Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

126/12 z dnia 26.10.2012

PROTOKÓŁ Nr 126/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 26 października  2012r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Zachować tradycję".
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji budynków na działce położonej w miejscowości Marcinkowo, gmina Mogilno, oznaczonej nr 14/6, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie obniżenia w kolejnym przetargu ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - działka nr 668/6 o pow. 0,2586 ha, obręb Strzelno.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia II przetargu na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - lokal biurowo-usługowy położony w miejscowości Józefowo, gmina Mogilno, na działce oznaczonej nr 111/2.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zmywarki kapturowej FI 80 oraz kotła węglowego ESKA w Zespole Szkot im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za III kwartały 2012r.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach do dysponowania nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego.
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie stosunków cywilno –prawnych w imieniu Powiatu Mogileńskiego.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Magdalena Łukomska inspektor z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  przedstawiła projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Zachować tradycję". Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła możliwość udzielania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wsparcia finansowego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie tzw. małych zleceń. Tryb ten jest uruchamiany na wniosek organizacji pozarządowej pod warunkiem, że zadanie realizowane w ofercie ma charakter lokalny lub regionalny, będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni a wysokość dofinansowania lub finansowania nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł. 16 października 2012 r. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie złożył ofertę o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania w trybie uproszczonym w zakresie wpierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zachować tradycję". Głównym celem realizacji zadania jest ukazanie dorobku Kółka Rolniczego w Gębicach poprzez przywołanie tradycji oraz historii tej organizacji na przestrzeni 130 lat.
Zarząd Powiatu w Mogilnie postanawia zlecić w formie wsparcia Gminnemu Związkowi Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie jego realizację, przyznając dotację w wysokości 2 tys.zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 284/12.

Ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji budynków na działce położonej w miejscowości Marcinkowo, gmina Mogilno, oznaczonej nr 14/6, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego. Zarząd wyraził zgodę na fizyczną likwidację obiektów posadowionych na działce nr 14/6, położonej w miejscowości Bielice tj. biuro-magazyn o pow. użytkowej 305 m2, szklarnia o pow. użytkowej 210 m , szklarnia o pow. użytkowej 285 m , szklarnia o pow. użytkowej 273 m .
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 285/12.

Ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie obniżenia w kolejnym przetargu ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - działka nr 668/6 o pow. 0,2586 ha, obręb Strzelno. Zarząd obniżył cenę wywoławczą w III przetargu na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Strzelno przy ul. Klonowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 668/6 do kwoty 180.000,00 złotych. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w sieci techniczne : energię elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową realizowaną przez dostawców miejskich.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 286/12.

Ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia II przetargu na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - lokal biurowo-usługowy położony w miejscowości Józefowo, gmina Mogilno, na działce oznaczonej nr 111/2. Do zbycia z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego przeznaczony został lokal biuro-usługo o pow. użytkowej 123,80 m2 położony na parterze budynku posadowionego na działce położonej w Józefowie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 287/12.

Ad.8
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zmywarki kapturowej FI 80 oraz kotła węglowego ESKA w Zespole Szkot im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach. Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach zwrócił się dnia 15 października 2012r. do Zarządu Powiatu w Mogilnie z prośbą o wyrażenie zgody na zlikwidowanie zużytej zmywarki kapturowej FI80 oraz kotła węglowego ESKA. Do wniosku załączono protokoły stanu technicznego wskazanych ruchomości. Z protokołów wynika, że przedmiotowe ruchomości całkowicie utraciły wartość użytkową. Zarząd wyraził zgodę na likwidację.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 288/12.

Starosta ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu na czas odbycia sesji, dalsza cześć posiedzenia odbyła sie po posiedzeniu sesji Rady Powiatu w Mogilnie.

Ad.9
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na ogólną kwotę 218.100,00 min. z przeznaczenie na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy. Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne na podstawie decyzji na realizację inwestycji drogowych oraz przeglądy, media, bieżące naprawy i wynagrodzenie administratora na nieruchomość i remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Strzelnie nadziałce stanowiącej własność Skarbu Państwa. Przesunięcia w rozdziale 80120, 80123, 80130 dotyczą Zespołu Szkół w Mogilnie i związane są z bieżącą działalnością jednostki. Przesunięcia w planie wydatków w rozdziale 85321 dotyczą bieżącej działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Dokonano przesunięcia środków w rozdziale 85156 pomiędzy jednostkami realizującymi zadanie t.j; zmniejszenie planu wydatków w MOW Strzelno, zmniejszenie planu wydatków w MOW Bielice, zmniejszenie planu wydatków w MOS Szerzawy, zwiększenie planu wydatków w PUP Mogilno.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 289/12.

Ad.10
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego  za III kwartały 2012r. Zarząd Powiatu w Mogilnie przygotował informację kwartalną o wykonaniu budżetu Powiatu  Mogileńskiego za III kwartały 2012r. oraz informacje o udzielonych umorzeniach należności  budżetowych zgodnie  z  art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 ).
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 290/12.

Ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach do dysponowania nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd upoważnił Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach do dysponowania nieruchomością położoną w miejscowości Bielice, oznaczoną nr 14/32 w celach  budowlanych i  uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 291/12.

Ad.12
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie stosunków cywilno –prawnych w imieniu Powiatu Mogileńskiego. Zarząd upoważnił  Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Panią Marię Konkiewicz, do składania w imieniu Powiatu Mogileńskiego oświadczeń woli w zakresie stosunków cywilno – prawnych związanych z bieżącą działalnością kierowanej przez wyżej wymienioną jednostką organizacyjną, których jednorazowa wartość zobowiązania nie przekracza 8tys.zł
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 292/12.

Ad.13
Zarząd zdecydował zwrócić się do Burmistrza Strzelna w związku z pojawieniem się informacji na temat gotowości przejęcia przez Gminę Strzelno zadania ochrony zdrowia, poprzez podpisanie porozumienia z Powiatem Mogileńskim na przekazanie funkcji organu prowadzącego dla Szpitala Powiatu Mogileńskiego filia im.T.Chałubińskiego w Strzelnie o pisemne odniesienie się do tej kwestii. W przypadku rzeczywistego zainteresowania takim rozwiązaniem ze strony Gminy o przedstawienie koncepcji i warunków zawarcia takiego porozumienia.  Stanowisko to będzie przedstawione Radzie Powiatu w Mogilnie w gestii, której leży podjęcie stosownej decyzji.
Zarząd zdecydował zwrócić się również do Burmistrza Mogilna z zapytaniem, czy Gmina Mogilno jest zainteresowana powstaniem strefy ekonomicznej w Bielicach? W latach poprzednich w tej sprawie były prowadzone rozmowy między samorządami, Powiat Mogileński deklarował chęć wniesienia terenów w miejscowości Bielice w ramach wspólnego przedsięwzięcia. O możliwości powstania strefy ekonomicznej w Bielicach. W związku z prowadzonymi rozmowami z Pomorską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. w sprawie budowy gazociągu do miejscowości Bielice a przy okazji jego doprowadzenia do innych miejscowości i otrzymaną odpowiedzią, deklaracja Gminy Mogilno o chęci udziału w powstaniu strefy ekonomicznej a co za tym idzie pojawieniem się w dalszej perspektywie czasowej strategicznych odbiorców gazu, byłaby ważkim argumentem.


Ad.14
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Wicestarosta Tadeusz Szymański podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 09:40:20
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 09:41:55
Ostatnia zmiana:2013-02-13 09:42:29
Ilość wyświetleń:335

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij