Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

122/12 z dnia 09.10.2012

PROTOKÓŁ Nr 122/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 9 października  2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Wyraża się zgodę na odroczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie terminu spłaty czterech rat pożyczki przypadającej na dzień 10 października 2012 r. na dzień 10 kwietnia 2013 r. w łącznej kwocie 60.000,00 zł. Wnioskiem z dnia 02.10.2012 r. Dyrektor SPZOZ w Mogilnie zwrócił się do Zarządu Powiatu Mogileńskiego z prośbą o odroczenie terminu spłaty czterech rat pożyczek, trzy z wymienionych rat były już wcześniej odraczane. Uzasadnieniem ww. wniosku jest niewystarczające zabezpieczenie finansowe, jakim dysponuje SPZOZ Mogilno. Uzyskane środki finansowe okazały się niewystarczające na pokrycie bieżącej działalności i pokrycie zobowiązań wymagalnych jednostki. Z otrzymanych środków opłacono w pierwszej kolejności wynagrodzenia oraz składki ZUS oraz nakazy zapłaty i zawarte ugody z wierzycielami, pozostałą kwotę przeznaczono na zapłacenie wymagalnych zobowiązań za leki, sprzęt medyczny, wyżywienie pacjentów tj. te zobowiązania, które warunkują funkcjonowanie jednostki zapewniając życie i zdrowie pacjentów.  Wynik finansowy za okres od początku roku do dnia 31.08.2012 r. wynosi minus 1.148.475,56 zł. Mając na uwadze zapis § 4 ust.1 uchwały Rady Powiatu Mogilnie Nr LI/285/10 z dnia 31 maja 2010r w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg, mówiący o ważnym interesie dłużnika, Zarząd Powiatu uznał, iż ww. sytuacja odpowiada takiemu znaczeniu i postanowił odroczyć termin płatności zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 281/12.

ad.5
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r. Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 280/12.

Ad.6
Andrzej Stachowiak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa, Rolnictwa oraz Leśnictwa przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego. Na podstawie art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U.Nr 25, póz. 150 z 2008 roku z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu jest uprawniona do ograniczenia lub zakazania używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku z tym, że do Starosty Mogileńskiego wpłynęły wnioski w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym to należało wszcząć postępowanie administracyjne w tej sprawie. Nowa regulacja prawna wynika z potrzeb lokalnej społeczności Powiatu Mogileńskiego stale lub czasowo przebywających w celach turystyczno-wypoczynkowych nad jeziorami Wienieckim i Wiecanowskim.  W celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadza się zakaz używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na następujących akwenach w granicach Powiatu Mogileńskiego:  Jezioro Wienieckie i Jezioro Wiecanowskie. Zakaz obowiązuje przez okres całego roku na jeziorze Wienieckim i w zachodniej części jeziora Wiecanowskiego ( rejon zatoki od strony wsi Chwałowo). Dopuszcza się w okresie od 1 czerwca do 30 września używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi, na jeziorze Wiecanowskim, przy spełnieniu określonych przepisami prawa warunków tj. w godz. od 10:00 do 18:00 w każdy dzień tygodnia, w odległości nie mniejszej niż 100 m od brzegu jeziora, ograniczenie dotyczące odległości nie dotyczy wodowania oraz wolnego przemieszczania się jednostek na tereny nieobjęte zakazem w sposób nie powodujący fali. Zakaz nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa  publicznego lub utrzymania cieków i zbiorników wodnych, jednostek pływających służb i straży w ramach wykonywanych obowiązków,  jednostek pływających gospodarstw rybackich,  motorowodnych imprez masowych, organizowanych na akwenach, w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62 poz. 504 z późn.zm.) po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza Mogilna na organizację imprezy.
Członek zarządu Robert Musidłowski zauważył, ze uchwała nie pozwala na używanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb z silnikiem do od 2-5 KM. Natomiast wodowanie sprzętu powinno się odbywać wyłącznie na plaży w Wiecanowie, są tam bardzo dobre warunki a od strony Chwałowa nie ma możliwości zapanowania nad porządkiem i wnioski na nowo będą wpływały.
Andrzej Stachowiak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa, Rolnictwa oraz Leśnictwa zauważył, że na plaży w Wiecanowie, która jest własnością gminy założona jest zamknięta barierka.
Członek Zarządu Robert Musidłowski stwierdził, że klucz do kłódki ma Powiatowa Straż Pożarna, Straż Rybacka, Windsurfingerzy, więc kilka dla skuterów wodnych też można dorobić.
Zarząd postanowił oddać projekt w celu naniesienia poprawek i ponownie przeanalizuje projekt na kolejnym posiedzeniu.
Ad.7
Andrzej Stachowiak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa, Rolnictwa oraz Leśnictwa przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego. Aktualizacja Programu uchwalana jest na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019. Projekt został wcześniej przekazany do analizy i naniesienia poprawek min. Radnym Rady Powiatu. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały naniesione. W 2004 roku został uchwalony przez Radę Powiatu pierwszy Program Ochrony Środowiska wraz z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2011. Zgodnie z art.14 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata z perspektywą na kolejne 4 lata. W roku 2011 ustawodawca zdjął z powiatów obowiązek opracowywania i uchwalania programów gospodarki odpadami. Pozostał jednak obowiązek przygotowania programów ochrony środowiska. Uchwalany dokument stanowi drugą aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały pod obrady komisji i Rady

Ad.8
Stefan Łukomski Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Przepis art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym zawiera delegację dla rady powiatu do określania corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. W związku z tym istnieje konieczność ustalenia stawek opłat na 2012 r. Opłaty te będą dotyczyć osób, które naruszają przepisy i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu i zgodnie z ustawą stanowią dochód własny powiatu. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym. Uchwała ustala również wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Zgodnie z art. 130a ust. 6c ustawy maksymalne stawki opłat ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ad.9
Wicestarosta Tadeusz Szymański złożył sprawozdanie dotyczące postępu prac remontowych w SPZOZ Mogilno. Odbyło się spotkanie z nowo powołanym kierownikiem budowy, który przejął pracę od swojego poprzednika. Nowy kierownik wskazał uchybienia powstałe w wyniku prowadzenia prac remontowych wskazując 12 października br. jako ostateczny termin zakończenia trwających prac remontowo – budowlanych. Jednocześnie wskazał osoby potrzebne do odbioru i oddania do użytku przychodni tj. sanepid, straż pożarna, elektryk, kominiarz. Wokół budynku wykonywany jest chodnik, który umożliwi komunikację przy przychodni.  W Mogilnie dobiega do końca przeniesienie Przychodni Nr 2 z ul.Padniewskiej do budynku szpitala po oddziale wewnętrznym, gdzie dokonano remontu i adaptacji pomieszczeń na cele rehabilitacyjne. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w związku z mnogością zadań nie dokonała jeszcze oceny sanitarnej pomieszczeń jednak od poniedziałku tj. od 15 października br. rehabilitacja już będzie działała przy ul.Kościuszki.

Stefan Łukomski Sekretarz Powiatu poinformował, że odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia, która zaopiniowała wnioski dla nauczycieli o przyznanie nagrody Starosty. Wpłynęło piętnaście wniosków, po wnikliwej analizie pozytywnie zaopiniowano dwanaście zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Powiatu Nr XLVII/265/10. Każda z nagrodzonych osób otrzyma 2.650 zł brutto.


Ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 09:34:47
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 09:37:52
Ostatnia zmiana:2013-02-13 09:38:01
Ilość wyświetleń:386

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij