Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokól Nr 32/2012

                                                PROTOKÓŁ  Nr 32 /2012

                                      Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia

                                               Rady  Powiatu w  Mogilnie

                                            z   dnia  19 października   2012r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof  Mleczko.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

         1.     Otwarcie.

         2.     Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

         3.     Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

         4.     Wizyta  Komisji  w Szpitalu  Powiatowym, Filia w Mogilnie.

  5.     Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w

          roku szkolnym 2011/2012.

6.       Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7.       Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2012r.

8.       Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

9.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

10.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr LVI/304/10 z dnia 24 września 2010r. wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów.

11.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

12.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach   powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.

13.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony  Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego.

14.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

15.   Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad. 2 

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja   jednogłośnie  przyjęła   protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  Krzysztof Mleczko  poinformował   przybyłych na  spotkanie  członków  Komisji, że  zgodnie  z  planem  pracy  Komisji  mamy   wizytę  w  Filii Szpitala Powiatowego w  Mogilnie, aby  zapoznać  się  z  przeprowadzonymi  remontami i  przeniesionym oddziałem  wewnętrznym  na  I piętro  budynku  oraz  przeprowadzoną  Poradnią  rehabilitacji  z  pracowniami  fizjoterapii i  kinezyterapii  z  Przychodni  Nr 2.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  zapytał, od  kiedy  będzie  działać  Przychodnia  Nr 2?

Z –ca Dyrektora Barbara  Buzała, odpowiedziała,  że  jest  przeniesiona  w  całości  i  już  działa.

Członek Komisji  Przemysław  Zowczak , zaproponował  zmianę  porządku  obrad  Komisji, a mianowicie  poprosił  Starostę  Tomasza  Barczaka o  przedstawienie  koncepcji  dotyczącą  planów związanych  z  działalnością  SPZOZ , o  której  informował  Radę  Społeczną SPZOZ oraz  klub PSL i  SLD.

Starosta  Tomasz  Barczak, odpowiedział, że  nie  będzie  się  wypowiadał  w  tym  temacie, ponieważ   nie  było  żadnych wiążących  propozycji, jeśli  takie  będą  to  Zarząd  spotka  się z   Komisją  aby  przedyskutować  i  poznać jej opinię.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  dodał, że  50% radnych + 1 o tym  wiedzą, natomiast  klub PO nie  został  o  tym  poinformowany.

Starosta  Tomasz  Barczak, powiedział, to nie  prawda, ponieważ dziś  spotkałem  się  z  Przewodniczącym  klubu  PO  i   uzgodniliśmy  wspólne   spotkanie   obydwu  klubów.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  dodał, że  pewne  rzeczy  omawiacie  na  forum  Rady  Społecznej SPZOZ, a  my  tu  mamy  sobie  chodzić  patrzeć i  oglądać, a  może  dowiemy  się  z  „Pałuk” lub  innych osób.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka powiedział, że  nie  do końca  były  omawiane  sprawy  na  klubie, ponieważ  nie  było  kworum  i  nie  zapadły  żadne decyzje, dodał, aby nad  czymś  dyskutować  należy  przyjąć  jakiś  wariant, a  tego  nie  było, na razie  były  pewne  rozważania  przez  różne  strony.

Członek  Przemysław  Zowczak  powiedział,  że  domagam  się  tej  wiedzy  co  posiadają  członkowie  Rady  Społecznej  i  co  było  mówione  na  sesji  gminnej  w  Strzelnie.

Starosta Tomasz  Barczak, powiedział, że  na  Radzie  Społecznej, Burmistrz  Strzelna   wyraził  akces  przejęcia  Filii  Szpitala  w  Strzelnie, a  o  czym  się  mówiło  po  sesji  w  kuluarach  tego  nie  wiem.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  pytał, czy  było   coś  mówione  w  kwestii   przyszłości  szpitala?

Starosta  Tomasz  Barczak, odpowiedział, że  dlatego  się  dziś  spotkałem  z  Waszym  Przewodniczącym  klubu  PO , aby  ten  istotny  temat  przedyskutować.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka, stwierdził, że  kolega  Zowczak  nie  przedstawił  żadnych  faktów, tylko jakieś  domysły.

Starosta  Tomasz  Barczak, ponadto  powiedział, że  przyszedł  na  spotkanie  w  szpitalu  po  to  aby  pokazać  co  zostało  zrobione, a co  należało  by   zrobić, a z  czym  były  problemy.

Członek Komisji  Przemysław  Zowczak,  powiedział, że  żaden  z  członków  Komisji  nie  jest  członkiem  Rady  Społecznej  i  nie  relacjonuje  nam  o  czy  dyskutowano!

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka , dodał, że  tak  się  składa,  że  ja  jestem  członkiem, jako  jedyny  przedstawiciel  Gminy  Dąbrowa, bo  tak  zdecydowali  koledzy  radni, a  jeśli  chodzi  o  posiedzenie  Rady  Społecznej,  to  było  mówione  to  co  powiedział  pan  Starosta.

Następnie  Komisja   zapoznała  się  nowo  wyremontowanymi  sanitariatami  w  Przychodni  Nr 1, pomieszczeniami  pracowni  fizjoterapii i  kinezyterapii  oraz  oddziałem  wewnętrznym. Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko   poinformował  członków  Komisji, że  kolejne  spotkanie  odbędzie  się  w  Filii Szpitala  Powiatowego  w  Strzelnie.

 

 

ad. 5

Przewodniczący  Komisji   poprosił Naczelnika  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzeja  Konieczkę  o przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w   roku szkolnym 2011/2012.

Naczelnik  Andrzej Konieczka  poinformował, że wyniki maturalne były  nie  złe  na  tle  województwa, ciągle  mało  uczniów  zdaje  na  poziomie  rozszerzonym, z  roku   na  rok poprawia  się  średnia  ocen, ponieważ  motywują  to  stypendia, ponadto  niepokojący  jest fakt  , że  zwiększa  się  odsetek  absolwentów  gimnazjum  kontynuujących  naukę  poza  powiatem, w porównaniu  do roku  2011 wzrosła  liczba  uczniów  przeliczeniowych. Natomiast  jeśli  chodzi  o  stan  techniczny  i  funkcjonalność    budynków  oraz  urządzeń  sportowo  - rekreacyjnych uznać  należy  za  dobry, co  jest  rezultatem  znacznych  nakładów  od  kilku lat. Na  inwestycje  w  roku  szkolnym  2011/2012  przeznaczyliśmy  2, 7 ml. zł, warsztaty  szkolne  przy  ZS w  Strzelnie, ujeżdżalnia  dla  koni  przy  ZS w  Bielicach, polbruk   przy  ZSZ w  Strzelnie  i  inne  roboty  remontowo  inwestycyjne, doposażenie  warsztatów,  możemy  powiedzieć , że  rok  był  dobry, nie  mamy  się  czego  wstydzić.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  pytał, jakby  wyglądał  nabór   gdyby  nie  włączone  gimnazjum  z  Włostowa?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  byłyby  dwa  oddziały  mniej, dodał, że  zabiegaliśmy o  utworzenie  MOS – u , ale  na  czas  nie  znaleźliśmy  odpowiedniego  budynku,  a  zapotrzebowanie  było   ogromne.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  pytał  dalej, czy  odbył  się  nabór  do  Seminarium  w  Markowicach?

Naczelnik Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  zgłosiło  się  6  uczniów, a  to  za  mało  aby  utworzyć  klasę, myślę  że  powoli  szkoła  zostanie  wygaszana, tym  bardziej ,że  w  pobliżu   jest   Inowrocław.  

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  pytał, jak  będzie  z  wyposażeniem  dydaktycznym warsztatów i  czy  egzaminy  zawodowe    będą  państwowe?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  kuźnia   jest  gotowa, następnie   ten   sprzęt, który spełnia  warunki  przeniesiemy   ze  starych  warsztatów, ponadto  czekamy  na   nową  obrabiarkę  numeryczną , która  została  zakupiona. Natomiast  jeśli  chodzi  o  egzaminy  będą  odbywać  się  pod  szyldem  firmy „SKAZA”  z  Inowrocławia, po  odpowiednim  wyposażeniu  będziemy  chcieli  przystąpić  do  certyfikacji.

Przewodniczący  Krzysztof  Mleczko  powiedział, że  słyszał taką  „ plotkę”, że  Gmina  Mogilno  zabierze  Gimnazjum  z  ZS  w  Bielicach?

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że    może   się o  tym  się  mówi , ale  myślę  że  zwycięży  rozsądek  a  nie  pieniądz.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  dodał, że  dzięki  temu, że  Gimnazjum  mieści  się  w  Bielicach, to  Gmina  Mogilna, może  być  zadowolona, ponieważ  nigdzie indziej  nie  mieli  by  tylu  uczniów.

ad. 6

Komisja  nie  wniosła  uwag  do  przedłożonej   informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

ad. 7

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko   poprosił  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach o  przedstawienie informacji z działalności DPS -u w Siemionkach w 2012r.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  przedstawił  informację  z  działalności  i  dodał, że  Dom  działa  zgodnie  ze  standardami  europejskimi, staramy się  poprzez  remonty  i  inwestycje  ulepszać  jego  funkcjonowanie. Dodał, że    sprawy  które  nam  ciążą,  jak  śmierć  naszej  mieszkanki, nie  wiemy  jak  do  tego  dokładnie  doszło,  toczy  się  sprawa  w  sądzie, kiedy  zapadnie  ostateczny  wyrok  nie  wiemy, 5  pracownic  - pielęgniarek  zostało  zwolnionych  z  pracy.

Przewodniczący  Krzysztof  Mleczko, zapytał,  czy  gdyby  okazało  się  że  te  osoby     nie  winne  to  zostaną  przywrócone  do  pracy?

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  odpowiedział, że   dziś  nie  wiemy.

Komisja  do przedstawionej   informacji nie  wniosła uwag.

 

 

ad. 8

Skarbnik  Powiatu Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r. Niniejszym  projektem  uchwały  dokonano  zmniejszenia  planu  dochodów  o  kwotę  166 766, 00 zł  oraz  zmniejszenia  planu  wydatków  na  kwotę  1. 579 526,00 zł, spowodowane  min.  przesunięciem  działań  dotyczących  realizacji  projektu  „e – Usługi  e – Organizacja” w  SPZOZ.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak,  pytał, co z  budynkiem  na  ul. Sądowej? -  nie  powinniśmy  go sprzedawać,  ponieważ  był  on  kartą  przetargową  z  Ministerstwem  Sprawiedliwości  w  pozostawieniu  Sądu  Rejonowego, jak  wiemy  inaczej  się  stało, ale   w dalszym ciągu  bym  go  pozostawił, ponieważ  może  się  okazać, że będą  chętni  na  wynajem, lub  dzierżawę. Następnie  zapytał, dlaczego  się  wycofujemy z e- usług i e- organizacji w SPZOZ?  i  dlaczego  nie  kontynuujemy  zakładanych  inwestycji w Szpitalu  w  Strzelnie.

Starosta  Tomasz  Barczak odpowiedział, że  budynek  wymaga  nakładów, remontu dachu, przebudowy, żeby  wydzierżawić, a  później  się  okaże,  że  nie  ma  chętnych  na  dzierżawę. Natomiast  jeśli  chodzi  o e- usługi  i e- organizacje, to  przesuwamy  na  2013rok, ponieważ  nie  uporało  się  z tym  Ministerstwo  Zdrowia, a   inwestycji  nie  realizujemy, ponieważ  obecnie nie  jest  źle, a może  w ogóle nie  będziemy  kontynuować , ponieważ  trzeba  mieć  odpowiednie  moce  przerobowe.

Członek  Komisji Przemysław  Zowczak  pytał  dalej, czy  my to  robimy  na  jakość  świadczonych  usług, czy  na  rozwój?

Przewodniczący  poddał  projekt  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.(P. Zowczak)

ad. 9

Następnie  Skarbnik  przedstawiła   projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019, który  jest  konsekwencją  powyższych  zmian.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.(nieobecny

P. Zowczak)

ad.10

Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr LVI/304/10 z dnia 24 września 2010r. wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad. 11

Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie  Maria  Konkiewicz   przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednocześnie  dodała, że  przenosi  się i  zwiększa się  środki  na  zadania  związane  z  dofinansowaniem  likwidacji  barier  architektonicznych  oraz  zwrot  kosztów  wyposażenia  stanowiska  pracy  z  uwagi  na  zainteresowanie, a  zmniejsza  się  środki  na  turnusy  rehabilitacyjne  oraz  sprzęt  ortopedyczny  dla  dzieci  ze  względu  na  brak  wskazań  przez  NFZ.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad. 12

Naczelnik Wydziału Ochrony  Środowiska, Architektury i Budownictwa, Rolnictwa oraz  Leśnictwa  Andrzej Stachowiak  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach   powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.

Członek Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  wcześniej  powinno  odbyć  się  spotkanie  Komisji  z  zainteresowanymi, następnie  pytał, co się  stanie  jeśli ktoś  złamie  ten  zakaz? – dodał, że  do  projektu  powinna  być  załączona  mapka.

Naczelnik  Andrzej  Stachowiak  odpowiedział, że    od  tego  służby , które  powinny  kontrolować, natomiast  mapkę  przygotujemy.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  stwierdził, że  Powiat  otrzymał  kompetencje  do  podjęcia  uchwały  i  stosowania  prawa  miejscowego, natomiast  nie  mówi  się nic  o  jego   egzekwowaniu.

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Mleczko, dodał  że  wydział  na  kolejne  posiedzenia Komisji   załączy  mapkę  do  projektu  uchwały.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  1  przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.

ad. 13

Następnie Naczelnik  Andrzej  Stachowiak  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony  Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.(nieobecni

W. Gałązka, A. Ziółkowska)

ad. 14

Sekretarz Powiatu  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jednocześnie  dodał, że  nie  zmienia  się  wysokość  opłat.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.(nieobecni

W. Gałązka, A. Ziółkowska)

ad. 15

Przewodniczący  Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                                Przewodniczący   Komisji 

 

                                                                                                                                        Krzysztof  Mleczko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-01-22 12:34:24
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2013-01-22 12:34:42
Ostatnia zmiana:2013-01-22 12:35:29
Ilość wyświetleń:215
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij