Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 33/2012

                                              Protokół  Nr 33 /2012

                                     z  posiedzenia  Komisji   Rewizyjnej

                             w  Mogilnie  z  dnia  25 października   2012r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący Komisji  Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika tj. list  obecności do protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

4.       Uzgodnienie zgodnie  z  planem  Kontroli Komisji,  kontroli w  Powiatowym Urzędzie  Pracy w  Mogilnie.

5.       Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu

Mogileńskiego w   roku szkolnym 2011/2012.

6.       Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2012r.

7.       Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

8.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

9.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr LVI/304/10 z dnia 24 września 2010r. wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów.

10.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach   powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.

12.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony  Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego.

13.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

14.   Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad. 2 

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja   jednogłośnie  przyjęła   protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

 ad.4

Przewodniczący  Komisji  zgodnie  z  planem  Kontroli  Komisji wyznaczył  kontrolę  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Mogilnie  na  dzień  16  listopada 2012r. i  wyznaczył  Zespół  Kontrolny  w  składzie:

1.       Mirosław  Leszczyński  -  przewodniczący ,

2.       Andrzej  Siwek – sekretarz,

3.       Henryk Różycki – członek.

ad.5

Przewodniczący  Komisji   poprosił Naczelnika  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzeja  Konieczkę  o przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w   roku szkolnym 2011/2012.

Naczelnik  Andrzej Konieczka  poinformował, że wyniki maturalne były  nie  złe  na  tle  województwa, ciągle  mało  uczniów  zdaje  na  poziomie  rozszerzonym, z  roku   na  rok poprawia  się  średnia  ocen,  możemy   uznać, że  stypendia   motywują, może   niepokojący  jest fakt, że  zwiększa  się  odsetek  absolwentów  gimnazjum, którzy   kontynuują  naukę  poza  powiatem, w porównaniu  do roku  2011 wzrosła  liczba  uczniów  przeliczeniowych. Natomiast  jeśli  chodzi  o  stan  techniczny  i  funkcjonalność    budynków  oraz  urządzeń  sportowo  - rekreacyjnych uznać  należy  za  dobry, co  jest  rezultatem  znacznych  nakładów  od  kilku lat. Na  inwestycje  w  roku  szkolnym  2011/2012  przeznaczyliśmy  2, 7 ml. zł, warsztaty  szkolne  przy  ZS w  Strzelnie, ujeżdżalnia  dla  koni  przy  ZS w  Bielicach, polbruk   przy  ZSZ w  Strzelnie  i  inne  roboty  remontowo  inwestycyjne, doposażenie  warsztatów,  w  związku  z  tym   możemy  powiedzieć , że  rok  był  dobry, nie  mamy  się  czego  wstydzić.

Przewodniczący  Komisji  pytał, czy  dużo młodzieży odpływa  do  innych  szkół ?

Starosta Tomasz  Barczak  powiedział, tak  było i  jest, każdy  ma  prawo  wyboru.

Naczelnik  Andrzej Konieczka  dodał, że  co  roku  możemy  przewidywać, że  około  100 uczniów  wybierze  inne  szkoły niż  nasze, ponadto gdyby  nie  gimnazjum  we  Włostowie  to  by  było  o  70  uczniów  przeliczeniowych  mniej.

Przewodniczący  Krzysztof Szarzyński  pytał, czy  mamy  przygotowanych  nauczycieli  do  zawodów  zawodowych  w  warsztatach  szkolnych?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  powiedział, że  mamy, a  teraz po zakupie najnowszej  obrabiarki   będziemy  szkolić  dodatkowo  do   jej  obsługi.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 6

Przewodniczący Komisji Mirosław Leszczyński poprosił Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach o  przedstawienie informacji z działalności DPS -u w Siemionkach w 2012r.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  przedstawił  informację  z  działalności  i  dodał, że  Dom  działa  zgodnie  ze  standardami  europejskimi, staramy się  poprzez  remonty  i  inwestycje ulepszać  jego  funkcjonowanie. Ostatnio  zrealizowaliśmy  kilka  zadań, min.  zakupiliśmy samochód  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych, przeprowadziliśmy  remont  stacji uzdatniania  wody, zarchiwizowaliśmy  dokumentację i  wprowadziliśmy  do  programu  komputerowego. Od  listopada  ubiegłego  roku  przez  Dom  Pomocy  Społecznej  przewinęło  się  kilka  kontroli, ale  w  większości  były  to  zalecenia  kosmetyczne.

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  dodał, że  Zespół Kontrolny  Komisji  Rewizyjnej  odbył  także  kontrolę  w  DPS, ale  ona była  w  zakresie  rozbudowy  i  dostosowania  do  standardów, natomiast  potwierdzam, że   dokumentacja  znajdowała  się  w  Prokuraturze, co jak  wiemy  zakończyło  się  odmową  postępowania.

Przewodniczący  Komisji  pytał, czy  DPS  posiada  zakres  remontów?

Dyrektor  Dariusz  Chudziński odpowiedział, że  oczywiście, zgodnie  z  planem  finansowym.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.7

Przewodniczący  Komisji poprosił  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę o   przedstawienie    projektu uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu Powiatu, dodała że  nie  mamy  ostatecznego  wykonania podatku  od  osób  fizycznych  i  prawnych, jednocześnie  poinformowała  że  do  projektu  uchwały  została  wprowadzona  poprawka, ponieważ  był w nim  zapis  na  remont  drogi  powiatowej, a  musi  być  na  przebudowę  drogi   Niestronno  -  Józefowo.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad. 8

Następnie Skarbnik   przedstawiła projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019, który  jest  konsekwencją  powyższych  zmian.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.9

Skarbnik Karina  Kostyra  następnie przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr LVI/304/10 z dnia 24 września 2010r. wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad. 10

Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  Maria  Konkiewicz przedstawiła projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.11

Naczelnik Wydziału Ochrony  Środowiska, Architektury i Budownictwa, Rolnictwa oraz  Leśnictwa  Andrzej Stachowiak  przedstawił projekt  uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach   powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.

Wiceprzewodniczący Komisji  Mirosław Leszczyński pytał, czy nie  można  w tym  projekcie  ująć też  Jeziora  Chwałowskiego, bo  były  takie  zgłoszenia  od  mieszkańców.

Naczelnik  Andrzej  Stachowiak , jeśli  wpłynie  taki wniosek,  to  zostanie  rozpatrzony.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

 

ad.12

Następnie  Naczelnik Andrzej  Stachowiak  przedstawił  projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony  Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.13

Sekretarz Powiatu Stefan  Łukomski  przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jednocześnie  dodał, że  nie  zmienia  się  wysokość  opłat.

Następnie  Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.14

Przewodniczący  Komisji  podziękował za spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

                                                                                                                                Przewodniczący   Komisji 

 

                                                                                                                                          Krzysztof  Szarzyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-01-24 12:08:00
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2013-01-24 12:08:06
Ostatnia zmiana:2013-01-24 12:09:01
Ilość wyświetleń:310
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij