Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

139/12 z dnia 20.12.2012

 PROTOKÓŁ Nr 139/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 20 grudnia 2012r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Mogilnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie tokarki TUM-25/800 będącej na wyposażeniu Zespołu Szkół w Strzelnie na rzecz Zespołu Szkół w Bielicach.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt. Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV" realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na usługę: Indywidualne zajęcia z obsługi pojazdów dla uczniów w ramach Projektu pt: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV" realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013.
11. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
12. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
13. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
14. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
15. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego.
Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków na kwotę 10.682,00 zł z następujących tytułów: dotacji z Gminy Jeziora Wielkie w związku z refundacją kosztów z tytułu podwyższenia o 2 % składki rentowej w 2012 r., w związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej otrzymano dotację na realizację resortowym programem wsparcia rodzin i rodzinnych domów dziecka. Ponadto dokonano przesunięć zgodnie ze złożonymi wnioskami w następujących jednostkach organizacyjnych: W Zarządzie Dróg Powiatowych gdzie zaoszczędzone środki zostały przesunięte w związku z zakupem materiałów drogowych. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego gdzie środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów ( zakup laptopa), zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki. W Komendzie PSP na zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa i przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, zakup usług pozostałych m.in. badanie sprzętu i narzędzi oraz podróże służbowe. W Zespole Szkół w Strzelnie gdzie zwiększono środki na podróże służbowe w związku z indywidualnym nauczaniem, zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług pozostałych. W Zespole Szkół w Bielicach gdzie dokonano przesunięcia na zabezpieczenie płac, zakup oleju opałowego, zakup pomocy dydaktycznych oraz ubezpieczenie pojazdów. W Zespole Szkół w Mogilnie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ( stołów warsztatowych dla pracowni struktury i budowy komputera dla uczniów technikum informatycznego), składek na ubezpieczenie społeczne oraz szkolenie nauczycieli. W Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach na zakup materiałów i wyposażenia ( zakup lamp do klas, materiały biurowe, środków czystości, niszczarki, artykułów do kuchni), składki na ubezpieczenie społeczne, zakup energii oraz zakup usług remontowych (malowanie łazienek po awarii). W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej gdzie środki przeznaczone są na zakup tonerów i materiałów biurowych, sprzętu komputerowego. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz pozostałe wydatki. W Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zakup leków oraz usług pozostałych (usługi pralnicze, opłaty za zrzut ścieków).
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 318/12.

ad.5
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 319/12.

ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Mogilnie. W związku z powołaniem na stanowisko p.o. Dyrektora SPZOZ B.Buzała oraz w oparciu o przepisy ustawy o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Zarząd ustalił wynagrodzenie w wysokości 7tys. brutto.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 320/12.
ad.7
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie tokarki TUM-25/800 będącej na wyposażeniu Zespołu Szkół w Strzelnie na rzecz Zespołu Szkół w Bielicach.  Zgodnie ze złożonym wnioskiem wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół w Strzelnie na rzecz Zespołu Szkół w Bielicach tj. tokarka TUM - 25/800.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 321/12.

ad.8
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt. Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV" realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia wybrano 120 wykonawców, którzy otrzymali 100 pkt. w kryterium cena.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 322/12.

ad.9
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia publicznego na usługę: Indywidualne zajęcia z obsługi pojazdów dla uczniów w ramach Projektu pt: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV" realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Zatwierdzono specyfikację istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony: Indywidualne zajęcia z obsługi pojazdów dla uczniów w ramach Projektu Pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV" realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powołano Komisję Przetargową w składzie:  Danuta Olejnik - Przewodniczący,  Andrzej Konieczka - Członek,  Agata Matyjasik – Członek.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 323/12.

ad.10
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

ad.11
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

ad.12
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

ad.13
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

ad.14
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

Ad.15
Sekretarz Powiatu Stefan Łukomski przedstawił poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Wyjaśnił, że w uchwale należy dodać paragraf o brzmieniu „Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego”, zgodnie z prawomocnym wyrokiem NSA (II OSK 1818/12 ).
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

ad.16
Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora ZDP w Mogilnie informującym o ujęciu w planach realizacyjnych budowy chodnika na drodze powiatowej Mogilno – Bielice.

Ad.17
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:29:48
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:30:08
Ostatnia zmiana:2013-02-13 10:31:04
Ilość wyświetleń:304

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij