Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

144/13 z dnia 21.01.2013

  •  PROTOKÓŁ Nr 144/13
  • Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
    odbytego 21 stycznia 2012r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2012.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2015.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wystąpienia Powiatu Mogileńskiego z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego w Bielicach oraz Technikum Uzupełniającego w Bielicach wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego w Mogilnie oraz Liceum Uzupełniającego w Mogilnie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie o zamiarze likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie.

Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

Ad.4
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r. Zmiany w planie wydatków w Zespole Szkół Zawodowych w Mogilnie dotyczą  zakupu wody do dystrybutorów przeznaczonej dla pracowników szkoły zgodnie z przepisami BHP. Przesunięcia w planie wydatków w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa  dotyczą zabezpieczenia pod bieżącą realizację zadania. Natomiast przesunięcie w planie wydatków w rozdziale 75020 związane jest z koniecznością pokrywania podatku VAT od nieuregulowanych w terminie płatności należności budżetowych .
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 332/13.

Ad.5
Kierownik WTZ Bielice Justyna Maciejewska przedstawiła sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2012.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady i Komisji.
Ad.6
Kierownik PCPC Maria Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2015. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje, że do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi prognozowaną ilość rodzin zastępczych zawodowych, który stał się podstawą opracowania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2015. Jego głównym celem jest „Budowanie efektywnego systemu pieczy zastępczej, wspieranie rodzin zastępczych w opiece i wychowaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz pomoc, w pokonywaniu pojawiających się trudności.”
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady i Komisji.
Ad.7
Sekretarz Stefan łukomski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wystąpienia Powiatu Mogileńskiego z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu. Powiat Mogileński jest członkiem w/w Organizacji od 2005 r. Z racji członkostwa corocznie wpłacano składkę w kwocie 4 000 zł. Współpraca polegała na przekazywaniu materiałów (np. foldery, karty itp.), które były następnie wystawiane i udostępniane na targach i imprezach krajowych i zagranicznych, w których udział brała organizacja turystyczna. Jednak ta forma promocji powiatu nie dawała wymiernych efektów np. wzrostu zainteresowania turystów naszym regionem. Zarząd Powiatu doszedł do wniosku, że kwota ta może być bardziej racjonalnie wykorzystania na promocję powiatu, gdy pozostanie w jego dyspozycji.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady i Komisji.
Ad.8
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r. Dokonano zmian w planie wydatków w związku z wprowadzanymi zadaniami inwestycyjnymi w ZS w Bielicach z przeznaczeniem na modernizację stajni, w Starostwie na zakup serwera, w Powiatowym Urzędzie Pracy na modernizację kotłowni z węglowej na gazową.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady i Komisji.
Ad.9
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego w Bielicach oraz Technikum Uzupełniającego w Bielicach wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach. Z dniem 1 września 2012r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wskazany akt usuwa z katalogu szkół ponadgimnazjalnych m.in. trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego oraz dwuletnie uzupełniające technika. Uchwała stanowi podstawę do przeprowadzenia likwidacji szkół zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady i Komisji.


Ad.10
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego w Mogilnie oraz Liceum Uzupełniającego w Mogilnie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Mogilnie. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw usuwa z katalogu szkół ponadgimnazjalnych m.in. trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego oraz dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące. Liceum Profilowane w momencie likwidacji prowadzi nauczanie tylko w klasie trzeciej.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady i Komisji.

Ad.11
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie o zamiarze likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie. Do Uchwały Nr XXXII/179/2012 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 listopada o zamiarze likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego w piśmie z dnia 18 stycznia 2013r. zgłosił uwagi, co pociągnie za sobą unieważnienie w/w uchwały.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady i Komisji.
Ad.12
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka poinformował zebranych o dostarczeniu do Warsztatów Szkolnych w Strzelnie obrabiarki numerycznej.

Ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
     

ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:35:34
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:39:15
Ostatnia zmiana:2013-02-20 09:01:54
Ilość wyświetleń:472

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij