Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXI/12 z dnia 15 listopada 2012r.

Protokół Nr XXXI/12
Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 15 listopada 2012 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 14:10 do 17:10

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zwołania sesji, oraz przedstawił następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?

Wiceprzewodniczący Bartosz Nowacki: chciałbym się zwrócić do Rady o wprowadzenie punktu przed punktem 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o rozszerzenie punktu na temat służby zdrowia oraz możliwości przekształcenia w innych formach Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Radny Gałązka: Co prawda nie chciałbym się sprzeciwić panu radnemu, bo pan radny ma prawo taki wniosek składać. Natomiast punkt 3 to jest tak ważne, on mimo takiego skromnego zapisu, że myślę, że bez dogłębnej dyskusji bez przedstawienia właśnie informacji ze strony pana Starosty, a przede wszystkim ze strony dyrekcji, ponieważ już pewną restrukturyzację mamy poza sobą to też by trzeba było popatrzeć, co udało się i co dało po prostu zostało wdrożone, bądź te elementy, które nie zostały jeszcze wdrożone to wszystko tu dzisiaj będzie, to będą argumenty, co mamy dalej z tym robić. Taki jest zamiar i zamysł Zarządu. Proszę nie przesądzać, że 3 pkt. to już jest wyrok, nikt nigdy, nawet w najbardziej wąskim gronie o tym tak nie mówi. Proszę po prostu w to wierzyć. Tak musi być. Są też dzisiaj z nami przedstawiciele Związków Zawodowych, czyli Załogi Służby Zdrowia, jeśli mogę tak ogólnie powiedzieć. To też jest ciekawe stanowisko, myślę, że państwo obserwują swój zakład, pewnie najlepiej wiedzą gdzie jakieś ewentualne rezerwy są, co by należało poprawić z doświadczenia, jak również radni, którzy mają swoje spostrzeżenia dot. prostych rzeczy w służbie zdrowia, które są do poprawienia, a które nie kosztują. Myślę, że ten dzisiejszy dzień powinien taką dyskusję wywiązać i myślę, że nie trzeba bardziej poszerzać. Pan Przewodniczący jak zwykle nigdy nie zamyka, nie ogranicza dyskusji w związku z tym uważam, że taka forma powinna być tutaj właściwa, bez dodatkowych punktów.

Radny Wojciech Baran: popieram wniosek pana Nowackiego, może ewentualnie przekształcenie, w jakiej formie gdzie, nie mieliśmy informacji, jakie to rodzi skutki, czy pracownicy będą zwalniani.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki: w punkcie 3 będziemy dyskutowali nad wszystkim. Nie mniej, jeśli chodzi o zmianę porządku obrad, tu się musi zarząd do tego ustosunkować. Prosiłbym o głos pana Starostę, czy ewentualnie w pkt. 3 zanim rozpoczniemy dyskusję pan Starosta udzieli informacji?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: dyskusję przewiduję w tym punkcie.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki: Czy to wnioskodawcę zadowala, czy w dalszym ciągu wnioskuje o pkt. 3 i informacje.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki: Zarząd ma takie prawo, odmówić ale myślę, że mam konkretna formę przekształcenia, a my jako radni chcielibyśmy się dowiedzieć, nie wszyscy zajmujemy się służbą zdrowia, chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakich formach można ewentualnie sprywatyzować służbę zdrowia na terenie powiatu mogileńskiego, jak wygląda optymalna droga dla działalności służby zdrowia.  Jest to bardzo trudny temat. Zdajemy sobie sprawę, że decyzję z tymi przekształceniami wcale nie są łatwe, ale też musimy mieć świadomość, że rada reprezentująca mieszkańców, którzy są żywo zainteresowani służbą zdrowia w powiecie mogileńskim. Dla mnie dyskusją nad jedną z form nie jest rozwiązaniem. Dlatego złożyłem, ten wniosek, bo spotkania, które się odbywały z Zarządem, miałem okazję w nich uczestniczyć. Poprosiłem Zarząd, żeby sprawdził jak w innych szpitalach wyglądało przekształćcie i do jakich wniosków dochodzą poszczególne jednostki. Dobrze by było gdybyśmy uczestniczyli w takich prezentacjach, mielibyśmy pełny obraz i w tym momencie uchwała i stąd pytanie do mecenasa: Czy ta uchwała, która mamy jest to uchwała naprawdę intencyjna i co ta uchwała niesie za sobą. Na dzień dzisiejszy w zapisie jest Rada powinna zapewnić się z tym, co zamierza zrobić i ewentualnie w wyrażenie woli głosowaniu, czy to wyrażenie woli jest zielonym światłem dla samorządu. Nie wiem jak dalej droga legislacyjna sie będzie toczyła i niosę obawy, głosując nad ta uchwałą tak wyrażenie woli dajemy bezgranicznie możliwość Zarządowi przekształceń. Po to chciałbym, żeby ten 3 pkt. dodać do sesji, żebyśmy mieli jeszcze jako radni i zaproszeni goście pełną informację, co tak naprawdę, w jakim kierunku idziemy.

Adwokat Wojciech Mańkowski: ta uchwała, którą przewiduje porządek obrad nadzwyczajnej sesji jest nie tylko uchwałą intencyjną, czyli jest to sondaż dla Zarządu, czy może podjąć jakiekolwiek rozmowy nad przekształceniem dotychczasowej formy SPZOZ. Jak wskazuje treść tej uchwały projektuje się przekształcenie tejże formy SPZOZ w spółkę kapitałową, na podstawie ustawy o działalności leczniczych. Natomiast w przepisach ustawy samorządowej, konkretnie w art.12 lit. g jest mowa, że tworzenie spółek  z o.o., kapitałowych, nabywanie udziałów w takich spółkach wszystko to się wiąże potem ze strukturą kapitału zakładowego takiej spółki zależy od zgody Rady. Inaczej mówiąc, jeżeli Państwo wyrazicie wolę, aby coś czynić w ciągu przekształcenia to jest to wasze dżentelmeńskie zobowiązanie, że w przypadku, kiedy Zarząd podejmie kroki, aby przekształcić tą dotychczasową formę w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością to wy wtedy będziecie podejmować uchwałę o powstaniu tej spółki, bo przekształcenie prowadzi do powstania spółki kapitałowej, spółki prawa handlowego, co wymaga zgodnie z ustawą samorządową, aby Rada wyraziła na to zgodę, będziecie głosowali, podejmowali merytoryczną uchwałę o utworzeniu spółki poprzez przekształcenie SPZOZ z takim kapitałem zakładowym, taką strukturą tego kapitału zakładowego, z możliwości zbywania tych udziałów, itd. Czyli to jest dopiero krok wstępny sondażowy organu wykonawczego, aby podjąć kroki, mieć legitymacje z państwa strony, żeby prowadzić rozmowy na temat wskazany w tej uchwale, mianowicie w celu przekształcenia spółki w kapitałową. To jest jedyna forma przekształcenia SPZOZ, nie ma innej formy na podstawie ustawy o działalności leczniczej.
Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki: a nie może pozostać jako SPZOZ, ma innych możliwości?

Adwokat Wojciech Mańkowski: a może pozostać, jako SPZOZ.
 
Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki: dlatego, chce żebyśmy wyjaśnili wszystkie kwestie.

Adwokat Wojciech Mańkowski: Kierunek dyskusji określa, treść uchwały. Treść uchwały mówi, wyraża wolę przekształcenia w spółkę zo.o. i nadajecie kierunek tej dyskusji. Więc alternatywa nie wchodzi w grę tak mi się wydaje, możemy wówczas rozmawiać o wszystkim i o niczym. To jest jedyna droga, przekształcenia w spółkę z o.o., którą stanowią przepisy art.68 i następnych ustawa o działalności leczniczej. Nie można jej przekształcić w jednostkę budżetową, można ją zlikwidować, nie można utworzyć nowego SPZOZ –u. Taka jest wola ustawodawcy w tej ustawie. Treść uchwały nadaje kierunek dyskusji.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki: Informacja może zawierać również elementy nie przekształcania i informacja i o to cały czas nam chodzi, żebyśmy mieli pełną wiedzę dot.  czego Zarząd, bo tutaj jest sądowanie może sie odbyć wyłącznie wtedy, kiedy rada ma pełną informację i nie mówię o informacji zdawkowej ale o kierunkach  przekształceń. My takiej wiedzy na dzień dzisiejszy nie mamy. To jak można podejmować uchwałę wyrażania woli, jeżeli nie wiemy, nad czym będziemy procedowali dokładnie.

Adwokat Wojciech Mańkowski: To jest wasza wola. Głosujecie nad każdą uchwałą, zanim wyrazicie swoje stanowisko w akcie głosowania. Ja myślę, że przed każdym podjęciem uchwały jest dyskusja. Sami uznajecie to za ważną kwestię i nie wyobrażam sobie abyście nie mieli pytań przed podjęciem uchwały, co determinuje zarząd powiatu do podjęcia takiego działania. Tu się rozjaśnia wątpliwość pana przewodniczącego, czy podczas dyskusji możemy uzyskać jakieś informacje na temat SPZOZ. Organ wykonawczy, czyli projektodawca tej uchwały, ja sądzę że sprosta waszym oczekiwaniom i odpowie na pytania, które potem pozwolą wyrazić swoje stanowisko.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Sesja jest otwarta. Tylko porządek nie jest przyjęty, jest wniosek żeby poszerzyć o tę informację.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak : Ja chciałbym tylko przypomnieć, że radny każdy otrzymał ustawę odpowiedzialności leczniczej, tak żeby wiedział o co chodzi. Jas państwu powiem jeszcze jedną rzecz, odnośnie przekształcenia z ustawy wynika wyraźnie, że można przekształcić jeżeli chodzi o przekształcenie SPZOZ tylko w jedną formię, przecież nikt z Zarządu nie powiedział że będziemy to przekształcać. Nikt nie powiedział, że nie zostawiamy SPZOZ. Drugi raz go restrukturyzujemy, żeby poprawić, nam chodzi o zbilansowanie SPZOZ, a  w jakiej formie? min. jest to jedna z form, czyli stworzenie spółki kapitałowej. Z tym, że według ostatnich doniesień za 2011 i 2012 r. jak każdy śledzi, Radni powiatowi na pewno śledzą co się dzieje w służbie zdrowia to już trzeba się głęboko zastanowić, czy przekształcać spółkę z o.o. , czy w ogóle spółkę kapitałową, ponieważ te spółki generują również niestety długi. Jeżeli ktoś się pojawia i chce rozmawiać to myślę, że trzeba z nim rozmawiać. Druga sprawa, chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli byśmy przekształcili to w 100% spółkę powiatu mogileńskiego, bo to jest pierwszy krok, że ona będzie 100% powiatu mogileńskiego. Tu się ogólne by nic nie zmieniło, jeśli chodzi o właściciela i wpływ na to co będzie się działo w SPZOZ już w formie spółki kapitałowej. A, że później można sprzedać udziały to wtedy można sprzedać udziały, ale o tym również decyduje nie zarząd, tylko rada powiatu. Również w myśl ustawy chciałbym przypomnieć, że zarząd może sam to zrobić, przekształcić w spółkę kapitałową, ale myślę, że należy zacząć dyskutować, przedstawić wszystkie racje swoje. Myślę, że rozmowy, które toczą się już parę tygodni, a właściwie dłużej to wracając do tego, szukamy wyjścia z sytuacji jak zbilansować SPZOZ. Ja za chwilę państwu opowiem co zostało zrobione, pani dyrektor powie jakie to były efekty ekonomiczne i mimo wszystko wykazujemy wynik ujemny finansowy i w tak trwać nie można, ponieważ wtedy również wchodzą w to grę finanse powiatu mogileńskiego i tutaj trzeba zastanowić się co robimy dalej i myślę, że w tym punkcie na to wszystko postaramy odpowiedzieć. A jeszcze nie raz będziemy się spotykali na komisjach i na sesji, żeby to dogłębnie wyjaśnić potem jak już przedstawimy koncepcję nasze, te wszystkie koncepcję jakie mamy w tej chwili, nad którymi pracujemy jako zarząd tutaj spotkamy się również i powiecie państwo, ta koncepcja najlepsza i potem można się spotkać z tymi, którzy nad tymi koncepcjami stoją, bo wtedy już będzie można te rzeczy ujawniać, które się w tej chwili nie ujawnia. Ja bym bardzo prosił, żeby w ten sposób popatrzeć na dzisiejszą sesję i tylko i wyłącznie. Bo państwo myślicie, że to od razu jest przekształcenie  w spółkę kapitałową i nikt nie ma nic do powiedzenia. Ustawa wyraźnie mówi i tylko z tą ustawą możemy przekształcać SPZOZ lub go zlikwidować oczywiście, bo takie drugie wyjście jest również, co w ogóle nie wchodzi w grę. Po drugie bardzo się dziwię, że jak ktoś mówi, że ktoś mówi, a ograniczać będziemy działalność. Nie, my zrobimy to po to, żeby zwiększać działalność, czyli dostęp ludności do różnych specjalności, żeby to powiększyć, a nie zmniejszyć i po to tu się spotykamy i to robimy. Akurat rada powiatu i my będziemy a to odpowiedzialni i tu musimy w ten sposób popatrzeć, i tu o to chodzi. Dzisiaj się wszyscy wypowiemy i ja przekonam państwa do moich racji i państwo do swoich i wspólnie podejmiemy pewne decyzję, będziemy mogli w ten sposób coś zdziałać, a nie przedłużać w nieskończoność. W ten sposób chciałbym żebyście państwo na to spojrzeli i dajcie się rzeczywiście wypowiedzieć, którzy chcą coś na ten temat powiedzieć.

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 9 głosami za, 5 przeciw i przy 3 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.


Ad.3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: prosi o informacje na temat: spotkań do których doszło, gdzie państwo jako zarząd byliście, gdzie sprawdzaliście, gdzie informacje były zaciągane jeśli chodzi o formy działalności służby zdrowia w Mogilnie.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Jak państwo wiecie trudna rola jest w ogóle służby zdrowia w Polsce, m.in. najgorzej wygląda, jeśli chodzi o powiatową służbę zdrowia. Coraz więcej szpitali, a właściwie SPZOZ i spółek prawa handlowego, niestety nie bilansuje się zależne to jest od zarządzania jak również od organu prowadzącego, ale również od polityki państwa finansowania z NFZ. Tak samo w powiecie mogileńskim jeszcze kilka lat temu wiemy, że ZOZ wykazywał zyski, teraz jeśli chodzi o wynik finansowy SPZOZ w Mogilnie jest to wynik ujemny i chciałbym przypomnieć o restrukturyzacji, którą przeprowadziliśmy. To jest już druga restrukturyzacja, pierwsza w tej chwili druga odnośnie ograniczenia zatrudnienia jak i zaprzestania niektórych działalności leczniczych, chodzi tutaj o ośrodek zdrowia Józefowo, również sprawy ekonomiczne - zmiana sposobu ogrzewania, przeniesienia przychodni to wszystko ma na celu, ażeby ograniczyć koszty w SPZOZ. Jeżeli chodzi o restrukturyzację, którą przeprowadziliśmy na wiosnę zakładaliśmy, że to będzie 1.200tys.zł na tym powinniśmy zyskać, czyli powinien SPZOZ wyjść na plus minus 200 tys.zł, natomiast koszty stałe, które w tej chwili wzrosły jak i również koszty leków, energii, obsługi . Niestety te koszty, restrukturyzacja nie przyniosła pożądanego efektu, to jeszcze wynik finansowy na koniec września tj. 1mln 309 tys. zł na minusie. W związku z powyższym Zarząd patrząc, że dosyć gwałtownie sytuacja finansowa się pogorszyła SPZOZ oraz zaczął myśleć o tym, co by zrobić żeby SPZOZ przekształcić lub po prostu zmienić formę zarządzania SPZOZ. Jak państwo wiecie, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, inne rzeczy, które zostały zrobione pani dyrektor powie w imieniu pana dyrektora, natomiast to również nie przyniosło oczekiwanych efektów. O tym, co śledzimy w innych powiatach, jeżeli chodzi o przekształcone już SPZOZy w spółki z o. o. różnie to wygląda, ponieważ jest to od 49% udziałów do 13% udziałów w tych spółkach, mówimy o woj. Kuj.-Pom. Tyle udziałów, czyli 13 lub 49 w przypadku mają powiaty w tych spółkach również w tej chwili one wykazują wynik raczej dodatni, ale zaczynają mieć również kłopoty żeby utrzymać się na rynku usług zdrowotnych. Dlatego Zarząd w tej chwili prowadzi wielostronne rozmowy z zainteresowanymi, aby pomóc nam w reorganizacji, jak również przekształceniu zupełnym SPZOZ- u. Jeżeli chodzi o, po ostatnich odwiedzinach również w Środzie Wielkopolskiej, gdzie byliśmy, ponieważ już są prawie gotowi do przekształcenia w spółkę kapitałową to jednak również czekają na to co się wydarzy, ponieważ chciałbym Państwu powiedzieć, że ta forma i ma swoje plusy i minusy. W tej chwili widzimy, że to jest więcej minusów niż plusów, w związku z tym również opracowujemy koncepcję ażeby nie przekształcać, ponieważ ustawa daje nam taką możliwość że zostajemy przy SPZOZ i pracujemy jako SPZOZ. I tu trzeba powiedzieć otwarcie, że większość jest za tym, ażeby utrzymać SPZOZ jest to trochę bezpieczniejsza forma, jeżeli chodzi o działalność leczniczą niż spółka kapitałowa i żeby tu również znaleźć lub operatora lub inne formy, żeby działać jak SPZOZ ciągle. Druga sprawa wszystko oparte jest na kontrakcie z NFZ jak państwo wiecie ci którzy patrzą na wynik finansowy mówią, że w tej sytuacji jest bardzo dobry wynik finansowy, jeżeli SPZOZ, czyli to co robiliśmy przez te m-ce dało tą pozytywna rzecz, że podług innych SPZOZów nie stoimy źle finansowo. My się z tego nie cieszymy, ponieważ dla niektórych jest to mała suma, ale jeśli chodzi o każdy ujemny wynik finansowy to dla zarządu jest to wielkim problemem, który trzeba się tym zająć. Natomiast ważne jest to, że SPZOZ ma dość duży kontrakt, czyli 23 mln zł z POZTami , jak również ma to że posiada do tej pory POZ? Jest to również taki walor nasz dodatni, że patrząc na tą strukturę możemy patrzeć w tym kierunku, żeby rzeczywiście zostawić jako SPZOZ i próbować również przetrwać jako SPZOZ i nad tym się skupiamy. Natomiast teraz powiem dlaczego wywołaliśmy tę uchwałę, ponieważ pojawiła się firma, która proponuje, że wchodzi na rynek, ma duże pieniądze i po tym audycie, który się ukazał u nas zainteresowała się SPZOZem Mogilno, z tym że postawiła pewne warunki, a mianowicie takie, że mienie zostaje oczywiście jako mienie powiatu, ale chciała by mieć większość udziałów w tej spółce, którą by się nowo utworzyło. I dlatego ta forma i dlatego ta uchwała została wywołana przez Zarząd, czy z nimi rozmawiać, czy w ogóle nie. Powiedzieć panowie gdzie indziej, bo my zostajemy jako SPZOZ. I to taka sentencja jest wywołania tej uchwały. I zapewniam państwa, że ta uchwała jest intencyjną. Trzeba decydować jako Rada Powiatu o tym co działo by się dalej ze spółką, która by pozostała 100% spółka z kapitałem powiatu mogileńskiego. Po sąsiedzku Żnin działa, jako 100% spółka powiatu żnińskiego, mówią że wynik finansowy jest dodatni i trzeba im gratulować. Pewne formy, które się przejmuje z tego zarządzania, może innej możliwości. Jeżeli chodzi o spółkę innej niż SPZOZ daje również pewne pozytywne efekty. Teraz chciałbym żeby to powiedzieć merytorycznie, ponieważ każdy wie, że zarząd chciałby takie podpowiedzi a później takie przegłosowania i może tyle na razie. Na pytania oczywiście odpowiem, bo tutaj pan radny Nowacki pytał o dostępność zwolnienia, przekształcenia. My już najgorsze rzeczy zrobiliśmy, bo to najwięcej mogą powiedzieć pracownicy SPZOZ bo oni zostali zwolnieni to oni ponieśli największy ciężar jako pracownicy SPZOZ, ażeby ta firma przetrwała. Przypominam, że jest to jedna z największych, największa właściwie na rynku pracy. Myślę, że jest o czym dyskutować. Zapewniam państwa, ze jeżeli chodzi o wyposażenie i profil naszego szpitala to jest on naprawdę do naszych powiatowych warunków dobrze przystosowane. Jeżeli chodzi o dostępność do służby zdrowia zwykłego obywatela to będzie to miał zapewnione. Patrząc na to mamy 2,5 mln nadwykonań gdzie leczymy pacjentów i NFZ nie płaci. Jak patrząc mając wymagalnych 2,5 mln zobowiązań byśmy mieli 2,5 mln nadwykonań zapłacone to jesteśmy na zero. Wobec tego punktu trzeba też patrzeć, ale po ostatnim konwencie powiatu, który się odbył z Ministrem Nojmanem, wiceministrem zdrowia jak i również szefem NFZ z Bydgoszczy, nadwykonania zostaną tylko zapłacone ratujące tylko życie i noworodki, pozostałe mamy sobie wybić, że NFZ mam tego nie zapłaci. Wiemy już, że tych pieniędzy nie dostaniemy. Druga rzecz, chciałbym państwu powiedzieć, że PFRON, który był nam winny pieniądze teraz nam udowodniono, że już raz działaliśmy z tej dotacji publicznej, drugi raz tych pieniędzy nam nikt nie zwróci. To jest też pokaźna kwota, jakby to wszystko pozbierać to co było niezależne od dyrekcji SPZOZ to SPZOZ by tak źle nie wyglądał, jak w tej chwili. Rzeczy niezależne od dyrekcji i od zarządu powiatu, stało się to co się stało. I teraz najważniejsza rola organu założycielskiego jest taka, żeby dostosować do odpowiednich warunków, czyli warunków finansowych głównie teraz działalność SPZOZ i w tym kierunku musimy myśleć i działać z panią dyrektor.

Barbara Buzała  Zastępca Dyrektora SPZOZ w Mogilnie: W skrócie powiem co udało nam się zrealizować z zamierzonych restrukturacyjnych działań, z tych wymiernych które wpłynęły na nasz wynik finansowy. Zlikwidowaliśmy Ośrodek Zdrowia w Józefowie, pacjenci którzy byli tam zdeklarowani zostali zdeklarowani jeżeli wyrazili taką chęć do pozostałych ośrodków. Jak wiemy ośrodek w Józefowie, tam było niespełna 400 osób zdeklarowanych były to koszty znaczne, które jeszcze początkiem tego roku były z uwagi na to, że ośrodek udało nam się oddać do dyspozycji Starostwa dopiero w połowie roku były kwestie związane z przekazaniem tego. Na dzień dzisiejszy wynik Józefowa już praktycznie jest zerowy, z uwagi na to że koszty które były związane z funkcjonowaniem jeszcze ośrodka zostały pokryte przez czynsze. Przeniesiono z przychodni również Rejonowej nr 2 całą działalność leczniczą. Z końcem roku 2011 został przeniesiony gabinet lekarza POZu, natomiast z końcem września została przeniesiona rehabilitacja, skutkuje to tym, ze nie płacimy w tej chwili czynszu dzierżawczego dla Spółdzielni Inwalidów, natomiast cała działalność lecznicza znajduje się w tej chwili w budynkach, które są w dyspozycji SPZOZ. Z działań które były założone zmniejszony został oddział wewnętrzny łóżkowo i przeniesione te wszystkie łóżka i całe funkcjonowanie szpitala na jeden poziom tj. na pierwsze piętro szpitala. Zmniejszono zostały zarówno łóżka ZOLu, jak państwo wiecie ZOL wykonywał  nie w 100% swój kontrakt, stąd dostosowaliśmy do potrzeb. W tej chwili jest on zmniejszony, zmniejszony oddział wewnętrzny przeniesiony na jedno piętro budynku. W związku ze zmniejszeniem ilości łóżek w oddziałach szpitalnych mogileńskich zwolnionych zostało 10 pielęgniarek, natomiast oddział wewnętrzny został połączony z izbą przyjęć Szpitala Mogileńskiego. Izba przyjęć świadczyła nam w tej chwili usługi tylko i wyłącznie dla oddziału wewnętrznego, pozwoliło to nam na sprawniejsze wykorzystanie personelu pielęgniarskiego, zabezpiecza to jeden oddział. Następnie z rzeczy dużych, które w tym momencie zrobiliśmy i będą przynosiły efekty finansowe jest przeniesienie przychodni w Strzelnie. Zwalniamy za kilka dni, przekazujemy do dyspozycji Starostwa budynek na ul. Św. Ducha. Budynek ten po wszystkich zmianach, które były dokonane był wykorzystany przez nas w 30%, pozostałe pomieszczenia stały wolne, nie można było w żaden sposób tego wykorzystać, natomiast koszty związane z utrzymaniem budynku były bardzo wysokie. Głównie są to koszty z ogrzewaniem budynku, będzie to w tym momencie skutkowało jakimiś finansowymi skutkami w przyszłości. Jeśli chodzi o kontrakt, kontrakty na przestrzeni lat 2009-2013 bo są już wstępne propozycje utrzymują się na poziomie zbliżonym. O ile kontrakt w 2009 będę mówiła tu bez POZ, z uwagi że POZ jest zależne od ilości pacjentów, więc trudno tu jest powiedzieć ile tych pacjentów jest zdeklarowanych. W roku 2009 wynosił 16 mln 575tys., 2010- 16mln 516tys., 2011-16 mln 400tys., 2012-16 mln 700tys. Propozycja na rok 2013 na dzień dzisiejszy wynosi 16 mln 500 tys. Jak widać kontrakty są zbliżone, stąd jeżeli patrzymy na wynik finansowy, który na dzień dzisiejszy udało się nam osiągnąć nasze działania restrukturyzacyjne spowodowały, że głownie ruchy wiązane z przeniesieniem, zwalnianie i pensje stanowią bardzo duży wskaźnik. Na dzień dzisiejszy różnica pomiędzy wynagrodzeniami za 9 m-cy roku 2011, 9 m-cy roku 2012 tj. prawie 800 tys. Skąd taki wynik? Wzrosły znacznie koszty niezależne od nas są to koszty materiałów, energii elektrycznej. Jest wzrost w stosunku do roku 2011 o prawie 300 tys.. Usługi obce mamy tutaj na myśli wszelkie badania, które kupujemy na wewnątrz jest to kolejne 100 tys.zł. Stąd wynik pomimo tego, że zakładaliśmy inny, zakładaliśmy plus. Niestety niezależne od nas koszty, bo koszty wzrostu energii, leków, ubezpieczenia są to koszty od nas niezależne skutkują takim wynikiem finansowy. Na dzień dzisiejszy narastanie długu naszego jest coraz mniejsze. Nie ma tendencji wzrostowej, jest tendencja malejąca.

Radny Krzysztof Szarzyński: Ile wynosi wskaźnik zadłużenia stosunku do przychodu działalności operacyjnej na dzień dzisiejszy?

Barbara Buzała  Zastępca Dyrektora SPZOZ w Mogilnie: Nie podam. Za momencik, musiałabym to przeliczyć.

Radny Krzysztof Szarzyński: Stwierdziła pani, że koszty na płacach tj. 800 tys. Niech mi pani powie ile w tej kwocie, ile zaoszczędzono na obsłudze administracyjnej.

Barbara Buzała  Zastępca Dyrektora SPZOZ w Mogilnie: Zaraz powiem, ile osób zostało zwolnionych tylko trudno jest w tym momencie mówić o osobach z uwagi na to, że mówimy o zatrudnionych. Gro zatrudnionych osób jest to personel medyczny, natomiast administracyjna stanowi minimalny procent zatrudnienia. Zwalnianych było: 15 pielęgniarek i 10 osób innego personelu w tym telefonistka, kierowca i 1 osoba z administracji.

Radny Krzysztof Szarzyński: Ile to wynosi procent w stosunku do całości kosztów?

Barbara Buzała  Zastępca Dyrektora SPZOZ w Mogilnie: Nie mam tego w tej chwili tutaj przy sobie, nie jestem przygotowana na odp. Natomiast na pewno posiadam te dane, bo przeliczałam jaki był wskaźnik procentowy wśród osób zwolnionych z każdej grupy zawodowej tzn. mówię tu o grupach zawodowych, biorąc tutaj pod uwagę pielęgniarki i położne oraz administrację. Natomiast nie mam tych danych w tym momencie.

Radny Przemysław Zowczak: Pierwotnie zamierzałem zacząć od innych pytań, ale w związku z tym, że padły inne stwierdzenia z ust moich przedmówców. Chciałem uzyskać informację dotyczącą czym ma być, czym w istocie jest ta uchwała która mamy dzisiaj podjąć. Tytuł tej uchwały mówi o wyrażeniu woli przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Padła deklaracja z ust pana Starosty, iż jest to jedynie uchwała intencyjna. Na stronie Ministerstwa Zdrowia jest dokument, który się nazywa schemat przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę kapitałową. Tutaj są wymienione pewne poszczególne etapy działań zmierzających do przekształcenia ZOZu w spółkę kapitałową. W pkt. Nr.1 jest zapisane cytuję: Uchwała organu stanowiącego, czyli Rady w naszym przypadku Rady Powiatu organu stanowiącego jednostki Samorządu Terytorialnego, albo uczelni medycznej, albo rozporządzenie właściwego ministra o przekształceniu SPZOZ w spółkę kapitałową. I dopiero po podjęciu tej uchwały organ wykonawczy, czyli Zarząd Powiatu rzeczywiście staje się organem dokonującym przekształcenia. W moim przekonaniu ta uchwała może być potraktowana jako uchwała umożliwiająca przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową już bez kolejnego wyrażania swojej woli w formie uchwały przez organ  naszego powiatu, Jakim jest Rada. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że nasza uchwała nie zobowiązuje Zarządu, nie narzuca nic Zarządowi. Natomiast w moim przekonaniu umożliwia, ale to nie jest tak że my później podejmiemy decyzję jeżeli ta uchwała dzisiaj będzie podjęta to odnoszę wrażenie, że w tym momencie ten czek In blanco został podpisany i później Zarząd powiatu nie pytając o zgodę rady powiatu może podjąć działania zmierzające do przekształcenia. Jestem przekonany, że ten dokument o którym mówiłem, który przekształcenie opisuje w 7 krokach jest dokumentem dla mnie wiarygodnym. Padła tutaj też myląca informacja, że organ wykonawczy sam może dokonać przekształcenia, ale w wymiarze niedokonywania samego przekształcenia, podjęcia decyzji o przekształceniu bez wcześniejszego wyrażania swojej woli przez rade powiatu i to wyrażonego w formie uchwały. Panie Starosto ja jestem głęboko przekonany, że to co usłyszeliśmy dzisiaj od pana i pani dyrektor to te informacje i to nawet poszerzone powinny się znaleźć w materiałach sesyjnych. Formalnie materiały sesyjne otrzymaliśmy tylko, ze w tych materiałach były informacje o zwołaniu sesji, miejscu, terminie, proponowanym porządku obrad i do tego projekt uchwały. Żadnych innych materiałów ponad to. Teraz państwo przekazujecie te informacje, które gdybyśmy mieli wcześniej mielibyśmy możliwość przemyślenia pewnych rzeczy. Tym bardziej chciałem zauważyć ,że w uzasadnieniu do tej uchwały, która ma być podjęta jest wyraźnie napisane, że Rada Powiatu w Mogilnie biorąc pod uwagę wynik sprawozdania finansowego SPZOZ za 2011 to mamy i wnioski z bieżącego monitoringu sytuacji finansowej jednostki tutaj bym już dyskutował czy jesteśmy w posiadaniu, o zapoznaniu się z dotychczasowymi działaniami Zarządu Powiatu w Mogilnie w zakresie analizy możliwości poprawy funkcjonowania opieki zdrowotnej i kondycji finansowej SPZOZ. Ta wypowiedź, którą usłyszeliśmy uważam, że jest wypowiedzią, która zaledwie dotyka tego o czym jest tutaj napisane w uzasadnieniu do uchwały. Trudno bronić tezy, iż ta analiza była dokonana przez Zarząd Powiatu była analizą dogłębną. Mam kilka pytań. Interesuje mnie czy została w ciągu kilku ostatnich lat dokonana jakakolwiek zmiana wierzyciela SPZOZ. Ona zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie może się odbyć bez zgody organu założycielskiego. Rozumiem, że SPZOZ musi mieć jakieś kredyty, nie pytam o ich wysokość. Interesuje mnie to, czy jeśli są jakieś zobowiązania zaciągnięte przez SPZOZ w jakich bankach są zaciągnięte. Szkoda, że komisja merytoryczna, która ma się zajmować m.in. problemami związanymi ze służbą zdrowia nie zajęła się w sposób szczególny ta dzisiejszą uchwałą. SPZOZ możemy przekształcić w spółkę prawa handlowego w dwóch sytuacjach. Gdy mamy dobry pomysł funkcjonowania naszej opieki zdrowotnej i po drobiazgowej analizie, o tym była mowa w projekcie uchwały. Okazuje się, że najwłaściwszą formą organizacyjną dla realizacji tego pomysłu na zapewnienie dobrej opieki medycznej naszym mieszkańcom jest jakaś forma spółki kapitałowej, czyli tutaj wchodzą w grę dwie spółki: z o. o. albo akcyjna. Ja już o tym, mówiłem żadnych materiałów, które świadczyły o tym nie otrzymaliśmy. Dla mnie jest oczywiste, że funkcjonowanie naszej służby zdrowia po przekształceniu, funkcjonowanie w formie z o. o. której jednym właścicielem jest nasz powiat. W sytuacji ujemnego wyniku finansowego tejże spółki jest w moim przekonaniu bardziej zagrożone likwidacji spółki, albo jej sprzedaży niż obecna forma, w której funkcjonuje nasza służba zdrowia. Zarząd powiatu zaproponował przekształcenie, czy wyrażenie zgody przez Rade Powiatu na tego typu działania i chciałbym usłyszeć ze strony pana starosty, ze strony zarządu argumenty, które by jednoznacznie wykazały, że opłaci się nam przekształcić SPZOZ w spółkę kapitałową. Państwo musicie nas przekonać, że to się opłaci, bo mamy pomysł, wiemy jak to zrealizować i korzystniejszą ze względu na nasz dobrze pojęty interes korzystniejszą formą jest forma spółki kapitałowej. Ja mówię o tym wariancie, kiedy rzeczywiście wiemy, co chcemy zrobić, ale jest i drugi wariant wtedy kiedy nie wiemy co chcemy zrobić, wtedy kiedy nie mamy żadnego dobrego pomysłu, że w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej dalsze funkcjonowanie SPZOZ w tejże formie może być dużym obciążeniem dla budżetu powiatu. I wtedy rzeczywiście też się przekształca, ale przekształca się dlatego bo to przekształcenie jest pierwszym krokiem do sprzedaży udziałów w tej spółce. Zastanawiam się czy po tych wypowiedziach moich przedmówców nie zachodzi tutaj ta druga sytuacja. Jeśli zakładamy możliwość sprzedaży udziałów w tej spółce jak mówił pan Starosta, nie ukrywał. Powiem tak, ktoś kto kupi te udziały musi mieć po pierwsze duże swoje pieniądze i po drugie musi mieć pomysł co zrobić, żeby zarobić. Mamy problem z normalnym funkcjonowaniem, ale przy założeniu non profit. Natomiast jeśli to ma być spółka, jeśli ktoś ma kupić udziały w tej spółce to nie po to żeby ona funkcjonowała non profit tylko żeby funkcjonowała for profit. Jeżeli ktoś chce mieć zysk, ma duże pieniądze, ma pomysł to ja nie wierzę, że pozwoli na to, żeby o tych jego pieniądzach decydowali ludzie, którzy  z różnych przyczyn, nie potrafili w taki sposób funkcjonować podmiotem, żeby on funkcjonował w systemie non profit. Czyli jeśli ktoś zainwestuje pieniądze, będzie miał pomysł to on chce sam decydować, bo to on ponosi ryzyko finansowe, a gdyby nie chciał ponosić tego ryzyka to wystarczy, że kupi obligacje skarbu państwa. Jeżeli nie decyduje się na obligacje, tylko chce w coś zainwestować, to chce mieć pieniądze. Zdaję sobie z tego sprawę, że rynek usług medycznych jest rynkiem bardzo trudnym. Możliwości pozyskania, zrobienia pieniędzy jest stosunkowo bardzo niewiele i obawiam się, że w sytuacji takiej gdybyśmy sprzedali kontrolny pakiet w tej naszej spółce, to musi to odbić się wcześniej, czy później świadczeniobiorców i musi to się odbić wcześniej i później pracowników spółki. Ja nie widzę innej możliwości. Ja rozumiem pana Starostę, że dzisiaj mówi przy okazji podejmowania przez rade powiatu uchwały o wskazaniu zarządowi kierunku, ale jeżeli podejmiemy dzisiaj ta uchwałę to bardzo się obawiam, że otworzymy pewne drzwi, a później nie będziemy ich już w stanie zamknąć. Konsekwencją tego podjęcia tej uchwały, możemy obciążyć mieszkańców naszego powiatu, a na takie działanie nie będzie zgody ani ze strony klubu radnych PO, ani z mojej strony. Jest jedna rola dla pana Starosty i członków zarządu, żeby nas przekonali, że ma on naprawdę świetny pomysł i ten pomysł można zrealizować lepiej, efektywniej wtedy kiedy SPZOZ będzie funkcjonował jako spółka z o. o. i państwo nam to wyliczycie. Szkoda, że takich wyliczeń nie otrzymaliśmy przed sesją wtedy bylibyśmy w stanie je zweryfikować. Natomiast, jeżeli tego nie będzie to nie ma zgody na obciążanie mieszkańców naszego powiatu mniej lub bardziej przykrymi skutkami podjęcia dzisiaj tej uchwały, przez mieszkańców naszego powiatu w przyszłości. Każdy z nas powinien kierować się dobrem naszych mieszkańców. I apeluję panie Starosto o rzeczowe merytoryczne przekonanie nas, że państw koncepcja jest najlepsza z możliwych. Złóżcie na tej sali deklarację, co będzie w przyszłości, bo dzisiaj my słyszymy tylko o pewnym państwa pomyśle na teraz. Ja musze wiedzieć, czy początek tej drogi, dokąd nas ma później doprowadzić. Ja zdaję sobie sprawę, ze dzisiaj nie możecie wskazać końca tej drogi w sposób przesądzający o tym, ale chciałbym poznać państwa zamierzenia na przyszłość, bo sygnał i informacja uczciwe podana, że państwo liczycie się z tym że będzie trzeba sprzedać udziały w tej spółce dla mnie jest wyraźnym sygnałem i dowodem na to, że nie dlatego przekształcamy że mamy pomysł tylko szukamy korzystniejszej formy organizacyjnej dla realizacji tego swojego dobrego pomysłu.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak: Jeżeli chodzi o kredyty to rzeczywiście SPZOZ nie ma tylko pożycza od nas i to wszyscy wiemy jakie pożyczki ma i w każdym protokole zarządu jest, tutaj nie było żadnego zmiany wierzyciela, państwo jest tak skonstruowane że bank gospodarstwa krajowego, który powstał miał nam pomóc niestety w ogóle nie chce kredytować SPZOZu. Nie nasza wina, wystąpiliśmy o 500 tys. Nawet tego nie dano, ponieważ mimo tego powiat i nieruchomości zastawione to niestety banki twierdzą że SPZOZ nie ma zdolności kredytowej i nie będzie kredytował, według mnie to jest bardzo niedobry znak co się dzieje jeżeli chodzi o sam zapis SPZOZu. Nawet od tego nas odcięto. Jakby Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił pożyczki jaka była umowa 2 lata temu to byśmy zupełnie inaczej funkcjonowali. Niestety nie dało rady, żeby te 500 tys.zł SPZOZ otrzymał takiej pożyczki. Jesteśmy na początku drogi, argumenty jak pozwolicie pojawią się za m-c. Za m-c przyjdziemy do was z argumentami w ręku. Pomysły mieliśmy różne, pomysły bez pieniędzy są mało warte, tu trzeba myśleć o tym jak mieć pieniądze, żeby funkcjonował SPZOZ żeby dostępność mieszkańców powiatu nie zmniejszyła się jeżeli chodzi o służbę zdrowia. To jest główny cel jeżeli chodzi o nasze działania. Ci co przyjeżdżają mówią tak, w 2014 indywidualne ubezpieczenia zdrowotne wejdą na pewno i ci którzy w tej chwili posiadają pieniądze to oni mają z góry zaplanowany cel i wiedzą co się zmieni przez najbliższe lata, jeśli chodzi o finansowanie służby zdrowia. To potwierdził również Wiceminister Zdrowia, powiedział że w 2014 planowane jest wejście indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych. Wszyscy podają przykłady głównie tutaj chodzi o Szwecję, żeby mieć dobre pomysły trzeba mieć dobry kapitał. Zarząd myśli o tym, czy da sam radę dofinansować i pokryć ujemny wynik finansowy, czy nie. Do pewnego momentu możemy pożyczać , kredytować, wynik ujemny pokrywać, ale do pewnego momentu. Jesteśmy w tym miejscu że musimy coś zrobić żeby również albo przez zarządzanie albo przez większy kontrakt, żeby SPZOZ zarabiał większe pieniądze. To jest główny cel w tej chwili, jak będziemy po tych rozmowach kiedy ta klauzura poufności rozwiązana to na pewno pierwsze przyjedziemy do państwa i każdy z państwa przedstawi swoją koncepcję jakby to zrobił. To gwarantuję. Jeżeli nie będziemy nic robić to według mnie możemy zostać bez szpitala w Powiecie Mogileńskim. Deklaruję, że szpital mogileński i służba zdrowia tak jak działa będzie działać. Deklaracja ze strony Zarządu jest taka, że na pewno służba zdrowia będzie funkcjonowała. W jakim kształcie w najbliższym m- cu, dwóch się państwo dowiedzą. Pan mnie prosił o deklarację, w jakim kształcie powiem za m-c lub dwa. Chce zrobić tak żeby rzeczywiście na najlepszym poziomie służba zdrowia funkcjonowała i była dostępna do specjalistów w powiecie mogileńskim i tym tylko się kieruję. Nie wyliczam kto jakie pieniądze, gdzie przeznaczyć. Dla mnie było by najbardziej oczywiste gdyby ktoś przyszedł i powiedział, że chciałby ulokować pieniądze w szpital. Najważniejsze jest spisanie umowy z danym podmiotem gospodarczym. Umowa mówi o reszcie rzeczy. Mieszkańców nie interesuje czy firma X, Y, czy sam powiat mogileński będzie świadczył usługi. Mieszkańców interesuje jak będą obsłużeni, jacy będą specjaliści i jaki będzie sprzęt w naszych budynkach szpitala. Mieszkańca, zwykłego pacjenta nie interesuje, kto da pieniądze na wyposażenie. On chce iść i być leczony. Nikt nie zakłada, że zrobimy klinikę. Podstawowy szpital tak jak to jest w tej chwili i podstawowe świadczenia lekarskie i to gwarantuję, a w jakiej formie to państwo się dowiecie pierwsi.

Radny Krzysztof Szarzyński: Mam pytanie do pani dyrektor. Na ile dni przed sesją pani dyrektor otrzymała zaproszenie? Dużo wcześniej, czyli była możliwość przygotowania się. Nie bez przyczyny zadałem to pytanie pani dyrektor, jaki jest wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia zgodnie z art.71 ustawy o działalności leczniczej jest najpoważniejszym wskaźnikiem, determinującym zadania organu założycielskiego. Ustawa mówi o wskaźniku 0,5. Starosta mi tutaj pokazuje 0,28, czyli jest to wskaźnik bezpieczny, ponieważ wskaźnik przekraczający 0,5 zobowiązuje organ założycielski do przejęcia tego zobowiązania. Widzimy, że ten wskaźnik jest bezpieczny to dlaczego takie sytuacje podejmujemy.

Barbara Buzała  Zastępca Dyrektora SPZOZ w Mogilnie: Wskaźnik za momencik mogę obliczyć i podać, żadnym problemem nie było by żebym to obliczyła. Po prostu przy mównicy tego wskaźnika nie miała, to było pytanie, na które w tym momencie nie mogłam odpowiedzieć.

Radny Krzysztof Szarzyński: Rozumiem, że wskaźniki zostały w szpitalu. Mam pomysł jak uzdrowić służbę zdrowia w powiecie mogileńskim. Żeby uzdrowić trzeba przygotować SPZOZ mogileński do funkcjonowania w zmienionym otoczeniu legislacyjnym, ponieważ w obecnym stanie faktycznym samo przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową nie gwarantuje automatycznej poprawy. Również nie spowoduje zmniejszenia zadłużenia. Trzeba pamiętać, że szpital przekształcony w spółkę kapitałową nabywa zdolność upadłości. W konsekwencji, kiedy generuje ujemny wynik finansowy. W takiej sytuacji zostanie naruszone bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i w tej sytuacji nie ma gwarancji zachowania ciągłości działalności medycznej. Moja koncepcja jest taka aby podjąć najpierw działania naprawcze, takie żeby dobrze przygotować szpital do zmienionej formuły organizacyjnej. Mam tutaj 9 segmentów. Po pierwsze to o czym mówił Pan Starosta-  osiągnąć trwałą rentowność w SPZOZ w Mogilnie na poziomie operacyjnym, czyli zbilansować koszty operacyjne z kontraktem z NFZ tj. dostosowanie wartości kontraktu z NFZ do uwarunkowań w naszym powiecie mogileńskim. Po drugie objąć stałym monitoringiem koszty zmienne, które na bieżąco będą weryfikowały wysokość tych kosztów jak i dynamikę na bieżąco. Po trzecie wdrożyć i przestrzegać zasady budżetowania naszych oddziałów, poprzez tworzenie w oparciu o wycenę procedur medycznych o wartość kontraktu z NFZ. Po czwarte wprowadzić wycenę wewnętrznych procedur i dostosować prawidłowy podział kosztów pośrednich. Po piąte wdrożyć realną kontrolę, nie taką fikcyjną a rzeczywistą kontrolę działalności SPZOZ w Mogilnie, faktycznie o sprawdzone metody ekonomiczne w powiązaniu z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje osób kierujących, jak i osób nadrzędnych, czyli organu założycielskiego. Po szóste opracować ofertę usług medycznych do warunków naszego powiatu i ościennych tj. przez właściwe wyposażenie oddziałów, ich liczbę. Ważne jest by nie podwajać kosztów, a tym samym nie generować strat z działalności operacyjnej, również bardzo ważne są umowy ze specjalistami, czy umowy szkoleniowe, czy o kontrakt gdzie w tych umowach powinno się zawierać formułę zakazu konkurencji, jak i kontrakty powinny być uzależnione od rzeczywistych wyników operacyjnych oddziału, czy poradni. Po siódme przeprowadzenie analizy porównawczej któryby określała obszary możliwe do połączenia w zakresie usług medycznych i kierunków ich rozwoju. Po ósme i kwestia najbardziej zasadnicza to powierzenie obowiązku kierowania szpitalem zespołowi ludzi będących w stanie podejmować odważne decyzje i konsekwentnie wdrażać działania naprawcze, modernizacyjne. Ostatnie opracować plan naprawy, który by obejmował zbilansowanie się działalności medycznej z kontraktem z NFZu oraz z żelazną konsekwencją wdrażać jego założenia. Uważam, że błędem jest założenie dzisiejszej dyrekcji, że zadłużenie jest jedynym powodem złej sytuacji ochrony zdrowia, poprzez niedostateczny kontrakt z NFZu, ponieważ koszty funkcjonowania szpitala muszą być każdorazowo dostosowane do nowego kontraktu. Tak samo jak jego zakres i wielkość oraz maksymalnie ograniczać koszty administracyjne funkcjonowania szpitala. Dopiero przeprowadzenie tych działań obejmujących całokształt zbilansowania bieżącej działalności szpitala, mogę podjąć decyzję o przekształceniu po przeanalizowaniu korzyści, które można w ten sposób uzyskać. Przy podejmowaniu zmian własnościowych szpitalu należy brać pod uwagę kontekst społeczny.  Obawy wynikające z możliwego załatwienia priorytetu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców, których finansowanie jest w głównej mierze ze środków publicznych, czyli naszych składek zdrowotnych. Dlatego dzisiaj w obecnym stanie faktycznym nie mogę wyrazić zgody na przekształcanie SPZOZ w spółkę kapitałową.

Radny Witold Pochylski: żeby przyspieszyć tą procedurę decyzyjną, natomiast niczego się nie dowiedziałem, czego nie wiedziałem. Miesiąc temu na komisji Pan Starosta, członek Zarządu Wiesław Gałązka oni w pewnym stopniu informowali. Chciałbym jeszcze zagłosować w ciągu najbliższej godziny. Rzecz ujmując powinniśmy dyskutować o wiele wcześniej. Pytanie do pani dyrektor, jaki sens przekształceń w formie spółki. Chciałbym zapytać pracowników, co o tych operacjach myślą? Ja rozumiem, że Starosta dzisiaj nam nie poda, jak a tą spółką. Jak wygląda sytuacja Żnina, Gniezna. W wyniku tych przekształceń okaże się, że będzie istniała i będą działały podstawowe rzeczy.

Barbara Buzała Zastępca Dyrektor SPZOZ w Mogilnie: Jaki jest sens przekształceń? My w tej chwili tj. propozycja Zarządu Starostwa, jedna z opcji i jedna z możliwosci. My tutaj nie podejmujemy jeszcze ostatecznych decyzji jak Powiedział Pan Starosta i jest to rozważana jedna z możliwości. Na dzień dzisiejszy sens przekształcenia, spółka powiedzmy, że ma trochę większe możliwości zarobkowania, ale to są minimalne możliwości. Na dzień dzisiejszy rozważamy możliwości utrzymania służby zdrowia w powiecie mogileńskim. Nie jest to żadna nawet w 50% decyzja, jest to tylko zapytanie o państwa zapatrywanie o możliwość przekształcenia zakładu w spółkę.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński: Chciałobym się ustosunkować do wypowiedzi pana radnego Szarzyńskiego i odpowiedzieć panu radnemu Pochylskiemu, tak to jest stworzone. Nie przedstawię państwu jeszcze, ale jeśli chodzi o tą poufność to na początku musi być to poufne, później to się ujawni, co to są za osoby i kogo reprezentują. Jeżeli chodzi o pana radnego Szarzyńskiego to budżetowanie, sprawdzanie to już od dawna w SPZOZ działa. Dobrze pan powiedział, że nie dublować. Jeżeli byśmy mieli jeden budynek szpitalny to byśmy nie mieli takich zobowiązań jak w tej chwili to wynika z tego. My musimy dublować niektóre rzeczy, utrzymując służbę zdrowia również to, co zmieniliśmy, ale w Mogilnie i w gminie Mogilno. To, co zostało szczątkowe w Mogilnie to musimy dostęp mieszkańców Mogilna to musi być również. Dlatego to, co było ograniczone, ale miało na celu żeby mieszkaniec Mogilna miał dostęp do usług medycznych. My nie zakładamy, że to będzie ograniczenie dostępu. Jakbyśmy nie generowali tego, że będziemy mieli np. nadwykonania to byśmy mogli powiedzieć dzisiaj nie robimy, bo mamy kontrakt załatwiony. Tego w ogóle nie zakładamy na razie, bo chcemy żeby ten pacjent został obsłużony. Planuje się w przyszłym roku, że wejdą normalne karty i każdy pacjent będzie monitorowany, co zużył, jakie leki. Jak pójdzie do apteki i nie będzie już czekał za receptą tylko pójdzie do apteki i takie leki bierze to je dostanie i nie będzie musiał czekać w kolejce. Jeżeli to się uda wprowadzić to będzie lepszy dostęp również w powiatowych szpitalach jak w Mogilnie. Nad tym wszystkim się pracuje. My nie mówimy, że będzie gorszy dostęp niż w tej chwili. Ortopedia, kardiologia dajmy sobie spokój to musi robić specjalistyczny szpital, który robi to dobrze. Na wysokim poziomie świadczymy te usługi i świadczyć będziemy. Nie ma co sie obawiać, robimy to po to by dostępność do służby zdrowia była coraz lepsza.

Radny Mirosław Leszczyński: Chciałbym się przychylić do głosu radnego Pochylskiego. Musimy podjąć decyzje, co zrobić dalej ze służbą zdrowia w powiecie mogileńskim. Nie zgodzę się z panią dyrektor, że chcielibyśmy utrzymać służbę zdrowia. Pani dyrektor my musimy utrzymać tą służbę zdrowia. Jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej ułomnym, kiedyś się leczyliśmy herbata z lipy w tej chwili nie da rady. Ryzyko zawsze jest, czy to będzie w tej formie zarządzania co jest, czy wyrazimy zgodę na spółkę, plusy i minusy też będą. Jak był tutaj dyrektor Kriger to poinformował, że u nas na pacjenta otrzymujemy NFZ mniej kontraktuje 700 zł niż w woj. Mazowieckim. Czym my się różnimy od pacjenta woj. Mazowieckiego. Po drugie kolega Szarzyński mówił żeby zbilansować finansowanie z NFZ z otrzymanych środków. Otrzymacie 1000 zł na leczenie pacjenta i tutaj widzę ryzyko, jesteście jako pracownicy i chcecie swoje stanowiska utrzymać na tym rzecz polega. Dostanie cie 1000zł i przykładowo wyleczycie 10 pacjentów i 10 zadowolonych, wyleczonych, a ci co są na miejscu pracy, co mają robić to ryzyko dla pacjenta i dla pracownika. Należy tak to przeprowadzić, zęby to się nie odbyło kosztem pracowników, ani kosztem pacjentów. Nie stoję na stanowisku, że w tej chwili jest to źle zarządzane. Nie mniej jednak po informacji ze Żnina, Szubina jeśli chodzi o sprawy finansowania wyjścia z kryzysu z długów, jako spółka jest to dużo lepsze. W Żninie pacjentom o dużo się nie polepszyło, ale mamy przynajmniej pewność, że ta grupa pacjentów jest leczona i wy, jako pracownicy macie zabezpieczone miejsca pracy, pracujecie i szpital istnieje. Jaką dzisiaj decyzję podejmiemy, jeszcze nie wiadomo. Prośba do Starosty, Zarządu - jaką decyzję nie podejmiemy to rozmawiajcie z załogą, nie tylko ze związkami zawodowymi. Wtedy ludzie wiedzą, na czym stoją i jak mogą pracować, a szpital lecznictwo musimy utrzymać, bo to do zadań powiatu należy.

Radny Wiesław Gałązka: Jak słyszałem pana Zowczaka to biłbym mu gorące brawa, gdyby ta wypowiedź byłby w Sejmie. Natomiast, gdy ona jest tutaj na samym dnie decyzyjności w służbie zdrowia to tak mi nie pasuje do tego, co możemy. Musimy zdawać sobie sprawę, że musimy rządzić tym, co jest nam dane, nie to co chcemy. Tak naprawdę wiele tych problemów nie powstało w powiecie w wyniku nieudolności Dyrekcji, Zarządu, one mają swoją genezę gdzie indziej. Na temat poufności też tego nie wymyśliłem. Ja powtórzę to, co powiedziałem na komisji, że mam duże zaufanie do naszego Starosty i nawet ja jako członek Zarządu nie przepytuję go z kim rozmawiał, ponieważ rozumiemy, że te rozmowy odbywają się bez zezwolenia rady, stąd dzisiaj ta intencyjna uchwała, żeby rozpoznać wszystkie niuanse ewentualnych porozumień z innymi podmiotami. Nie czuję się upoważniony, żeby zbyt daleko wybiegać w te tematy, które przy okazjonalnych sytuacjach prowadzi dosyć ogólnie pan Starosta.  Kłopot po prostu jest i w jakiś sposób trzeba z niego wyjść. Jaką ścieżkę się wybierze to będzie zależało od tego, jakie propozycje zostaną Powiatowi złożone przez zainteresowane na dzień dzisiejszy podmioty, które zechciałyby współpracować z powiatem mogileńskim w prowadzeniu służby zdrowia. Chciałbym również złożyć wniosek, żeby mogli się wypowiedzieć przedstawiciele załogi, z tego powodu, że żywo są zainteresowani. My jako Zarząd już się spotykaliśmy, od tego czasu pewnie jakieś spostrzegania załogi są, po drugie wydaje się, że odkrywanie wzajemnych oczekiwań jest rzeczą bardzo dobrą w tej ogólnej dyskusji. To, że koszty poniesie społeczeństwo powiatu mogileńskiego, to nie byłbym sceptyczny, bo nasze zadłużenie, jako całości powiatu nie jest wielkie. Gdyby tak wszyscy w państwie gospodarzyli jak w powiecie mogileńskim to by było o wiele lepiej, ale bezmyślność do nadmiernych zadłużeń nie zawsze uzasadnionych odbija się również na budżecie służby zdrowia. My Polacy, jako naród niezbyt zamożny pomagamy innym państwom, pewnie tak trzeba. Dyskutując o naszych możliwościach to jest bardzo ważne. Ja traktuję w sprawie tej propozycji uchwały i powtórzę co starał sie Starosta zrobić, abyście państwo tą uchwalę przyjęli, aby umożliwić rozpoznanie szczegółów ewentualnych kooperatyw z podmiotami, które by chciały inwestować w służbę zdrowia. Bez tego nikt nie będzie z nami rozmawiał, ani pan Starosta nie będzie czuł się upoważniony żeby wybiegać przed organ decyzyjny w tej sprawie. Chciałbym zdemontować obawy, że to jest jak gdyby zaklepane i jest to zielone światło, że Zarząd będzie robił to, co mu się podoba, tak na pewno nie będzie. Zarząd nie jest samobójcą, na tym nie polega demokracja, żeby kilku panów podejmowało decyzję, które są zapisane również dla pozostałej części.

Radny Przemysław Zowczak: Ja będę mówił szybko żeby dać też możliwość wypowiedzenia się mówię o pracownikach SPZOZ, muszę wyjaśnić kilka rzeczy. W wypowiedziach pana Starosty, Wiesława Gałązki, pani dyrektor, wynika jednoznacznie, że przekształcamy, zamierzamy podjąć, czy zaproponowaliście podjęcie tej uchwały dlatego, bo najbardziej prawdopodobnym scenariuszem przyszłych zdarzeń dla was jest sprzedaż części akcji spółki. Ja nie rozumiem jednej rzeczy, państwo do czegoś nas namawiacie, do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli przekształcenia SPZOZ w Mogilnie w spółkę z o. o. i co tutaj jest napisane w paragrafie 1. Rada powiatu w domyśle wyraża wolę przekształcenia SPZOZ w Mogilnie  w spółkę z o. o. pod nazwą. Część mieszkańców Strzelna sygnalizowała mi, że czują się dotknięci  że jest to szpital mogileński a nie szpital powiatu mogileńskiego, że dotyczy to tylko i wyłącznie gminy Mogilno, ale to tak na marginesie. Wy tutaj nie zaproponowaliście nam podpisania się pod wyrazami poparcia, wy tak naprawdę nie chcecie rozpoznać stanowiska Radnych, wy zaproponowaliście nam żebyśmy my wyrazili wolę przekształcenia SPZOZ w Mogilnie w spółkę z o. o. tak to jest tutaj napisane. To jest jedna sprawa. Druga sprawa pytałem i nie uzyskałem odp. na to, w związku z tym uważam, że moje wątpliwości były słuszne, że podjęcie tej uchwały jest tym o czym mówi pierwszy pkt. W schemacie przekształcania SPZOZ w spółkę kapitałową, czyli uchwała organu stanowiącego w jednostki samorządu terytorialnego. W tym momencie podejmując ta uchwalę Rada Powiatu wyraża wolę. Ja uważam, że nie zobowiązuje państwa tutaj wtedy jest decyzja po stronie państwa. Rada Powiatu w tym momencie wyraziła wolę i na tym wola Rady Powiatu się skończyła. Państwo namawiacie nas do czegoś i jednocześnie sugerujecie, że nie jesteście do końca przekonani, no to albo nas do czegoś namawiacie bardzo konkretnego, albo rzeczywiście powinniśmy tylko dyskutować i zastanawiać się, co w przyszłości powinniśmy zrobić, ale tutaj jest napisane, co my chcemy zrobić. Jaka jest nasza wola, a to jest duża różnica. Nie mam zwyczaju podpisywania się pod czekiem In blanco, rozumiem że jest poufność rozmów, ale tutaj w tej sytuacji to nie Starosta tylko Zarząd jest organem który podejmuje decyzje i przyznam się, że jak byłem na komisji zdrowia i usłyszałem to co powiedziałeś Wiesiu to odnosiłem wrażanie że się trochę przesłyszałem, bo w moim przekonaniu ja bym kogoś nie informował kogoś w dwóch powodów. Jeżeli ktoś jest członkiem wąskiego zespołu ludzi, jeżeli ktoś jest członkiem organu, albo takiej sytuacji gdybym nie miał do kogoś zaufania, bo w takiej sytuacji drugiej byłbym przekonany że ta osoba może mało stosunkowo wnieść. To przecież państwo, jako Zarząd powinniście wiedzieć o wszystkim i nam zaproponowaliście coś. Z drugiej strony państwa sprawa czy pewne rzeczy robicie in blanco, czy też nie robicie. Mam jeszcze pytanie. Uchwałą Zarządu Powiatu 9 marca 2011 r. był powołany zespół do spraw opracowania koncepcji restrukturyzacji i przekształceń służby zdrowia w powiecie mogileńskim. Jaki jest wynik prac tego zespołu, do czego ten zespół chcemy przekonać, jako radni i państwa jako uczestników dzisiejszej sesji i pracowników SPZOZ. Chciałem podkreślić, że ta uchwała w sposób wyraźny określa wolę Rady Powiatu. Rada Powiatu wyraża wolę przekształcenia SPZOZ w Mogilnie w Szpital Mogileński, to nie jest kwesta wysondowania, jakie jest stanowisko Rady. Tutaj była mowa o apelu o rozmowę, podpisuję się pod tym, ale jeśli rozmowa to w tej dyskusji musi brać udział wiele podmiotów. Mam pytanie czy na dzisiejszą sesję zwołano trybie nadzwyczajnym byli zaproszeni wszyscy wójtowie, burmistrzowie z terenu naszego powiatu, dla mnie to jest bardzo ważne. W moim przekonaniu przed dzisiejszą sesją oprócz komisji merytorycznej powinna się odbyć rozmowa z wszystkimi czterema samorządami szczebla gminnego i z przedstawicielami komisji zdrowa, czy właściwych komisji problemowych z tych samorządów. Tak jak już dzisiaj jeden z przedmówców powiedział, rzeczywiście państwo powinniście już być, jako Zarząd proponując nam taką uchwałę powinniście być już po rozmowach z pracownikami SPZOZ i jestem przekonany, że podczas tych rozmów pojawiło by się wiele pomysłów ze strony pracowników, którzy znają problemy, w jaki sposób coś zmienić, żeby ten organizm lepiej funkcjonował. Z dzisiejszej dyskusji wynika, ze przed kilkoma laty państwo biorąc władzę w swoje ręce powiedzieliście społeczeństwu, że wiecie co chcecie robić i wiecie jak, a dzisiaj kiedy my pytamy o to przed podjęciem tej uchwały to państwo się zasłaniacie tajemnicą handlową. Dzisiaj jak mówcie o tej tajemnicy to chcecie pozbyć się tego problemu, tak ja to odbieram. Od razu zakładacie, że te udziały będą sprzedane.  Oczekiwałem jako radny, że jeżeli będziemy przekształcali SPZOZ w spółkę to dlatego, że mamy lepszy pomysł na funkcjonowanie tej firmy ale funkcjonowanie w ramach powiatu. Dlatego bo powiat ma realizować misję społeczną, jeżeli za służbę zdrowia stanie się odpowiedzialny podmiot, który ma przede wszystkim zarabiać, a nie realizować misję społeczną to koszty tego poniosą nasi mieszkańcy i my nie będziemy mieli na to żadnego wpływu, my się łudzimy, że jak podpiszemy umowę. Nikt poważnie nie zainwestuje pieniędzy, jeśli to nie on będzie decydował. Apeluję nie podpisujmy czekan in blanco, jeśli chcemy coś zmienić to ton róbmy, ale w taki sposób żeby konsekwencje tego nie uderzyły w naszych mieszkańców.

Tomasz Barczak Starosta: Myślę tak na gorąco. Zróbmy tak, za chwilę zwołam Zarząd i zrobimy tak. Zmiany funkcjonowania służby zdrowia w powiecie mogileńskim, piszmy to nie spółka. Piszemy tylko ten pkt., że Rada Powiatu upoważnia Zarząd do przeprowadzenia rozmów w sprawie zmian w służbie zdrowia w powiecie mogileńskim i wpiszmy szpital powiatu mogileńskiego. Można wpisać szpital strzeleńsko- mogileński. Teraz proszę o przerwę. Zarząd się zbierze i zmienimy tą formę, ponieważ widzę, że najbardziej to wszystkich boli i wtedy będziemy mieli uprawnienia, jako Zarząd do przeprowadzenia rozmów w sprawie zmian w służbie zdrowia w powiecie mogileńskim.  Nie prawdą jest to, że my oddamy, że ktoś nas sprzeda. Nie można tak mówić na Radzie Powiatu, tak można mówić w Sejmie. Wszyscy mówią dopuścimy do głosu, pracownicy siedzą i nie są dopuszczeni do głosu w ogóle. Proszę panie Przewodniczący żeby wprowadzić tą zmianę w uchwale.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki : Jedno słowo odpowiedzialność. Z tych rozmów wynika, że całą odpowiedzialność bierze pan Starosta, niestety nie cały Zarząd i cała koalicja, która została stworzona. Tą uchwałą nie wiem, co chcieliście państwo osiągnąć, bo dla mnie w tej chwili za przekształcenia odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu. Radni powinni otrzymać materiał, żeby mogli się wypowiedzieć na ten temat, która z koncepcji jest najbardziej optymalna. Tak jak kiedyś poruszaliśmy temat, jak powinien być zarządzany szpital i w jakiej formule, nie otrzymaliśmy do tej pory odp. jeżeli chodzi o zarządzanie to tak naprawdę popieram kolegę Szarzyńskiego, że można wprowadzić dużo zmian, te zmiany zanim chcemy cokolwiek przekształcać jako powiat powinno być dokonane. Niestety, ale tych zmian nie ma. 50 tys. daliśmy za audyt, który powiedział nam pewne kierunki, teraz do tych kierunków zaczynamy wracać. Obawiam się, że scedowanie całej odpowiedzialności na Radę, a ta uchwała kieruje ta odpowiedzialność ceduje, może okazać się krokiem milowym. Nie poczuwam się do tego, żeby odpowiadać za służbę zdrowia w takiej formule, jaka na dzień dzisiejszy jest, dlatego że zarządzanie tym szpitalem tak naprawdę należy do Zarządu. Tutaj zostały poruszone ubezpieczenia indywidualne, czy jesteśmy gotowi do konkurencji zmian szpitalnych, czy mamy jeden bądź dwa dobre oddziały, które mogą konkurować ze szpitalami powiatowymi na terenie całego województwa, ościennych tych powiatów. Myślę, że nie ma jeszcze. Zarządzający tym szpitalem powinni zauważyć, że konkurencja, która w tej chwili jest będzie podbierała pacjenta. Za chwilę indywidualny pacjent będzie mógł wybierać gdzie będzie chciał iść. Po ubezpieczeniu w 2014, to pójdzie tam gdzie są lepsze warunki. Niektórzy śmiali sie z wypowiedzi budowy szpitala w Kwieciszewie, to była metafora bo tak naprawdę z tego co widzę nie możemy sie porozumieć czy chcemy 2 szpitale, czy 1, a zauważcie że taka formuła nie istnieje na terenie ościennych powiatów. Można by było skonstruować taką formułę istnienia szpitala, który by był optymalny. Po przekształceniu w spółkę nie wierzcie w to że zostaną dwa szpitale, żaden z inwestorów, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję nie pozostawi dwóch szpitali, dlatego że to jest nie opłacalne ekonomicznie. Jeżeli będziemy przekształcali na zasadzie komercjalizacji to musimy brać pod uwagę gdzie, ile pacjentów jest. Najpierw powinniśmy mieć program restrukturyzacji tego szpitala, a potem powinniśmy podejmować decyzje po osiągnięciu pewnego pułapu, w jaki sposób przekształcać, a na dzień dzisiejszy jest odwrotnie, chcemy wyrazić wolę na przekształcenie, a potem martwić się o to, co będzie się działo. Te informacje, o które prosiłem, czyli informacje dot. służby zdrowia i rodzaju przekształceń powinna być pełna, a tej informacji do tej pory nie uzyskaliśmy.

Radny Wojciech Baran: od samej nazwy sie nic nie zmieni, co w ramach tej spółki zamierza się zrobić by sytuację uzdrowić?

Tomasz Barczak Starosta Mogileński: Panie radny Baran, ja myślę, tak że nadzór nad podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorstwem sprawuje organ tworzący, a nie Zarząd, my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni a nie tylko Zarząd. Chciałbym tylko przypomnieć. Przed przerwą chciałbym jeszcze powiedzieć, ta spółka tak państwa boli w związku z tym upoważniam Zarząd Powiatu Mogileńskiego do podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania SPZOZ w Mogilnie i ewentualne zmiany jego działalności.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: Zamykam dyskusję, jeśli chodzi o państwa radnych i oddaje głos pracownikom i przedstawicielom związków zawodowych.

Zbigniew Trzosek Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Służby Zdrowia: Kilka słów w imieniu wszystkich związków działających na terenie zakładów pracy. Mieliśmy mało czasu, żeby z większością członków załogi rozmawiać na temat przekształcenia zakładu w spółkę. Byliśmy na spotkaniu u Starosty, gdzie wstępnie zostaliśmy poinformowani o takim problemie, zamiarach, a później zostaliśmy od razu powiadomieni że już jest sesja nadzwyczajna. Jeżeli chodzi o załogę z którą udało nam się rozmawiać, to załoga sceptycznie jest nastawiona jeśli chodzi o przekształcenie zakładu w spółkę. Nie chcą w ogóle spółek. Mam bardzo duże obawy jeżeli chodzi o spółkę, załoga wolałaby pracować w strukturach SPZOZu i poszukać jakiś innych rozwiązań, uważa że to jest jednak pewniejsze. To co się robi w służbie zdrowia odbija się za załodze i to nie Zarząd w większość ratuje służbę zdrowia, nie kierownictwo zakładu pracy, a załoga. Chcę dać państwu dowód, zarys historii. W latach 80 odbyła się bardzo duża restrukturyzacja, na bruk poszło 100 osób. Dzięki czemu zaoszczędzono ileś tam pieniędzy. W służbie zdrowia jeśli gdzieś można poszukać jakieś pieniądze to tylko zwolnienia pracowników i żadna spółka mi nie powie, ze nie będzie zwalniać pracowników. Tu są pieniądze inne rzeczy to są takie marginalne. Wracam do audytu, audyt w swoich kierunkach naświetlił, że w sytuacji konkretnej naszego zakładu spółka nie ma prawia bytu, nie poprawi od razu naszą tu lokalną służbę zdrowia. Zadłużenie, które mamy nie jest aż takie niebezpieczne, niedawno słyszałem, że jakiś SPZOZ ma 40 mln długów. Brały pożyczki, banki już nie chciały dawać, brano pożyczki w parabankach.  W ramach restrukturyzacji zakład zaczyna powoli działać. Nie bójmy się aż tak tego zadłużania, bo to jest niewielkie zadłużenie. Po dużej restrukturyzacji wystąpiły mniejsze restrukturyzacje, gdzie dalej zwalniano pracowników. Likwidacja dwóch kuchni, likwidacja dwóch pralni, było to związane z nakazem sanepidu, ale ludzie poszli na bruk. Przy obecnej restrukturyzacji znowu zwolniono ludzi i tu się poszukało oszczędności i dlatego załoga boi się, że w tej chwili, jeżeli powstanie spółka, od czego zacznie? To już państwo sobie sami dopowiedzcie. Na pewno nie zostawią, choć i tak już bardzo okrojonej załogi. Nie można szukać tutaj rozwiązań, ostatnio po analizie wychodzi, że pacjenci uciekają z naszej przychodni, dlaczego? Ktoś mądry wymyślił, że źle obsługują. To nie tak, rejestratorki są i maja być miłe, uśmiechnięte, ale finalnie pacjenta przyjmuje lekarz. Czemu tam nikt nie zapyta, a wiem, że różnie jest, nieraz recepty nawet nie chcą zapisać. Jeżeli wspólnie nie będziemy pracować żeby to było w ten sposób, to nie naprawimy służby zdrowia. Załoga już do maksimum ratowała już swoją placówkę i to nie jednokrotnie. Była sprawa 13-nastek, które były nie wypłacane przez jakiś okres to załoga, związki zgodziły sie na spłatę 3-letnią. Udało nam się że jakaś tylko garstka poszła po te 13-stki po sądu. Już by nie było naszej powiatowej służby zdrowia. Jak na dzień dzisiejszy sceptycznie załoga podchodzi, jeżeli chodzi o spółkę, tym bardziej, że nikt nie wie jaka to ma być spółka, jakim podmiotem. Na dzień dzisiejszy mało było rozmów, za mało czasu żeby załodze przedstawić i że będą mili gwarancję zatrudnienia.

Grzegorz Kulczycki z WZZ „Sierpień 80” : My jako związkowcy sierpnia 80 będziemy zawsze popierać pracowników. Ja przytoczę artykuł, jaki Gazeta Pomorska napisała. Ja prosiłem o to na piśmie oświadczenie Starostwo Powiatowe, żeby nas zapraszali i przekazywali materiały związane z Powiatem Mogileńskim, SPZOZ- em i oczywiście pan Wicestarosta Tadeusz Szymański oświadczył, że tak będzie, że będziemy zapraszani. Oświadczam dzisiaj nie mama ani jednego dokumentu, nigdy nie potrzymałem, nigdy nie otrzymałem żadnego programu, żadnej uchwały. Jestem dzisiaj zdziwiony, że w ogóle takie rozmowy się odbywają. Zaszokowany jestem wypowiedzią pani dyrektor, że tak bardzo łatwo mówiła o zwolnieniach z administracji miejsc pracy, czy nie ma innego konsensusu rozwiązywania takich problemów żeby nie zwalniać tych pracowników, inaczej tą restrukturyzację prowadzić. Czy panowie radni wezmą na siebie taką wielka odpowiedzialność i podejmą taką decyzję, ze rzeczywiście, jeśli chodzi o to i bycie radnym to tę in blanco też bym nie podpisał.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński : Ja chciałem tylko dopowiedzieć do wypowiedzi pana Zbigniewa Trzoska, że chciałbym przypomnieć że jeżeli chodzi o 203 i inne rzeczy to Zakład wszystko uregulował i wszystko wypłacił. To nie było tak, że wszyscy w Polsce płacili, to chciałbym przypomnieć, jaki to był wysiłek dla SPZOZ jeśli chodzi o pracowników pensja na czas i zapłacone te rzeczy. Druga kwestia, my rzeczywiście jak kuchnie likwidowaliśmy to wszystkich zatrudniliśmy i to trzeba przypomnieć, że jeśli chodzi o powiat to był żeby te osoby zatrudnić. Przy tej restrukturyzacji mówiliśmy, dobrze kuchnie likwidujemy, ale pracowników zatrudniamy.

Radny Henryk Różycki: Nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o służbę zdrowia, ale naszą dyskusje powinniśmy zacząć od wystąpienia przewodniczącego Związków Zawodowych i dopiero potem dyskutować. Sprawa ludzka powinna być tym priorytetem. Ja zawsze mówię łatwo zaszkodzić, ciężko potem podać rękę. Mówiąc żeby dokonywać zmian w zapisie proponowanej uchwały i proponuje przejść do głosowania.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki ogłosił 10 minut przerwy.

Violetta Kwiatkowska z NZSS „Solidarność”: Jestem przewodnicząca Solidarności, ale będę wypowiadała się jako pielęgniarka. Tak naprawdę nasza załoga widzi światełko w tunelu gdzie rzeczywiście po tych wszystkich restrukturyzacjach widzimy szanse funkcjonowania SPZOZ bez spółki. Tak naprawdę, bo pan tu zarzucił, że nie jesteśmy zakładem konkurencyjnym. Jesteśmy zakładem konkurencyjnym mamy najlepiej wyposażoną na naszym terenie salę operacyjną, pacjenci z całego regionu, nie mówię tylko tutaj o Kujawsko -Pomorskim. Ale też wielkopolska to są ościenne gminy, gdzie zgłaszają się do nas na zabiegi operacyjne. Okres oczekiwania na zabiegi jest krótki, zwiększyła się liczba zabiegów, gdzie w poprzednich latach mieliśmy ok.300 w tej chwili jest ok.800 zabiegów. Obsługujemy ambulatorium, wypadki. Staramy się podnieść na naszych barkach, jakość usług. Pacjenci są zadowoleni i proszę z nimi porozmawiać. Myślę, że pacjent jest obrazem naszej działalności i to nie jest tak, że zwalnianie pracowników odbyło się bezboleśnie. Każdy i nawet dyrekcja trwały rozmowy rzeczywiście nikt nie został uprzedzony, każdy miał możliwość powrotu, gwarantowano nam różne miejsca pracy. Takim przykładem jest pan Trzosek, była przełożona gdzie zaproponowano inne stanowisko. Jest kadra okrojona. Zdaje sobie z tego sprawę, że nasze oddziały są liczne, jest sporo pacjentów. Jeżeli chodzi o spółkę to uważam, ze rozmowy można przeprowadzić bez podpisania uchwały. Jeżeli ja inwestuje jakieś pieniądze, chce wejść na rynek to muszę oferować coś a nie podpisać In blanco, niech oni przedstawią nam jak to ma wyglądać, bo to nie od nas zależy tylko od państwa to czy my będziemy spółką, czy SPZOZ. Pracowników nie interesuje, wszyscy chcemy pracować, to jeden z największych zakładów w terenie, to jest ponad 400 osób załogi. Problem dotyczy całej służby zdrowia, w całej Polsce tylko, jeżeli problemy dot. Centrum Zdrowia Dziecka wiadomo, że odzywa się całe społeczeństwo i nie ma mowy o dług, bo za chwile to jest oddłużone i dalej funkcjonuje. Dobra wola osób, dają sobie rade. My nie mamy takich możliwości, ale chcemy ratować to, co zależy od nas, od pracowników. Dyrekcja zrobiła duży postęp i pracownicy są zmobilizowani, nie są roszczeniowi, godzimy się z dodatkowymi obowiązkami, chcemy pracować.  Jeżeli przyjdzie spółka to oni chcą zarabiać, ale my też. Gdy stracimy prace przyjdziemy pod starostwo. 3 załogi nie poradzi sobie. Przedyskutujcie, może nowy dyrektor, może uda się to pociągnąć, dajcie nam jakiś czas. Jeżeli mówicie o spółce to proszę, aby najpierw oni coś przedstawili. Dali propozycję rozmowy.  Musimy mieć konkrety, nikt nie jest w stanie zabezpieczyć pracowników przed zwolnieniem. Po pół roku, jeśli jest spółka proponuje się kontrakty gdzie za półtora etatu pielęgniarka wychodzi tyle samo, co teraz. Pielęgniarka z dodatkiem stażowym, z wnioskami ma 1700 zł, nie wspomnę o niżej uposażonych salowych czy innego personelu. Nie mamy socjalnego jest to symboliczna suma, na którą dyrekcję tylko stać, godzimy się na to. Pomyślcie o nas i o jakiejś innej formie zarządzania. Nie chcemy tej spółki przynajmniej na tym etapie. Jest światełko w tunelu, same jesteśmy mobilne, mamy sprzęt same jesteśmy mobilne. Przeprowadźcie rozmowy, jeśli jakaś spółka chce wejść. Łatwo jest coś podpisać. Usiądźmy wszyscy, na oddziałach są lekarze, oddziałowe porozmawiajmy jak można to zmienić. Tym bardziej, że nie przynosimy już strat. Przyjedźcie do szpitala, zobaczcie jak wygląda, porozmawiajcie z pacjentami, oni są bardzo zadowoleni. Nikt się nie martwi, każdy widzi tylko cyferki, nikt nie widzi tego pacjenta. U nas czas jest na rozmowę nie czeka się po 4 godziny w poradni. Nie ma tego w dużych szpitalach.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński : Jak dacie państwo zgodę to można powołać spółkę pracowniczą. Jak taka jest deklaracja pracowników, jeśli by chcieli się podjąć. Tylko jeśli chodzi o kapitał, jako Zarząd stoimy otworem, jeżeli będziemy przekształcać możemy powołać spółkę pracowniczą również. Sam w zeszłym roku musiałem korzystać z chirurgii to Jeśli chodzi o same warunki i sprzęt to na wysokim poziomie.

Barbara Buzała Zastępca Dyrektora SPZOZ w Mogilnie: Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pracowników i związków zawodowych. Dziękuje państwu bardzo, że z państwa ust padły te słowa, że żadne zwolnienia restrukturyzacyjne nie były dla nas łatwe, że u nas w szpitalu świadczymy usługi konkurencyjne, że nie Dyrekcja się chwali ale  państwo mając kontakt z pacjentem potraficie powiedzieć to na takim forum.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Mleczko: Chciałem powiedzieć panie Bartoszu, że komisja zdrowia była i wysoko oceniła prace przygotowywane podczas remontu oraz sprzęt, który trafia do obu szpitali i byliśmy obecni przy oddaniu Przychodni w Strzelnie. Ze względów czasowych poprzednia komisja była mocno zaaferowana sprawami służby zdrowia. Jako radny przepraszam, że komisja nie mogła się odbyć przed sesją nadzwyczajną. Niestety te względy czasowe, miałem dużo prac związanych z własną działalnością gospodarczą i nie było tej komisji, która powinna sie odbyć, dlatego zagłosowałem wstrzymując się. Wiem, że Zarząd myśli o tym, co zrobić dalej z publicznym szpitalem, z ty że jest to delikatna materia. Nadal uważam, że powinniśmy przepracować przez komisję, czy w szerokim kręgu i dopiero przystąpić do obradowania na szczeblu sesji, czy to zwyczajnej czy nadzwyczajnej. Dobrze, że nadzwyczajnej, ale czas był dosyć przyspieszony dla mnie niedający też przepracowania tego w komisji.
 
Stefan Łukomski Sekretarz Powiatu: Po poprawkach treść uchwały przedstawiałaby się następująco: Uchwała Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w Mogilnie w zakresie powiatowej służby zdrowia. Podstawa prawna, na podstawie art.12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2011 r. nr.132 pozycja 1592 ze zmianami Rada Powiatu w Mogilnie uchwala co następuje : Par.1 Upoważnić Zarząd Powiatu z Mogilnie do podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania SPZOZ w Mogilnie i ewentualnej zmiany formy prawnej jego działalności. Par 2 i 3 nie ulegnie zmianie. Brzmią one tak: Par. 2: Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mogilnie. Par.3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Mleczko: Rozumiem, że Zarząd przegłosował tą uchwałę. Prosiłbym tylko o tą część związaną z poprawą sytuacji służby zdrowia, czyli SPZOZ. A części przekształcenia, zgoda na to, aby Zarząd mógł podejmować rozmowy wszelkiego rodzaju, tak to nie zmieni nic w tej drugiej części. Zarząd otrzymuje upoważnienia do wszelakich rozmów, aby poprawić sytuacje SPZOZ i tak Rada na to zezwala. Bez tej drugiej części. Zarząd upoważniony do wszelkich rozmów dot. funkcjonowania służby zdrowia.

Radny Przemysław Zowczak: my nie musimy upoważniać Zarządu żeby Zarząd pochylił się nad służbą zdrowia. Nie chciałbym podpisywać jeszcze czegoś in blanco i oczekiwałbym, jako Radny, że państwo nam coś zaproponujecie i my będziemy mieli możliwość przeanalizowania tego, porozmawiania, wysłuchania pracowników i wtedy dopiero wyrazimy swoją wolę. Dzisiaj cały czas państwo od nas oczekujecie, żebyśmy podpisali In blanco. Jeśli pan panie Starosto chce wiedzieć jakie jest stanowisko Radnych to dzisiejsza sesja dała odpowiedź. Tutaj nie jest potrzebna żadna uchwała, natomiast nie chciałbym głosować nad przyjęciem uchwały, która upoważnia Zarząd do podejmowania jakiś nieokreślonych ruchów, które konsekwencje mogą dotknąć mieszkańców naszego powiatu.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński: Była wola, niedobra. Ani burmistrzem Strzelna, który dał propozycję na piśmie, ani z pracownikami też nie mogę, bo jak w formie prawnej to  o czymś trzeba rozmawiać.

Radny Przemysław Zowczak: Ja dopiero teraz, nie wiem jak koledzy ja dopiero teraz się dowiedziałem, że pan coś otrzymał od burmistrza Strzelna. Ja bym chciał się z tym zapoznać.  Panie Starosto dzisiejsza dyskusja dała obraz, jakie jest stanowisko dużej części radnych. W niczym to nie ogranicza Zarządu, czy pana jako Starosty jeśli wykazujecie jakąś koncepcję jeśli będziecie przekonani.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński : My naprawdę jesteśmy przekonani.

Radny Przemysław Zowczak: Wcześniej pan Starosta mówił, żebyśmy się pod czymś podpisali natomiast dowiemy się po pewnym czasie.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński : Ja mam pytanie do radnego Zowczaka. Czyli lepiej nic nie robić i zostawić tak jak jest w tej chwili? Nie zajmujemy się, nie zmieniamy, przekształcenia tylko zostawiamy i czekamy co będzie.

Radny Przemysław Zowczak: Absolutnie nie. Ja, jako radny oczekuje, żeby pan coś konkretnego zaproponował, natomiast dzisiaj mówiliście o pewnych rozwiązaniach które są zapisane w ustawie o działalności leczniczej. Nie przedstawiliście żadnego projektu, nie zaraziliście nas, jako radnych do tej propozycji.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński : Pan nie rozumie jednego. Pierwsze moje wystąpienie powiedziałem wyraźnie dlaczego nie. A pan do tego ciągle wraca. Powiedziałem, że za kilka tygodni przedstawię konkretne propozycje i później będziecie się państwo zapoznawali. Nie będę dyskutował bo nie ma sensu.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki: W związku z tym, że padł formalny wniosek Zarządu Powiatu w sprawie poprawki uchwały proszę jeszcze raz o przeczytanie poprawki uchwały. I przystępujemy do głosowania.

Stefan Łukomski Sekretarz Powiatu; Uchwała Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w Mogilnie w zakresie powiatowej służby zdrowia. Na podstawie art. 12 pkt.4 ustawy z dn. 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym dziennik ustaw z 2011 r. nr. 142 poz.1592 Rada Powiatu w Mogilnie uchwala co następuje: : Par.1 Upoważnić Zarząd Powiatu z Mogilnie do podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania SPZOZ w Mogilnie i ewentualnej zmiany formy prawnej jego działalności. Par. 2: Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mogilnie. Par.3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższą uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania 5  głosami za, 9 przeciw przy 3 wstrzymujących Uchwała nie została podjęta.

Ad.4.
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.17:10.
 
Przewodniczący Rady Powiatu

 Jan Bartecki

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:53:25
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:54:19
Ostatnia zmiana:2013-02-13 10:54:47
Ilość wyświetleń:312

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij