Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

135/12 z dnia 06.12.2012

 

PROTOKÓŁ Nr 135/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 6 grudnia  2012r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie zatwierdzającej roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2013 rok.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia  rezygnacji  Radnego Przemysława Zowczaka  z  członkostwa  w  Komisji   Edukacji, Kultury i  Zdrowia  Rady Powiatu w Mogilnie 
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r. Niniejszą uchwalą dokonano zmian w planie wydatków następujących jednostek organizacyjnych: W Starostwie Powiatowym przeznaczono środki  na zabezpieczenie bieżących wydatków.W Powiatowym Urzędzie Pracy przeznaczono środki na zakup materiałów biurowych i uzupełnienie wyposażenia jednostki.  W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej przeznaczono środki na opłacenie szklenia na temat „ Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej" dla 2 pracowników jednostki. W Komendzie PSP przeznaczono środki w związku z bieżącymi wydatkami na zakup energii elektrycznej i wody, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, naprawy bramy i konserwacji samochodu oraz na wypłatę umowy zlecenia za obsługę informatyczną. Dokonano przesunięcia pomiędzy jednostkami budżetowymi w planach wydatków MOW Bielice, w MOW Strzelno, w PUP w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 306/12.

ad.5
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
Wnioskiem z dnia 03.12.2012 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie zwrócił się do Zarządu Powiatu Mogileńskiego z prośbą o odroczenie terminu spłaty czterech rat pożyczki przypadającej na dzień 10.12.2012 r. do dnia 10.06.2013 r. Trzy z wymienionych rat były już wcześniej odraczane. Uzasadnieniem w/w wniosku jest niewystarczające zabezpieczenie finansowe jakim dysponuje SP ZOZ Mogilno. Uzyskane środki finansowe okazały się niewystarczające na pokrycie bieżącej działalności i pokrycie zobowiązań wymagalnych jednostki. Z otrzymanych środków opłacono w pierwszej kolejności wynagrodzenia, składki ZUS oraz nakazy zapłaty i zawarte ugody z wierzycielami, pozostałą kwotę przeznaczono na zapłacenie wymagalnych zobowiązań za leki, sprzęt medyczny, wyżywienie pacjentów tj. te zobowiązania które warunkują funkcjonowanie jednostki zapewniając życie i zdrowie pacjentów. Wynik finansowy za okres od początku roku do dnia 31.10.2012 r. wynosi minus 1.273.922,44 zł. Mając na uwadze zapis § 4 ust. l Uchwały Rady Powiatu Mogilnie Nr LI/285/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg, mówiący o ważnym interesie dłużnika, Zarząd Powiatu uznał iż w/w sytuacja odpowiada takiemu znaczeniu i postanowił odroczyć termin płatności zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 307/12.

ad.6
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013. Skarbnik wyjaśniła, że uchwała wraz z projektem budżetu na 2013 i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013 – 2020 została omówiona szczegółowo na poprzednich zarządach.
Zarząd postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.7
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
Zarząd postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.8
Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie zatwierdzającej roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2013 rok. Na  podstawie  art. 16 ust. 1  ustawy o  samorządzie  powiatowym,  rada powiatu  kontroluje  działalność  zarządu  oraz  powiatowych  jednostek  organizacyjnych , w tym  celu powołuje  komisję  rewizyjną oraz   § 37  Statutu  Powiatu  Mogileńskiego  mówi, że  Komisja  Rewizyjna  działa  na  podstawie  rocznego  planu  kontroli  zatwierdzonego  przez  Radę  oraz  wykonuje  kontrole  zlecone  przez  Radę.  Projekt  planu  Komisja  przedstawia  Radzie  do  dnia  30  grudnia  roku  poprzedzającego  rok,  którego dotyczy  ten  plan.
Zarząd postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.
ad.9
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r. Uchwałą dokonano zmniejszenia   planu dochodów i wydatków , zmiany związane są z następującymi działaniami.
1. Dokonano korekty wpływów z trwałego zarządu w Domu Pomocy Społecznej i Zarządzie Dróg Powiatowych  oraz wpływu w Starostwie Powiatowym  z czynszu. W planie wydatków zmniejszono środki w rozdz. 92120, 85395,  85195 i 63003. Zmniejszenia związane są z brakiem ofert w konkursach organizowanych na podstawie: ustawy o pożytku publicznym  oraz uchwały o zabytkach.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów dokonano zwiększenia części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012.
3. Dokonano korekty dotacji z Gminy Strzelno która była przeznaczona na zadanie związane z prowadzeniem OIK w Strzelnie oraz zakup aplikacji internetowej WebEWID
4. Zwiększono środki z tytułu opłat za środowisko z przeznaczeniem na działania w Zarządzie Dróg Powiatowych.
5. W związku z podpisaniem   przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie aneksu do umowy dokonano zmniejszenia środków na realizację projektu „ Potencjał Kobiet 50+".
6. W zawiązku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego otrzymane środki zwiększą plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.
Zarząd postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.10
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019. Powyższa zmiana związana jest ze zmianą wielkości dochodów i wydatków. Ponadto w załączniku dotyczącym przedsięwzięć dokonano zmniejszenia środków na realizację projektu „ Potencjał Kobiet 50+" w związku z podpisaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie aneksu do umowy.
Zarząd postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.11
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Projekt uchwały związany jest z realizacją zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i wybudowanie warsztatu szkolnego przy Zespole Szkół w Strzelnie. Łącznie z pierwszym wyposażeniem", tj. dostawa i montaż fabrycznie nowej tokarki numerycznej w ramach pierwszego wyposażenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Strzelnie. Z pierwotnych ustaleń wynikało, iż przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do końca 2012 r., jednak z otrzymanej od wykonawcy informacji wynika, że przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do 15 stycznia 2013 r.  Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 263 ustawy o finansach publicznych. Z powołanych przepisów wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków nie wygasających, określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie jak również ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
Zarząd postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.12
Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia rezygnacji  Radnego Przemysława Zowczaka  z  członkostwa  w  Komisji   Edukacji, Kultury i  Zdrowia  Rady Powiatu w Mogilnie. Projekt uchwały został przygotowany ponieważ, 22 listopada 2012r. Przemysław Zowczak złożył na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek dotyczący rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rady Powiatu w Mogilnie.
Zarząd postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.13
Sekretarz Stefan łukomski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
W związku ze złożonym wnioskiem w sprawie wprowadzenia zmiany zapisów związanych z ustawą o działalności leczniczej Z- ca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie zwróciła się o zatwierdzenie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Wobec tego utraci moc wcześniej podjęta uchwała LVI/313/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 października 2010r. Projekt Statutu SPZOZ w Mogilnie zatwierdziła Rada Społeczna SPZOZw Mogilnie Uchwałą Nr 9/12 z dnia 29 listopada 2012r.
Zarząd postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

Ad.14
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił zebranym zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy w Mogilnie upoważniające Panią Annę Barszcz do wykonywania zadań w zastępstwie Dyrektora PUP podczas jego nieobecności.

Zarząd zapoznał sie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Stefan Łukomski Sekretarz przedstawił informację , że w dniu 20 listopada 2012 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazało się ogłoszenie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie możliwości przystąpienia do pozwu grupowego w sprawie o ustalenie, iż Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę poniesioną przez członków grupy w wyniku niewydania z dniem 1 maja 2004 r. rozporządzenia dostosowującego przepisy rozporządzenia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. z 2003 r. nr 137, poz. 1310) do przepisów prawa wspólnotowego.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu poinformował o ostatnich wydarzeniach w MOW w Strzelnie, dodał, że do ośrodka przyjedzą reporterzy z Telewizji Polskiej z Expresu Reporterów.

Ad.15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       ZARZĄD:
1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:25:01
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:28:06
Ostatnia zmiana:2013-02-20 09:05:58
Ilość wyświetleń:403

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij