Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

131/12 z dnia 19.11.2012

 

PROTOKÓŁ Nr 131/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 19 listopada 2012r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników administracyjno-obsługowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
6. Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacja na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w 2012r
7. Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2012.
8. Przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
9. Przedstawienie sprawozdania Fundacji Powiatu Mogileńskiego.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za III kwartał 2012r.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2012.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
16. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
17. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia Programu Profilaktycznych Szczepień Przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w szkołach prowadzonych przez Powiat Mogileński.
18. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.
19. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w  sprawie przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników administracyjno-obsługowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński. Zarząd zdecydował pracownikom administracyjno-obsługowym zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński, w miesiącu grudniu 2012r. przyznać jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 400 zł brutto.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 299/12.

ad.5
Małgorzata Krygier główna księgowa przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r. Zwiększono plan dochodów i wydatków na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic. Zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dofinansowanie do wypoczynku, remontów i przyjęcia dziecka do rodziny), na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od l października 2012 , na sfinansowanie zwiększonych wydatków na świadczenia dla funkcjonariuszy oraz wydatków związanych z zapewnieniem gotowości operacyjnej w komendach powiatowych i miejskich PSP. Dokonano przeniesień zgodnie z wnioskami kierowników jednostek budżetowych:  Zarząd Dróg Powiatowych , Zespół Szkół w Strzelnie na zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia oraz zakupu tablicy interaktywnej w ramach pomocy dydaktycznych.  W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach środki przeznaczono na zakup elementów do wykonania mebli do świetlicy (doposażenie internatu). W Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach przesunięto środki na opłaty ubezpieczeniowe mienia oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne. Zmiana w planie wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy dotyczy realizacji projektu 6.1 „Nowa jakość usług rynku pracy w powiecie mogileńskim -2012". W Domu Pomocy Społecznej środki przeznaczone są na zakup oleju opałowego, napędowego , środków czystości, zakup żywności oraz usług pralniczych. Zmniejszono plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na wydatki w  ZS Bielice i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej . W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dokonano zmian z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia (laptopa, garażu ) oraz na pozostałe wydatki bieżące tj. usługi telefonii ruchomej, usługi remontowe.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 300/12.

Ad.6
Dyrektor PUP Ewa Strzelecka przedstawiła informację z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacja na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w 2012r  zgodnie z załącznikiem dodała, ze w końcu października 2012 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie zarejestrowanych było 3 399 osób bezrobotnych. Oznacza to wzrost poziomu bezrobocia w porównaniu do października 2011 roku ( 3285) o 114 osób tj. o 3,5 %. Do października 2010 roku poziom bezrobocia spadł o 8,8 %.  Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 19,4%, wzrosła o 0,4% do roku ubiegłego.
Zarząd zdecydował przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.7
Wicestarosta Tadeusz Szymański przedstawił informację o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2012.
Zarząd zdecydował przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.8
Starosta Tomasz Barczak przedstawił informację o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
Zarząd zdecydował przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.9
Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił sprawozdanie Fundacji Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd zdecydował przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.10
Barbara Buzała Zastępca Dyrektora SPZOZ przedstawiła sprawozdanie finansowo - ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za III kwartał 2012r.

Wicestarosta Tadeusz Szymański przypomniał, że na spotkaniu ze związkami Dyrektor mówiła, że ze socjalnego pracownicy otrzymają coś na święta. Zapytał kiedy zostanie to wypłacone i w jakiej wysokości?

Barbara Buzała Z-ca Dyrektora SPZOZ wyjaśniła, że będzie to symboliczna kwota 100zł na pracownika ze środków NFZ. W skali całego zakładu będzie to kwota 40 tys.zł

Członek Zarządu Wiesław Gałązka stwierdził, ze kwota jest bardzo niska i nie poprawi klimatu dlatego zaproponował dołożenie jeszcze 100zł.

Barbara Buzała Z-ca Dyrektora SPZOZ wyjaśniła, że nie ma z czego dołożyć.

Anna Nawrot – Sip Głowna Księgowa SPZOZ wyjaśniła, że SPZOZ nie ma na zapłacenie kwot zobowiązań  w związku z podpisanymi ugodami. Jeśli to nie zostanie zapłacone firmy oddadzą nas do sądu.

Barbara Buzała Z-ca Dyrektora SPZOZ zdaje sobie sprawę że nikogo kwota ta nie satysfakcjonuje. Jednak każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzyma ten dodatek. Zatrudnionych mamy 284 osoby, 12 na umowy cywilno – prawne i 95 na kontrakty.

Zarząd zdecydował przesłać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

 

 

Ad.11
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
Zarząd zdecydował przesłać powyższą uchwałę pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.12
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
Zarząd zdecydował przesłać powyższą uchwałę pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.13
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2012.

Anna Nawrot – Sip Głowna Księgowa SPZOZ wyjaśniła, że wpłynęło 6 ofert dotyczących badania bilansu SPZOZ.
- Biuro Usług Księgowych „Ewelina” Bydgoszcz,
- Biuro Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Sp. z o.o. Toruń,
- Kancelaria Biegłych Rewidentów Adamczyk Sp. jawna „Controling” Słupca,
- „Finans Ekspert” Sp. z o.o. Inowrocław,
- Kancelaria – Konsultingowa „AUDSULTING” Bydgoszcz
- Continuum Consulting Group Poland SP. z o.o.
Zarząd wybrał ofertę  Biura Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Sp. z o.o. Toruń ze względu na najniższą oferowaną cenę oraz w związku z zaoferowanymi przez Biuro dodatkowymi badaniami, które zostaną przez nich wykonane w ramach zaproponowanej ceny.
Zarząd zdecydował przesłać powyższą uchwałę pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.14
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd zdecydował przesłać powyższą uchwałę pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.15
Sekretarz Stefan łukomski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Zarząd zdecydował przesłać powyższą uchwałę pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.16
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarząd zdecydował przesłać powyższą uchwałę pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

 

Ad.17
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia Programu Profilaktycznych Szczepień Przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w szkołach prowadzonych przez Powiat Mogileński.
Zarząd zdecydował przesłać powyższą uchwałę pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.18
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.
Zarząd zdecydował przesłać powyższą uchwałę pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.19
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:19:57
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:21:03
Ostatnia zmiana:2013-02-13 10:21:13
Ilość wyświetleń:363

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij