tym mówię. Tyle, że ktoś mówi i daje mi wielokrotnie do zrozumienia, że nie mam wpływu na nic, przypomnę tutaj tylko mój wniosek o dofinansowanie przez budżet powiatu  powiatu ratowników w Przyjezierzu. Pamiętam jak po dofinansowaniu ratowników przez Zarząd Powiatu, dziękuję Panu Staroście za to, a Pan Starosta na to, że przyjmuje podziękowania, ale to żebym ja sobie nie wyobrażał, że miałem na to jakikolwiek wpływ. Mogę Panu powiedzieć nawet w którym miejscu. Złożyłem rezygnację i proszę państwa o uszanowanie mojej woli.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki -  uważam, że jeżeli nie ma takiego sensu żebyśmy dyskutowali na komisjach, to sam jestem za tym żeby te komisje zostały połączone. Z drugiej strony rolą przewodniczącego każdej jednej komisji jest ze swoja komisją, z jej członkami się spotykać i rozmawiać na dany temat. Jeżeli Przewodniczący nie chce organizować, to jest problem całej komisji i radnych w niej uczestniczących. Powinniśmy powiedzieć sobie szczerze, jeżeli nie ma sensu organizować dodatkowych komisji, które będą dyskutowały na dodatkowe tematy to spotykamy się razem. I taki jest mój osobisty wniosek, bo szkoda naszego czasu i pieniędzy i dodatkowego poświęcania zaangażowania nas jako Radnych. Zgadzam się z jednym, że jeśli są tematy ważne to od tego jesteśmy, jako radni by nad tym dyskutować. To Zarząd, jeżeli poddaje się coś pod głosowanie to musi to przejść przez komisje, niestety, ale tak jest. Nie wszystkie pomysły są dobre, ale to powinno przechodzić przez komisje do tego powołane. I tak powinno to funkcjonować. I tego powinniśmy się trzymać.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 0 głosami za, 15 przeciw i przy 1 wstrzymujących uchwała nie została przyjęta.  (Radny Zowczak nie brał udziału w głosowaniu)
 
Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny M.Leszczyński)

Ad.15
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

Radny Krzysztof Szarzyński – Mam pytanie do posiedzenie Zarządu z 11 grudnia w pkt 6, Zarząd Powiatu zobligował Panią Dyrektor do przedstawienia Zarządzenia na piśmie najbliższych planów inwestycyjnych w SPZOZ i kierunków działań. Jakie to są plany inwestycyjne i jakie kierunki działań, prosiłbym o informacje.
 
Wicestarosta Tadeusz Szymański – Ja chciałem powiedzieć, że tam pisze, że Zarząd zobowiązał ich Pani Dyrektor dostała czas. Na pierwszym Zarządzie w nowym roku, w styczniu nam takie zamierzenia przedstawi.

Radny Wojciech Baran – Chciałbym się zapytać o sytuację Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o zarządzanie, o opiekę nad paniami, które tam przebywają, organizację DPS itd. I kiedy będzie ogłoszony konkurs na nowego Dyrektora.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – Zarząd powierzył obowiązki Dyrektora w Siemionkach, pani Monice Grabowskiej, dotychczasowemu zastępcy i muszę powiedzieć, że w tej chwili obserwujemy tam takie wyciszenie, uspokojenie, wszystko działa normalnie i Zarząd w styczniu ogłosi konkurs na Dyrektora DPS. Nie mamy żadnych sygnałów żeby działo się coś nie tak. Odwołanie Dyrektora nie miało wpływu na funkcjonowanie domu. Myślę, że ta sytuacja zmierza w dobrym kierunku natomiast wymóg jest taki, że powierzenie obowiązków odbywa się w drodze konkursu i w najbliższym czasie Zarząd ogłosi konkurs na Dyrektora DPS.

Radny Wojciech Baran – Chciałbym zapytać o jedna rzecz, bo do DPS-u trafiają również osoby które nie wyrażają na to zgody. Które nie wyrażają zgody na to żeby zostały tam umieszczone, są tam przymusowo umieszczone i mam takie pytanie czy jest jakiś szczególny przepis?

Wicestarosta Tadeusz Szymański –  Chciałbym poinformować że pani dyrektor była dzisiaj na sesji, ponieważ musiała wyjechać w ważnych sprawach prywatnych, więc zaprosiłem ją wczoraj by uczestniczyła przynajmniej w tej części interpelacji, w razie czego można było zadać jej pytania, no szkoda, że tych pytań nie było bo myślę że Pani Dyrektor by się do tego odniosła.  Pani Kierownik PCPR jest również w tych sprawach zorientowana.

Kierownik PCPR Maria Konkiewicz – Odpowiadając na to pytanie chce powiedzieć, że umieszczenie w DPS osób psychicznie chorych może odbywać się za zgodą lub na wniosek, bądź też przez orzeczeniem sądu, który osobę umieszcza w DPS wskazując typ domu pomocy, czyli wskazuje w orzecznictwie swoim, że jest to DPS dla osób psychicznie chorych. W sytuacji, kiedy jest opiekun prawny, osoba jest już ubezwłasnowolniona, opiekun prawny musi mieć klauzule, że sąd daje mu takie uprawnienia do umieszczenia w DPS, ponieważ opiekun prawny nie ma [prawa do wszystkich czynności prawnych w tym, prawa do umieszczania, jeśli nie ma takiej klauzuli z sądu. Do tej pory nie było tam żadnych uchybień, jeśli chodzi o to jeśliby ktoś był umieszczony niezgodnie z obowiązującym prawem. Bardzo dawno temu, była sytuacja gdzie osoba z naszego terenu była umieszczona poza Powiat Mogileński, gdzie opiekun nie miał takiej klauzuli, ale to wyszło w tamtym DPS po kontroli UW i opiekun prawny wnioskował o uzupełnieni zapisu i ta osoba pozostała w tym domu.

Radny Wojciech Baran – jeśli chodzi o kwestie formalne, znam prawo. Czy taka osoba jest objęta szczególną opieką.

Kierownik PCPR Maria Konkiewicz – Chodzi o osoby ubezwłasnowolnione?

Radny Wojciech Baran – osoby które orzeczeniem sądu trafiają do DPS bez swojej zgody.

Kierownik PCPR Maria Konkiewicz – Na tę chwilę osoby te mają takie same prawa jak inni mieszkańcy. Czyli każda osoba która przebywająca w DPS, bo to jest szczególny typ domu, gdzie jest 0,7 zatrudnienia na jednego mieszkańca , posiada swojego pracownika pierwszego kontaktu wyznaczonego przez zespół terapeutyczny i z tego co wiem każda osoba, w tym każda osoba kierowana przez sąd jest pod taką opieką. To, Dom gdzie mieszkańcy mogą dysponować swoją osobą, mają pełne prawo, jeśli nie są ubezwłasnowolnieni poruszać się po domu i korzystać z oferty Domu i nadzór musi być nad każdą osobą dobry i powinno być zapewnione bezpieczeństwo. Czy Panu chodzi o dodatkowe zatrudnienie osoby, która nadzoruje?

Radny Wojciech Baran –  inaczej zachowuje się osoba która trafia sie dobrowolnie która chce tam być i ta która nie chce.

Kierownik PCPR Maria Konkiewicz – nie może być rozgraniczona pod kątem, że jest szczególnie pilnowana, jeśli chodzi o to, nie wiem czy pan chce powiedzieć, że np. jest zamykana w pokoju, ograniczona jej wolność.

Radny Wojciech Baran – to samo w sobie jest ograniczenie wolności. Osoba taka, która nie chce przebywać powinna być szczególnie objęta pomocą psychologiczną, społeczną, terapeutyczną.

Kierownik PCPR Maria Konkiewicz – osoby, które widać wyraźnie że mogą sprzeciwiać się wobec pozostaniu w DPS. Osoby które trafiają pod popiekę DPS za zgodą sądu są to osoby które min. wymagają leczenia psychiatrycznego i jest jakiś problem. W związku z powyższym są podawane leki, rozmowy z psychologiem, terapia psychologiczna, społeczna która jest kierowana do osoby w celu zmiany jej postaw społecznych aby tą osobę zachęcić do zmiany myślenia że Dom jest to pop prostu jej centrum życia. Pod tym kątem ma Pan absolutną rację, ze osoby te są objęte taką terapią. Do tej pory nie było tak żebyśmy mieli z tym problem, że osoby które tam przebywają bez własnej zgody, ale za zgodą Sądu, żeby w jakiś sposób stwarzały jakieś takie odrębne problemy niż osoby jeżeli chodzi o choroby psychiczne.

Radny Wojciech Baran – chciałem ten temat poznać, bo jest to jedna z form bardzo radykalnego działania. Nastąpiła zmiana Dyrektora i chciałem dowiedzieć się od Dyrektora jak to wygląda w praktyce. Pani mówi że my tylko przyjmujemy osoby dotknięte chorobą psychiczną, rozumiem że są kategorie DPS.

Radny Przemysław Zowczak – Sprawozdanie ze spraw Zarządu Powiatu w Mogilnie oraz wykonanie uchwał Rady Powiatu w Mogilnie na dzień 21 grudnia 2012r. Proszę Państwa, sprawozdanie nie jest protokołem i nie powinno być protokołem z obrad Zarządu. Mnie nie interesuje, bo nie mam żadnych kompetencji w tym zakresie co się znajduje w protokole z obrad Zarządu. Natomiast interesuje mnie, co się znajduje i to, co się nie znajduje w sprawozdaniu z prac Zarządu. Po raz pierwszy w historii sprawozdań tak dokładnie szczegółowo opisujecie tutaj państwo wszystkie sprawy związane ze zmianą osoby pełniącej funkcję Dyrektora SPZOZ. I jako radny powiem, że jest zażenowany informacjami, które znajdują się w tym sprawozdaniu. Cytuje, nigdy nie odczułam presji ze strony Dyrektora, ale też nie o wszystkich sprawach byłam informowana, dopiero teraz dowiedziałam się, że starosta proponował Dyrektorowi inną pracę i że nie przyjął tego. Przepraszam, a co to ma do sprawozdania z prac Zarządu. Albo coś takiego jak: na współpracę z Kierownik PCPR nigdy nie narzekałam i oczywiście będziemy współpracować w wąskim zakresie. Pytanie, dlaczego wąskim a nie szerokim? I czego dotyczy ten wąski zakres. Oczekuję od Rady pomocy i nie będę się bronić przed tym, aby zadzwonić do Pani Kierownik. Odnośnie prawnika nie wiem jak to wygląda, albo myśli Wicestarosty, zapytał czy Pani Dyrektor nie zna umowy, chciałem dziś uzyskać odpowiedź, bo mam wątpliwości czy ta osoba powinna nadal doradzać w kwestiach prawnych. Zastępca Dyrektora DPS Siemionki, Monika Grabowska, stwierdziła, że dla niej ważna jest sama obsługa prawna a nie osoba, ważne żeby ktoś był. Proszę państwa, to nie wiem, naprawdę nie wiem dlaczego, się to znalazło w sprawozdaniu prac Zarządu Powiatu w Mogilnie. Poświęcenie olbrzymiej części tego sprawozdania sprawom związanym ze zmianą Dyrektora DPS Siemionki. Patrząc na to zupełnie z boku, odbieram jako, może się mylę, po prostu jakąś formę bardzo nieeleganckiego zachowania się wobec Dyrektora DPS, poprzedniego jak i obecnie kierującą DPS. Z drugiej zaś strony, o tym wielokrotnie mówiłem, nie ma tak istotnych kwestii jak informacji, że Zarząd pojechał na teren innego powiatu orientować się, w jaki sposób można przekształcić SPZOZ i zdobył jakieś istotne informację. To jest jedna kwestia. Kwestia druga, jeśli już jesteśmy przy DPS, ponieważ tutaj jest informacja, że nie ma prawnika, jest jakaś ocena tego człowieka, który pracował tam, jako prawnik. Mam pytanie, kiedy ten prawnik, który pracował przed kilkoma laty przestał pracować i z jakiego powodu. Ponieważ tak szeroko zostało uzasadniona przyczyna zwolnienia Dyrektora DPS od razu deklaruje, że ponieważ zostałem wywołany do tablicy będę starał się poznać protokół wojewody, uwagi Dyrektora DPS do protokołu, będę starał się również poznać protokoły pokontrolne zarówno audytora jak i sądu okręgowego. Będę starał się ustalić chronologię tych dokumentów i odniosę się do umiejscowienia w czasie uchwały odwołującej Dyrektora DPS. Naprawdę nie zamierzałem tego robić, ale to sprawozdanie spraw Zarządu po prostu mną wstrząsnęło.  Mam jeszcze następujące pytania. Zarząd Powiatu zobligował Panią Dyrektor SPZOZ do przedstawienia na piśmie Zarządowi najbliższych planów inwestycyjnych i kierunków działań. Mam pytanie czy to już się dokonało, podejrzewam, że nie. Kolejne pytanie, Starosta mogileński, Tomasz Barczak przedstawił zebranym zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, upoważniający Panią Annę Barszcz do wykonywania zadań w zastępstwie Dyrektora PUP na czas jego nieobecności, rozumiem, że nie ma zastępcy Dyrektora PUP?

Wicestarosta Tadeusz Szymański – nie ma.

Radny Wojciech Baran – Co zdecydowało o tym, żeby tej a nie innej osobie powierzyć obowiązki Dyrektora w Siemionkach? Jakie to były przyczyny? I drugie pytanie, jaką to inną pracę pan Starosta oferował panu Dyrektorowi skoro tak negatywnie została oceniona jego praca w DPS.

Starosta Tadeusz Szymański – Z pewnym zdziwieniem słucham tego co mówił Pan radny Zowczak. Bo jak gdyby sobie zaprzeczał. Jeżeli chodzi o panią Dyrektor SPZOZ to pytanie dlaczego tak mało napisane, natomiast jeśli chodzi o Pana Dyrektora Chudzińskiego, to dlaczego tak dużo zostało napisane. I muszę Panu powiedzieć, że nie chciałbym szukać w swoich dokumentach, ale myślę, że gdzieś w Radzie Powiatu znajduje się sprawozdanie które Pan podpisywał jako wicestarosta i zaiste, wyglądały one tak samo jak to, więc wzorujemy się na dobrych przykładach. Jeżeli chodzi zaś o umowę to z tego co pamiętam to gdzieś w okolicach kwietnia ta umowa wygasła i myślę że to ze zwykłych względów oszczędnościowych nie została przedłużona, natomiast obsługę prawną będzie prowadził Pan mecenas. Jeśli chodzi o Pana Wojtka Barana pytanie, dlaczego zastępca, wydaje mi się, że to jest w miarę logiczne, że zastępca przejmuje znając dobrze ludzi, znając obiekt, znając problemy. Ja myślę, że to jest takie przynajmniej nam członkom, no może rzeczywiście my w tym Zarządzie rzeczywiście nie mamy pojęcia jak to się robi, wydawało mi się, to jest takie w miarę logiczne, że zastępca, skoro nie było dyrektora był na urlopie, pełnił obowiązki to przez ten miesiąc, dwa kiedy będzie czas na ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu to zrobi to dobrze. I to była cała nasza filozofia niczego podejrzanego w tym nie było. Natomiast jeżeli chodzi o oferowane propozycje panu dyrektorowi to nie czuję się  upoważniony do odpowiedzi, myślę że zrobi to Pan starosta.

Starosta Tomasz Barczak – Jak chyba wiecie, Pan Wicestarosta Zowczak wie o tym, że Dyrektor Chudziński był takim dyrektorem który no miał prawie pełne zaufanie Zarządu. Także daleko był od centrali, myślę, że moja wina jego tego typu, że troszeczkę zaczął za bardzo rządzić, samodzielnie, zapominając o tym, że jest jeszcze Zarząd i Starosta. Ale to pomijam, miał pewne moje zaufanie do końca, dlatego też widząc po zebraniu, troszeczkę za późno to zrobiliśmy jako Zarząd, dlatego po zebraniu załogi że powiedział tam oficjalnie, że jeśli ktoś do niego donosi to wytnie trzecie pokolenie wstecz to dało nam dużo do myślenia że oj, coś nie tak jest jeśli chodzi o te rzeczy.  Czy jeżeli chodzi o merytorykę, o inwestycje, ja zawsze miałem do niego pełne zaufanie, wiedziałem, że będzie dopilnowane i zrobione tak jak trzeba. Jeszcze o jednym mówił, żeby tylko nie stracił mojego zaufania ponieważ ma wielkie zaufanie. I on o tym dokładnie wiedział. Ale pierwszy sygnał, który nie wierzyłem i wezwałem dyrektora, czy rzeczywiście pan tak powiedział. W przypływie emocji mówi tak powiedziałem. Ja mówię, panie Dyrektorze, naprawdę to już jest coś, po drugie wypadła mieszkanka z okna w takim domu może to się zdarzyć. Jak do mnie zadzwoniono, powiedziano, że takie coś się stało, i na drugi dzień przyjadę mówię, panie Dyrektorze, to dlaczego te panie niby sprzątały, przenosiły ja a nie powiadomiły Pana co się stało? Niech pan się zastanowi nad tym, że pracownik musi ufać szefowi. I nie może się go bać. Ma go szanować. Niech się pan zastanowi czy nie popełnia pan jakichś błędów, jeżeli chodzi o kierowanie. To było już pół roku temu. To było na wiosnę w święta Wielkanocne. Także starałem się, potem jeździłem, mówię panie Dyrektorze, pan się zastanowi. Potem przyjechała kontrola, jedna, druga, trzecia, mówię panie Dyrektorze pan musi się bronić. Niech się pan nie martwi, nikt pana nie zdejmie ze stanowiska, pan musi mieć możliwość obrony przed tymi co pana kontrolują. Bo jak pan uwierzy, że tu żadnego innej rzeczy nie ma. Ale co mówię, panie Dyrektorze, sprawy ludzkie są najważniejsze. Pracownicy, z każdym pracownikiem przeprowadziłem indywidualną rozmowę. I mówię panie Dyrektorze, nie może być tak kierowany DPS jak jest w tej chwili kierowany. Jak doszło do tego, że już trzeba było podjąć taką niemiłą decyzję, to mówię tak, panie Dyrektorze, zrobimy tak, no jeżeli pan moim pełnomocnikiem się przyjmie, przyjdzie pan na mojego doradcę, to spraw inwestycji  w szpitalu w SPZOZ. Na szczęście to wszystko przy świadkach, bo są świadkowie na to, bo również pani Grabowska też świadkiem. I pan Wicestarosta. Na początku było dobrze, pytał się kiedy, no ja mówię 1 listopada musi pan odejść. Niech pan złoży rezygnację, elegancko, w porządku, dobrze, to może był wrzesień, może październik. 1 listopada się zbliżał, mówię panie Dyrektorze nie widzę żadnej rezygnacji z pana funkcji. No tego, panie starosto, zrobię inwentaryzacje jeszcze żeby nie było, że jak odejdę to ktoś tam coś, 1 grudnia. W porządku panie Dyrektorze, 1 grudnia pan przychodzi, przyjdzie pan z panią Grabowską wcześniej parę dni, mówię, czy pani rzeczywiście podejmie się pełnić obowiązki dyrektora do czasu wyłonienia nowego dyrektora, tak jest, w porządku, ona się podejmie, w związku z tym tak. Później pan dyrektor przychodzi i mówi, nie no doradcą, bo to by tak jakoś dziwnie wyglądało, no może by jakieś inne stanowisko. Dobra, poszukamy inne stanowisko. Poszukaliśmy inne stanowisko, już od 1 lutego. Dobra 1 lutego, w porządku. Będzie pan? Będę na zarządzie, który będzie mnie odwoływał, chce panu podziękować również. W dzień zarządu, pani Grabowska przyjechała, pan Dyrektor wziął na żądanie urlop, rzeczywiście do niego zadzwoniłem, mówi dzieci chore, w porządku mówię. My tę uchwałę podejmujemy już bez tego, bo były 2 wersje tej uchwały, czyli ta która pan Dyrektor rezygnuje sam i ta którą my go odwołujemy. Pan Dyrektor dokładnie wiedział co mamy zrobić i jak to ma się odbyć. I jeżeli chodzi o samą formę odwołania pana Dyrektora to mówię, każdy chciałby z pracowników być w tej formie odwołany ze stanowiska. Naprawdę. Bo od dawna było wiadomo, że musi odejść, bo atmosfera wśród pracowników tak narastała, tak nie mogło być. Nie mogłem pozwolić na to, w dziwny sposób się to odbywało. Rozmawiałem z większością pracowników, kiedyś to musiało samo pęknąć. I naprawdę jeździłem do urzędu wojewódzkiego, tłumaczyłem, prosiłem, żeby to wszystko, byłem u wicewojewody i mówię, dajmy szansę panu dyrektorowi, niech pęknie. Nie skorzystał z mojej oferty pracy, w związku z tym no jest już nieaktualna ta oferta. Dostał wypowiedzenie 3-miesięczne, bez świadczenia stosunku pracy,  przedłużył swoje zwolnienie do 1 stycznia więc nie będzie do końca lutego a do końca marca. No i tak się rozstaliśmy z panem Dyrektorem, powierzyliśmy obowiązki pani Dyrektor, która była prawą ręką Dyrektora, myślę że powinno być spokojnie, do momentu wyłonienia nowego dyrektora. Pani Dyrektor mi powiedziała, że Państwowa Inspekcja Pracy przyjechała do DPS więc zaczynają kontrolować. Dyrektor mnie zawsze zapewniał, że nie ma się czego bać. Wszystko jest w porządku w DPS. Jedyne co było to zarzut który był opisany, pan mecenas mówi, że to trafi również w pana Dyrektora jak i pośrednio we mnie, ponieważ to jest dysponowanie środkami i że nie powinno się decydować samemu ale to zobaczymy. W tej chwili jest prokuratura, bada wszystkie sprawy, wszystkich pracowników przesłuchuje, no życzę sobie żeby nic tam nie znaleziono, wszyscy sobie tego życzymy, dlatego bo było by dla nas wszystkich niedobrze.

Radny Wojciech Baran – Ja mam taką wątpliwość, bo to jest prawo Zarządu powiatu, czy Starosty żeby odwołać, takie rzeczy się robi zwłaszcza wtedy, kiedy sprawy zachodzą tak daleko że trzeba takie działania podjąć. Pierwsze pytanie, taką osobę chciał Pan zatrudnić gdzieś indziej, u siebie? I kolejne pytanie, myślę, że starostwo czy powiat to jest taka instytucja, gdzie trzeba jednak stosować przy zatrudnieniu pracowników pewne procedury konkursowe. Można tak z wolnej ręki? Skoro Pan mówi, że pani Grabowska była prawą ręką pana Dyrektora, skoro tak się źle działo, tutaj słyszę, że pani Dyrektor Konkiewicz ma dużą wiedzę na ten temat, dlaczego nie byliśmy wcześniej informowani. Powołuje się osobę, która była prawą ręką osoby, która tak źle działała. Rozumiem, że czasami tak jest, że zastępca wchodzi na miejsce Dyrektora. Cała dyrekcja powinna za to odpowiadać, bo wspólnie ponosi odpowiedzialność.

Starosta Tomasz Barczak – Jeśli chodzi o powoływanie doradcy, to jest bez konkursu, także to jest takie wyjście, że można było bez konkursu. Jeżeli chodzi, ja już mówiłem tą genezę, dlaczego pan Dyrektor został odwołany. Tu nie chodziło o to, że my go podejrzewamy, że mogło dojść do nieprawidłowości, chodziło o sprawy ludzkie i międzyludzkie. To zmusiło zarząd do odwołania go ze stanowiska. A teraz ja państwu powiem, tam rządził dyrektor Chudziński, nikt więcej nie rządził. Tam nawet pani Dyrektor, no to było takie, no nie powiem, że twardej ręki no ale tak to się odbywało i tam rządził pan Chudziński. No zastępca, jako zastępca do spraw tej terapii i innych rzeczy, natomiast domem rządził Dyrektor Chudziński tak mówiąc szczerze, co niektórzy mi mówią, że dlatego go wziąłem blisko siebie, bo dobry organizator. wg. mnie za daleko od szefa był. Jakby przyszedł tutaj i dostał odpowiednią działkę do pracy i pod moim, co dzień, co dwa był pod moim tym, to byłby dobry w tym co robił. Natomiast, powtórzę jeszcze raz, szefa muszą szanować a nie się go bać. Szef musi mieć szacunek, respekt, nie można się go bać. Ale trzeba go szanować i robić, co mu się każe. I tutaj panie Wojciechu tu zabrakło panu Dyrektorowi tego czegoś, że w pewnym momencie powinien zdać sobie sprawę, że za bardzo twardą ręką zaczyna rządzić w DPS. Żeby 70 ludzi nie było w stresie, to te ruchy pół roku za późno, trzeba było zrobić na wiosnę po protokole. Moje dobre serce, aby mógł się tłumaczyć jak Dyrektor. Zresztą koledzy z Zarządu dokładnie wiedzą ile to czasu trwało, jak to wyglądało, jakie były przemyślenia. To tak się nie odbyło, że sobie zarządził i odwołał dyrektora.

Radny Wojciech Baran – Nigdy nie słyszałem od pani dyrektor Konkiewicz ani od Dyrektor Grabowskiej, czy tam się cos dzieje takiego, niedobrego.

Starosta Tomasz Barczak – To nie jest tak łatwo to zrobić. Po drugie jeszcze do tego jak człowiek miał do tej osoby zaufanie takie dość znaczne. Naprawdę może i za długo trwało. Za długo pozwalałem. Ja zawsze mówiłem tak panu Chudzińskiemu, panie Darku, szczęście ma pan i ja, że pan jest z Platformy, bo inaczej by nas Pałuki zmarnowały, od listopada tamtego roku byśmy pierwsze strony mieli Pałuk. A tak była mała wzmianka, że kontrola i nic więcej.  Gdyby to był ktoś z PSL to Pałuki mielibyśmy przez rok. On dokładnie o tym wiedział. Daliśmy panu Dyrektorowi już naprawdę taka szansę obrony, drugiej szansy nie otrzyma.  Myślę, że sprawa zakończy sie umorzeniem.

Radny Wojciech Baran - Ja też nie wnikam w przyczyny, od oceniania jest Zarząd. To jest placówka szczególnej troski, opieki. W kontekście tego, ze Dyrekcja została odwołana, czy zapewnione jest prawidłowe działanie instytucji i zapewniona odpowiednia opieka nad tymi osobami. Czy sytuacja podopiecznych placówki jest na poziomie bytowo socjalnym jak było poprzednio.

Starosta Tomasz Barczak - Zapewniam pana radnego, że osoby są osobą otoczone, nic się nie zmieniło. Wewnątrz czuje się tam takie inne nastawienie pracowników nawet do nas. Mogę zapewnić pana i nas wszystkich zresztą, że Dom spełnia swoją rolę, którą ma spełniać, jest pod bardzo dobrą opieką, jeśli chodzi o finanse, to przypomnę, ze zawsze je dawał powiat na działalność Domu Pomocy Społecznej, które Dyrektor wykorzystywał dobrze.

Radny Przemysław Zowczak – Panie Starosto Szymański, nie tyle ile o DPS jest w sprawozdaniu, a przede wszystkim, co jest w tym sprawozdaniu. Dopiero później ile. Co do w kontekście sprawozdań podpisywanych przez moją osobę i dobrych wzorów. Panie starosto, powiem tak, ja sobie bardzo cenię samodzielność intelektualną. Jeśli chodzi o złożoną przeze mnie deklarację, że będę starał się dotrzeć do pewnych dokumentów chciałem doprecyzować. Ja nie czuję się powołany do weryfikowania ustaleń dokonanych przez organy kontrolne. Mnie interesują tylko kwestie formalne. Natomiast uważam, że przede wszystkim to, co się znalazło w tym sprawozdaniu, ilość tego też ma swoje niebagatelne znaczenie, uderzyło to w osobę, która wcześniej kierowała DPS w Siemionkach jak i osobę, która dzisiaj kieruje DPS.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – Myślę, że robienie jakiegoś wielkiego ambarasu z tego sprawozdania jest troszeczkę dziwne, ponieważ protokół z posiedzenia Zarządu i tak jest zamieszczony na BIPie i do niego jest dostęp i te wszystkie sprawy są tam zawarte. Natomiast, jeśli chodzi o tą samodzielność, to wie Pan, dziwnie brzmią pana słowa w pana ustach i tyle chciałem powiedzieć.

Ad.16
Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Przemysław Zowczak – W tym punkcie chciałem się odnieść do kwestii związanej z  budżetem powiatu na 2013r. Kwestia pierwsza, ten budżet bardzo wyraźnie, w moim przekonaniu, pokazuje brak pomysłu na to, co zrobić z naszą służbą zdrowia. W tym budżecie znalazły się z grubsza rzecz biorąc tylko te rzeczy, które kiedyś zostały zapisane w umowach podpisanych przez nasz powiat dotyczące dofinansowania różnych inwestycji w SPZOZ. Zarówno w roku 2011 jak i 2012 wyraźnie widać na terytorium, której gminy jest najwięcej inwestycji drogowych, są wydawane największe pieniądze na drogi. Martwi mnie panie starosta, cały Zarządzie, cała koalicjo, to że budżet na rok 2013 jest kontynuacją dwóch poprzednich budżetów. Naprawdę oczekiwałem, że w budżecie na 2013 rok będą pokazane takie inwestycje o które Pan radny Szarzyński wnioskował nawet podpisy pokazał, mam na myśli Rzadkwin, że będą pokazane inwestycje tj. chodnik w Stodołach, mówimy o pewnych inwestycjach dotyczących chodników w gminie Mogilno, w Stodołach też jest olbrzymi problem. Oczekiwałem, że znajdzie się to skrzyżowanie w Ostrowie , gdzie już jest opracowana dokumentacja i w kontekście tych inwestycji które znalazły się w budżecie jak mam ocenić to, że nie znalazła się droga pomiędzy Strzelnem a Wójcinem. Jak pojedziemy z kierunku Strzelna, widzimy ograniczenie, najpierw do 60km/h później do 50km/h, później bodajże nawet do 40km/h a natężenie na tej drodze jest jednym z największym na terenie naszego powiatu. To tyle jeśli chodzi o budżet. Zdaje sobie sprawę z tego, że nie miało by to żadnego znaczenia czy powiedziałem to teraz czy powiedziałbym to przed głosowaniem. Niewielką uwagę zwracacie Państwo uwagę na to, co mówią radni nie będący w koalicji. Chciałem się krótko odnieść do kwestii poruszonych wcześniej na tej sesji przez jednego z moich przedmówców i propozycji żeby oddać tą część SPZOZ która znajduje się w Strzelnie Panu Burmistrzowi Matczakowi i stworzyć tutaj szpital powiatowy na bazie tego co jest w Mogilnie. Omijam już kwestie tego typu czy Strzelno a właściwie szpital dostałby jakikolwiek kontrakt z NFZ, obawiam się, że nie. Pewnie tego nikt nie sprawdzał. Pomimo moich apeli, ja mówiłem o tym na Radzie w Strzelnie, żeby Burmistrz to sprawdził. Teraz dobrze że uzyskałem tę informację. Nie ma takiej możliwości. Natomiast, abstrahując od tego o czym przed chwila rozmawialiśmy, od tych ustaleń. Wyobraźmy sobie, gmina Strzelno prowadzi swój szpital. Szpital 4-oddziałowy. To powiedzcie mi państwo, jaki jest sens prowadzenia szpitala powiatowego w Mogilnie. Bo teraz, jeśli ja teraz płacę podatki z terenu gminy Strzelno, płacę do powiatu, ale nie korzystam ze szpitala w Mogilnie, bo mam swój miejski szpital w Strzelnie. To przepraszam, dlaczego mieszkaniec gminy Strzelno, gminy Jeziora Wielkie, ma dokładać ze swoich podatków do czegoś, z czego nie korzysta. Mówię, dlatego żeby był szpital jeden dla całego powiatu. I nie może być tak, że ktoś weźmie sobie jeden fragment, inny zostanie szpitalem powiatowym. Chciałbym jeszcze wyjaśnić jedna rzecz, panie Starosto, ja naprawdę nie chciałem ujawniać tego listu, natomiast ja wiem, że wymieniałem Pana z imienia i nazwiska, ale odnosiłem się jedynie do faktów i do konsekwencji wynikających z tych faktów. Natomiast nie dokonywałem oceny pańskiej. I to jest tak.

Starosta Tomasz Barczak - kolega poruszył chodnik w Stodołach, jest w budżecie, Rzadkwin jest w budżecie, Ostrowo – projekt, Miradz – Nowa Wieś jest projekt.

Ad.17
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad.18
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.19
Wolne głosy i sprawy różne.

Ad.20
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.14:15.
 
Przewodniczący Rady Powiatu

 Jan Bartecki

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:56:38
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:58:20
Ostatnia zmiana:2013-02-13 10:58:26
Ilość wyświetleń:515

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij