Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 35/2012

                                              Protokół  Nr 35 /2012

                                     z  posiedzenia  Komisji   Rewizyjnej

                             w  Mogilnie  z  dnia  30 listopada  2012r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący Komisji  Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika tj. list  obecności do protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

        2.  Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

        3.  Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

  4.  Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie,

       sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacja lokalnego rynku

      pracy w  2012r.

 5.  Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu

      remontów i napraw w roku 2012.

6.       Przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

7.       Przedstawienie sprawozdania Fundacji Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2012r.

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za

III kwartały 2012r.

  1. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
  2. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

11.   Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2012.

12.   Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

13.   Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

14.   Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

15.   Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktycznych Szczepień Przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w szkołach prowadzonych przez Powiat Mogileński.

  1. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie likwidacji Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.
  2. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2013r poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 2410C Niestronno –Józefowo od km 0+006 do km 1+100 o dł.1,094 km”.
  3.  Przyjęcie  protokołu  z  kontroli w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Mogilnie.
  4. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  protokół  z ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof Szarzyński  poprosił  Dyrektor  Powiatowego Urzędu  Pracy w  Mogilnie  Ewę  Strzelecką  o przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacja lokalnego rynku  pracy w  2012r.

Dyrektor  Ewa  Strzelecka  poinformowała, że  w  2012 r. zarejestrowanych  jest  3308 bezrobotnych, w  tym  981 kobiet, o  nowe  miejsca  pracy  dla  kobiet   w  naszym  Powiecie  jest  bardzo  trudno, głównie  w  Strzelnie zatrudniani są  mężczyźni, natomiast  brakuje  miejsc  pracy  dla  kobiet.   Prowadzimy szkolenia  dla  kobiet, aktywizację  zawodową.

Komisja  nie  wniosła  uwag  do informacji  i  przekazała  pod  obrady  sesji.

ad.5

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  Piotra  Ficera o przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu   remontów i napraw w roku 2012., jednocześnie  pytając, czy  plan  zrealizowano w 120 %?

Dyrektor  Piotr  Ficer  powiedział, że powiedział, że nie, a w 100%,   w  Powiecie  mamy  394 km dróg, podkreślam  to nie  bez  kozery, że  ZDP  widać  tylko  w   Gminie Mogilno, ale tak  wygląda  statystyka, że  najwięcej  w tej  gminie  jest dróg  powiatowych. Drogi  wybudowane w  latach  60 - tych  nie    przystosowane  do  obecnego  natężenia  ruchu, wymagają  przebudowy, a  jak  wiemy  to     środki  w  milionach  złotych. Bieżące  utrzymanie  dróg,  zwłaszcza  po  zimie  pochłania  także  nie  małe  środki. Oprócz  tego mamy  8 obiektów  mostowych, dwa  wymagają  kapitalnego  remontu,  na  jeden  z nich  posiadamy  już  przygotowany  projekt, ponadto  264  przepusty  drogowe, które  widać  lub  nie.

Komisja  nie  wniosła  uwag  do informacji  i  przekazała  pod  obrady  sesji.

ad. 6

Przewodniczący  Komisji zapytał  członków  Komisji, czy    pytania  do  informacji  o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

Prezes  Andrzej  Chełminiak   półrocze  zamknęliśmy  zyskiem,  265 tys. zł, który  chcemy  przeznaczyć  min. na  wybudowanie  obory, na  modernizację  parku  maszynowego, sfinansowaliśmy    obóz  dla  młodzieży szkół  ze Strzelna.

Komisja  nie  zgłosiła  uwag i  przekazała  informację   pod  obrady  sesji.

ad. 7  

Przewodniczący Komisji  poprosił Z- cę Dyrektora  SPZOZ Barbarę Buzała  o przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za III kwartały 2012r., jednocześnie  zapytał, co  to  są usługi  obce?

Z- ca Dyrektora  Barbara  Buzała  odpowiedział, że    to  specjalistyczne   badania  zlecone  przez  lekarzy  w  innych  jednostkach. Wynik  finansowy   za  III  kwartały  to  strata  1, 3ml. zł

Komisja  nie  zgłosiła  uwag i  przekazała  informację   pod  obrady  sesji.

ad. 8

Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r., jednocześnie  dodała,  że  zmiany dotyczą  min.  zwiększenia subwencji oświatowej  o  dotację  na  gimnazjum  z  Włostowa,  nastąpi  także  przesunięcie  środków na  stypendia  dla  uczniów od  Marszałka  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego  oraz  zwiększenie  środków  dla  Zarządu Dróg  Powiatowych.

Przewodniczący  Komisji  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało 4  członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się. 

ad.9

Następnie  Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019., który  jest  konsekwencją  powyższej  uchwały, tzn. zmienia się  załącznik.

Przewodniczący  Komisji  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za głosowało 4  członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych i  0 wstrzymujących  się. 

ad. 10

Sekretarz  Powiatu Stefan Łukomski  przedstawił projekt  uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2012, jednocześnie  dodał,  że  wybrano  biegłego  rewidenta  -  Biuro  Badania  Sprawozdań  Finansowych „REWIMAR” Sp. z o.o. Toruń.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za głosowało  4 członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych  i 0 wstrzymujących  się.

ad. 11

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednocześnie  dodała, że środki  zostają  przesunięte  z  turnusów  rehabilitacyjnych na bariery architektoniczne.

Następnie Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za głosowało 4 członków  Komisji  wspólnych, przy 0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

ad.12

Inspektor  Magdalena  Łukomska  przedstawiła   projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Jednocześnie  poinformowała, aby w  dziale  Kultura  i  Sport  dopisać „ doskonalenie  pływania”

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za głosowało  4  członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.

ad. 13

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktycznych Szczepień Przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w szkołach prowadzonych przez Powiat Mogileński.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za głosowało  4  członków  Komisji  wspólnych, przy  0 przeciwnych  i 0 wstrzymujących  się.

ad. 14

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za głosowało  4  członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.

ad. 15

Następnie  Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktycznych Szczepień Przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w szkołach prowadzonych przez Powiat Mogileński.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za głosowało  4  członków  Komisji  wspólnych, przy  0 przeciwnych  i 0 wstrzymujących  się.

ad. 16

Następnie Naczelnik  Andrzej Konieczka przedstawił   projekt  uchwały w sprawie likwidacji Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie, jednocześnie  dodał  że  Gmina  Mogilno  nie  jest  zainteresowana obsługą  schroniska, natomiast  najbliższe  jest  w  Strzelnie.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za głosowało  4  członków  Komisji  wspólnych, przy  0 przeciwnych  i 0 wstrzymujących  się.

ad. 17

Skarbnik Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2013r poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 2410C Niestronno –Józefowo od km 0+006 do km 1+100 o dł.1,094 km”. W  związku ze złożeniem   projektu  do  15  grudnia br.   należy  w  budżecie  zabezpieczyć   większe  środki niż  zakładano  na  wkład  własny. 

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało 4 członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych  i 0 wstrzymujących  się.

ad. 18

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  kontroli w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Mogilnie.

ad. 19

Przewodniczący  Komisji  podziękował za spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

                                                                                                         Przewodniczący   Komisji 

 

                                                                                                            Krzysztof  Szarzyński

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-01-24 12:12:13
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2013-01-24 12:14:06
Ostatnia zmiana:2013-01-24 12:14:20
Ilość wyświetleń:347
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij