Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 23/04

PROTOKÓŁ  Nr 23/04
Z POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW 
RADY   POWIATU  W  MOGILNIE
z  dnia  29  czerwca  2004 r.

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył   Przewodniczący  Piotr  Konieczka .
W  posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków  Komisji  obecnych  wg  listy  obecności  ( załącznika)   do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.
Porządek  posiedzenia:
1.     Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XXII sesję  Rady  
       Powiatu  w  Mogilnie.
2.     Sprawy  bieżące.

Komisja  porządek  posiedzenia  przyjęła  jednogłośnie.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 1
Przew. P. Konieczka   poprosił  panią  Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektów  uchwał  budżetowych.
Skarbnik K. Kostyra  przedstawiła  w następującej   kolejności   projekty  uchwał :
I -  projekt  dotyczy  pokrycia  kosztów  z  opłat  za  licencję  przystosowania  sali  komputerowej  w  ZSZ  w  Strzelnie,  przeniesienia  środków  na  remont dachu  internatu  w  ZS  w  Bielicach  i  przeniesienia  w  rozdziale  na   rodziny  zastępcze  zgodnie  z  porozumieniem  z  powiatem  poznańskim.
II  -  projekt  dotyczy  zmiany   w  planie  wydatków  środków  specjalnych  przy  ZS w  Mogilnie,  przystosowanie  byłej  kotłowni na  pomieszczenia  lekcyjne. Następnie  w  DPS  w  Siemionkach  z  darowizn  na  konkurs  recytatorski  i  w  GP  w  Bielicach  dotacja  na  zmniejszenie  kosztów  związanych  z  okresowym  badaniem  opryskiwaczy.
III -  projekt  dokonuje zmian w  planie  wydatków PFOŚ i GW ,o  10.000 zł  należy  zwiększyć środki  na  zakup  sorbentów i  zapory  REO 755 na  likwidację  wycieków  ropopochodnych  na  ciekach  i  akwenach  wodnych  dla  Komendy  Powiatowej Państwowej  Straży  Pożarnej w  Mogilnie. Kolejne  wydatki  to  10.000 zł  na  odbudowę  zbiornika retencyjnego przy  DPS w  Siemionkach, oraz  na  wykonanie  folderu  promującego  zasoby i  walory  naturalne  Powiatu.
IV – projekt  dotyczy  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  przeprowadzenie  remontu  dachu  w ZS w  Bielicach .
V – projekt  uchwały  dotyczy  zmian  w  planie  finansowym  PFGZG i K w  związku  z  nie  przyznaniem  dotacji,  zostaną  zmniejszone  kwoty o  20.
VI  -  projekt  uchwały  dotyczy  realizacji  zadania  wspólnie  z  Powiatem  Poznańskim.
Przew. P. Konieczka  poddał  pod  głosowanie  przedstawione  projekty  uchwał.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Skarbnik K. Kostyra  zapytała,  czy  członkowie  Komisji mają  pytania, po  wyjaśnieniach  dotyczących  kredytu ,  więcej  pytań nie  zadano.
VII  – projekt  dotyczy  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  przeprowadzenie  remontu  dachu  w ZS w  Bielicach
Skarbnik K. Kostyra  zapytała,  czy  członkowie  Komisji mają  pytania, po  wyjaśnieniach  dotyczących  zasadności kredytu,  więcej  pytań nie  zadano.
Przew. P. Konieczka  poddał  pod  głosowanie  przedstawiony  projekt uchwał.
Za  głosowało  5  członków  Komisji.
Wstrzymał  się  1 członek  Komisji.( p. P. Pieszak)
Przew. P. Konieczka  przedstawił  sprawozdanie  SP ZOZ w  Mogilnie  z  badania  bilansu  za  2003r. , nie  zgłoszono  pytań, następnie  informację   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6  członków  Komisji. 
Przew. P. Konieczka  poinformował,  że następnym  projektem jest  uchwała  dotycząca  doradców  metodycznych.
Członek H. Przybysz  powiedział ,  że  Komisja  Oświaty nie  głosowała  i  nie  przyjęła  projektu  uchwały , ponieważ  nie  otrzymała  satysfakcjonujących  ją  sprawozdań  od  dotychczasowych  dwóch  pań  doradców. 
Komisja  nie  głosowała  projektu  uchwały  dotyczącego  doradców  metodycznych.
Przew. P. Konieczka poinformował , że   kolejny  projekt  dotyczący zasad  udzielania  i  wysokości stypendiów  Starosty Mogileńskiego  dla  uczniów  podległych  szkół  wnioski   opiniowała  Komisja Edukacji, Kultury  i Zdrowia.
Opierając  się  na  opinii  Komisji , poddał  pod  głosowanie   projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Przew.P. Konieczka   przedstawił  następny  projekt  uchwały,  którym  był  Powiatowy  Program  działań  i  realizacji  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych.
Komisja   Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  szczegółowo  dyskutowała  założenia i realizację   programu.
Członkowie  Komisji  nie  zgłaszali  pytań, projekt   poddano  głosowaniu.
Za  głosowało  5 członków  Komisji,
Wstrzymał  się  1 członek  Komisji. ( p. P. Pieszak)
Przew. P. Konieczka   przedstawił  kolejny  projekt  dotyczący  warunków  częściowego  i  całkowitego  zwalniania  dziecka  lub  osoby  pełnoletniej  z  pobytu  w  rodzinie  zastępczej.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Ostatni  z  projektów  uchwał  dotyczył  zmiany  uchwały  określającej realizację  i  zadania  PFRON.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.

Ad. 2
Sprawy  bieżące  -  Przewodniczący  przypomniał  o  posiedzeniu  Komisji które  zostało  zaplanowane  na  16  sierpnia  br.
Na  tym posiedzenie  zakończono  i  zamknięto  obrady.

 

                                                                     

PROTOKÓŁ  Nr 23/04
Z POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW 
RADY   POWIATU  W  MOGILNIE
z  dnia  29  czerwca  2004 r.

 

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył   Przewodniczący  Piotr  Konieczka .
W  posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków  Komisji  obecnych  wg  listy  obecności  ( załącznika)   do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.
Porządek  posiedzenia:
1.     Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XXII sesję  Rady  
       Powiatu  w  Mogilnie.
2.     Sprawy  bieżące.
Komisja  porządek  posiedzenia  przyjęła  jednogłośnie.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 1
Przew. P. Konieczka   poprosił  panią  Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektów  uchwał  budżetowych.
Skarbnik K. Kostyra  przedstawiła  w następującej   kolejności   projekty  uchwał :
I -  projekt  dotyczy  pokrycia  kosztów  z  opłat  za  licencję  przystosowania  sali  komputerowej  w  ZSZ  w  Strzelnie,  przeniesienia  środków  na  remont dachu  internatu  w  ZS  w  Bielicach  i  przeniesienia  w  rozdziale  na   rodziny  zastępcze  zgodnie  z  porozumieniem  z  powiatem  poznańskim.
II  -  projekt  dotyczy  zmiany   w  planie  wydatków  środków  specjalnych  przy  ZS w  Mogilnie,  przystosowanie  byłej  kotłowni na  pomieszczenia  lekcyjne. Następnie  w  DPS  w  Siemionkach  z  darowizn  na  konkurs  recytatorski  i  w  GP  w  Bielicach  dotacja  na  zmniejszenie  kosztów  związanych  z  okresowym  badaniem  opryskiwaczy.
III -  projekt  dokonuje zmian w  planie  wydatków PFOŚ i GW ,o  10.000 zł  należy  zwiększyć środki  na  zakup  sorbentów i  zapory  REO 755 na  likwidację  wycieków  ropopochodnych  na  ciekach  i  akwenach  wodnych  dla  Komendy  Powiatowej Państwowej  Straży  Pożarnej w  Mogilnie. Kolejne  wydatki  to  10.000 zł  na  odbudowę  zbiornika retencyjnego przy  DPS w  Siemionkach, oraz  na  wykonanie  folderu  promującego  zasoby i  walory  naturalne  Powiatu.
IV – projekt  dotyczy  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  przeprowadzenie  remontu  dachu  w ZS w  Bielicach .
V – projekt  uchwały  dotyczy  zmian  w  planie  finansowym  PFGZG i K w  związku  z  nie  przyznaniem  dotacji,  zostaną  zmniejszone  kwoty o  20.
VI  -  projekt  uchwały  dotyczy  realizacji  zadania  wspólnie  z  Powiatem  Poznańskim.
Przew. P. Konieczka  poddał  pod  głosowanie  przedstawione  projekty  uchwał.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Skarbnik K. Kostyra  zapytała,  czy  członkowie  Komisji mają  pytania, po  wyjaśnieniach  dotyczących  kredytu ,  więcej  pytań nie  zadano.
VII  – projekt  dotyczy  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  przeprowadzenie  remontu  dachu  w ZS w  Bielicach
Skarbnik K. Kostyra  zapytała,  czy  członkowie  Komisji mają  pytania, po  wyjaśnieniach  dotyczących  zasadności kredytu,  więcej  pytań nie  zadano.
Przew. P. Konieczka  poddał  pod  głosowanie  przedstawiony  projekt uchwał.
Za  głosowało  5  członków  Komisji.
Wstrzymał  się  1 członek  Komisji.( p. P. Pieszak)
Przew. P. Konieczka  przedstawił  sprawozdanie  SP ZOZ w  Mogilnie  z  badania  bilansu  za  2003r. , nie  zgłoszono  pytań, następnie  informację   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6  członków  Komisji. 
Przew. P. Konieczka  poinformował,  że następnym  projektem jest  uchwała  dotycząca  doradców  metodycznych.
Członek H. Przybysz  powiedział ,  że  Komisja  Oświaty nie  głosowała  i  nie  przyjęła  projektu  uchwały , ponieważ  nie  otrzymała  satysfakcjonujących  ją  sprawozdań  od  dotychczasowych  dwóch  pań  doradców. 
Komisja  nie  głosowała  projektu  uchwały  dotyczącego  doradców  metodycznych.
Przew. P. Konieczka poinformował , że   kolejny  projekt  dotyczący zasad  udzielania  i  wysokości stypendiów  Starosty Mogileńskiego  dla  uczniów  podległych  szkół  wnioski   opiniowała  Komisja Edukacji, Kultury  i Zdrowia.
Opierając  się  na  opinii  Komisji , poddał  pod  głosowanie   projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Przew.P. Konieczka   przedstawił  następny  projekt  uchwały,  którym  był  Powiatowy  Program  działań  i  realizacji  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych.
Komisja   Edukacji , Kultury  i  Zdrowia  szczegółowo  dyskutowała  założenia i realizację   programu.
Członkowie  Komisji  nie  zgłaszali  pytań, projekt   poddano  głosowaniu.
Za  głosowało  5 członków  Komisji,
Wstrzymał  się  1 członek  Komisji. ( p. P. Pieszak)
Przew. P. Konieczka   przedstawił  kolejny  projekt  dotyczący  warunków  częściowego  i  całkowitego  zwalniania  dziecka  lub  osoby  pełnoletniej  z  pobytu  w  rodzinie  zastępczej.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Ostatni  z  projektów  uchwał  dotyczył  zmiany  uchwały  określającej realizację  i  zadania  PFRON.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.

Ad. 2
Sprawy  bieżące  -  Przewodniczący  przypomniał  o  posiedzeniu  Komisji które  zostało  zaplanowane  na  16  sierpnia  br.
Na  tym posiedzenie  zakończono  i  zamknięto  obrady.

 

                                                                           Przewodniczący  Komisji

                                                                           mgr  inż. Piotr  Konieczka

 

Protokołowała :

Małgorzata  Wilk

 

                                                                           mgr  inż. Piotr  Konieczka

 

Protokołowała :

Małgorzata  Wilk

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2004-10-21 12:56:37
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2004-10-21 12:59:48
Ostatnia zmiana:2007-04-05 14:11:56
Ilość wyświetleń:780

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij