Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

145/13 z dnia 30.01.2013

  •  PROTOKÓŁ Nr 145/13
  • Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
    odbytego 30 stycznia 2012r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2013 r. zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, póz. 1536 z późn. zm.) i ustalenia instrukcji wypełniania oferty oraz wzoru zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia „Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Mogileńskiego"
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie uzgodnienia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych przez Powiat Mogileński
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
9. Zakończenie.

Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

Ad.4
Izabela Rogowska referent Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2013 r. zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego, w zakresie działalności: na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia,  turystyki i krajoznawstwa, działań na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie obszarów zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 w/w ustawy.  Celem ogłoszonych otwartych konkursów ofert jest wyłonienie najkorzystniejszych inicjatyw społecznych w zakresie wskazanym w Uchwale Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Organizacje pozarządowe są dla samorządu powiatowego ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych, zwłaszcza, że podejmują one skuteczne i efektywne działania niemal w każdym obszarze życia społecznego. Środki na ten cel są zaplanowane w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2013 rok.
W załączniku nr 1 do w/w uchwały członkowie Zarządu jednogłośnie ustali maksymalne dofinansowanie w priorytetach : Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -maksymalnie 1000 zł ,Nauka, edukacja, oświata i wychowanie -maksymalnie  2000  zł , Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -maksymalnie  6000  zł, Wspieranie  i  upowszechnianie kultury fizycznej  -maksymalnie   10.000  zł, Działania na rzecz osób niepełnosprawny- maksymalnie  1000 zł, Ochrona i promocja zdrowia - maksymalnie   1000  zł, Turystyka i krajoznawstwo - maksymalnie   1000  zł,  Działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych   w art. 3 ust. 3 ustawy, z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie w zakresie obszarów zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 w/w ustawy-maksymalnie 1000  zł

Wicestarosta Tadeusz Szymański zaproponował, aby w zasadach przyznawania dotacji w pkt.2 był zapis, iż dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zadania.

Członek Zarządu Wiesław Gałązka stwierdził jednoznacznie, ze organizacje nie są zamożne, nie mają funduszy na wkład własny a jedynymi dochodami są składki członkowskie i dotacje z administracji publicznej dlatego zaproponował aby dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania  a wkład własny oferenta wyniesie 20%. Ponadto oferenci maja możliwość wniesienia w ramach udziału własnego, wkładu pozafinansowego osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy do wysokości 10% kosztów całkowitych zadania.
Zarząd jednogłośnie poparł powyższą propozycję.

Zarząd ustali także, że w konkursie w każdym priorytecie, podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.   Natomiast w załączniku nr  1 pod punktem 1 „Rodzaje zadań” wykreślił zapis „Z budżetu Powiatu dofinansowywane są zadania publiczne o charakterze niekomercyjnym, służące aktywizacji, edukacji i podniesieniu jakości życia środowisk lokalnych. Nie będą dotowane imprezy typu lokalne festyny, zabawy, biesiady, jubileusze"

Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 333/13.

Ad.5
Izabela Rogowska referent Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, póz. 1536 z późn. zm.) i ustalenia instrukcji wypełniania oferty oraz wzoru zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Uchwała ma na celu ujednolicenie procedur związanych ze zlecaniem, realizacją i rozliczaniem zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Powiatu Mogileńskiego, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zapisy uchwały wpłyną na usprawnienie pracy osób odpowiedzialnych za realizację zadań w tym zakresie. W odniesieniu do podmiotów uczestniczących w otwartych konkursach ofert zapisy uchwały wpłyną na uproszczenie i większą przejrzystość procedur konkursowych oraz ujednolicenie wymogów formalnych wobec wnioskodawców. Zarząd ustalił procedury zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2013, instrukcję wypełniania oferty oraz jednolity wzór zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu (korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania.

Zarząd w załączniku nr 1 par.2 ust.2 wykreślono zapis „Z budżetu Powiatu dofinansowywane są zadania publiczne o charakterze niekomercyjnym, służące aktywizacji, edukacji i podniesieniu, jakości życia środowisk lokalnych. Nie będą dotowane imprezy typu lokalne festyny, zabawy, biesiady, jubileusze"

Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 334/13.

Ad.6
Izabela Rogowska referent Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia „Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Mogileńskiego". Celem podjęcia uchwały jest uporządkowanie i ujednolicenie oraz dostosowanie do obecnych wymogów ustawowych regulaminu i kryteriów oceny ofert konkursowych. Uchwalenie regulaminu pracy komisji konkursowej jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 335/13.

Ad.7
Andrzej Konieczka Naczelnik wydziału Oświaty, wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
Zarząd ustalił wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w placówkach w wysokości zaproponowanej we wnioskach jednostek  tj. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach, 88-300 Mogilno - 10,50 zł dziennie,  Młodzieżowy  Ośrodek  Wychowawczy  w   Bielicach,   88-300  Mogilno -  10,50  zł, dziennie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie, ul. Kościuszki 15, 88-320 Strzelno -11,00 zł dziennie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 336/13.

Ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.  Zarząd wyraził zgodę na odroczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie terminu spłaty raty pożyczki przypadającej na dzień 30 stycznia 2013 r. nadzień 15 lutego 2013 r. w kwocie 16.670,00 zł. Wnioskiem z dnia 30.01.2013 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie zwróciła się do Zarządu Powiatu Mogileńskiego z prośbą o odroczenie terminu spłaty raty pożyczki przypadającej na dzień 30.01.2013 r. do dnia 15 lutego 2013 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 337/13.

Ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
     

ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:36:37
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:39:15
Ostatnia zmiana:2013-02-20 09:02:07
Ilość wyświetleń:408

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij