Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

143/13 z dnia 15.01.2013

 PROTOKÓŁ  Nr 143/13
        Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
       odbytego  15 stycznia  2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta  Tomasz  Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu    z  ostatniego posiedzenia.
4. Wyjazdowe  posiedzenie  Zarządu  Powiatu w Urzędzie  Gminy  Dąbrowa.
5. Omówienie  przez  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych w Mogilnie  planowanego remontu  drogi powiatowej  na  odcinku  ul. Szkolnej   w  Dąbrowie.
6. Podsumowanie  planowanej inwestycji w  Gminie Dąbrowa.

c.d. posiedzenia 16 stycznia  2013r. Starostwo Powiatowe  w  Mogilnie.

7. Sprawozdanie  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy  Staroście  Mogileńskim za 2012rok.
8. Przedstawienie  projektu  uchwały Rady  Powiatu w  Mogilnie   w  sprawie  wystąpienia  Powiatu  Mogileńskiego  z  Kujawsko -  Pomorskiej  Organizacji   Turystycznej z siedzibą  w  Toruniu.
9. Przedstawienie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  sporządzenia  sprawozdania z wysokości  średnich  wynagrodzeń nauczycieli na  poszczególnych stopniach awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat  Mogileński.
10. Przedstawienie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  ustalenia  miesięcznych  kwot  przeznaczonych na  pensje  zasadnicze  i  dodatki  funkcyjne  dla  pracowników  administracyjno  - obsługowych  w  placówkach  oświatowych, dla których  organem  prowadzącym  jest Powiat  Mogileński.
11. Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  za  rok  2012.
12. Przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie rezygnacji  Radnego  Mirosława  Leszczyńskiego  z  członkostwa  w  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Mogilnie.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie.

ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.
ad.4
Przewodniczący  Zarządu  Starosta Mogileński  Tomasz  Barczak  podziękował   Wójtowi Dąbrowy  Marcinowi Barczykowskiemu  za  zaproszenie  Zarządu do  siedziby Gminy  na  wspólne posiedzenie.
Wójt  Gminy Dąbrowa  Marcin  Barczykowski  również  podziękował  za  przybycie  Zarządowi  Powiatu, dodając, że  będziemy  mogli  wspólnie omówić  kilka   ważnych  spraw, a  mianowicie,  Gmina Dąbrowa  wyraża  wolę  przejęcia  odcinka drogi łączącego  ul. Centralną  z  ul. Sportową w  Dąbrowie. W/w  odcinek  jest drogą samoistną i należy  do   Skarbu  Państwa, dlatego postanowiliśmy się  zwrócić  do  Starosty Mogileńskiego  o użyczenie. Liczymy  na porozumienie z  Zarządem  Dróg Powiatowych w Mogilnie, a  w zamian  za  dotychczasowe jej utrzymanie i przejęcie,  chcielibyśmy  zwrócić  się do   Zarządu  o  wymianę  nawierzchni  chodnika  przy Urzędzie Gminy  na  odcinku 200m. Wójt  dodał, że  zobowiązuje  się pomóc w jego wykonawstwie, następnie   wnioskował  o  naprawę   odwodnienia  przy  skrzyżowaniu  ul. Centralnej z  ul. Sportową.
Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  Zarząd  rozważy  te  propozycje i wnioski  Wójta.
ad.5
Dyrektor  Zarządu Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  Piotr  Ficer  poinformował, że  należy  złożyć  wniosek  do  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  o  przekazanie  tego  odcinka  drogi w  zarząd  Gminy  i zaznaczyć, że  droga  ta  jest  utrzymywana przez  Gminę. Natomiast jeśli  chodzi  o sfinansowanie   robót  związanych z   wymianą  chodnika, to  możemy je  planować  na  koniec maja  br., ponieważ  nie  wiemy  jak  będzie  przebiegać wykonawstwo  w  zakresie  zimowego utrzymania dróg.
Członek Zarządu  Wiesław  Gałązka  dodał, że  należałoby  wymienić  także   dalszą  część  chodnika  w  kierunku  cmentarza, ponieważ  będzie  źle  to  odebrane  przez  mieszkańców.
Przewodnicząca  Rady  Gminy Dąbrowa  Emilia  Żmudzińska  prosiła, aby  Dyrektor ZDP spowodował,  aby  w ul. Wiktorowskiej  w  Szczepanowie   załatać uciążliwą dziurę.
Wójt Marcin Barczykowski  powiedział, że  ma  propozycje  na  przyszłe  lata, aby  wspólnie   z  Zarządem  przy drogach  powiatowych  wykonać kolejne  chodniki, ponieważ,  nie  da  się  wszystkiego  zrobić   w jednym  roku, dlatego  w  następnym Gmina Dąbrowa będzie chciała wspomóc  przygotowanie projektów na  wykonanie następnych  chodników, min. na  dwa  odcinki  w  Wiktorowie,  500 m i  w  Parlinie  1200 m, do tego   dojdzie  jeszcze  uregulowanie  spraw  własnościowych, a w  kolejnych   latach   ich  wykonanie.
Starosta  Tomasz  Barczak  dodał, że  ciągi  komunikacyjne  należy  uregulować, dobrze  że   Wójt  Gminy  Dąbrowa  podejmuje  takie  działania  w  kierunku   wspólnego   rozwiązywania  problemu,  jakim  jest  wykonanie   chodników  przy  drogach  powiatowych  na  terenie  jego  Gminy.  
ad.6
Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował, że  wystąpiliśmy  do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  o  dofinansowanie przebudowy drogi  powiatowej   na  odcinku  ul. Szkolnej  w  Dąbrowie i  Mierucin – Mierucinek   w  ramach  narodowego programu przebudowy  dróg  lokalnych tzw.  „schetynówek, ale  niestety  nie znaleźliśmy  się  na  liście rankingowej  i  w związku  z  tym  musimy  się  zastanowić, czy  będzie  nas  stać na  wykonanie  całego odcinka, czy  podzielić  go na   dwa  etapy? – ponieważ  nie  wiemy  jakie  środki  pochłonie    zimowe  utrzymanie dróg, jaki będzie  bilans  SPZOZ, czy  nie  będziemy  zmuszeni przesuwać  środków   w  budżecie  na  te  zadania.
ad. 13
W  sprawach  różnych  - Wójt  Gminy  Marcin Barczykowski    powiedział, że  wzorując się na Powiecie, Gmina  Dąbrowa   przystąpiła  do    profilaktycznych  szczepień HPV  dla  dziewcząt, ponadto  Wójt  powiedział, że  chce  zacieśnić  współprace   Gimnazjum  w  Dąbrowie z  Zespołem  Szkół  w  Mogilnie, z  ZS w  Bielicach, z ZSZ w  Strzelnie  i  proponuje robocze   spotkanie  Naczelników  Oświaty, aby  przedstawić i pokazać naszej  młodzieży, szkoły  ponadgimnazjalne  podległe  Powiatowi.
Starosta  Tomasz  Barczak powiedział, że  należy  się  chwalić,  ponieważ  ZS  w  Mogilnie  zajął  3  miejsce  w  rankingu  techników  w  Województwie, a  33  w  Polsce.
Członek Zarządu  Wiesław  Gałązka  dodał, że   warsztaty szkolne  w  Strzelnie   należy    promować  i pokazać  młodzieży oraz  rodzicom,  ponieważ  na pewno  nie  mają  wiedzy,
  że  są  tak  wyposażone. 
ad. 7
Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak  przedstawił  sprawozdanie  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku przy Staroście  Mogileńskim  za  2012rok.
Zarząd Powiatu   przesłał   sprawozdanie  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad. 8
Sekretarz  Powiatu  Stefan  Łukomski  przedstawił projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w sprawie wystąpienia  Powiatu  Mogileńskiego  z  Kujawsko -  Pomorskiej  Organizacji   Turystycznej z siedzibą  w  Toruniu.
Zarząd  Powiatu  przesłał  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.9
Naczelnik  Andrzej  Konieczka przedstawił projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  sporządzenia  sprawozdania z wysokości  średnich  wynagrodzeń nauczycieli na  poszczególnych stopniach awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat  Mogileński.
Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 330/13.
Zarząd  Powiatu Sprawozdanie z wysokości  średnich  wynagrodzeń nauczycieli na  poszczególnych stopniach awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat  Mogileński  przesłał  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.10
Następnie  Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  ustalenia  miesięcznych  kwot  przeznaczonych na  pensje  zasadnicze  i  dodatki  funkcyjne  dla  pracowników  administracyjno  - obsługowych  w  placówkach  oświatowych, dla których  organem  prowadzącym  jest Powiat  Mogileński.
Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 331/13.
ad.11
Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  Sprawozdaniem  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  za  rok  2012  i  przekazał  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad. 12
Sekretarz  Powiatu  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie rezygnacji  Radnego  Mirosława  Leszczyńskiego  z  członkostwa  w  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Mogilnie.
Zarząd  Powiatu  przekazał  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.
c. d. ad. 13
Zarząd Powiatu zobowiązał  p.o. Dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  Barbarę  Buzałę  do  przedstawienia  harmonogramu   rzeczowo  -  finansowego   planowanych  działań   w  SPZOZ.
ad.14
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

           ZARZĄD:

1. Tomasz  Barczak …………………………………

2. Tadeusz  Szymański…………………………….

3. Wiesław  Gałązka .................................

4. Robert   Musidłowski …………………………


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:34:14
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:39:15
Ostatnia zmiana:2013-02-18 10:14:21
Ilość wyświetleń:338

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij