Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXII/12 z dnia 30 listopada 2012r.

Protokół Nr XXXII/12
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 30 listopada 2012 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 10:00 do 12:00

W sesji udział wzięło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia do porządku projektu uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2013 r.  poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 2410C Niestronno–Józefowo od km 0+006 do km 1+100 o dł.1,094 km. W związku z brakiem uwag przedstawił następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uroczyste wręczenie odznaczenia Ministra Obrony Narodowej przez Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu i Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy.
4. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w 2012r
8. Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2012.
9. Przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
10. Przedstawienie sprawozdania Fundacji Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2012r.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za III kwartały 2012r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktycznych Szczepień Przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w szkołach prowadzonych przez Powiat Mogileński.
19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2013r poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 2410C Niestronno –Józefowo od km 0+006 do km 1+100 o dł.1,094 km.
21. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
24. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
25. Wolne głosy i sprawy różne.
26. Zakończenie.

W związku z powyższym i brakiem uwag, Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Uroczyste wręczenie odznaczenia Ministra Obrony Narodowej przez Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu i Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy.

Jan Rynkiewicz z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy: Służyć można nie tylko bronią w ręku, ale też swoją postawą. Codziennie swoją postawą wspierać działania jednostek, przedstawicieli na terenie powiatu mogileńskiego, miasta Mogilno realizowaną przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Inowrocławiu, jak i całego województwa. Na wniosek mój i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu pana pułk. Broniewicza wystąpiliśmy do Ministra Obrony Narodowej o uhonorowanie osoby, która w swojej działalności wspiera działania Komendy Uzupełnień.

Pułk. Krzysztof Broniewicz z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu: odczytał wyciąg z decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 2295/k z dn. 23.10.2012r.: Na podstawie art.2 ustęp 5 ustawy z dn. 21.04.1966 r. o ustanowieniu medalu za zasługi dla obronności kraju. W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności RP niżej wymienionemu nadaję brązowy medal za zasługi dla obronności kraju Pan Szczęsny Zbigniew.
Następnie wręczono medal zasłużonemu oraz Staroście Tomaszowi Barczakowi wręczono odznakę honorową Wojewódzkiego Sztabu Wojskowej Komendy w Bydgoszczy.

Ad.4
Do protokołu z XXX z sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty. (Nieobecni radni: T.Barczak, A.Ziółkowska, W.Pochylski).

Ad.5
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Przemysław Zowczak: Interpelacja 1: W związku z obecnością przewodniczącego Komisji Problemowej zajmującej się zdrowiem z jego wizytą w jednym ze szpitali prowadzonych przez firmę, która miała być potencjalnym kupcem, właścicielem naszego szpitala. Proszę o zredagowanie tego, co pan Przewodniczący tam zobaczył, podzielenie się z wszystkimi radnymi swoimi przemyśleniami, tym bardziej, że się kolega wstrzymał podczas głosowania. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie przekształcenia SPZOZ w związku z tym chciałbym znać odczucia i wiedzieć, jakie jest podejście pana przewodniczącego w tej sprawie. Sprawa 2: Opierając się na informacjach prasowych cytuję: „ Zarząd powiatu nie będzie więcej już proponował radnym przekształcenia lecznicy w spółkę. Jesteśmy jednak bardziej… gminy Strzelno deklaruje starosta.” Panie Starosto czy definitywnie pomysł przekształcenia w spółkę upadł? Dlaczego Zarząd taką decyzję podjął. Kolejne pytanie zasygnalizował pan, że nie wyklucza przekazania gminie Strzelno tej części SPZOZ, która znajduje się na terenie gminy Strzelno, czy rzeczywiście takie jest pańskie zdanie? Mam pytanie związane z brakiem zabezpieczenia przez ostatnie kilka nocy, dostępności do leków dla mieszkańców Mogilna i okolic w porze nocnej, jedna z aptek która była zobowiązana do pełnienia dyżuru stosowną uchwałą Rady, poinformowała mniej więcej tydzień wcześniej władze powiatu że tego dyżuru nie będzie pełniła. Co władze powiatu, jakie kroki poczyniły, żeby temu zaradzić tej potencjalnie niebezpiecznej sytuacji dla mieszkańców?

Radny Krzysztof Szarzyński: Interpelacja do dyrektor SPZOZ. Zwrócili się do mnie zaniepokojeni pacjenci, którzy leczą się u neurologa z pytaniem, kto będzie ich leczył w, 2013r. Jeśli chcemy utrzymać SPZOZ to muszą być zapewnione świadczenia na właściwym poziomie, żeby jakością przyciągnąć pacjentów, a nie ich odpychać. Proszę o przedstawienie informacji, jaki jest kontrakt na 2013r. z zakresie opieki specjalistycznej, czy te świadczenia medyczne będą właściwie zagwarantowane mieszkańcom powiatu mogileńskiego.

Ad.6
Odpowiedzi na interpelacje.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Mleczko: Moja wypowiedź na sesji Rady Gminy została nad interpretowana przez kolegę. Z mojej wypowiedzi w Strzelnie nie wynikało, że byłem na spotkaniu z jakąkolwiek firmą, która chce przejąć szpital strzeleński czy szpital powiatowy w Mogilnie. Byłem także u Starosty, jako przewodniczący komisji zdrowia, na spotkaniu kameralnym w Środzie Wielkopolskiej, gdzie Zarząd Powiatu jest w trakcie przekształceń w jednoosobową spółkę swojego szpitala. Są już w trakcie przygotowań do rejestracji z tym, że oni dość długą drogę przebyli, musieli ciężkie tematy poruszać nawet Ministerstwo Zdrowia. Ponieważ trudna sprawa jest nawet w rejestracji przez notariusza, gdzie poszukiwanie notariuszy i tylko w tym temacie my chcielibyśmy tylko zaznajomić jak to wygląda pod względem prawnym i ile prac trzeba wykonać i tylko tym się zajmowaliśmy. Nie zajmowaliśmy się przejęciem, zakupem naszego SPZOZu. Ja wstrzymałem się tylko dlatego, że nie jestem do końca przekonany co do konieczności podejścia do przekształceń w obecnym systemie zaproponowanym przez Ministerstwo Zdrowia, ponieważ czy to będzie spółka czy SPZOZ czy to 100% czy 90% kapitał będą nadal a my z tego tytułu ponosimy koszty i to nie tylko z tytułu złego funkcjonowania. Dlatego moje wstrzymanie było, nie rozumiałem jeszcze wielu odpowiedzi formułowanych przez wielu radnych pytanie.

Starosta Tomasz Barczak: Jeżeli chodzi o służbę zdrowia i o nasz SPZOZ, szukamy nowych wyjść z sytuacji, widać że państwo nie chcecie spółki, szukamy innych wyjść z sytuacji. Rozmowy ciągle utrzymujemy z tymi zainteresowanymi, również myślę, że czym szybciej tym lepiej, dlatego że jak państwo widzicie w województwie kujawsko pomorskim mam na myśli Brodnicę, gdzie w spocie reklamowym Starosta brodnicki powiedział, że nie mamy się co zamartwiać, ponieważ jest inwestor, który chce przejąć. Czy my mamy pieniądze? Akurat pojawił się na usług medycznych inwestor, który chciałby zainwestować pieniądze. Namówię państwa Radnych do tego, żebyśmy byli w tej czołówce, bo gdy ktoś zgłasza się sam to ma zawsze ma odbicie do nas i mówi, że jeżeli mamy takie zadłużenie taki kontrakt i ktoś chce w to wejść to trzeba być otwartym i tylko przekonywać pracowników, że to jest jedyna słuszna droga. Niestety trzeba mieć pieniądze na wykapitalizowanie, żeby ruszyć te 2 lata do 2014. Ten, który jest pierwszy na rynku najwięcej zyskuje, w ten sposób proszę myśleć. Wczoraj Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie rozwiązanie stosunku pracy, po odejściu dyrektora Jerzego Krygiera i była poruszona sprawa, że burmistrz podał deklarację sporną. Myślę, powiedziałem żeby zwołać szybko Zarząd, na piśmie do Rady Miejskiej w Strzelnie wystąpić, bo nie możemy żyć w niepewności i wystąpimy, zrobimy szybkie posiedzenie Zarządu. Rada jak najszybciej musi określić, w jakiej formie, szpital musi być część długów, która najwięcej generuje z zewnątrz. Samorząd miejski musi podjąć szybką decyzję, bo nie może nam krępować rąk. Na razie zadzwoniłem, do tych firm i powiedziałem, co się stał, jak to wygląda. Miejmy nadzieję, że niektórzy z nich się szybko ujawnią. Wtedy zrobimy spotkanie z Radnymi, z pracownikami niech oni przedstawią państwu, w jakim kształcie i jak to widzą. Ja nigdy nie mówię nie. Sama ustawa nas obliguje. Ustawa mówi wyraźnie, że 30 marca bilans ujemy, mamy 3 m-ce na pokrycie, jeżeli nie pokrywamy 12 m-cy na przekształcenie w spółkę. Te firmy, osoby, które są zainteresowane mogą znaleźć inny przylądek przychylny. Sprawa służby zdrowia jest jednakowo ważna dla wszystkich, a w jakiej formie oni będą chcieli to zrobić to oni przyjadą i państwu przedstawią. Każda z firm państwu po kolei przedstawi swoją koncepcję na realizacje swoich pomysłów na służbę zdrowia w powiecie mogileńskim. Jeżeli chodzi o tą Środę Wielkopolską przeszła przez różne skomplikowane procedury, pojechaliśmy z ciekawości dowiedzieć się, bo o takich rzeczach nikt nie pisze i nie mówi. Ile niedociągnięć ma ustawa z lipca, jeśli chodzi o lecznictwo. Jeżeli by było przekształcenie z formę spółki to byśmy mieli już, po co wyważać tamte drzwi, tak sondażowo. Powiat trochę większy od nas, trochę większy budżet, szpital podobny to jednak wszyscy czekamy.  My pracujemy nad tym, żeby znaleźć inwestora dla naszego szpitala, spotkać kogoś, z którym to zrobimy. Na razie to nie my sie staraliśmy się w tym sławnym audycie, to oni w audycie nas odszukali a nie my ich.  Temat służby zdrowia wróci na pewno na obradach Rady Powiatu, komisjach. Od nowego roku będziemy się spotykali regularnie z tymi, którzy chcą przyjechać i powiedzieć jak by to zrobić, żebyście wszyscy państwo wiedzieli, trzeba przekonać pracowników do tego, że to jest jedyna droga. Wczoraj na Radzie Społecznej padło pytanie do pana dyrektora Krygiera, gdzie pracownicy pytają a co by pan zrobił w tym miejscu w tej chwili, a pan dyrektor tylko powiedział, to od razu przystępować, ponieważ bez pieniędzy nic nie zrobimy. Zarządzając służba zdrowia, on wie jak to wygląda. Po drugie trzeba sobie zdać sprawę, przemyśleć czy samemu to robić, z naszych pieniędzy nie robić innych rzeczy do szpitala, żeby na prostą wyprowadzić. Czy lepiej wpuścić kogoś który posiada kapitał i chciałby go ulokować. Nie będą tego robili charytatywnie. Nie można bać się tego, że przyjdą i wszystkich zwolnią. Nie zwolnią, normy jeżeli chodzi o zatrudnienie sióstr i lekarzy wszędzie są takie same. Normy dla wszystkich obowiązują równe. Mówię to od strony ustawy i prawa, nie mówię o wykonaniu. Dlatego w najbliższych tygodniach będziemy mieli częste spotkania odnośnie służby zdrowia, ponieważ musimy to robić szybko. Nie możemy się tłumaczyć, że u nas jest tak, bo w całym kraju jest niedobrze. Nie będziemy nigdy szpitalem publicznym. Jeżeli chodzi o zlecenia muszą to robić szpitale większe, np. Bydgoszcz, Inowrocław, Poznań. Do 15 grudnia pracuje jeszcze pan dyr. Jerzy Kriger potem trzeba powołać na razie pełniącego obowiązki, albo nie wiem, jaką Zarząd podejmie decyzję coś trzeba zrobić żeby kierownictwo SPZOZ wiedziało co ma robić.  Zrobimy wszystko żeby te czasy przetrwali i mieli tą służbę w podstawowym składzie. W tych delikatnych rzeczach ludzkich trzeba mieć wyważenie i spokój. Druga sprawa na początek musi być spokój. Za chwilę zwolnią mnie z tych tajemnic i wtedy państwo na pewno będziecie wiedzieli. To, co się dzieje to idzie w dobrym kierunku. Tylko nie możemy zniechęcić potencjalnych inwestorów jakimiś dziwnymi ruchami. Wszystko jest śledzone, co u nas się dzieje i prosiłbym wziąć to pod uwagę jak dojdzie do tego, że będziemy wybierali, żeby wybrać najlepszego z nich wszystkich, którzy złożą oferty. Jeżeli chodzi o apteki to poproszę pana wicestarostę.

Wicestarosta Tadeusz Szymański: z apteką przy ul. Kasztanowej były od początku kłopoty. Podczas przygotowania uchwały o rozkładzie godzin prowadziliśmy szereg rozmów z nadzorem farmaceutycznym w Bydgoszczy i Warszawie na temat tego, czy apteka może być wyłączona z harmonogramu dyżurów. Odpowiedź padła, że nie może. Apteka, która w pełnym wymiarze prowadzi swoją działalność, nie może być wyłączona z tego harmonogramu. Przygotowanie harmonogramu i uchwały Rady Powiatu podjętej bodajże we wrześniu 2011 r. uprzedziły wcześniejsze konsultacje z wójtami i burmistrzami z terenu naszego powiatu. Apteka przy ul. Kasztanowej zwróciła się z prośbą o wyłączenie jej z dyżurów, pan burmistrz Mogilna negatywnie rozpatrzył prośbę w związku z tym uchwała z 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu naruszyła obowiązek dyżurów również na tą, że aptekę. Ta uchwała kończy się stwierdzeniem- uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Uchwała nie daje prolongaty do Zarządu do jej egzekwowania. Jest to uchwała informacyjna, która mówi kto jest zobowiązany do pełnienia dyżurów. To całe zamieszanie budzi zdziwienie. Nikt nie potępia apteki, która jednostronnie zerwała dyżury. Natomiast wszyscy mają pretensje do powiatu, że nie zapewnił w tym czasie działań. Myślę, że jakieś koleżeńskie zastępstwo było by najlepsze. Jako powiat nie możemy żadnej apteki zmusić do tego żeby przejęła dyżury. Pytanie jest proste, kto za to zapłaci? My nie mamy pieniędzy. Apteka to nie jest tylko biznes tylko odpowiedzialność za mieszkańców. Od początku apteka przy ul. Kasztanowej wyraziła prośbę o zwolnienie udziału w harmonogramie, pisała że jej się nie opłaca. Źle się stało, że w okresie od 26-30 listopada apteka wypowiedziała dyżury. Nasze działania i tak by nie przyniosły skutku. Wczoraj specjalnie pojechałem do tej apteki, gdzie wisiała na drzwiach informacja, ze apteka czynna jest w Strzelnie. W dużej części odpowiedzialność zrzuciłbym na tą aptekę, która zachowała się nieodpowiedzialnie podejmując taką decyzję o zerwaniu dyżurów. W następnych przypadkach będziemy prowadzili negocjacje, mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie.

Dyrektor SPZOZ Barbara Buzała: Nie odpowiem na dzień dzisiejszy, jaka jest wysokość kontraktu na 2013 z uwagi na to, że trwa proces kontraktowania i umowy na 2013 nie są podpisane. Odnoście poradni neurologicznej prawdą jest, że doktor Lewiński rezygnuje z pracy z przyczyn osobistych. Mamy drugiego lekarza, który będzie świadczył usługi. Jestem w trakcie rozmów z jeszcze jednym lekarzem neurologiem. Jeżeli nie wystarczy podpisanie umowy z jednym lekarzem, zabezpieczać teren będzie pani doktor Kozak. Usługi z zakresie neurologii będą świadczone, nie widzę żadnego zagrożenia. Pani doktor Kozak jest dobrym lekarzem z drugim stopniem specjalizacji, nigdy nie było na nią żadnych skarg.

Radny Przemysław Zowczak: Do przewodniczącego komisji problemowej: może się przesłyszałem. Byłeś tam, jako przewodniczący komisji problemowej, później było połączone posiedzenie komisji, później była sesja, nawet nie wiedzieliśmy o tym, że byłeś w Środzie Wielkopolskiej. O tym dowiedzieliśmy się podczas obrad Rady Miejskiej w Strzelnie. W moim przekonaniu nie byłeś tam, jako przewodniczący komisji problemowej, dlatego bo było wiele okazji żeby podzielić się z Radnymi, członkami komisji informacją, którą tam uzyskałeś. Prosiłbym pana Starostę, najprawdopodobniej państwo w Środzie Wielkopolskiej uzyskaliście oprócz ustnych informacji, wzory dokumentów, wyjaśnienia, interpretacje. Chciałbym mieć możliwość spojrzenia w to. Panie Starosto, mówił pan o tym, że musimy poszukać inwestora zewnętrznego ze względu na kapitał. Chodzi o pomysł, którego w mojej ocenie nie mamy, bo pieniądze służą realizacji. Nie chodzi o to, żeby zasypywać deficyt w SPZOZ, tylko pieniądze są potrzebne żeby realizować jakiś pomysł i brakuje tego pomysłu. Jeżeli realizujemy z takim skutkiem pomysł, że nadal to jest deficytowe. Jeśli nie może się samo finansować, to nie łudźmy się ktoś zainwestować duże pieniądze, nie będzie tego robił non profit. Pan Starosta powiedział, że to państwom nie chcecie spółki kapitałowej, o tym że nie będzie przekształcane w spółkę kapitałową na mocy uchwały, którą państwo zaproponowaliście to o tym zadecydowały nie tyle głosy opozycji, ile głosy koalicji. To pan nie potrafił przekonać do swojej propozycji kolegów. Panie Wicestarosto Szymański, rozumiem, że władze powiatu w tej sytuacji nie wykonały żadnego ruchu, który zmieniłby sytuacje z brakiem zabezpieczenia dostępności do aptek mieszkańcom. Panie Starosto, kogo pan miał na myśli mówiąc o Cyganie?

Starosta Tomasz Barczak: Jest demokracja. Może miałem za mało czasu, żeby do swojego pomysłu przekonać, a chodziło o to żeby było szybko, bo niektórzy chcieli podstaw. Może było za mało spotkań, nie spotkali się z firmami, bo one nie chciały się ujawniać. Za ważna decyzja, żeby tak to robić. Służba zdrowia to jest delikatna materia, że nie można nikomu narzucać jak ma głosować. Po tych wszystkich spotkaniach ja bym był zadowolony z tego, że byście powiedzieli dobrze głosujemy, jesteśmy przekonani do tego, że idziemy tą drogą. Nie tracę nadziei. Dany radny musi przekonać mieszkańców, do tego że robimy dobrze.

Radny Przemysław Zowczak: Chciałbym zwrócić uwagę, że nie przekonał, nie sugerowałem, że pan próbował coś narzucić. Nie przekonał pan, ponieważ nie przekazał pan swoich argumentów.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa: W sprawie apteki, jak zrozumiałam rozkład dyżurów apteki w Mogilnie, leży w gestii miasta, burmistrza. Chciałabym się dowiedzieć, co my jako Rada i burmistrz Mogilna jak możemy interweniować w tej sprawie.

Wicestarosta Tadeusz Szymański: Ustawa farmaceutyczna mówi, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały: Rada Powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów miast. To wszystko, co jest przypisane w gestii Samorządu Powiatowego. Samorząd Powiatowy, żeby podjąć uchwałę dot. rozkładu godzin, nocnych i tych świątecznych zasięga opinii burmistrzów i wójtów i to wszystko, co możemy zrobić. Żadnych konsekwencji ustawa nie przewiduje, to jest tylko pewna odpowiedzialność. Jako organ Samorządu Powiatowego nie mamy możliwości wyegzekwowania, są organy nadzoru farmaceutycznego, które w pewien sposób mogą oddziaływać na to, Radny Zowczak mówił wczoraj, że Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że jeśli apteka sie nie podporządkuje to cofną im licencję na prowadzenia apteki. Na terenie Mogilna jest 5 aptek, państwo prowadzący apteki mogą się ze sobą dogadać.

Ad.7
Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w 2012r

Pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe pod głosowanie. W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymującym informacja została przyjęta. (nieobecni Radni A.Ziółkowska, W.Pochylski)

Ad.8
Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2012.

Wiceprzewodniczący Radny Bartosz Nowacki: Zgłaszałem mały problem związany z modernizowaną drogą kierunek Mogilno-Strzelce, prosiłbym o ten fragment, który był realizowany ze środków, UE, aby sprawdzić, otrzymałem informację na komisji od pana Dyrektora, że ten fragment, który obejmuje jeszcze gwarancja. Chciałbym, żeby w protokole znalazł się ten problem.: Robią się poprzeczne uskoki i prosiłbym interweniować, ponieważ ta droga jest jeszcze na gwarancji. I żeby standard tej drogi był zachowany.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Teresa Kujawa: Nieszczęsne rondo na Świerkówcu. Mieszkańcy Świerkówca przyszli do mnie i powiedzieli, że będą blokować, jak to zostanie oddane do użytku razem z obwodnicą, ponieważ nie wiem, kto wymyślił takie rozwiązanie panie Dyrektorze. Dzieci i mieszkańcy nie mają którędy przejść, nie ma żadnego przejścia dla pieszych, nie ma chodnika. Co mamy w tej sprawie zrobić, jak pomóc mieszkańcom?

Dyrektor ZDP Piotr Ficer: Na dzień dzisiejszy trwa jeszcze proces inwestycyjny. Cała obwodnica z tymi skrzyżowaniami nie została jeszcze odebrana w związku z tym jest to plac budowy. Inwestorem jest Gmina Mogilno, w związku wszystkie inne oczekiwania możemy kierować do inwestora tej inwestycji.

Więcej pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe pod głosowanie. W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw przy 1 wstrzymującym informacja została przyjęta. (nieobecni Radni : T.Barczak, J.Dąbek, A.Ziółkowska, W.Pochylski)

Ad.9
Przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

Pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe pod głosowanie. W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta. (nieobecni Radni T.Barczak, J.Dąbek, A.Ziółkowska, W.Pochylski)

Ad.10
Przedstawienie sprawozdania Fundacji Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2012r.

Fundacja radzi sobie, ma perspektywy na dalsze inwestowanie w majątek Powiatu Mogileńskiego.
Pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe pod głosowanie. W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta. (nieobecni Radni T.Barczak, J.Dąbek, A.Ziółkowska, W.Pochylski)

Ad.11
Przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za III kwartały 2012r.

Radny Przemysław Zowczak: Czy na fundusz socjalny zostały już uregulowane, zobowiązania wobec pracowników na funduszu socjalnym? Czy nadal oczekuje?

Zastępca Dyrektora SPZOZ Barbara Buzała: nie.

Więcej pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższe pod głosowanie. W wyniku głosowania 7 głosami za, 0 przeciw przy 6 wstrzymujących informacja została przyjęta. (nieobecni Radni T.Barczak, J.Dąbek, A.Ziółkowska, W.Pochylski)


Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (Nieobecni radni: T.Barczak, A.Ziółkowska, W.Pochylski).

 

 

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (Nieobecni radni: T.Barczak, A.Ziółkowska, W.Pochylski).

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2012.
Zatrudnienie Biegłego Rewidenta: Biuro Badania Sprawozdań Finansowych REWIMAR Sp. Z o. o. Toruń
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (Nieobecni radni: T.Barczak, A.Ziółkowska, W.Pochylski).

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (Nieobecni radni: K.Mleczko, K.Szarzyński, T.Barczak, A.Ziółkowska, W.Pochylski).

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (Nieobecni radni: T.Barczak, A.Ziółkowska, W.Pochylski).

Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (Nieobecni radni: T.Barczak, A.Ziółkowska, W.Pochylski).

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktycznych Szczepień Przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w szkołach prowadzonych przez Powiat Mogileński.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (Nieobecni radni: T.Barczak, A.Ziółkowska, W.Pochylski).

Ad.19
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (Nieobecni radni: T.Barczak, A.Ziółkowska, W.Pochylski).

Ad.20
Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2013r poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 2410C Niestronno –Józefowo od km 0+006 do km 1+100 o dł.1,094 km.

Radny Przemysław Zowczak: Czy sygnujecie państwo jakąś podobną uchwałę, czy jest planowane zabezpieczenie środków na rondo w ciągu naszej drogi powiatowej Ostrowo w gminie Strzelno w przyszłym roku?

Wicestarosta Tadeusz Szymański: Tylko dokumentacja.

Radny Przemysław Zowczak: Dokumentacja jest gotowa, czyli w przyszłym roku możemy to robić, planujemy przeznaczenie pieniędzy tam, czy nie?

Dyrektor ZDP Piotr Ficer: W 2014 roku.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (Nieobecni radni: T.Barczak, A.Ziółkowska, W.Pochylski).

Ad.21
Do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny pytań i uwag nie było.

Ad.22
Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Przemysław Zowczak: Chciałbym jeszcze się odnieść w tym punkcie do sprawy dotyczącej aptek. Chciałem przytoczyć dwa wyroki naczelnych sądów administracyjnych. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 09.12.2011r.: Analiza art.94 ustęp 1 Prawa Farmaceutycznego prowadzi do wniosku, że należy rozróżnić rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w zwykłych warunkach oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. W pierwszym przypadku: Zastosowanie na kryterium potrzeb ludności, które należy uwzględnić przy ustalaniu godzin pracy aptek, tak aby było możliwe zaspokojenie oczekiwań społeczności lokalnej. To są te opinie wójtów, burmistrzów wszystkich gmin. W przypadkach wymienionych w drugiej części zdania zawartego w art.94 ustęp 1 Prawa Farmaceutycznego najistotniejszym kryterium przy ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych staje się zapewnienie dostępności świadczeń aptecznych w tych szczególnych warunkach. Przy ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej i w dni wolne od pracy nie sposób uwzględniać potrzeb ludności, gdyż nie można przewidzieć prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka. Chodzi o ustalanie takich godzin pracy aptek ogólnodostępnych, który będzie stwarzał możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z  niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje poprzedni czas pracy aptek a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia sytuacja podania leków. To czy i w jakim zakresie możliwość ta będzie wykorzystywana nie może mieć istotnego znaczenia. Fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 marca 2012 r.: Upoważniając Radę Powiatu do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych ustawodawca przypisał temu rozkładowi nie jeden a dwa podstawowe elementy: 1. Zapotrzebowanie ludności na leki w normalnych, codziennych warunkach. Drugi został określony, jako konieczność zapewnienia dostępności świadczeń również w porze nocnej, w niedziele i święta i dni wolne od pracy. W odniesieniu do tej drugiej części brak jest możliwości zbadania zapotrzebowania na usługi farmaceutyczne, ponieważ nie można przewidzieć nagłej choroby czy zagrożenia życia człowieka. Dyżury nocne aptek należy traktować, jako realizację ustawowego obowiązku zapewnienia dostępności usług farmaceutycznych wyjątkowych warunkach, nie powinno się także pomijać szczególnego uwarunkowania zawartego w art.96 ustęp 2 ustawy prawo farmaceutycznych, według którego w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia farmaceuta może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy, zastrzeżony do wydawania na receptę, w najmniejszym terapeutycznym leczniczym opakowaniu z wyłączeniem środków odurzającym lub substancji psychotropowych. W związku z tym, że brzmienie art.103 prawo farmaceutyczne, ustęp 2 pkt.3 Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki, jeżeli apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych. Ja sobie zdaję sprawę Panie Starosto, że tutaj nie było żadnych kompetencji władczych po stronie władzy powiatu tylko proszę mi powiedzieć skąd Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny mógł wiedzieć, że taka sytuacja funkcjonuje na terenie naszego powiatu, gminy Mogilno, skoro funkcjonariusze publiczni, którzy byli w posiadaniu informacji nie podzielili się taką wiedzą z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Farmaceutycznego. Wojewódzki Inspektor dopiero ode mnie otrzymał informację i to nie było tak że ja osobiście zadzwoniłem do niego. Wcześniej kontaktowałem się z właścicielem apteki, spotkałem się z przedstawicielami tej firmy. Panie Starosto, gdyby  Wojewódzki Inspektor miał wiedzę o tym to dzisiaj może byśmy mieli inna sytuację, bo Wojewódzki Inspektor ma instrumenty prawne, żeby wymusić na właścicielu apteki respektowanie harmonogramu prac. Jeżeli jesteśmy już przy naszej uchwale z 2011r. chciałem zaapelować o przystąpienie do procedury zmian tej uchwały, jeśli nie teraz to nie wiem jak się zachowa apteka przy ul. Kasztanowej, czy było to incydentalne jej działanie, czy chce tak funkcjonować. W uchwale z 2011r. w moim przekonaniu jest zasadniczy błąd. W ostatniej części tabelki jest zapis -okres pracy w porze nocnej. W związku z orzecznictwem Sądów Administracyjnych powinniśmy wskazać konkretne godziny od-do. Nie okres pracy nocnej, ktoś może potraktować to w różnych godzinach. W kwestii skrzyżowania obwodnicy Mogilna z drogą powiatową. Taki projekt był przez wszystkich zaakceptowany, obwodnicy i skomunikowania obwodnicy z naszą drogą powiatową jest realizowany. W związku z tym, że nie ma możliwości formalnych żeby zmienić projekt, należałoby i kieruję tu do władz powiatu, zastanowić się czy w ciągu drogi powiatowej Powiat nie powinien w pewnym fragmencie, po tej stronie bliższej jak i dalszej Mogilna poprowadzić pomiędzy drogą, a zabudowaniami ścieżki dla pieszych i rowerzystów i zrobić przejścia dla pieszych. Dzisiaj nie ma możliwości przebudowy tego skrzyżowania w taki sposób żeby było ono bezpieczne dla mieszkańców.

Wicestarosta Tadeusz Szymański: Ja zostanę przy swoim stanowisku, że apteka powinna powiadomić swój nadzór, że ma zamiar kilka dni nie pełnić dyżuru. Cały czas się mówi, że to ktoś inny zawinił, a nas próbuje się oskarżyć, że nie wywiązaliśmy się z pewnych obowiązków. Uchwała, żeby była zmieniona muszą zaistnieć pewne sytuacje, jakiś nowy podmiot, zlikwidowany podmiot. Moim zdaniem ta uchwała jest dobra, dlatego chociażby, że ją sprawdzał nadzór. Jeśli państwo chcieliby usłyszeć jak wygląda stosowanie orzeczeń sądów do praktyki to najbardziej uprawnionym doi tego jest pan mecenas.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki: Mam takie pytanie odnośnie spotkania 4 grudnia dotyczące Strategii, czy Zarząd Powiatu, Starosta zorganizował spotkanie dot. Strategii na terenie Powiatu Mogileńskiego i omówienia wszystkich niezbędnych rzeczy, które powinny być wpisane w tą strategię. Czy ta strategia jest opracowywana i dla powiatu mogileńskiego powinny znaleźć się priorytety w też Strategii Wojewódzkiej. Okres programowania zmienia się, nie będzie to tak jak do tej pory, że będą to zadania małe związane z lokalnymi drogami, będą to duże zadania, które będą miały szansę przebicia się w programie regionalnym. To, co się nie znajdzie w Strategii Wojewódzkiej może okazać się, że nie będziemy w stanie sięgnąć po środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie otrzymaliśmy od państwa, co udało się wypracować, jakie propozycje w związku ze Strategią Powiatu Mogileńskiego. Dla Powiatu Mogileńskiego najistotniejszą rzeczą są miejsca pracy. Duże inwestycje, które będą przygotowywane na lata kolejne, czyli 2014-2020 mają szanse znaleźć się w Regionalnym Programie. Apel do Zarządu, aby wpisać w budżet ścieżki piesze, rowerowe, projektowanie do nowej Perspektywy. Do kompetencji powiatu należy ochrona dróg przed ich degradacją. Przypomnę Państwu, że drogi które mamy już wyremontowane, nie chciałbym żebyśmy szybciej je remontowali niż jest to przewidziane w harmonogramach na kolejne lata.

Wicestarosta Tadeusz Szymański: Naczelnicy zostali zobowiązani do przygotowania propozycji, głównie to będzie przedstawienie Strategii Województwa Kujawsko- Pomorskiego. I jest szansa żeby się wpisać z niektórymi zadaniami. Brałem udział w spotkaniu Strategii Województwa Kujawsko- Pomorskiego główny nacisk położony jest na metropolie, wielkie miasta i nam będzie dosyć trudno się przebić z pewnymi propozycjami. Jeżeli chodzi o propozycję ścieżek, oczywiście na Zarządzie będzie przedstawiona.

Radny Przemysław Zowczak: Chciałem się odnieść do nierespektowania uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek publicznych. Panie Starosto wiem, że ani uchwała Rady Powiatu, ani właściwa ustawa odnosząca się do kwestii związanej z czasem funkcjonowania pracy aptek nie daje nam żadnych instrumentów, żebyśmy reagowali w tych sytuacjach. Z drugiej strony nasz system prawny jest tak skonstruowany, że jeśli funkcjonariusz publiczny widzi stan, który może powodować zagrożenia dla czyjegoś życia i ten stan jest wynikiem łamania przez kogoś obowiązujących przepisów to jest zobowiązany od razu reagować. Dziwi nie takie pańskie podejście jeśli rzecz dotyczy uchwały Rady Powiatu. Odłożenie tego po prostu do biurka, niereagowanie, dla mnie jest po prostu nie zrozumiałe.

Ad.23
Zapytań i oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad.24
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.25
Wolne głosy i sprawy różne.

Dyrektor ZDP Ficer: Chciałem się ustosunkować do wypowiedzi Radnego Zowczaka, co do projektu Obwodnicy Mogilna. Projekt nie jest akceptowany, lecz opiniowany. Jako Zarząd Dróg Powiatowych opiniowaliśmy tylko możliwość wpięcia się obwodnicy z naszymi drogami powiatowymi, przycięcie ul. Niezłomnych, wejście obwodnicy na ul. Witosa. Inwestor określa zakres przedmiotowy dla inwestycji, a projektanci, jako specjaliści podpowiadają rozwiązania. Na razie jest to plac budowy i proszę o cierpliwość, bo oddania tej drogi jeszcze nie było.

Radny Wiesław Gałązka: Chciałem skierować podziękowanie pod adresem Radnego Zowczaka za to, że jako funkcjonariusz publiczny mając wiedzę, jak to określił od społeczności, podjął inicjatywę zwrócenia uwagi na fakt mając wiedzę od mieszkańców, iż jedna z aptek przestała pełnić dyżur. Rozumiem tę troskę bardzo doskonale, bo też jestem mieszkańcem tego terenu. Ale szukanie winy na tej sali nie jest właściwe.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki: Najbliższa sesja budżetowa odbędzie się 28 grudnia. godzina zostanie ustalona, najprawdopodobniej godziny przedpołudniowe godz.10. Jeśli chodzi o komisje problemowe na temat budżetu odbyły się w piątek 7 grudnia od godz.8 do 12.

Ad.26
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz. 12:00.


Przewodniczący Rady Powiatu

 Jan Bartecki


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:54:52
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:56:20
Ostatnia zmiana:2013-02-13 10:56:34
Ilość wyświetleń:302

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij