Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

123/12 z dnia 15.10.2012

PROTOKÓŁ Nr 123/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 15 października  2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2012r.
5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2011/2012.
6. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr LVI/304/10 z dnia 24 września 2010 r wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Przedstawienie poprawionego projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.
13. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zwrot kosztów remontu mieszkania w budynku Zespołu Szkół w Strzelnię przy ul.Gimnazjalnej 7.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Dariusz Chudziński Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach przedstawił informację z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2012r.
Zarząd jednogłośnie postanowił powyższe przesłać pod obrady Komisji i Rady Powiatu.
ad.5
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2011/2012.
Zarząd jednogłośnie postanowił powyższe przesłać pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.6
Stefan Łukomski Sekretarz Powiatu przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych, członków zarządu, kierowników jednostek złożonych oświadczeniach majątkowych.
Zarząd jednogłośnie postanowił powyższe przesłać pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
Zarząd jednogłośnie postanowił powyższą uchwałę przesłać pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
Zarząd jednogłośnie postanowił powyższą uchwałę przesłać pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.9
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr LVI/304/10 z dnia 24 września 2010 r wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów. W związku z połączeniem dwóch jednostek oświatowych tj. : Zespół Szkół Licealnych i Zespół Szkół Zawodowych w Strzelnie w jedną jednostkę o nazwie Zespół Szkół w Strzelnie zmienia się wykaz jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych.
Zarząd jednogłośnie postanowił powyższą uchwałę przesłać pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.10
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 35 a ust. 3 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu określa zadania na rok 2012, na których realizację przenosi się środki PFRON. Zwiększa się środki na zadanie związane z dofinansowaniem likwidacji barier architektonicznych/technicznych i w komunikowaniu się, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, z uwagi na zapotrzebowanie na w/w zadaniach. Zmniejsza sie środki na zadaniu związanym z dofinansowaniem do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla dzieci oraz dofinansowaniem do zakupu przedmiotów ortopedycznych środków pomocniczych dla dzieci a także zwrot kosztów na adaptację i przystosowanie istniejących stanowisk pracy, z uwagi na ich nie wykorzystanie.
Zarząd jednogłośnie postanowił powyższą uchwałę przesłać pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.11
Andrzej Stachowiak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa, Rolnictwa oraz Leśnictwa przedstawił poprawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego. Nowa regulacja prawna wynika z potrzeb lokalnej społeczności Powiatu Mogileńskiego stale lub czasowo przebywających w celach turystyczno-wypoczynkowych nad jeziorami Wienieckim i Wiecanowskim. Przepisy uchwały, uwzględniają aspekt powszechnego korzystania z wód przez wszystkich użytkowników tj. możliwość uprawiania wędkarstwa, wypoczynku i turystyki. Uwzględniają również możliwość korzystania z jednostek z napędem spalinowym na terenie jeziora Wiecanowskiego. Wyjaśnił, że jedyne czego nie można zrobić to, narzucać wodowania sprzętu na plaży w Wiecanowie, ponieważ teren taki nie należy do Powiatu.

Robert Musidłowski Członek Zarządu zauważył, że cały sprzęt pływający powinien być właśnie wodowany w tym miejscu, na plaży w Wiecanowie. Burmistrz Mogilna na pewno pozwoliłby na wjazd i przekazałby klucze od barierki.

Zarząd jednogłośnie postanowił powyższą uchwałę przesłać pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.12
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.
Powiat Mogileński na mocy reformy administracyjnej państwa stał się organem prowadzącym dla Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie. Siedziba schroniska mieści się w Mogilnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Piłsudskiego 18. Z uwagi na fakt umiejscowienia schroniska w budynku placówki prowadzonej przez gminę oraz dotychczasową praktykę przekazywania w formie dotacji środków na prowadzenie schroniska gminie, Powiat Mogileński wystąpił z inicjatywa przekazania zadania prowadzenia schroniska ww. jednostce samorządu. Takie rozwiązanie umożliwiłoby pozyskiwanie subwencji na prowadzenie schroniska przez gminę bezpośrednio z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto umożliwiłoby organowi prowadzącemu dogodne ukształtowanie struktur i organizacji prowadzonych placówek. Z uwagi na brak zgody Gminy Mogilno na wskazane rozwiązanie oraz brak możliwości dalszego finansowania placówki uzasadnione jest podjęcie takowej uchwały.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zapytał czy Gmina Mogilno wyrażała brak zgody na piśmie?

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu wyjaśnił, że nie było takiego pisma, ale przejęcie schroniska w Mogilnie oraz w Strzelnie proponowano Urzędom Gmin przed XXIV sesją Rady Powiatu, która odbyła sie 31 maja 2012r. Wówczas tylko Gmina Strzelno wykazała zainteresowanie i Rada Powiatu w Mogilnie podjęła stosowną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Strzelno w sprawie powierzenia przez Powiat Mogileński Gminie Strzelno zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu sezonowego szkolnego schroniska młodzieżowego.

Zarząd zdecydował wystąpić do Urzędu Gminy Mogilno w celu uzyskania pisemnej odpowiedzi. 

Ad.13
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zwrot kosztów remontu mieszkania w budynku Zespołu Szkół w Strzelnie przy ul.Gimnazjalnej 7. Zarząd wyraził zgodę na zwrot kosztów materiałów zużytych na remont mieszkania w budynku Zespołu Szkół w Strzelnie będącego w zasobie Powiatu Mogileńskiego w wysokości 3476,16zł. Koszt pokryty zostanie przez zwolnienie najemcy z czynszu od miesiąca listopada 2012r. do dnia całkowitego zrefundowania kosztów.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 282/12.


Ad.14
Wicestarosta Tadeusz Szymański złożył sprawozdanie dotyczące postępu prac remontowych w SPZOZ Mogilno.  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w piątek dokonała oceny sanitarnej pomieszczeń przychodni rehabilitacji w Mogilnie na ul.Kościuszki. Niepełnosprawni, aby dostać się na rehabilitację, będą korzystali z wejścia przy izbie przyjęć, ponieważ wejście od strony sanepidu nie pozwala na to, jednak będzie otwarte jako wyjście awaryjne. Remont został zakończony, wszystko zostało przeniesione i od dziś już rehabilitacja działa. Przy Przychodni w Strzelnie wykonano 100m2 chodnika co umożliwi komunikację przy budynku. PSSE w Bydgoszczy dokonała oceny sanitarnej budynku Przychodni i wskazano cztery usterki, które już są usuwane (min. wykonanie przegrody w toalecie i przesunięcia umywalki, wentylacja została zaprojektowana na strop żelbetonowy i musiała być przerobiona na strop drewniany). Jeśli Powiatowa Państwowa Straż Pożarna wyda pozytywną opinię będziemy mogli przenieść Przychodnię Zdrowia z ul. Św. Ducha. Problem dokończenia elewacji jest rozwiązany, mamy wykonawcę, który dokończy to zadanie za 51tys.zł. Zobowiązaliśmy Dyrektora do zagospodarowania pracownikami SPZOZ. Jutro będziemy w Strzelnie, aby sprawdzić jak postępują prace i liczymy, że od poniedziałku przychodnia będzie działała już w nowym budynku.

Magdalena Szwarckopf inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśniła, że kolejny przetarg na sprzedaż budynku po kotłowni w Strzelnie, będzie ogłoszony po 17 października br. za cenę 180tys.zł  z uwagi na to, że musi minąć miesiąc od poprzedniego przetargu. W przypadku budynku w Józefowie cenę wywoławczą ustalono na 160tys.zł W Przychodni w Strzelnie przeprowadzona zostanie inwentaryzacja budynku za kwotę 6.150zł. Trwają przygotowania do wydzielenia działek w Strzelnie przy warsztatach szkolnych ZS. Jest w powyższej kwestii pozytywna opinia konserwatora zabytków oraz uzgodnienie z Burmistrzem Strzelna. Czekamy na określenie ceny przez geodetę, który to przeprowadzi podział. Zarząd zdecydował zlecić wycenę oraz przygotować sprzedaż budynku przy ul.Sądowej w takim stanie, w jakim jest.

Ad.15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 09:37:09
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 09:37:52
Ostatnia zmiana:2013-02-13 09:38:05
Ilość wyświetleń:419

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij