Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr34/2012

                                                PROTOKÓŁ  Nr 34 /2012

                                    Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia     

                                i Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

                                             Rady  Powiatu w  Mogilnie

                                            z   dnia  28 listopada 2012r.

 

Posiedzenie  prowadził i mu  przewodniczył  Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof  Mleczko.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  11  członków  Komisji  wspólnych,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie.

        2.  Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

        3.  Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

  4.  Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie,

       sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacja lokalnego rynku

      pracy w  2012r.

 5.  Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu

      remontów i napraw w roku 2012.

6.      Przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

7.      Przedstawienie sprawozdania Fundacji Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2012r.

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za

III kwartały 2012r.

  1. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
  2. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

11.  Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2012.

12.  Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

13.  Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

14.  Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

15.  Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktycznych Szczepień Przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w szkołach prowadzonych przez Powiat Mogileński.

  1. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie likwidacji Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.
  2. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2013r poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 2410C Niestronno –Józefowo od km 0+006 do km 1+100 o dł.1,094 km”.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Wizyta  Komisji  w  Przychodni  Zdrowia  w  Strzelnie.

Komisja  zapoznała  się  z   przebudowanym  i  funkcjonalnym  budynkiem  na  potrzeby  Przychodni  Zdrowia.

c. d.  wspólnego  posiedzenia  Komisji z  Komisją  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  w  Starostwie   Powiatowym w  Mogilnie  ul. Narutowicza1

 

ad.2 

Komisje   jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisje   jednogłośnie  przyjęły  protokoły  z ostatnich  posiedzeń.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  Krzysztof  Mleczko  poprosił  Dyrektor  Powiatowego Urzędu  Pracy w  Mogilnie  Ewę  Strzelecką  o przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacja lokalnego rynku  pracy w  2012r.

Dyrektor  Ewa  Strzelecka  poinformowała, że  w  2012 r. zarejestrowanych  jest  3308 bezrobotnych, w  tym  981 kobiet, o  nowe  miejsca  pracy  dla  kobiet   w  naszym  Powiecie  jest  bardzo  trudno. Prowadzimy szkolenia  dla  kobiet, aktywizację  zawodową.

Członek  Komisji Jakub  Dąbek  zapytał, czy   można  powiedzieć, ile  osób  po  stażach  pozostało  zatrudnionych  w  tym  zakładzie?

Członek Komisji  Agnieszka  Ziółkowska, pytała, czy    szkolenia  dla  bezrobotnych, którzy  byli  by  chętni  do  utworzenia  spółdzielni  socjalnej?

Dyrektor Ewa  Strzelecka odpowiedziała, że były  szkolenia i  reklamowaliśmy    formę  zatrudnienia, ale  początkowo  byli  zainteresowani, teraz  odmówili,  ze  względu  na  brak  chętnych.

Komisje  nie wniosły uwag i  przekazały  pod  obrady  sesji.

ad.5

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko  poprosił Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  Piotra  Ficera o przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu   remontów i napraw w roku 2012.

Dyrektor  Piotr  Ficer  powiedział,  że  w  Powiecie  mamy  394 km dróg. Drogi  wybudowane w  latach  60 - tych  nie    przystosowane  do  obecnego  natężenia  ruchu, wymagają  przebudowy, a  jak  wiemy  to     środki  w  milionach  złotych. Bieżące  utrzymanie  dróg,  zwłaszcza  po  zimie  pochłania  także  nie  małe  środki. Oprócz  tego mamy  8 obiektów  mostowych, dwa  wymagają  kapitalnego  remontu,  na  jeden  z nich  posiadamy  już  przygotowany  projekt, ponadto  264  przepusty  drogowe, które  widać  lub  nie.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  pytał, jakie  plany  w  budżecie  na  2013 rok? – i czy  przewiduję  się  przekazanie niektórych   dróg  powiatowych gminom?

Dyrektor  Piotr  Ficer , odpowiedział, że  najwięcej  przeznaczymy  na  remonty  cząstkowe, gdzie  będziemy  je  wykonywać  to  się  okaże  po  zimie, ponadto  realizacja modernizacji ul. Szkolna  w  Dąbrowie, utrzymanie  obiektów  mostowych.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  odpowiedział, że  przez  Zarząd  został  złożony  wniosek  do  Wojewódzkiego  Zarządu  Dróg  o  wyłączenie  dróg  dojazdowych  do  pól, ale  na razie  bez  odpowiedzi.

Komisje  nie  wniosły  uwag i  przekazały  pod  obrady  sesji.

ad. 6

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko  zapytał  członków  Komisji  wspólnych, czy    pytania  do  informacji  o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

Komisje  nie  zgłosiły  uwag i  przekazały  pod  obrady  sesji.

ad. 7   

Następnie Przewodniczący poprosił Prezesa Fundacji Andrzeja Chełminiaka o  przedstawienie  sprawozdania   Fundacji Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2012r.

Prezes  Andrzej  Chełminiak   półrocze  zamknęliśmy  zyskiem, który  chcemy  przeznaczyć  min. na  wybudowanie  obory, na  modernizację  parku  maszynowego.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przekazały  pod  obrady  sesji.

ad.8

Komisje  po  omówieniu  spraw  związanych  z  SP ZOZ  nie  wniosły   uwag do   przedstawionego sprawozdania finansowo - ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za  III kwartały 2012r.  i  przekazały  pod  obrady  sesji.

ad. 9

Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r., jednocześnie  dodała,  że  zmiany dotyczą  min.  zwiększenia subwencji oświatowej  o  dotację  na  gimnazjum  z  Włostowa,  nastąpi  także  przesunięcie  środków na  stypendia  dla  uczniów  od Marszałka Województwa  Kujawsko – Pomorskiego  oraz  zwiększenie  środków  dla  Zarządu Dróg  Powiatowych.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  zapytał, czy  to  co  dostaniemy  to  pokryje  koszty?

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  dołożymy  około  140 tys. zł.

Za  głosowało  11  członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.  

ad. 10

Następnie  Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019., który  jest  konsekwencją  powyższej  uchwały.

Za głosowało 11  członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych i  0 wstrzymujących  się.  

ad. 11

Sekretarz  Powiatu Stefan Łukomski  przedstawił projekt  uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2012, jednocześnie  dodał,  że  wybrano  biegłego  rewidenta  -  Biuro  Badania  Sprawozdań  Finansowych „REWIMAR” Sp. z o.o. Toruń.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za głosowało  11 członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych  i 0 wstrzymujących  się.

ad. 12

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednocześnie  dodała, że środki  zostają  przesunięte  z  turnusów  rehabilitacyjnych na bariery architektoniczne.

Następnie Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za głosowało 11 członków  Komisji  wspólnych, przy 0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

ad.13

Inspektor  Magdalena  Łukomska  przedstawiła   projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Jednocześnie  poinformowała, aby w  dziale  Kultura  i  Sport  dopisać „ doskonalenie  pływania”

Członek  Komisji  Agnieszka  Ziółkowska  dodała, że  współpraca  Powiatu  z organizacjami  pozarządowymi  jest  modelowa.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za głosowało  11  członków  Komisji  wspólnych, przy  0 przeciwnych  i 0 wstrzymujących  się.

ad. 14

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za głosowało  11  członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.

ad. 15

Następnie  Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktycznych Szczepień Przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w szkołach prowadzonych przez Powiat Mogileński.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za głosowało  11  członków  Komisji  wspólnych, przy  0 przeciwnych  i 0 wstrzymujących  się.

ad. 16

Naczelnik  Andrzej Konieczka przedstawił   projekt  uchwały w sprawie likwidacji Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie, jednocześnie  dodał  że  Gmina  Mogilno  nie  jest  zainteresowana obsługą  schroniska, natomiast  najbliższe  jest  w  Strzelnie.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za głosowało  11  członków  Komisji  wspólnych, przy  0 przeciwnych  i 0 wstrzymujących  się.

ad. 17

Sekretarz  Powiatu  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2013r poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 2410C Niestronno –Józefowo od km 0+006 do km 1+100 o dł.1,094 km”. W  związku ze złożeniem   projektu  do  15  grudnia br.   należy  w  budżecie  zabezpieczyć   większe  środki niż  zakładano  na  wkład  własny.  

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało 11 członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych  i 0 wstrzymujących  się.

ad. 18

W  sprawach   różnych – Starosta  Tomasz  Barczak powiedział, że  w przyszłym  budżecie   musimy  ograniczyć  bieżące  wydatki, mamy  także  różne propozycje.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka   powiedział, że   można  by  rozważyć   propozycję  aby zamiast  sprzątaczek  w  naszych  jednostkach  zatrudnić  firmę  sprzątającą, na pewno  by  to  obniżyło  koszty.

Członek  Komisji Przemysław  Zowczak  poinformował, że  Apteka  przy  ul. Kasztanowej  zawiesiła  dyżur  nocny, i  nie  było    jego  zabezpieczenia, tak  nie  może  być.

ad. 19

Przewodniczący  Komisji wspólnych  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

                                                                                  Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                     Krzysztof  Mleczko

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-01-22 12:38:12
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2013-01-22 12:38:42
Ostatnia zmiana:2013-01-22 12:39:13
Ilość wyświetleń:277
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij