Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXX/12 z dnia 26 października 2012r.

Protokół Nr XXX/12
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 26 października 2012 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 10:00 do 13:50

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2011/2012.
7. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2012r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr LVI/304/10 z dnia 24 września 2010 r wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
16. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20. Wolne głosy i sprawy różne.
21. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?
W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty. (nieobecny Radny A.Siwek, B.Nowacki)

Ad.3
Do protokołów protokołu XXIX sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokoły zostały przyjęte. (nieobecny Radny A.Siwek)

Ad.4.
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Krzysztof Szarzyński - w imieniu sołectwa Rzadkwin mam przyjemność zgłosić wniosek o przebudowę drogi powiatowej - Sołectwo Rzadkwin, gmina Strzelno. Rzadkwin 16 października 2012 roku, wniosek o przebudowę drogi powiatowej nr 25/62 przebiegającej przez Rzadkwin, gmina Strzelno. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców korzystających, na co dzień z tej drogi, której powierzchnia od lat nie spełnia żadnych standardów i jest w bardzo złym stanie technicznym stwarzającym bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa publicznego składamy wniosek o jej przebudowę. Uzasadnienie- w bezpośrednim sąsiedztwie drogi usadowione są budynki mieszkalne i gospodarskie oraz znajduje się kościół, przedszkole, sklepy i przystanki autobusowe. Droga również często stanowi skrót i dojazd w kierunkach Strzelna, Mogilna, Inowrocławia i Pakości. W różnych porach roku powstają liczne osuwiska spotęgowane spływem wód opadowych i roztopowych a w porze zimowej tworzą się zapory lodowe. Z perspektywy upływającego czasu należy zauważyć, że mieszkańcy na każdym zebraniu wiejskim od kilkunastu lat oponowali o taką przebudowę, która wcześniej była możliwa z uwagi na planowaną budowę sieci wodociągowej. W bieżącym roku ukończono budowę wodociągu wraz z przyłączami oraz przebudowano nowy chodnik. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapewnienie w przyszłorocznym budżecie niezbędnych środków finansowych pozwalających na wykonanie przedmiotowej budowy drogi podpisali sołectwo Rzadkwin, sołtys Kołacki Mariusz, burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak i Krzysztof Szarzyński, otrzymują do wiadomości Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie. Wniosek adresowany jest na pana Tomasza Barczaka Starostę Mogileńskiego. W załączeniu 85 podpisów mieszkańców tej małej społeczności gdzie droga przebiegająca przez centrum w miejscowości stanowi jedyną komunikację do tych nieruchomości jak i również komunikację z pobliskimi miejscowościami.

Radny Przemysław Zowczak – chciałem złożyć kilka interpelacji. Planowałem pierwotnie zacząć od czegoś innego, ale ponieważ mój przedmówca zaczął interpelacje od złożenia wniosku do przyszłorocznego budżetu chciałem zacząć swoją interpelacje od poparcia wniosku, który złożył mój przedmówca. Tamta droga jest rzeczywiście w fatalnym stanie i koniecznie trzeba ją przebudować. Wnosiłbym równocześnie o przebudowę, naprawę drogi do Bonisławia w przynajmniej niewielkich fragmentach tutaj zwłaszcza od strony Jeziorek koło zakładu wulkanizacyjnego tam jest rzeczywiście katastrofa, czyli do Bonisławia zarówno w stronę Jeziorek jak i Rzadkwina bardzo ważne jest już od wielu lat chodnik w Stodołach od wielu lat już poruszam tą kwestię. Proszę państwa trzeba dokończyć również powierzchniowe utrwalenie na drodze Powiatowej Strzelno- Bławatki- Ciechrz. Stan dróg powiatowych na terenie gminy Strzelno jest w kiepskim stanie. Proszę nie traktować tego, jako zarzut z mojej strony tylko, jako stwierdzenie faktu i prosiłbym o przeznaczenie większych pieniędzy na poprawienie stanu naszych dróg ze szczególnym uwzględnieniem dróg na terenie gminy Strzelno. Chciałem zwrócić uwagę również na problem związany z parkingiem przy szpitalu i tej nowo uruchamianej przychodni w Strzelnie, jest również problem i tutaj po raz kolejny zwracam się do pana Starosty o rozmowy z burmistrzem Strzelna z panem Burmistrzem Matczakiem, chodzi o ulice Klonową z tyłu tam ten ciag komunikacyjny trzeba udrożnić. Bardzo w moim przekonaniu to ważna sprawa. Apeluje tutaj do pana Starosty w sposób szczególny do wszystkich członków zarządu żebyście państwo od pierwszych dni przyszłego roku monitorowali sprawy związane z realizacją umów z dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego dla SPZOZ-u. to jest bardzo ważna sprawa pewne rzeczy zostały przełożone z roku 2011 na 2012 teraz są przekładane z roku 2012 na 2013, doszły nowe rzeczy z roku 2012 na 2013. Nie chce w tym momencie wracać do starych spraw. Apeluje tylko do państwa żebyście po prostu spowodowani żebyśmy zrealizowali to wszystko, co zostało ustalone w właściwych umowach. Uważam, że jeśli jest duża potrzeba poprawienia naszej bazy służby zdrowia i jeżeli są na to pieniądze, są podpisane umowy i jest refundacja, wielkim zaniedbaniem by było nie skorzystanie z tego tym bardziej, że rok, 2013 jeśli ostatnim rokiem, w którym to można zrealizować. Panie Starosto, jeśli jestem już przy służbie zdrowia chciałem zapytać pana, jaką deklaracje złożył burmistrz Strzelna. Złożył podobno deklarację, przypominał pan wczoraj na spotkaniu o tym, że jakaś deklaracja została złożona jest dosyć szeroka informacja w prasie złożył deklaracje przejęcia szpitala na terenie miasta Strzelna mam pytanie czy dotyczy to całej służby zdrowia, która jest i znajduje się na terenie gminy Strzelno, czyli łącznie z POZ –em czy też dotyczy to tylko i wyłącznie szpitala, na jakich warunkach, w jaki sposób Burmistrz Strzelna chce to przejąć. Mam pytanie panie Starosto, co dalej z budynkiem po przychodni jakie są koncepcje zagospodarowania co z tymi lokatorami którzy tam zamieszkują. W jaki sposób ten budynek będzie przygotowany do okresu zimowego albo już albo w ciągu najbliższych dni przychodnia zostanie przeniesiona do nowego budynku i tam są wtedy zostaną dwa poziomy czy one będą zamrożone, czy one będą grzane przez całą zimę i mam pytanie panie Starosto, co będzie z budynkiem po warsztatach szkolnych, czy jest jakaś koncepcja na zagospodarowanie, sprzedaż tego czy już ktoś się zgłosił. Kiedyś pan Burmistrz Strzelna sygnalizował, że chce zarówno budynek po przychodni jak i po warsztatach prosiłbym o informacje. I sprawa ostatnia panie starosto od początku tej kadencji była mowa o zagrożeniu likwidacją bądź ograniczeniu działalności różnych organów i instytucji mających istotne znaczenie zarówno dla dalszego istnienia naszego Powiatu jak i mających bezpośredni, istotny wpływ na komfort życia dla naszych mieszkańców. Prosiłbym w związku z tym pana Starostę o udzielenie informacji czy coś wiadomo na temat jakiś innych instytucji  poza oczywiście Sądem Rejonowym to jest sprawa w chwili obecnej jest już niestety wyjaśniona w sposób dla nas niekorzystny. Nie chciałbym wymieniać, jakie instytucje, nie chodzi o to, nie na tym rzecz polega, żeby stwarzać poczucie jakiegoś zagrożenia, ale prosiłbym o informacje, czy w chwili obecnej jakieś inne instytucje są również zagrożone reorganizacją, likwidacją, zmianą i prosiłbym pana Starostę i jego i gorąco apelował, czy kiedykolwiek w przyszłości pojawiły się jakieś sytuacje, które mogą być, mogą świadczyć o jakimś zagrożeniu żeby byli oni o tym informowani radni nawet drogą mail-ową, telefoniczną chodzi o to żebyśmy my o tym wiedzieli od razu a nie wtedy, kiedy możemy przeczytać na stronie internetowej, że zarząd powiatu albo pan Starosta wystosował jakiś protest. A radni żyją w nieświadomości.

Radny Wojciech Baran - zgłosili się do mnie przedstawiciele wsi Dąbrówka w sprawie wykonania chodnika, który początek zrobiła gmina Mogilno od skrzyżowania w stronę przedszkola w Dąbrówce. Druga sprawa, chciałbym zapytać się o możliwość przedłużenia chodnika przy ulicy Witosa w stronę wyjazdu z Mogilna, tam jest przystanek autobusowym i na tym przystanku się kończy i byłaby możliwość żeby dalej ten chodnik poprowadzić. Trzecie pytanie to jest, jaki jest na dzień dzisiejszy przygotowanie do zimowego utrzymania dróg. Wiem z poprzedniej sesji, że miał być rozstrzygnięty przetarg w tej sprawie jak wygląda na dzień dzisiejszy, zapowiadają prognozy, że w najbliższych dniach mają byś opady śniegu, oblodzenia i czy Powiat Mogileński już jest przygotowany pod tym względem formalnym dotyczącym wyłonienia wykonawcy. Czwarta sprawa dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dziękuję pani Dyrektor za udzielenie szczegółowej odpowiedzi na pytanie zadane w piśmie. Chodzi o to, pytałem w piśmie o to czy byłaby możliwość uzyskania poprzez uzyskanie przez PCPR, środków na łamanie barier architektonicznych. Wiem, że środki, które posiadamy na dzień dzisiejszy PCPR są tak rozdysponowane, aby szły za konkretną osobą niepełnosprawną, to znaczy w ten sposób one są wydatkowane, że osoba, której prawo otrzymać musi indywidualnie zgłosić taki wniosek. Nie ma takich ogólnych środków na łamanie takich barier w miejscu publicznym lub miejscach użyteczności publicznej. Chciałbym się zapytać, co ewentualnie należałoby zrobić, żeby było możliwość żeby różnego rodzaju instytucje również mogły skorzystać z takich dofinansowań, wykonywać takie inwestycje, które poprawia możliwość funkcjonowania osób niepełnosprawnych, czy też starszych osób, bo wiemy bardzo dobrze, że znaczna część naszego społeczeństwa, to społeczeństwo już w starszym wieku również ma problem często z poruszaniem się na naszych ulicach drogach itd. Piąta sprawa to też rozmawialiśmy wczoraj, chociaż chciałbym żeby to było ujęte, jeżeli zarząd mógłby się nad tym pochylić w przyszłorocznym budżecie zaplanować pieniądze na promocję gospodarczą naszego powiatu, bowiem agroturystyka akurat jeszcze inne aspekty można by w taki sposób promować, zachęcać tutaj na terenie powiatu mogileńskiego mówiliśmy tutaj także z panem Wicestarostą Szymańskim, że stworzenie takiego pozytywnego klimatu sprzyjającego rozwoju gospodarstw agroturystycznych jednym z walorów naszego powiatu jest przyroda i takie warunki turystyczne a wiec może warto byłoby nad tym pomyśleć i ten temat dotyczący promocji naszego powiatu zamieścić w przyszłorocznym budżecie.

Radny Bartosz Nowacki – nadal będę miał dwa projekty takie najważniejsze dla mnie to jest dopisanie do budżetu 2013r. projektu ścieżki rowerowej od miejscowości Mogilno, czyli od tej części zakończonej przy Świerkówcu do Dąbrówki. Projekt uważam, że powinien zostać wykonany, jeżeli przyjdzie nowa perspektywa finansowa mamy szanse skorzystać z tej ścieżki rowerowej dla poprawy bezpieczeństwa, także przy schetynówkach jest taka możliwość i następny projekt, w następnym projekcie budżetu to są projekty wag. To są wagi do ważenia samochodów ciężarowych przy drogach powiatowych wyremontowanych miedzy innymi Chabsko- Stawiska i Mogilno obwodnica. Przypomnę tylko, że jest możliwość umiejscowienia takiej drogi przy drodze Chabsko- Stawiska droga krajowa nr 15 możemy tutaj ważyć pojazdy nie tylko z naszej drogi powiatowej ale również z drogi krajowej i następna uwaga to jest Mogilno obwodnica przypominam że te drogi są wyremontowane ze środków Unii Europejskiej są to środki tak naprawdę nasze wspólne i myślę że powinniśmy tutaj zadbać o to żeby te ciężarówki nie rozjeżdżały nam dróg dlatego prosiłbym żeby zarząd ujął te dwa ważne projekty to właściwie są trzy projekty w przyszłorocznym budżecie na 2013. Tutaj otrzymałem jeszcze, za co bardzo serdecznie dziękuję, choć po długim okresie opinią prawna dotyczącą możliwości wyłączenia gruntów dla potrzeb specjalnej strefy gospodarczej, jeżeli chodzi o fundację z tego co czytałem otrzymałem przed chwilą tą opinie prawną to tylko i wyłącznie zarząd może wyłączyć te grunty spod tak naprawdę jurysdykcji i tutaj mamy trochę związane ręce bo ja nie mówiłem tutaj o sprzedaży bo w pierwszej kolejności jest to dzierżawa gruntu na cele, na potrzeby specjalnej strefy ekonomicznej jeżeli takowa miałaby powstać w Bielicach a dopiero kolejnym jest możliwość sprzedaży gruntów poprzez specjalną strefę ekonomiczną. Z tego, co widzę na dzień dzisiejszy, jeżeli zarząd fundacji nie wyrazi na to zgody nie mamy takiej możliwości także szczerze mówiąc fundacja trochę związuje nam ręce, jeżeli chodzi o działania typowo gospodarcze. Mam nadzieję, że jeżeli dojdzie do powstawania takiej strefy to zarząd refundacji przychyli się do takich działań, które będą zmierzały do stworzenia nowych miejsc pracy.
                                            
Ad.5
Odpowiedzi na interpelacje.

Starosta Tomasz Barczak – jeżeli chodzi o interpelacje pana radnego Szarzyńskiego, jeżeli pismo takie mieszkańcy złożyli chciałbym poinformować, że w tej chwili budujemy chodnik jest to dość kosztowna przebudowa całej drogi ponieważ tam jest jeżeli chodzi o odprowadzenie wody tak z tej góry z prawej strony jadąc w kierunku Janikowa, to wszystko spływa na tą drogę i wtedy to jest inwestycja bardzo kosztowna, możemy robić projekty żeby później w tym nowym rozdaniu po roku 2014 rzeczywiście przebudowywać, zarząd już się zajmie tym na następnych posiedzeniach. Jeżeli chodzi o interpelacje pana radnego Zowczaka droga do Bonisławia wiemy jak wygląda, czyli ona jest bieżąco utrzymywana, jeśli chodzi o nawierzchnię całą nową to nie wiem, kiedy to zrobimy, w których latach. Jest dokładnie zrobiony program naprawy dróg powiatowych do roku 2025 są tam wszystkie kwoty także to, co chciałem powiedzieć, że jest tam również zrobiony, w jakiej kolejności, jakie drogi najpierw robić jak ktoś chce się z tym zapoznać to proszę bardzo to jest u pana dyrektora do wglądu, że przed nami przedsięwzięcie wielkie na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. W Stodołach to jest ten chodnik nasz przebudowa drogi z panem burmistrzem wspólnie w zeszłym roku burmistrz Strzelna z tego o to chodzi tak?  Z tego budżetu wysyłał pieniądze na ten chodnik, w tym roku no mówi, że do budżetu wpisuje również wpiszemy ta kwotę, która była w zeszłym roku. Powierzchniowe utrwalenie, utrwalamy te drogi, które objechali pracownicy zarządu dróg powiatowych i uznali, które drogi trzeba najpierw zrobić ażeby nie rozjechały się zupełnie, czyli te, które trzeba ratować robimy sukcesywnie po kolei. Z naszych dróg została zrobiona cześć a pan mówi o tej drugiej części tak? Nie wiem muszę z fachowcami porozmawiać. Jeżeli chodzi o ulicę Klonową w Strzelnie to myślę ze na ręce zarządu tutaj naszego odnośnie mieszkańców myślę, że mieszkańcy Strzelna wystąpią do rady miejskiej, do burmistrza Strzelna z taka wielką potrzebą to na pewno tą drogę zrobi ja mogę tylko powiedzieć, że od tej drogi już potem zewnętrzne drogi możemy się podjąć żeby również realizowali. Jest to droga gminna i bardzo proszę kierować tam pismo tak to jest zrobione, że 60 mieszkańców się podpisało myślę, że do rady miejskiej, rada miejska weźmie w swoim programowaniu naprawy dróg czy budowy dróg ulicy Klonowej i zrobi tak jak to powinno wyglądać, będzie dobry dojazd do szpitala i do naszej nowo otwartej przychodni. Jeżeli chodzi teraz o dofinansowanie dla SPZOZ-u jak państwo wiecie to robimy sukcesywnie to, co idzie robić natomiast troszeczkę sprawa tego, bo pan tutaj mówił żeby pilnować środków w tej chwili zarząd to patrzy w ten sposób, że nie do końca jest wyjaśniona sprawa po przekształceniu w spółkę SPZOZ-u i nie do końca jest wyjaśniona sprawa, jeżeli wyjaśniona tą spółkę udziału Powiatu to nie oddajemy środków do Marszałka Regionalnego Programu Operacyjnego natomiast, jeżeli będzie to spółka już nie stu procentowym udziału Powiatu to niestety, ale na razie jest opinia, że te pieniądze trzeba zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego także spokojnie czekamy. Wszyscy pracują nad tym wszystkie instytucje jak i również my wszystko. Zobaczymy, co na to Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nam powie czy rzeczywiście te pieniądze będziemy musieli wracać czy nie. Jeżeli będziemy musieli zwracać to tak nie wiem czy warto je wydawać czy czekać aż przekształcimy spółkę a tutaj również trzeba powiedzieć, że 2014 rok nowa perspektywa budżetu Unii Europejskiej po tym jak 100 mlrd. otrzymamy, to przy naszym zadłużeniu szpitala, jaki mamy możemy być pewni, że będziemy mogli z tych środków na nowo korzystać. Tym bardziej, że niektóre Samorządy nie będą mogły korzystać po zadłużeniach, które zadłużyły się w tym rozdaniu. Trzeba by było to dokładnie rozpatrzeć i pomyśleć, czy rzeczywiście na siłę wszystko wydawać czy tylko czekać na następne rozdanie środków, z UE, ale to rzeczywiście siedzimy, na co dzień jesteśmy w stałym kontakcie. Jeżeli chodzi o deklarację burmistrza Strzelna, burmistrz nie składał żadnych deklaracji odnośnie przejęcia, złożył to na sesji, złożył to pierwsze na Posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ powiedział tylko, że On jest gotowy przejąć Szpital w Strzelnie, natomiast deklaracji żadnych nie składał, ale to było tak niebrane pod uwagę, natomiast na ostatniej sesji Rady Miejskiej dowiedziałem się, że też mówił o tym, że może przejąć Szpital w Strzelnie. Nie deklaruje się, co z przychodniami. Myślę, że na najbliższym Zarządzie, jako Przewodniczący tego Zarządu wystąpię do członków Zarządu, ażeby wystąpić z oficjalnie z pismem do Burmistrza Strzelna. Wszystko do dogadania tylko, że rzeczywiście musimy zadecydować, jako Rada czy oddajemy Szpital z budynkami, czy bez budynków to wszystko jest do dogadania. Ja nie mówię o zadłużeniu. Jesteśmy bardzo przychylni żeby przystąpić do rozmów. Wynikła taka sprawa, 2 dni temu, to była sesja w Strzelnie to wyniknęło nawet mnie nikt nie powiadomił. Jeżeli chodzi o budynek po przychodni w Strzelnie w tej chwili jesteśmy na etapie, daliśmy zgodę do zakładania. Jeżeli chodzi o budynek w Strzelnie przychodni nie grzejemy już, wczoraj zostało odcięte w tym momencie przyłączyliśmy nową przychodnię. Przede wszystkim żal mi jest wszystkich mieszkańców, którzy mieszkają mają pozwolenia do założenia własnego ogrzewania. Dostali taką zgodę od właściciela budynku, czyli w tej chwili od SPZOZ. Natomiast te wszystkie mieszkania, które w tej chwili są zajmowane mają umowę najmu lokatorzy są przygotowywani do sprzedaży. Tak jak to mówi nasza uchwała, natomiast osoby, które nie mają umowy najmu mogą oczywiście przystąpić w drodze przetargowej i te mieszkania kupić. Jeżeli chodzi o dół, zajmowane pomieszczenia przez firmę fotograficzną, to ona miała przedłużone, bo miała wypowiedziana umowę do końca sierpnia, zgłosił się właściciel żeby przedłużyć, przedłużenie kończy się teraz na końcu m-ca, ale wystąpił również na razie ustnie do mnie ażeby mógł jeszcze do momentu aż mu odetniemy, mógł sprzedawać, całą zimę korzystać z tych pomieszczeń, będzie płacił czynsz, ogrzewać tak jak do tej pory sam sobie ogrzewał. Prosił, że wystąpi z pismem do nas ażeby można było udostępnić, żeby ciągle z tego korzystał. Jest w tej chwili inwentaryzacja budynku tak się chyba nazywa, inwentaryzacja budynku potem oczywiście będzie wykonawca wyceniał i będzie przeznaczony do sprzedaży. Jeżeli chodzi o przeniesienie przychodni nowej to od poniedziałku przychodnia działa już w nowym pomieszczeniu, czyli dzisiaj byliśmy rano z wicestarostą o godz. 7 rano wszystko przygotowane część już jest przeniesiona rzeczy są w trakcie przenoszenia i od poniedziałku przychodnia już działa w nowym budynku. Bardzo ładnie, estetycznie to wygląda w środku a na zewnątrz kończymy ocieplanie budynku, czyli jedna ściana zrobiona zupełnie, druga ściana jest docieplana, położyliśmy również chodnik, który jest do wejścia tego od drugiej strony tego chodnika nie było, jesteśmy gotowi do przyjmowania pacjenta. Jeśli chodzi o opiekę w warsztatach szkolnych tam jest, bo tam działka jest dość duża oczywiście ogłosiliśmy, że jesteśmy ją gotowi sprzedać nie ma konkretnie oferentów, żeby to na razie kupić, oczywiście jak będzie, że to musimy sprzedawać to będziemy musieli zrobić nową wycenę wszystkich działek. Natomiast, jeżeli chodzi, bo tak to wygląda w tej chwili. Jeśli chodzi o jak to pan nazwał likwidację organów instytucji to myślę, że likwidacji to nie ma. Wam powiem jak to mówi Minister Sprawiedliwości i inni przedstawiciele rządu, że to nie jest likwidacja tylko reorganizacja. Nie można ludzi straszyć, że to jest likwidacja, ponieważ sąd ma działać jak to tej pory działa tylko będzie jeden prezes sądu, nie będzie sądem okręgowym tylko będzie filią sądu okręgowego, tak nas zapewniają. Sprawa jest w Trybunale zobaczymy, czy to było zgodne z prawem, czy można rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zmieniać tak ważną decyzję. Zadzwonił do mnie redaktor z Pałuk i powiedziałem mu otwarcie, że trochę jestem zaskoczony, że tak ważne rzeczy można zmieniać bez porozumienia z Ministrem. Ale do rządzących ponosi pełną odpowiedzialność za to, co robi w związku z tym myślę, że jednak sprawa trafiła mimo tych podpisów kilkudziesięciu tysięcy, które zebrał PSL w obronie sądu no niestety stało się jak się stało, Minister zrobił swoje. Nie wiem czy do końca zrobił, zobaczymy. Musimy czekać, co będzie. W tej chwili jest to, że w pierwszej wersji oczywiście nasz sąd nie był brany pierwszej opublikowanej liście, że nie było sądu w Mogilnie. W drugiej wersji było już, że wśród 99 sądów jest również sąd mogileński. Myślę, że jeśli chodzi o pozostałą likwidację instytucji to jedyne, co można powiedzieć to jest likwidacja posterunków policji. W całym kraju likwidowane są posterunki policji, większość funkcjonariuszy policji przenosi się do centrali, czyli miast powiatowych. Myślę, też, że dokładnie to było wyjaśnione przez Komendanta Policji i tutaj też różnego rodzaju rzeczy. Jeżeli chodzi o budynek w miejscowości Dąbrowa jest to budynek skarbu państwa, czyli tak z dowództwa będziemy musieli zająć. Natomiast w Jeziorach Wielkich budynek gminy, nie będziemy mieli z tym najmniejszego kłopotu. Natomiast, jeżeli chodzi o Dąbrowę to od 1 stycznia będzie on przejmowany przez nas, czyli przez Starostę Mogileńskiego, jako przedstawiciela skarbu państwa. Jeżeli chodzi o pana radnego Wojciecha Barana, jeżeli chodzi o chodnik w Dąbrówce rzeczywiście w zeszłym roku było robione w Dąbrówce myślałem, że ten chodnik był zrobiony do końca, tu pan Baran mówił, że to połowa chodnika. Za chwileczkę usiądziemy z panem dyrektorem Zarządu Dróg, bo nie miał do tej pory czasu, porozmawiamy, na co będzie nas stać w tym roku, co będziemy mogli zrobić. Jeżeli chodzi o chodzik przy ul. Witosa również dokończenie chodziku będzie też w najbliższych dniach państwu przedstawię. Jeżeli chodzi o utrzymanie zimowe dróg to za chwilę poproszę pana dyrektora Zarządu Dróg ażeby przedstawił wyniki przetargu, które firmy zostały wyłonione w wyniku przetargu Zimowego Utrzymania Dróg. Jeżeli chodzi o łamanie barier, to pani kierownik PCPR się również wypowie. Jeżeli chodzi o promocję gospodarczą to jak najbardziej też jestem za na pewno znajdziemy środki w tym budżecie żeby na tą promocję też przeznaczyć. Jeżeli chodzi o pana radnego Bartosza Nowackiego ja myślę tak, po pierwsze na gorąco myśląc o tym, co się stało, jeśli robimy inwestycje z UE to nie możemy brać opłat i korzystać z tego, także nie wiem czy byłby to możliwe, żeby przy nowo wybudowanych drogach postawić wagi, ponieważ nawet znak czy reklama nie możemy korzystać, nie możemy brać, nie możemy mieć dochodów, jeżeli cokolwiek robiliśmy z pieniędzy UE. Jeżeli chodzi o tą wagę, to rzeczywiście szkoda, że projektując obwodnicę Mogilna się wtedy nie pomyślało ażeby rzeczywiście takie miejsce na wagę wyznaczyć, bo to była bardzo dobra okazja, żeby na zbiegu dróg powiatowych i dróg gminnych zrobić taką wagę. By się wtedy różniła miejscem, bo tereny są wykupione, nie wiem czy w tym miejscu postawimy jakąś wagę. Ja myślę tak, że jeżeli chodzi o te pieniądze, które z tej wagi wpływają do Samorządu nie sprawdzają, jakie to są, ponieważ jak państwo wiecie, jeżeli się waży pojazd, który został zatrzymany na drodze krajowej to wtedy te pieniądze i tak wracają do dróg krajowych, a nie do dróg powiatowych, tylko te, które są zatrzymane przez funkcjonariuszy, na terenie danej kategorii dróg, to do tych zarządców dróg te pieniądze wpływają. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe myślę, że jeżeli chodzi o projekty jak najbardziej trzeba przygotować w nowym rozdaniu, również tego pilnować tego, ażeby kłaść również ująć te ścieżki rowerowe. Ja myślę, że jest kilka spraw, które trzeba, jako Powiat i jako gminy przypilnować, ażeby do programu wojewódzkiego, czyli z Urzędu Marszałkowskiego zostały podpisane niektóre rzeczy. Żeby te pieniądze uzyskać trzeba mieć oczywiście gotowe projekty, te projekty na pewno będziemy robić, ażeby te środki na to przeznaczyć. Jeżeli chodzi o stwierdzenie, że Fundacja wiąże nam ręce to ja myślę, że to jest takie niezbyt fortunne stwierdzenie, ponieważ fundacja nie wiąże nam rąk, ponieważ fundacja jest to fundacja powiatu mogileńskiego i w każdej chwili, mają swoją rade nadzorczą, jeżeli ja zakładam, że takie rzeczy, które są nie do pomyślenia, żeby Zarząd fundacji nie wydzielił dróg strefy ekonomicznej, bo to dla mnie, jeśli to jest fundacja powiatu mogileńskiego to nie ma takiej obawy, także myślę, że akurat fundacja nie wiąże nam rąk tyle mam, jeśli chodzi o interpelację.
 
Radny Przemysław Zowczak - Panie starosto, jedna taka drobna uwaga, jeśli chodzi o wagę. To nie mówimy tutaj o działalność komercyjną, mówimy tutaj po prostu o nakładaniu grzywny, pilnowaniu, żeby tam nie jeździły pojazdy ponad normatywne, nawiasem mówiąc nie my będziemy nakładać grzywną to nie jest absolutnie działalnością komercyjną. Panie starosto, zgodnie z pana sugestią rzeczywiście zainicjuje zbieranie podpisów pod petycją do burmistrza Strzelna o naprawę ulicy Klonowej. Ja natomiast apelowałem do pana starosty i pytałem, z resztą po raz kolejny apelowałem i pytałem czy pan starosta zainicjował jakieś rozmowy z burmistrzem Strzelna dotyczące poprawy nawierzchni, stanu nawierzchni ul.Klonowej ze względu na to, że to my, jako powiat jesteśmy tym żywotni, a na pewno powinniśmy być tym żywotnie zainteresowani ze względu na to, że tam jest nasza jednostka, czyli szpital. Rozumiem, że ze strony powiatu nie było żadnych działań w kierunku burmistrza Strzelna i gminy Strzelno. Panie starosto rozumiem, że jeśli chodzi o przychodnię to koncepcja jest taka, że ma być ona cała czy prawie cała przeznaczona przynajmniej pierwszy parter, pierwsze i drugie piętro na mieszkania i tam będzie zmiana przeznaczenia, bo dzisiaj są tam pomieszczenia związane, funkcja jest tego związana z zapewnieniem świadczeń medycznych i mam pytanie, bo swego czasu burmistrz Strzelna deklarował, że chce przejąć przychodnie podobnie zresztą jak budynek po warsztatach szkolnych, czy rzeczywiście tamten pomysł upadł, czy jest to nadal procedowane. Rozumiem, że jeśli chodzi o przychodnię budynek po przychodnię, budynek po przychodni tam będzie zmiana przeznaczenia i będzie tam budynek sprzedawany na wolnym, prawdopodobnie na wolnym rynku, czy mieszkania. Panie starosto rozumiem, że ogrzewanie zostało odcięte czy zostanie odcięte już na wysokości szpitala, tak? Bo to jest dosyć istotne, w którym momencie zostanie odcięte ogrzewanie, dlatego bo tam jest bardzo długi odcinek i są sprawy związane z przesyłem. Jeśli chodzi również o harmonogram prac związanych z poprawieniem stanu technicznego naszych dróg czy dróg powiatowych, czy ten program dróg powiatowych, ja już swego czasu prosiłem o udostępnienie mnie tego np. w formie elektronicznej, rozumiem że były jakieś przeszkody zwrócę się do pana dyrektora sam i sądzę, że otrzymam to. Panie starosto wtedy, kiedy mówił o kwestii związanej z instytucjami zagrożeniem dla różnych instytucji znajdujących się na terenie powiatu troszeczkę nad interpretował pan, zmienił pan sens mojej wypowiedzi, ja pytałem czy po prostu są dzisiaj jakieś zagrożenia, rozumiem, że zagrożeń żadnych dzisiaj pan starosta nie widzi i apeluję gdyby tak owe zagrożenia się pojawiły to proszę o szybkie poinformowanie radnych powiatowych, natomiast powiedziałem tylko, że sprawa związana z Sądem Rejonowym została rozstrzygnięta nie po naszej myśli.

Wiceprzewodniczący Bartosz Nowacki - dziękuję panie starosto, że taki projekt zostanie wpisany w budżet, bo tutaj pan starosta mówi, że warto by było już na początku tego tych latach wpisywać dlatego, że te projekty które będą przygotowane pan starosta dobrze wie, że będą już realizowane na samym początku nowej perspektywy. Także myślę, że oprócz tej drogi oprócz samej drogi i ścieżki rowerowej powinniśmy przeznaczyć, przyjrzeć się jeszcze i stworzyć taki program ścieżek dla całego powiatu i już w powiecie toruńskim jest realizowany ten projekt w powiecie bydgoskim również. Warto było by się przyjrzeć i również skorzystać już z rozwiązań, które są jeszcze małe sprostowanie, które tu pan radny Zowczak ma świętą rację to nie jest działalność komercyjna wagi, po prostu sprawdzenie tylko i wyłącznie na drodze, jeżeli rzeczywiście kierowca samochodu ciężarowego nie jest przeładowany, nie ma przeciążenia na oś nie otrzymuje żadnej kary, a przypomnę tylko, że tam gdzie jest usytuowana waga tam wpływa kara dla organów, który jest właścicielem danej drogi.

Radny Przemysław Zowczak - panie starosto bardzo bym prosił o przekazanie informacji radnym, gdyby ukazała się informacja w sprawie Ministerstwa i Rozwoju Regionalnego w spraw związanych z przekształceniem naszej służby zdrowia i koniecznością dodania ewentualnych środków, które już pozyskaliśmy z RPO, czy gdyby już się to wyjaśniło również w stosunku do tych inwestycji, które jeszcze nie są zrealizowane a planowane są tylko również bym prosił o szybką informację o tym.

Starosta Tomasz Barczak - jeżeli chodzi o ulice Klonową, ja myślę, że nie zawsze uczestniczę w sesji miejskiej w Strzelnie, ale każdy radny powiatowy też powinien mówić i pisać, żeby ta ulica została zrobiona. Druga sprawa, nie możemy też tak czarno widzieć, że parkingu nie ma, bo weźmy tylko sobie tylko przychodnie, która do tej pory istniała i działała, a tamtej to jest nie do pomyślenia. Tam każdy myślał gdzie ma stanąć i dokąd ma iść, tutaj podjedzie prawie na miejsce, oczywiście ma elegancki parking jak my robimy jako powiat porządnie od razu a nie tak byle jak. Była też koncepcja, odnośnie chodnika ale jak coś robimy to robimy na lata. Oddajemy przychodnię wręcz luksusową w tej chwili to jest znowu źle, znowu nie mamy parkingu. Mamy parking, mamy dojazd na parking tu nie róbmy czarnowidztwa, bo ktoś sobie pomyśli kto nie chodzi do przychodni w Strzelnie jak się napisze o tym, no Boże znowu nie zrobili czegoś. Wszystko na nie, oczywiście to dobrze, że się o tym napisze. Ja myślę, że każdy Radny powiatowy jest po to, żeby na terenie swoich gmin również te interesy powiatu mógł przedstawiać na Radach miejskich, mówić, domagać się żeby to wszystko sprawie funkcjonowało. Ja tu myślę, że jeśli chodzi o Radę Miejską w Strzelnie i pana burmistrza pragnę zauważyć, że trzeba zrobić dojazd od tamtej strony, bardzo ładna spokojna uliczka, także naprawdę jest nam łatwiej tam zrobić, bo tam jest bardzo ładna spokojna uliczka. Znowu od drugiej strony, jeśli chodzi o miejscowość Strzelno. Jeżeli chodzi o odcięcie ciepła, czyli państwo po to wnosiliśmy i to robiliśmy, żeby nie tłoczyć centymetra ciepła do przychodni, oczywiście zostało to odcięte przy szpitalu i już tego nie włączymy. Od sierpnia nie ma ogrzewania, nie ma również koncepcji, że będziemy zmieniać przeznaczenie budynku. Mieszkania, które są, są do wykupu, natomiast resztę wystawimy do sprzedaży. Zobaczymy, co będzie się działo, nie mówię na co, czy sprzedamy, czy sami zagospodarujemy. O tym trzeba teraz myśleć, co z tym budynkiem zrobimy. Sprzedaje się taki budynek tylko raz, miejsce jest dobre, niefortunne, bo nie ma parkingu, ale jest to duży budynek, który nie kosztuje dużo pieniędzy żeby go wyremontować z uwzględnieniem standardów, jakie w tej chwili obowiązują. Najbliższe lata pokażą to, z co z tym się stanie, jak również jak będziemy mieli pieniądze ażeby to zagospodarować. Bo jeżeli będą na to pieniądze, to sprzedać zawsze można, natomiast źle by się stało, jeżeli mieszkańcom, którzy tam mieszkali tych mieszkań nie sprzedali. Po wizji ludzi, którzy są związani z projektowaniem i budownictwem, powiedzieli że przy tak dużej klatce schodowej, takim rozwiązaniu nic nam nie przeszkadza, żeby u góry ci mieszkańcy, co mieszkają, im sprzedać te mieszkania, niech mieszkają jak już tyle lat mieszkali i mieli umowy, dlatego tak to się stało, zapadła taka decyzja, że sprzedajemy mieszkańcom z bonifikatą i to jest tak, że mieszkaniec płaci 20%. Kiedyś tak było napisane w prasie, że za 80 %wartości mieszkania, mieszkaniec kupił mieszkanie. Tutaj trzeba powiedzieć, że za 20 % wartości kupił mieszkanie dany pracownik SPZOZ. To trzeba również podkreślić, że jeżeli byśmy chcieli nie wiem co zrobić, ale gdybyśmy tak liczyli, że w OIKu są nam potrzebne to my moglibyśmy powiedzieć, panowie zmieniamy uchwałę Rady Powiatu, zmieniamy to co się stało w Gminie i nie sprzedajemy. Zarząd po burzliwej dyskusji doszedł do wniosku, że jeżeli tyle lat przepracował pracownik w SPZOZ, dobra niech kupi za 20 % wartości to mieszkanie, a państwu ile ci mieszkańcy kupili. Także to jest też błąd ze strony Powiatu, dlatego że tyle proponuje jeszcze zajrzeć ile jeszcze kosztowały te mieszkania w Józefowie, a za przepracowałeś na rzecz tego Powiatu, na rzecz tej służby zdrowia, proszę bardzo kup mieszkanie. Bo to wszystko w rękach oczywiście Radnych, ale po co sprzedać, a pozostałą część przychodni jak już wcześniej powiedziałem zobaczymy co się będzie działo na rynku, jak z warsztatami. Państwo mówicie, bo tam Powiat Tucholski tonie i tam inny tonie, to my nie toniemy przy zadłużeniu 4,5 %. Koncepcja i myślenie Zarządu jest tego typu, że rzeczywiście, że w 2014 roku, co liczymy, po zapewnieniach Premiera, że będą te pieniądze w UE. Będziemy gotowi przystąpić do nowych zadań i przywrócić nam się uda bez uszczerbku znowu na finansach powiatu. Jeżeli chodzi o pana Bartosza Nowackiego i o te wagi, to nie do końca jestem przekonany, czy pieniądze które wydamy by oni powiedzieli, że trzeba oddać ponieważ jest czerpanie korzyści z danej drogi. Chcielibyśmy postawić np. gdzie indziej, może Samorządy postawiłyby taką wagę i będziemy mieli taką wagę, żeby te pojazdy ważyć, ponieważ ja zawsze powtarzam jestem zwolennikiem przekonywania firm, właścicieli i tych, którzy te samochody prowadzą, ażeby nie przeładowywać, robić to zgodnie z prawem i nie mamy zajęcia, a oni mają więcej pieniędzy. Ale jeżeli Rada powie, proszę bardzo, proszę wybudować, będziemy z tego korzystali. To ja państwu powiem jak z tym fotoradarem, to jest śmieszne i obrażające dla nas wszystkich, jako obywateli, że są drogi, że się chwalą jak to mają dużo pieniędzy z mandatów za fotoradarów. Dla mnie to jest z takiego samorządu, według mnie to jest upokarzające. Bo od tego nie jest Samorząd tylko jest Policja, Inspekcja Samochodowa, a nie Samorząd żeby jeszcze łapać kierowców na tym i co to zmienia. To nic nie zmienia, i tak jeżdżą nieprzepisowo. To albo trzeba zmienić przepisy, albo trzeba zmienić Inspekcję, a nie kupować drogie radary, żeby było to że się zmniejszy liczba tych wypadków tragicznych i innych ciężkich kolizji, rozumiem, ale mówię jeżeli chodzi o budowę wagi, projektowanie tego to jest decyzja, która musi być naprawdę przemyślana, będziemy na tym myśleć.

Piotr Ficer Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie - jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie zorganizował przetarg, który odbył się 26 września br. w przetargu więzło udział sześciu przedsiębiorców. Wyłoniono 4 przedsiębiorców, którzy będą realizowali zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg. Tradycyjnie Powiat jest podzielony na 4 zadania w związku z tym, też czterech wykonawców w będzie realizowało te zadania. Z umowy na tą okoliczność zostaje podpisane 8 października jest zgromadzono ok. 1800 ton mieszanki piaskowo-solnej na zabezpieczenie przeciwpoślizgowe oraz mamy umowę z magazynami kawerny w Przyjmie na dostawę solanki. Również środki finansowe w budżecie na 2012 są zabezpieczone w wysokości 100.000 zł, także mamy 2 m-ce listopad i grudzień wystarczają na realizację tych zadań. Przedsiębiorcy są przygotowani do realizowania przyjętych na siebie zobowiązań stosowne również obwarowanie w naszych umowach jest także jeżeli nie będzie realizacji zgodnie z określeniami w umowie będą nakładane również kary. Mam nadzieję, że doświadczenie współpracy z tymi przedsiębiorstwami, którzy zostali wyłonieni może dawać gwarancję, że drogi nasze będą we właściwy sposób utrzymane w okresie zimowego funkcjonowania. Należy oczywiści pamiętać, że zima ma swoje prawa i jeżeli są zamiecie i zawieje śnieżne to również jest sytuacja taka, jaka może wystąpić w tych warunkach w tej strefie klimatycznej. Tyle z mojej strony. Jeżeli są pytania proszę.

Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - odpowiadając na to pytanie pana radnego chciałabym powiedzieć, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego zadania my Powiatowe Centra wykonujemy w kwestii łamania barier, można jak gdyby realizować zadania, o których pan mówi, czyli budynki mieszkalne. Osoby indywidualne, które mieszkają w domach prywatnych, czy jednorodzinnych mogą mieć rozwiązania różnorakie w łamaniu barier. Natomiast zapewne tutaj, tak się domyślam interesuje pana pewnie i wymogi takie wielorodzinne budownictwo. Otóż też istnieje taka możliwość, przy czym jest to naprawdę pod potrzeby osób indywidualnych, czyli jeżeli są to mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowych, Komunalnych, czy Prywatnych domów zawsze jest wymagana zgoda zarządcy, właściciela można to robić i takie rzeczy się dzieją np. jeśli od strony balkonu - mogą to być windy, mogą to być różnego rodzaju rampy montowane, wnoszone, przenoszone, schodołazy, również pochwyty dla osób niepełnosprawnych, warunek muszą to być same osoby starsze, muszą to być osoby o niepełnosprawności ruchowej bądź neurologicznej. Jeśli chodzi natomiast o budynki typu szpitale, ośrodki rehabilitacji to, jeśli pan pozwoli to przygotujemy odpowiedź na piśmie, żebym tutaj nie pomyliła się, kto jakie zadania realizuje, bo są programy realizowane przez Państwowy Fundusz Oddziały Rejonowe, Terenowe, Wojewódzkie i tutaj realizują zadania z programu wyrównywania różnic między rejonami oraz Urzędy Marszałkowskie. Tu, jeżeli pan pozwoli to powiem wyczerpująca wypowiedź.

Radny Wojciech Baran - chciałbym podziękować, tak jak już mówiłem wcześniej za to pismo, bo to wiele osób pominęliśmy tą odpowiedź i myślę, nie wiem, na jaki stan na dzień dzisiejszy, ile osób wystąpiło właśnie o wyrażenie zgody na to, żeby można było różne takie udogodnienia wprowadzacie na budynkach mieszkalnych. Bardzo się z tego cieszę, że w ten sposób można w tej trudnej sytuacji tym osobom pomóc. Pani kierownik opisała tam sposób pozyskiwania tych środków, ja zasięgnąłem informacji też w Wojewódzkim, tak jakby to powiedzieć pracowni i oni właśnie wskazywali tutaj, jeżeli chodzi o miejsce użyteczności publicznej do Powiatów. Nie wiem, na jakiej to zasadzie czy to jest kwestia.

Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - tak zgadza się, ale to nie PCPR ale powiaty - Pani Agata Matyjasik, ale to zależy jakie działanie na dany rok, jaki Powiat otrzymuje, bo to zależy od zasobności Powiatu. Tam są takie przeliczniki, także musiałabym to sprawdzić.

Radny Wojciech Baran - bo jeżeli to by zależało od tego, ze trzeba by było zaplanować jakieś środki w budżecie itd. to też bym prosił, żeby w ten sposób zabezpieczyć.

Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - to my przystępujemy do działań, to Państwowy Fundusz to wszystko daje, to my nie.

Radny Baran - Czyli tutaj nie trzeba udziału.

Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - jeżeli przychodzi propozycja na dany rok, tylko tutaj jest pytanie, bo teraz tak, przebudowa różnego rodzaju muszą już mieć, wymaga żeby papiery już były.  Natomiast wyrównywanie różnic, o których ja mówię to dotyczy służby zdrowia, rehabilitacji, edukacji, gdzie są edukowane dzieci i to byśmy przystąpili, bo to przyłączało się do tego zwłaszcza ośrodków szkolno- wychowawczych do tych działań. Natomiast tam było kupowanie pojazdów, a nie powiem panu na tę chwilę jak wyglądają papiery. Musiałabym sprawdzić z panią Agatą i ewentualnie. Natomiast ten przypadek, o którym m.in. pan tu też mówi to tam będzie rozwiązany podobnie. Rodzina ta wybrała schodołaz, bo to będzie najwygodniejsze rozwiązanie. Państwo zobaczyli i zaakceptowali i w tą stronę pójdą, bo to większa rolę spełni niż taka rampa, jak gdyby przeszkadzać współmieszkańcom. Zawsze indywidualnie rozpatrujemy.

Radny Wojciech Baran - te schodołazy to bardzo dobre rozwiązanie, bo można używać ich w różnych miejscach, nie tylko w miejscu zamieszkania, jest urządzeniem dosyć sporym, ale dość mobilnym. Faktycznie może zamiast rampy, chociaż nie jest to taki duży problem.

Radny Przemysław Zowaczak - Panie Starosto, pańska wypowiedź odebrałem, jako próbę zarzucenia mi czarnowidztwa. Panie Starosto starałem się mówić o problemach, starałem się nie oceniać, starałem się żeby moja wypowiedź nie była odbierana, jako zarzut, jeśli już mówimy o parkingu i o ciągach komunikacyjnych to bez względu na to jak będzie funkcjonował szpital i przychodnia, problem jest i nie jest to kwestią uprawiania czarnowidztwa to jest po prostu mówienie o problemie, żeby rozwiązać go. Stąd uważam, że pański zarzut jest absolutnie nietrafiony. Pańska sugestia, żeby tym się zajęli radni powiatowi też nie jest do końca słuszna dlatego, bo to nie jest kompetencją radnego tylko to jest kompetencją zarządu i kierowników różnych jednostek. To jest tak jak zarząd powiatu i pan panie Starosto uzgadnia z burmistrzami, wójtami różne wspólne inwestycje, różne wspólne działania to państwa rolą jest koordynowanie pewnych przedsięwzięć a nie rolą radnych. Jeżeli rzeczywiście dużo czynimy, dużo inwestujemy w szpitalu w Strzelnie to dobrze by było zsynchronizowane żeby to było połączone również i z tymi inwestycjami, które są po stronie gminy. Mnie tutaj naprawdę jest trudno, jako radnemu pewne rzeczy zgrywać i stąd mój apel do pana, jako Starosty i do całego Zarządu o włączenie się i rozwiązanie tego problemu i zainicjowanie pewnych rozmów z burmistrzem Strzelna. Panie Starosto, podobnie jak i dalsza część pańskiej odpowiedzi na moją interpelację jest zupełnie nie poruszana np. w kwestii związanej ze sprzedażą, z jakąś określoną bonifikatą mieszkań. Ja po prostu pytałem, co państwo planujecie, w jaki sposób to chcecie zrobić. Ja chciałem mieć wiedzę, natomiast pańska odpowiedź sugerowała, co innego.

Starosta Tomasz Barczak- Panie Radny ja nie mówiłem, że ja nie prowadzę rozmów z burmistrzami innymi. Ja tylko mówiłem, sugerowałem że jeżeli do mnie się przychodzi i na sesji wręcza petycję od mieszkańców podpisanych przez kilkunastu, kilkudziesięciu to dlaczego się nie działa również do burmistrza tym bardziej że mieszkańcy chcą w tym sensie to mówiłem. Żeby przyspieszyć to, co mamy zrobić, powiedziałem deklarację, że zrobimy tak jak to powinno wyglądać po naszej stronie, tu na naszych działkach. Przecież to wszystko to ja powiedziałem i o to mi chodziło. Rola radnego to jest przedstawiać problemy, które zgłaszają nam mieszkańcy. Jak dowiedziałem się w sklepie, słyszę takie nieraz powiedzenie: i o tym nic nie wiedziałem, wystarczyło przyjść do Starosty i zapytać się Staroście, o to mi chodzi. Po co w sklepie słuchać kogoś, to przyjść do Starosty jak dowiedziałem się w sklepie i idę do starosty powiem: słuchaj ,czy tak było czy nie. A nie wchodzi się na sesję i się mówi, że to w sklepie powiedzieli coś tam. I o to mi chodzi, to nie jest rola radnego. Rola radnego jest tego typu, żeby do organu wykonawczego te informacje dostarczono i po to jest ten radny. Spotykają się z swoimi przedstawicielami obojętnie gdzie, nie tylko na zebraniu miejskim, na każdym innym spotkaniu to pierwszy organ wykonawczy powinien wiedzieć, że problem jest tego typu. I wtedy, jeżeli to się wie to się w następnej turze planuje już pewne rzeczy, żeby to pomóc, raz żeby zmienić wizerunek również radnego i na tym stanowisku zawsze stałem i stoję. Ponieważ, kto jest przedstawiciel tych osób, jeszcze słucham, ale i tak mi nie powiedzą niektórzy. A po drugie w danej chwili mi powiedzą, natomiast radny jest po to żeby przyszedł i u mnie się spytał. Tak samo jak, jeśli chodzi o program naprawy dróg sporządzony wielkim wysiłkiem przez cały zarząd powiatowy. Mówiłem o tym już dawno, bo to jest dawno sporządzone, przecież każdy ma do tego wgląd moi drodzy. Każdy przez cały rok ma do tego wgląd, może mi powiedzieć czy jest to planowane przez was czy nie otwieramy patrzymy, jest lub nie jest rozmawiamy w którym roku jest to planowane w zależności od tego co będziemy mieli w portfelu. Nie żaden jawny dokument, każdy ma prawo przyjść i powiedzieć Tomek, proszę bardzo jest taki dokument, kiedy ta i ta droga może być zrobiona. Powiem ci 2020, 2012, czy tam 2014, bo tam jest to wszystko ujęte. Oczywiście na dole pisze od możliwości środków finansowych w budżecie powiatu mogileńskiego. I tutaj mi o to chodzi. Po co zajmować tylko czas, jak można zrobić to w ten sposób taki, że przychodzimy potem uchwalamy idziemy dalej i tylko o to mi chodziło i ja nie mówiłem o czarnowidztwie, jak o czarnowidztwie tylko mówię zawsze nie przedstawiamy tych osiągnięć, co żeśmy zrobili, jako powiat, jako rada powiatu. Słuchajcie chciałbym przypomnieć w projekcie na przychodnię było 350 tys. przeznaczonych na zagospodarowanie terenu zieleni, ścieżek, chodniczków, parkingów i innych rzeczy. Tak to było, to po weryfikacji wyjdzie czy nas na to stać, a będzie to w przetargu. Zarząd powiedział tak: słuchajcie, panie Dyrektorze musi pan to wyciąć, tego nie robimy i w przetargu ogłaszamy na przychodnię. Więc jak to się stało. Jest wszystko przygotowane, więc proszę się zapoznać wizualizacją do projektu. Gdzie jest pokazane jak wygląda zieleń, to wszystko jest opracowane. Tylko teraz czekać na pieniądze, żeby to zrobić. To już to mamy moi drodzy, przecież to było wszystko też jawne.

Radny Przemysław Zowaczak -  chciałem panu bardzo podziękować za instrukcje, szkolenie, dotyczące sposobu wykonywania przez nas mandatu radnego. Dziękuję bardzo panie Starosto.

Starosta Tomasz Barczak - ja wiem, że są różne progi, ale tak nie może być, bo jestem również radnym i wiem, na czym moja władza polega, ale koledzy tylko zwracam uwagę. Nie jako starosta mogileński a jako radny. Jako radny zwracam uwagę, bo ja w ten sposób działam, jeżeli do mnie dochodzą jakieś informację najpierw mówię tak: Daj mi czas, sprawdzę, a później obiecuję dopiero, co można zrobić i dokładnie pan panie radny wie, przez te 8 lat współpracy, że tak to było. Dokładnie, nigdy nie obiecywałem, czegoś czego nie mogłem spełnić. Przyjdziesz za 2 tygodnie to ci powiem, czy panu czy pani powiem czy to jest do realizacji w ogóle, możliwe czy nie. Na tym polega rola radnego, a że akurat jestem starostą i że ma większe możliwości i nie potrzebuje chodzić, ale myślę że naprawdę gabinet starosty mogileńskiego jest otwarty do każdego, który przychodzi, a już szczególnie do radnych, który ma problem większej grupy mieszkańców niż tylko swoją.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki -  myślę, że sposób działania każdego z radnych jest indywidualny, a z drugiej strony chciałbym złożyć oficjalny, taki wniosek do pana przewodniczącego o zakończenie tego punktu obrad.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki - Czy wysoka rada się przychyla? Uwag nie było.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki ogłosił 10 minut przerwy.

Ad.6
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2011/2012.

Radny Przemysław Zowczak - chciałem w swoim imieniu podziękować panu naczelnikowi za nadzór nad oświatą i za jasną wizję rozwoju naszej oświaty. Zdaję sobie sprawę z tego, że są pewne określone trudności, problemy z którymi się borykamy, ale jeśli chodzi o oświatę naszą powiatową to można się nie zgadzać z pewnymi detalami, tak jak ja się nie zgadzałem z naruszeniem autonomii LO w Strzelnie i ZS zawodowych to już tak zupełnie na marginesie, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że jest jakaś jasno określona koncepcja, która jest realizowana i jest pozyskanych bardzo dużo środków zewnętrznych. Także z swojej strony chciałem panu naczelnikowi i zarządowi powiatu podziękować za to.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta. (Nieobecni Radni: A.Ziółkowska, H.Różycki, K.Mleczko)

Ad.7
Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta. (Nieobecni Radni: H.Różycki, K.Mleczko)

Ad.8
Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2012r.

Radny Przemysław Zowczak - o tym mówiłem na komisji częściowo, już o tym mówiłem, dzisiaj jest szersze grono. Należy zauważyć jedną rzecz, jeśli chodzi o stawkę za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej kształtujemy się na takim średnim poziomie. Natomiast standard, jaki mamy w tym naszym Domu Pomocy Społecznej jest rzeczywiście jednym z najwyższych standardów i należy to podkreślić. Tak na marginesie powiem, że po wysiłkach całego zespołu, który pracuje w Domu Pomocy Społecznej świadczy min. fakt iż stawka żywieniowa wynosi 6 zł i 20gr. Rzeczywiście dzięki wysiłkowi wielu osób udało się pozyskać bardzo dużo żywności z zewnątrz i pomimo tej niskiej stawki żywieniowej jest tam bardzo dobre wyżywienie. Chciałem podziękować zarówno panu Dyrektorowi jak i wszystkim pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach za ich bardzo ciężką prace i za efekty, jakie uzyskują.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta. (Nieobecni Radny H.Różycki)

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - Pani skarbnik uczestniczyła w posiedzeniach komisji mnie mniej chciałaby w tej chwili dopowiedzieć, bo jest pewna poprawka i o ile będą pytania z państwa strony to bardzo proszę.

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu – w stosunku do tego projektu, który otrzymaliście państwo na wstępnie jest tutaj drobna zmiana. Mianowicie w załączniku nr.3 dotyczącym inwestycji było zadanie dot. wykonania dokumentacji technicznej, techniczno budowlanej na remont  drogi nr 24 /10 Niestronno -Józefowo. Tutaj nie będzie to remont drogi, tylko wykonanie dokumentacji techniczno- budowlanej na przebudowę drogi Niestronno- Józefowo. Związane też to jest z zamiarem wystąpienia z wnioskiem do Regionalnego Programu Operacyjnego niestety tam wchodzą w grę tylko zadania związane z modernizacją, czy przebudową drogi. Natomiast nie z remontem. Tu bym prosiła, że to będzie jeszcze dopisane i w załączniku nr. 3 też będzie ta poprawka wprowadzona.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (Nieobecni Radny H.Różycki)

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (Nieobecni Radny H.Różycki)

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr LVI/304/10 z dnia 24 września 2010 r wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów.

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu - od 1 września uległy likwidacji dwie nasze placówki, tzn. przekształciły się w jedną placówkę. Dokonujemy zmiany załącznika nr. 1 do tej, że uchwały gdzie jest aktualny wykaz jednostek oświatowych, które mogą takie rachunki wydzielonych dochodów posiadać. Po prostu zlikwidowany jest ZS Zawodowych w Strzelnie, Liceum Ogólnokształcące w Strzelnie a wstawiony jest ZS w Strzelnie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (Nieobecni Radny H.Różycki)

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (Nieobecni Radni: W.Pochylski, H.Różycki)

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - w związku z tym, że pani Grażyna Mokrzyńska zadzwoniła do mnie przed sesją z prośbą o to, czy w tym pkt. Rada przychyliła się by do tego, żeby zabrała głos i inni goście w sprawie właśnie projektu tego. Czy Wysoka Rada przychyla się do tego, żeby udzielić przybyłym na sesję państwu głosu? Uwag nie zgłoszono.

Grzegorz Wójcik - chciałbym się odnieść do projektu uchwały, którą państwo będą za chwilę podejmować. Dotyczy to ochrony wód mogileńskich w związku z używaniem jednostek pływających na tych wodach. Chciałem tu w kilku słowach przybliżyć państwu to miejsce, abyśmy byli świadomi, jakiej decyzji będziemy tutaj, jaką decyzję będziemy podejmować. Jezioro Wiecanowskie jest jeziorem największym w naszym powiecie, a wcześniej przed nim są jeszcze cztery jeziora mniejsze. Dzisiaj mówimy o uchwale o zakazie na jednym z jezior, jeziorze Wienieckim i częściowym zakazie na jeziorze Wiecanowskim. Państwo wiem, że mają w tej chwili mapki przed sobą na którym to jest ten obszar zaznaczony. Proszę państwa reprezentując mieszkańców a sam jestem mieszkańcem miejscowości Chałupska, chciałbym tutaj wnieść, aby rozpatrując obszar, który ma być wyłączony, abyście państwo jeszcze o pewnej rzeczy się dowiedzieli. A mianowicie, na obszarze jeziora Wienieckiego w części zachodniej znajdują się siedliska ptactwa, które jest to ptactwo chronione gatunkowo. Jest to taki ptak jak trzcinniczek, czapla bąk i dudek. Okazało się, że w ostatnim sezonie, który miał miejsce i kończył się tego lata na tym terenie pojawiły się jednostki pływające w ilościach 4,5,6 co spowodowało, że na tym obszarze te ptaki przestały się osiedlać i jest to moje spostrzeżenie, ponieważ mieszkam tam od 12 lat. W związku z tym, mówimy o jeziorze Wiecanowskim, na tym obszarze wyłączyli 5 ha wody z 300 ha jakie ma miejsce woda na jeziorze Wiecanowskim to uważam że jest to za mało, ponieważ ja nie chciałbym tutaj być wrogiem tej grupy osób, która chce korzystać z różnego rodzaju spotów wodnych, wyjątkowo uciążliwych dla ptactwa i społeczeństwa, natomiast jest to jedno jedyne jezioro, gdzie można coś takiego robić. Natomiast zamknięcie tylko 5% tego jeziora myślę, że to będzie uchwała która nie będzie możliwa do zrealizowania, bo nie pytam o wersję w jaki sposób będą państwo to egzekwować. Nasza propozycja jest następująca: aby odciąć, obszar na wysokości największego przewężenia, które wynosi niecałe 200 m i tamta cała część zachodnią odciąć od używania takiego sprzętu. Natomiast proszę państwa uważam, że rada podejmie mądrzejszą decyzję, ponieważ jak wspomniałem na wstępie jest to 5 jezior, które są ze sobą połączone, tworzą wyjątkowe miejsce w naszym powiecie i moim zdaniem jako mieszkańca powinny być wszystkie 5 jezior wyłączonych, ponieważ w okolicy naszej mamy takie jak jeziora, jak: jezioro Żnińskie, Pakoskie, Gopło, Powidz, na których tego rodzaju sporty są były i zawsze będą uprawiane. Jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. Uprawianie tych sportów na tym terenie jest nie bezpieczne, dla innych użytkowników wody, bo jeżeli państwo sobie wyobrażą wodę gdzie ma szerokości 200 m i w to miejsce wpływają 2 jednostki pływające bardzo szybkie to naprawdę stwarza się wielkie niebezpieczeństwo. Na tym obszarze, również jest przygotowane obozowisko dla harcerzy, które stanie się w tym momencie jedynym miejscem gdzie będzie można powołać tego rodzaju jednostki na wodę. Żeby te jednostki były wodowane musza też w jakiś sposób określony mieć taką możliwość, a to miejsce myślę, że akurat jest przeznaczone dla grup harcerskich stanie się następnym przyczynkiem do wielu niepotrzebnych kłótni pomiędzy użytkownikami tych jednostek, a grupą która organizuje tego typu obozy. Tyle, chciałbym tutaj wnieść do rozwagi przy podjęciu tej decyzji, wnosząc jeszcze raz wniosek, aby obszar który ma być chroniony stał się obszarem od przesmyku dalej i wspomnę jeszcze o jednej rzeczy na obszarze który byłby dozwolony znajduje się wyspa jako lęgowisko ptactwa ona nie jest zaznaczona na mapie, ona tam znajduje się w samym centrum tego jeziora która na pewno w jakiś sposób będzie odbierać tego rodzaju hałas od tego sprzętu.

Radny Robert Musidłowski - mając ta mapę przed sobą jeziora Wiecanowskiego, pójdę dalej proszę państwa i zamknął bym ta pierwszą gardziel przed ta zatoką gdzie wchodzi rów Parliński, czyli już zakaz by obowiązywał tak jak pan Grzegorz Wójcik przed chwilą mówił koło półwyspu. Ta 2 część półwyspu, ta szeroka część naprawdę dla sportów motorowych wystarczyłaby i teraz tak, tylko szanowni państwo trzeba się zastanowić teraz nad wodowaniem tego sprzętu, gdzie ludzie którzy mają ten sprzęt a jest ich nie dużo a chcą to uprawiać, A nie można im tego zakazać całkowicie bo jezioro Wiecanowskie jest największym w naszym powiecie mogileńskim, żeby mogli sobie popływać. Ja na komisji bezpieczeństwa razem tutaj z kolegami i z członkiem tutaj Wojciechem Baranem żeśmy wnioskowali żeby punktem wodowania tego sprzętu było miejsce na plaży w Wiecanowie to jest najlepsze miejsce moim zdaniem idzie się dogadać, po prostu wniosek stosowny trzeba złożyć bo właścicielem gruntu jest burmistrz Leszek Duszyński, burmistrz Mogilna i tutaj to uznałem i żeby tutaj iść za ciosem odcinamy Szanowni państwo ja mam tutaj mamy nawet zarysowane zaraz pokażę państwu pani Mokrzyńskiej również żeby to razem z półwyspem odciąć i do tego miejsca, od tego miejsca w stronę zachodniej już będzie obowiązywać strefa ciszy.

Radny Mirosław Leszczyński -  troszeczkę chciałem tutaj poszerzyć to wszystko. Rozumiem, że 3 pkt. Uchwały jest skutkiem przedłużenia głosu mieszkańców o wprowadzenia strefy ciszy. Nie mniej, na małym jeziorze, którym się między jeziorem Wieniec, a Wiecanowskie, mówię o Jeziorze Chwałowskim. Szanowni państwo 300 ha, 320 prawie że jezioro Wiecanowskie, a jezioro Chwałowskie już wyschło, które jest na mapie 28 ha, a wpływ używania tych jednostek motorowych spowodował, że się wyniósł się nawet z tej wyspy szkodnik jakim jest kormoran. Właśnie mam sygnały od mieszkańców tj. Przysiółek Czarne Olendry, ale ci którzy są przypisani do miejscowości Wieniec, czy można, mam takie pytanie, czy na dzisiejszej sesji by można poszerzyć o wprowadzenie całkowitego zakazu na tym jeziorze Chwałowskim z tego względu, że to jest 10% jeziora Wiecanowskiego i tam jest natura najbardziej zachowaną, bo kormorany się wyniosły na tą wyspę, gęsi siwej lub czarnej i ten gatunek co tutaj kolega Wójcik określił. Jeżeli o to możemy dzisiaj dopisać z całkowitym zakazem jezioro Chwałowskie, no to czy potrzebny jest osobne postępowanie administracyjne. Mamy na to czas, w tej chwili nikt nie będzie pływał, jest zima mi się wydaje, że na wiosnę by można to ten projekt uchwały wprowadzić. Ta cała część od strony Czarnych Oleand? Nastąpiła taka rozbudowa, takiej infrastruktury, że jest duża ingerencja w to jezioro. Ludzie i tak mają otwarcie ujmowane życie mieszkańcy wybudowaną strzelnicą tam to jeszcze wychodzi używanie jednostek na tak małej powierzchni wodnej i to jednostkami o zwiększonej mocy. Nie do końca skuterami, ale motorówkami i skuterami o zwiększonej mocy, także czy osobne postępowanie, czy dzisiaj możemy na sesji to wprowadzić.

Radny Wojciech Baran - bardzo celną inicjatywą mieszkańców, którzy dzisiaj są obecni na sesji, czyli mówimy wcześniej o wykonywaniu mandatu radnego to myślę, że w ten sposób najlepiej to realizujemy, właśnie wysłuchując bezpośrednio tutaj na sesji zdania mieszkańców. Ja tak samo jak tutaj wcześniej pan radny Musidłowski zgłaszał propozycję, żeby już na tym pierwszym przewężeniu tego jeziora od strony Wiecanowa zrobić tą granicę strefa ciszy. Mówił tutaj o takich walorach przyrodniczych, jest jeszcze jedna kwestia dostęp do plaż w Chałupskach z tego, co wiem odbywają się tam, nie wiem czy jeszcze w tym roku, ale na pewno lata poprzednich obozy. Ja myślę, że też niewprowadzone bezpieczeństwo, jeżeli przebywają tam np. dzieci czy młodzież, a wkoło krążą z dużą prędkością pojazdy takie spalinowe też tutaj proponowałbym przesunięcie tej strefy ciszy do tego pierwszego przewężenia. W Wiecanowie zrobić punkt wodowania i w ten sposób ten projekt uchwały podjąć. Ja myślę, że wydaje się, że można by było, jeżeli postępowanie administracyjne tak jak pan Leszczyński tu wspominał nie stoją tu na przeszkodzie po prostu dopisać do uchwały tejże i tak jak mówiłem do komisji -Powiat Mogileński jednym z walorów naszego powiatu właśnie są te aspekty przyrodnicze, czy wypoczynkowe, czy turystyczne. Nie zamieniajmy tego, nie niszczmy tego, co mamy myślę, że amatorzy sportów motorowych znajdą możliwość tutaj też rozwijania swojej pasji na tym kawałku jeziora Wiecanowskiego, ale myślę, że takimi jeziorami w pobliżu są tak jak tutaj pan Wójcik wspominał jezioro w Żninie, czy w Pakości są idealnie myślę do tego już przystosowane, żeby takie tam sporty motorowe można było uprawiać. To są jeziora małe, położone tak jak tutaj to jezioro Wienieckie w dużym zagłębieniu, wypoczywa mnóstwo osób wkoło i myślę, że też dla bezpieczeństwa tych osób, które tam będą korzystały z tego jeziora taka uchwała jest jak najbardziej zasadna, z tymi zmianami które tutaj sami radni przede mną proponowali.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki -również popieram tą inicjatywę, z tym że chciałbym zgłosić tutaj mała uwagę. Zastrzeżenie zakazu określonych w paragrafie 1, gdzie nie dotyczy w pkt. 5. Proponowałbym dopisać sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb i rekreacji z silnikiem do 5 KM. Sam osobiście pływam, ale na silniku elektrycznym, ale myślę że ci z turystów, czy wędkarzy którzy chcą na takim małym silniczku popływać i przy okazji ornitolodzy chcą tzn. wszystkich dotyczy bo to jest zamknięta strefa, mówimy tu o zamkniętej strefie. To wówczas do 5 KM tutaj nie będzie jakiejś wielkich problemem i ten sprzęt rekreacyjny powinien być uwzględniony no, bo nie róbmy tak, że nie dopuszczamy kompletnie tylko dopuszczamy wędkarzy a ci, którzy chcą normalnie sobie popływać i pooglądać przyrodę, żeby mieli również taką możliwość także, jeżeli państwo radni poprzecie taką inicjatywę to również chciałbym, żeby był ten dopisek i rekreacyjnie do 5 koni mechanicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - Wysoka rado w związku z tym, że w dyskusji po wystąpieniu pana Grzegorza Wójcika, jak i również tutaj państwa radnych, bym powiedział, że zostały postawione daleko idące wnioski i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dzisiaj tą uchwałę rozbudować i podjąć zarząd i pan starosta zwrócił się do mnie z prośbą o 5 minutową przerwę, bo wnioskodawcą jest zarząd do rady, jeśli chodzi o projekty uchwał, dlatego też ogłaszam 5 min. przerwę. Po przerwie te wszystkie uwagi zostaną sprecyzowane i spróbujemy podjąć uchwałę kompleksową. Pan Grzegorz Wójcik wnioskował o cały ciąg jezior w tym kierunku, zachodnim rozpoczynające się od jeziora przez Palędzie i Chwałowo, Wieniec i Wiecanowo. Myślę, że ograniczymy się dzisiaj do tych 3 jezior i zarząd na to stanowisko stanie. Natomiast zobaczymy, co dalej, na razie nic się nie dzieje natomiast, jeśli będzie się działo, ale jeśli będzie pora kiedyś będzie można ta uchwałę podjąć nie widzę takiego problemu. Ogłaszam 5 min. przerwę.

Starosta Tomasz Barczak – Naczelnik Andrzej Stachowiak odczyta poprawki i będziemy każdą poprawkę głosowali, a później całość tak panie mecenasie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - w trakcie przegłosowywania poprawek, gdyby państwo mogli, widzieli to jeszcze w jakiejś tam minimalnym przysposobieniu będę udzielał głosu i można to robić, żeby te poprawki jak najdalej idące przegłosować, bardzo proszę pan naczelnik Andrzej Stachowiak. Panie Andrzeju bardzo proszę do mównicy to pan będzie bardziej widoczny i będzie lepiej słychać. Są wszyscy radni obecni na sali, przystępujemy do obrad.

Andrzej Stachowiak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa - §1 - propozycja jest taka, ażeby dopisać tutaj w podpunkcie b jezioro Wieniec. Podpunkt a brzmiałby: Jezioro Wienieckie , gmina Mogilno, podpunkt b Jezioro Chałowskie, też gmina Mogilno i podpunkt c Jezioro Wiecanowskie Gmina Mogilno- zachodnia część jeziora według załącznika graficznego i tak jak tutaj w przerwie konsultowaliśmy był a to daleko idąca propozycja a mianowicie od przewężenia za Siecienicą w stronę miejscowości Wiecanowo, na wysokości gospodarstwa państwa Berkowskich. Oczywiście tak jak powiedziałem w przewie ta część graficzna załącznik na piśmie będzie uwidoczniony także wraz w treścią uchwały we wszystkich mediach możliwych, a mianowicie chodzi mi tutaj o Internet, zarówno na naszej stronie Powiatowej jak i wydziałowej i przekazane te rzeczy osobą zainteresowanym, tym którzy do nas składali wnioski o wprowadzenie strefy ciszy.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - jeśli chodzi o paragraf 1, czy są jakieś poprawki odnośnie tego paragrafu? Nie widzę. Wobec tego, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki proszę o podniesienie ręki. W wyniku glosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących poprawka została przyjęta. (Nieobecni Radni: W.Pochylski, H.Różycki).

Andrzej Stachowiak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa – w § 2 nastąpi mała korekta, a mianowicie zostanie wyłączony pkt. 2, dotyczącą graniczenia, zezwolenia na wodowanie w tej części zachodniej z uwagi na tak daleko idące poprawki ten podpunkt 2 były tutaj bezzasadny, czyli § 2 tu by się zmienił i miałby brzmienie ”. A pozostała część jeziora w okresie od 1 czerwca do 30 września używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi, przy spełnieniu określonych przepisami tj. w godz. od 10:00 do 18:00 w każdy dzień tygodnia w odległości nie mniejszej niż 100 m od brzegu jeziora.” Bez ustępu drugiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki -  Wobec tego kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki proszę o podniesienie ręki. W wyniku glosowania 15  głosami za, 0  przeciw i przy 0 wstrzymujących poprawka została przyjęta. (Nieobecni Radni: W.Pochylski, H.Różycki).
 
Andrzej Stachowiak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa – propozycja pana radnego Nowackiego o dopisanie do § 4 pkt.5, który brzmiałby następująco: „Sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb oraz sprzętu służącego do rekreacji z silnikiem z silnikami do 5 KM”.

Radny Robert Musidłowski - ja bym tutaj uzupełnił to wykluczając jezioro Wienieckie i Chwałowskie.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki - zakazu nie dotyczy, jeżeli są to silniki łodzi rybackich do 5 koni mechanicznych, nie dotyczy na całym obszarze nawet tym obszarze zamkniętym, tak?

Andrzej Stachowiak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa – sytuacja wygląda w ten sposób, że to ograniczenie o którym mówimy tyczy się dopuszczenia w tym wypadku gdzie jest mowa o jednostkach pływających, których użycie pomniejsza bezpieczeństwu, czyli w pkt.1, w pkt.2 jednostek pływających służb i straży, jednostek pływających gospodarstw rybackich, czyli tego nie możemy ograniczyć na żadnym z jezior i pkt.4 jachtów żeglowych pływających na silniku pomocniczym podczas podchodzenia i odchodzenia, czyli porządek generalny z nikim silniki elektryczne, w 5 będzie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb oraz właśnie tego sprzętu do celów rekreacyjnych, czyli to będzie dopuszczone na wszystkich jeziorach do 5 KM. Teraz w tym pkt. 6 , który wyskoczył nam jako 4 niepotrzebnie o tych imprez masowych organizowanych na celach, w trybie określonym jak sami ustalili do po dostaniu zgody burmistrza na organizację imprezy. To są imprezy okazjonalne, nie ma uchodzących propozycji, jak państwo przypominają sobie wprowadzono na imprezę na jeziorze Ostrowskim, na jeziorze części Przyjezierza także. Imprezy masowe, albo za zgodą burmistrza, bądź wójta mogą być organizowane. Tu jeszcze pan mecenas zwrócił uwagę, że nastąpiło małe przekłamanie graficzne, ale jak czytam paragraf 2 to będzie 3, a nie 4. Przy przepisywaniu gdzieś to wyskoczyło i się przesunęło. Także, jeśli chodzi o ten zakaz żebyśmy się dobrze rozumieli, to jest dopuszczenie, nie zakaz a dopuszczenie na tych jeziorach o których tutaj mówimy.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki -  wobec tego przegłosowujemy w tym ustępie 5, czy pkt. 5, sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb oraz sprzętu do rekreacji z silnikiem do 5 koni mechanicznych , kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki proszę o podniesienie ręki. W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących poprawka została przyjęta. (Nieobecni Radni: W.Pochylski, H.Różycki).
Mamy przegłosowane wszystkie poprawki, bardzo dziękuję panie naczelniku. Bardzo dziękuję zarządowi.

Radny Robert Musidłowski - Jezioro Wiecanowskie ma ponad 300 ha wody, jeżeli zamkniemy na wysokości państwa Berkowskich to do pływania skuterami i innymi sprzętem tym silniejszym, że tak powiem to zostanie ok. 200 ha wody. W zupełności moim zdaniem wystarczy.

Radny  Wiesław Gałązka - chciałbym zwrócić uwagę w treści formalnej, żeby odzwierciedlenie tych treść, które przegłosowaliśmy, również swoje oblicze, czy treść w uzasadnieniu.

Radny Wojciech Baran - tylko takie pytanie techniczno- porządkowe, bo przepisy przepisami, ale życie życiem i mam pytanie w jaki sposób to będzie egzekwowane? Czy przez jakieś służby, ewentualnie jakie organy, czy przez ewentualnie straż rybacka też będzie mogła w jakiś sposób ingerować, czy egzekwować tą uchwałę? Czy organy typu straż policja, straż miejska, bo to myślę jest istotne, bo nikt przecież granicy nie wyznaczy jakiejś granicy. Na tym jeziorze trzeba zaznaczyć ,że jednak jak z zakazami bywa będą łamane. Myślę, że dobry krok ta uchwała, ale następna egzekucja tych przepisów, czy inaczej mówiąc egzekwowanie ich już w rzeczywistości. Jeśli pan naczelnik mógłby te kwestie. Może pan mecenas tu może 2 zdania wyjaśnienia od tej strony prawnej. Jak to spróbować egzekwować, czy bo rzeczywiście.

Adwokat Wojciech Mańkowski - ta uchwała jak zapewne się orientujecie jest aktem prawa miejscowego, które będzie publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego, więc aktem powszechnie dostępnym. To po pierwsze, po drugie nie chcę w tej chwili wypowiadać się autorytatywnie na temat sankcji przy naruszeniach zakazu, ale przypuszczam, że takie sankcje, które zapewnie stanowić będą wykroczenia, w rozumieniu kontekstu kodeksu wykroczeń, będą zawarte bądź w tych ustawach szczególnych o ochronie środowiska jezior państwowych, ponad to nie wykluczam, że takie zachowania, które będą naruszały te zakazy, które państwo wprowadzacie są legalizowane kodeksem wykroczeń. Ja tu w tej chwili nie pamiętam, jaki to jest określonym artykułem, nie jest to, co jest wynikiem prawa miejscowego i co wynika niejako z aktu ustawowego jest bez znaczenia dla ochrony porządku prawnego i naruszania tych wprowadzonych przez was zakazów. Ja już powiedziałem, te sankcje za to naruszenie, czy to w postaci być może kar administracyjnych, czy ewentualnie w postaci kar przewidywanych już przez kodeks wykroczeń, czy może nawet kodeks karny, są zawarte w tych szczególnych ustawach, ale jak powiedziałem nie chcę się tutaj wypowiadać w tej chwili. To trzeba by było to przejrzeć te ustawy o których mówię, ale na pewno konsekwencje w tych aktach prawnych są.

Radny Przemysław Zowczak - właśnie o te rzeczy pytałem na posiedzeniu naszej komisji i uważałem, że zarząd podejmując czy proponując nam taką a nie inną uchwałę. Dobrze by było, gdyby wiedział, czym ewentualnie może się skończyć dla kogoś, kto naruszy uchwałę podjętą przez radę powiatu, czym to się może skończyć dla kogoś, ale to już tylko tak na marginesie. Proszę państwa, panie starosto gorący apel do pana i do zarządu powiatu żebyście państwo spowodowali w ustawienie tabliczek z informacją o tym, jaki jest zakaz i jeśli mówimy o jeziorze Wiecanowskim, w którym momencie zaczyna się ta strefa. Dlatego bo nie wszyscy czytają dziennik urzędowy woj. Kuj.- Pom. Ktoś może tłumaczyć później, że on nie był na naszej stronie internetowej, naprawdę gorący apel żeby takie tablice informacyjne rozmieścić na tych jeziorach, wtedy tutaj pan mówił o problemie związanym z egzekwowaniem naszej uchwały. Ten problem, będzie wtedy wyraźnie mniejszy.

Grzegorz Wójcik - bardzo chciałbym podziękować za możliwość uczestnictwa w radzie, bardzo mi miło, życzymy owocnych dalszych obrad.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki - Dziękuję. Tym samym żegnamy się. Szanowni państwo, poczekajcie. Podejmujemy uchwałę i my również w imieniu zarządu i pana starosty, bardzo dziękujemy, że państwo przybyliście, że państwo zwróciliście uwagę i w pewnym sensie my też przygotowujemy projekty uchwał na wniosek zarządu, ale też nie do końca jesteśmy przekonani tak celne uwagi jak dzisiaj państwo wnieśliście do bardzo dzisiejszej sesji są naprawdę bardzo dobre, bardzo ważne spostrzeżenia i właśnie na co dzień oczekujemy tego żeby społeczeństwo się angażowało, żeby wspólnie podejmować jak najlepsze decyzje. Decyzje, które troszeczkę ograniczają, ale my wszyscy mamy prawo do tego że nie wszyscy wszystko mogą, my wszyscy którzy tu zamieszkujemy również mamy swoje prawa i mamy obowiązek wskazywać, ale z drugiej strony prawo z tych przepisów korzystać. Jeszcze teraz państwu dziękuję.

Andrzej Stachowiak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa odczytał poprawioną treść uchwały.

Radny Wiesław Gałązka – chciałem sie odnieść do pewnej konsekwencji w wyniku informacji przedstawionej przez pana Wojciechowskiego, mówiącej o faunie, która tam po prostu żyje. Przepraszam pana Grzegorza Wójcika. Chciałbym zgłosić taką, czy rozszerzyć odrobinkę paragraf 1 i proponuję następującą poprawkę: „W celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz ochrony środowiska naturalnego”. I tu chciałbym żeby było wprowadzone: „Wprowadza się zakaz używania” itd. Itd. Czyli będąc tutaj w pełnej konsekwencji zgłoszonej uwagi przez mieszkańców. Taki dopisek, żeby już wyrazić w pełni te cele.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - kto jest za przyjęciem tej poprawki, zgłoszonej przez pana radnego Wiesława Gałązkę?  W wyniku glosowania 15  głosami za, 0  przeciw i przy 0 wstrzymujących poprawka została przyjęta. (Nieobecni Radni: W.Pochylski, H.Różycki).

Adwokat Wojciech Mańkowski - Ja w związku z tymi moimi ogólnymi uwagami na temat ewentualnie skutków wprowadzonych przez nas zakazów chciałbym właśnie potwierdzić, teraz już tym razem oficjalnie mówię, że naruszenie tych zakazów rodzi odpowiedzialność karną , na podstawie art. 338 ustawy na podstawie, której uchwalacie państwo tę akt prawa miejscowego, czyli prawo ochrony środowiska, który stanowi że: kto nie przestrzega ograniczeń nakazów lub zakazów określonych w uchwale rady powiatu wydanej na podstawie art.116 ustęp pierwszy kodeksu, podlega karze, czyli jest to wykroczenie, podlega grzywnie i w związku z tym nie ma zakazu. To jest wykroczenie ścigane z urzędu, czyli Policja.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (Nieobecni Radny H.Różycki)

Ad.14 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki  - Państwo radni są w posiadaniu obszernej bym powiedział opracowana, aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2012/2015 i na komisjach było to omawiane były również pytania, jest pan naczelnik Andrzej Stachowiak. Pewne wątpliwości zostały wyjaśnione, co do pewnych tam niuansów, jeśli chodzi o pewne dane statystyczne, które tam są. Niekiedy to jest jakieś dane statystyczne, przeprowadzane raz na kilka lat, niemniej gdyby ktoś z państwa chciał zabrać głos w tym punkcie, jeśli chodzi o aktualizację tego programu ochrony środowiska bardzo proszę.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki - mam tylko pytanie, czy jest to program kompatybilny z programem wojewódzkim?

Andrzej Stachowiak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa - Tak.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (Nieobecni Radny H.Różycki)
Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów i odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki  - sekretarz tłumaczył, że opłaty te pozostają na poziomie roku ubiegłego, stwierdzamy, że ta wysokość opłat jest zasadna, którą w tej chwili przedkładamy w wysokiej radzie. I w związku z tym państwo radni jesteście zapoznani z tymi stawkami, czy ktoś przy tym, punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego w uzasadnieniu proszę, żeby poprawić rok na 2013, bo tam 2012 się wkradło w związku z tym, że co roku musimy taką uchwałę podejmować.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta. (Nieobecni Radny H.Różycki)

Ad.16
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

Radny Przemysław Zowczak- jeśli chodzi o sprawozdanie z Zarządu z 27 września 2012 r. w ad.5 jest informacja, iż Skarbnik Karina Kostyra dodała, że na rozbudowę Strzelna potrzeba ok. 15 mln zł. Chodzi mi o informację, jaki jest zakres. Czy to już jest pełen zakres, czy to jest tylko to co, chodzi po prostu o wyjaśnienie czego to dotyczy. Mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ tutaj jest w kilku miejscach informacja, iż pan Starosta Tadeusz Szymański składał sprawozdania z prac remontowych w SPZOZ mam pytanie, ale to nie ma absolutnie żadnego podtekstu złośliwego. Rozumiem, że nic się nie zmieniło z SPZOZ podlega nadal panu staroście Barczakowi, bezpośrednio, jeśli chodzi o Zarząd. Czy coś się zmieniło? Podlega panu Staroście Barczakowi, tak? Tak, ale bezpośrednio z ramienia Zarządu nadzór nad SPZOZ ma pan panie Starosta, tak? Bo dawniej to było tak, że pan za to odpowiadał i pan bezpośredni miał nadzór. Ja wiem, kto odpowiada.

Starosta Tomasz Barczak -  teraz to pan teraz takie pytania zadaje, jakby dzisiaj został pan radnym.

Radny Przemysław Zowczak - Przepraszam, pozostawiam to bez komentarza. Będę miał jeszcze jedną kwestię, ale w późniejszym.

Skarbnik Karina Kostyra - Tutaj prawdopodobnie chodziło o całościowe kompleksowe rozbudowę Strzelna, tzn. dotyczącą bloku operacyjnego, tego Oddziału Dziecięcego to wszystko miało być modernizowane, dostosowane do takiej wizji, jaka być powinna to byłby koszt ok. 15 mln zł. tzn. nie podniesienie, rozbudowa bloku operacyjnego, tak.

Ad. 17
Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Wojciech Baran - przyszła do mnie bardzo miła i sympatyczna informacja o wręczeniu medali dla pracowników naszego Starostwa. Decyzja o postanowieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Ponad 20 pracowników naszego Starostwa otrzymało medale. Złote medale, srebrne, brązowe. Tutaj widzę pan Wicestarosta Szymański. Chciałbym tu z tego miejsca pogratulować serdecznie państwu. Powiem tak sam jestem pracownikiem samorządowym i wiem na czym ta praca polega, jest to bardzo odpowiedzialna praca. Myślę, że będzie to jaką motywacją żeby jeszcze lepiej pracować na rzecz naszego powiatu, nie mniej jestem z tego miejsca szczere gratulacje i życzenia dalszej pracy.

Przewodniczący Rady Pwoaitu Jan Bartecki - wręczenie medali pana prezydenta, pracowników samorządowym za długoletnia pracę na rzecz samorządu. My bardzo się cieszymy, było to połączone ze świętem Edukacji w Strzelnie, przy udziale komisji oświaty, zarządu bardzo miła uroczystość, bardzo się cieszymy, że dostrzeżono pracę naszych samorządowców. I gratulujemy.

Ad.18
Zapytań, oświadczeń radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców nie było.

Ad.19
Odpowiedzi na wnioski i zapytania nie było.

Ad.20
Wolne głosy i sprawy różne.

Radny Przemysław Zowczak - ponieważ wcześniej pan Przewodniczący przegłosował wniosek o zamknięcie punktu porządku obrad, teraz chciałem się odnieść. Ja już wcześniej podziękowałem panu, panie Starosto za szkolenie i instrukcje dotyczące pełnienia funkcji radnego, ja nie odważyłbym się udzielać panu takich dobrych rad, jeśli chodzi o pełnienie funkcji starosty, członka zarządu. Chciałem zauważyć jedną rzecz, a Mianowice pan odpowiadał na interpelacje radnych, jako starosta. To, co pan powiedział mam prawo traktować, jako odpowiedź starosty na interpelację radnego. Proszę państwa chciałem przedstawić pewną kwestię i później złożyć oświadczenie. Mianowicie problem polega na tym, że tak chronologicznie rzecz ujmując w ubiegłym tygodniu miała miejsce sesja rady miejskiej w Strzelnie. W sesji Rady miejskiej w Strzelnie w ubiegły czwartek, zostały ujawnione pewne rzeczy dotyczące przyszłości SPZOZ. Bez burmistrza Strzelna oraz pana przewodniczącego Mleczko, wiem że i uważam że tak należało wystąpić pan Przewodniczący Mleczko zaprosił przedstawicieli Pałuk na posiedzenie komisji, które miało miejsce, komisji problemowej, które miało miejsce w piątek. Ja w piątek usiłowałem uzyskać informację, jako członek, tejże komisji problemowej od pana Starosty dotyczące przyszłości spraw, dotyczące różnych spraw przyszłości SPZOZ. Takiej odpowiedzi niestety nie uzyskałem. Uzyskałem, natomiast informację od pana Starosty, że będzie połączone posiedzenie klubu, dzień wcześniej o połączonym posiedzeniu klubu mówił na sesji rady miejskiej pan Przewodniczący Mleczko. Chciałem zaznaczyć, pomimo tego, iż była mowa o tym na sesji w Strzelnie w czwartek, dopiero w piątek w godzinach popołudniowych pan radny Baran był u pana Starosty. Proszę państwa wiedzę o tym cząstkowa wiedzę o tym, co zamierza Zarząd, o czym była mowa na Radzie Społecznej SPZOZ uzyskałem w dniu wczorajszym rano z Pałuk. Później dopiero byliśmy u pana Starosty i pan Starosta usystematyzował ta wiedzę i ją rozszerzył. W sprawozdaniu z prac Zarządu, czytam proszę państwa, iż: Członek Zarządu Wiesław Gałązka zaproponował, stworzenie nieformalnego zespołu doradczo-kierującego złożonego z min. z radnych. Jest informacja, iż członek Zarządu Wiesław Gałązka zaproponował żeby to była komisja może się spotkać, zebrać dobre pomysły, zaproponować nowe rozwiązania, przygotować wnioski, które przedstawi się pozostałej części Rady. Zarząd zaakceptował propozycję Wiesława Gałązki. Proszę państwa to jest informacja z posiedzenia Zarządu z 27 września. Informacji o tym komisja problemowa nie miała jest to tylko wyłącznie zawarte w prac Zarządu. Proszę państwa, jeśli ja, jako członek Komisji problemowej nie mogę się zająć bardzo ważnymi sprawami, które są w zakresie tejże komisji, jako komisja nie mamy wiedzy, wiedzę zna tylko część komisji ta część, która jest członkiem koalicji, ta część, która jest członkiem rady społecznej SPZOZ a tutaj w sprawozdaniu z prac zarządu czytamy, że został przegłosowany na zarządzie pomysł żeby komisja merytoryczna w sposób bardzo wnikliwy zajęła się tym problemem i później komisja merytoryczna nie jest informowana. Przykro mi. Panowie odnoszę takie wrażenie, że komisja merytoryczna ma się zajmować, takie swoje odnoszę przekonanie. Nie tyle sprawami merytorycznymi, ile ma po prostu pomóc rozproszyć odpowiedzialność za problemy związane, czy dotyczące naszej służby zdrowia. W związku z powyższym, podjąłem decyzje o rezygnacji z zasiadania w komisji tylko z nazwy problemowej Rady Powiatu, uważam że problem jakiegoś takiego dziwnego traktowania komisji rady dotyczy nie tylko komisji, która zajmuje się oświatą, kulturą i zdrowiem. Pamiętam wcześniej były ważne informacje dotyczące np. sądu, prokuratury i też wiedziała o nich od pana Starosty komisja bezpieczeństwa przy Staroście. Nie była o tym informowana komisja Rady Powiatu. W związku z tym składam rezygnację, jeszcze na piśmie wystąpię do pana Przewodniczącego o przygotowanie stosownych uchwały na następną Radę Powiatu. Składa rezygnację swojego zażalenia w tej komisji, żeby nie było tutaj jakiegokolwiek podtekstu, że w ten sposób mogę uniknąć potrącania diety z tytułu nieobecności, więc złoże na ręce pana Przewodniczącego celne swoje oświadczenie, że w tym przypadku, gdyby jako nie członek komisji, a nie jako radny nie pojawił się na żadnej komisji przed sesyjnej to wtedy proszę, taka jest moja wola o przekazanie odpowiedniej części diety na sprawdzany przeze mnie szczytny cel. Informuję, że będę się pojawiał na komisjach, natomiast nie godzę się na takie traktowanie komisji problemowej i powiem tak: To jest już moja czwarta kadencja w Samorządzie. Ja naprawdę głęboko nie zgadzam się z takim traktowaniem komisji problemowej. Te wszystkie informacje, które dotyczą służby zdrowia, oświaty one muszą żyć publicznie, ale one również powinny trafiać do wszystkich członków komisji problemowej. Do wszystkich radnych, na pewno do tych wszystkich radnych, którzy są członkami komisji problemowej, to tam na komisji problemowej powinny się odbywać dyskusje, rozmowy, tam powinno być praca merytoryczna. Jeśli odmawia nam się informacji, nie wiem może być może było powodem to, że były tam, był tam przedstawiciel prasy, ale ten przedstawiciel prasy, czy ta prasa była zaproszona na posiedzenie komisji. Proszę państwa jest to nie w porządku i informacje o tym, że zarząd przegłosował, że komisja ma się zająć problemami dotyczącymi służby zdrowia zamieszczona i przekazana w takiej formie, że jest tylko sprawozdaniem z prac Zarządu też uważam za niewłaściwe. Panie Starosto, panie Przewodniczący Komisji problemowej oczekiwałem, jako członek tej komisji informacji od państwa, jeszcze przed możliwością zapoznania się z tymi informacjami w gazecie. Członkowie komisji powinni to o pewnych rzeczach wiedzieć od państwa, a nie z prasy.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mleczko Krzysztof - chciałbym pierwsza rzecz sprostować, ponieważ ja nie zapraszałem gazety regionalnej, a każdy obywatel w tym redaktor, czy redaktorzy mają prawo być na komisji, czy to czy nie. Jeżeli posiedli taką wiedzę, że komisja będzie się odbywać na sesji Rady gminy nastąpiły pewne słowa. Nie czytałam artykułu z tej gazety, także nie wiem na ile zostały moje słowa, dobrze zapisane, czy inaczej zapisane. Nie sprawdzałem. Chciałbym się tylko odnieść do kontekstu, który ja wypowiadałem się, jako radny, rady powiatu, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury. Nie wypowiedziałem słów, które by naruszały stricte jakąś wiedzę tajną, czy odsłaniały jakieś kulisy. Powiedziałem tylko to, co ogólnie jest wiadome, jeżeli ma to być organizacja szpitala, a wiemy o tym doskonale, że musimy podjąć jakieś decyzje, były pewne słowa i uzgodnienia. Jesteśmy Radą, jesteśmy klubami, podejrzewałem jak i z ust wolnych i normalnych stosunkach, który się utrzymuje, że informacja o tym, że być może spotkamy się w ramach klubów, kiedy będzie jakaś konkretna wiedza przekazałem to, ponieważ ton jest normalną sytuacją, która nastąpiła, nie powiedziałem nic więcej. Nie będę się odnosił do tu burmistrza Strzelna, chociaż burmistrz Strzelana wypowiadając się o tym, że mógłby przejąć szpital powiatowy wypowiadał się do radnych w kontekście, czy będzie taka zgoda, czy nie, ale to tylko i wyłącznie, jeżeli Rada wyrazi na to zgodę także to jest daleko powiedzmy posunięty temat i sądzę, że nie będzie na ten temat na razie konkretnych decyzji dopóki Rada w Strzelnie nie wyrazi zgodę na tego rodzaju prowadzenie dyskusji. Ja ze swojej strony naprawdę proszę o rozwagę sądzę, że co prawda pan Radny Przemek jest bardzo zapracowanym człowiekiem. Nie sądzę, że praca w Komisji nie ma sensu. Kolego Radny zapraszam do zastanowienia się do dalszej współpracy.

Starosta Tomasz Barczak - Kilka słów sprostowania, mianowicie, czyli chodzi o wspólne spotkanie klubu radnych to miało to być po spotkaniach indywidualnych, także żeby to od razu mówię, że bardzo przeinaczył te sprawy. Spotkajmy się najpierw z jednym klubem radnych, z drugim, później przedstawić koncepcję jako, że to co było powiedziane na komisji oczywiście prasa może wejść i może wszystko co się tutaj. I niech nikt nie będzie zaskoczony, że była prasa, bo ktoś tutaj mówił, że zaprosił prasę. Mówię, nie tędy droga, jeżeli chodzi o w kwestii informacji to konkretnie bezpodstawny zarzut. Informacja, która się ukazała na Zarządzie to była dyskusja przedtem jak się zgłosiła, ze zainteresowani są żeby nam pomóc w sprawach organizacyjnych w szpitalu, jak to zrobić, co zrobić ażeby jak przyjadą już drugi raz to było to przekazywane w szerszym gronie. Tam są te koncepcje wyartykułowane i pan Wiesław Gałązka najpierw komisja problemowa niech się z nimi spotka, przedstawią to komisji problemowej i dopiero później pójdziemy szerzej. Dlatego, że teraz oczekują na naszą uchwałę intencyjną, jeżeli ta uchwała intencyjna wejdzie na Radę, a niedługo Zarząd taką propozycję postawi żeby ta umowa intencyjna o przekształcenie SPZOZ nastąpiła to potem dopiero jak ta umowa intencyjna uchwała wejdzie i radni przegłosują to wtedy ruszymy z tymi procedurami, wtedy zaprosimy te firmy, które są zainteresowane i wtedy dopiero komisja zdrowia będzie pierwsze spotkanie z nimi. Nie tylko Zarządu, żeby nie było że tylko Zarząd, ale również Komisja Zdrowia i tylko o to chodziło. O nic więcej, nie chodziło też o kogoś wolność ograniczać, nie. W ten sposób zdecydowaliśmy i dlatego się później okazało w sprawozdaniu Zarządu, jak byśmy chcieli cokolwiek. Takie informację sprawdzałem, żeby się nie ukazały, a nie bo po co. Także bardzo proszę nie mówić i, ja mówię tak jeszcze nic nie zrobicie w tej kwestii, już zaczynamy szukać podtekstów, ze ktoś komuś coś zataił i nie powiedział. Myślę, kolego Radny, że ty wiesz jeszcze więcej niż inni bo jak się spotkamy to mówię niektóre rzeczy, które. Po prostu  jak wiem, ze tyle razy rozmawialiśmy, że można powiedzieć ale sprawy, które się dopiero za jakiś czas i tak to się musi robić. Naprawdę zawsze od tego należy zacząć, że jak i po co się spotykać i dyskutować. Dobrze, czyli pozwólcie Zarządowi wypracować koncepcję, jak będziemy gotowi i wypracujemy koncepcję tą później , bo tą pierwszą to wtedy dopiero zacznijmy tą dyskutować na komisji i to najpierw na komisji zdrowia, czyli merytorycznej, a później wspólne spotkanie wszystkich radnych, albo dyskutujemy sobie każdy powie co by widział, żeby to zrobić inaczej i dopiero później możemy tworzyć uchwałę i z tą uchwałą pracować. Myślę tak, w innych kwestiach można by robić inaczej, ale w tej kwestii bardzo ważnej dla społeczeństwa właśnie tak to zrobić i zrobić to najpierw wypracować koncepcję taką, a właściwie już nie koncepcję tylko dać im gotowe propozycje do zaakceptowania przez Radę. Tego za nas nikt nie zrobi, to co mówiliśmy o powołaniu to czy powołujemy taki, czy to robimy wszystko na sesji. Żadnych innych kontekstów. Później jeżeli chodzi o spotkanie gdzie ustaliliśmy, że spotkamy się zaproszę pana Przewodniczącego klubu PO porozmawiamy z nim na takie tematy i później zrobimy spotkanie z  Radnymi. Jak to jest był, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy Tob proszę państwa dzwoniłem, żeby jako się spotkać, ponieważ jest już początek listopada i nie było żadnej mowy o żadnym nowym wspólnym spotkaniu klubu PO. Spotkanie z klubem PO, trzech radnych, dwóch w PO, było bardzo miło i o której państwo się dowiedzieliście. To rozmawialiśmy oczywiście. Teraz tak,  druga rzecz komisji. Jak państwo, każdy gdzieś pracuje i naprawdę prosiłbym, ażeby się spierać, bo to jest tak. Znowu Radny Zowczak powie, że pouczam go. Ja nikogo nie pouczam tylko proszę. Wypracujmy a dopiero później ile pracy zrobiliśmy, a my jeszcze nic nie przedstawiliśmy, już jest wszystko. To mnie naprawdę martwi i od razu tak jak trzeba tu podjąć tu decyzję to pan radny Zowczak mówi, ja z komisji rezygnuję, bo jak się nie uda to już nie będzie moja wina, a jak się uda to co wtedy panie radny Zowczak? No chyba nie tędy droga i bardzo bym prosił, żeby tą decyzję przemyśleć i brać tą odpowiedzialność wspólnie. Ja rozumiem, że pan mówi, że pełna odpowiedzialność na tych co rządzą. Zawsze pełną odpowiedzialność ponoszę tylko, żeby coś zrobić to trzeba mieć taki podmiot i widzi trochę inaczej niż te które uczestniczy od początku i może trochę inaczej na niektóre rzeczy patrzy. Ja mogę po prostu nie widzieć niektórych rzeczy i tylko to o nic więcej. A myślę, że wszystkim nam chodzi o to, żeby to się udało. Tak samo jak pan mówi, to zostajemy przy SPZOZ. Moi drodzy, bo nie wszyscy wiedzą, jeżeli 31 marca bilans będzie ujemny mamy 12 miesięcy na przekształcenie spółkę prawa handlowego i tu nie ma czy się będzie tak budowało czy nie. Ustawodawca tak postanowił, tak zrobił i taka w przyszłym roku, za 2 lata, czyli musimy to zrobić. Teraz czy to robić wolniej czy później, co się dzieje na rynku raczej trzeba być pierwszym, którzy muszą to zrobić to zawsze pierwszy według mnie. Oczywiście musi pewne rzeczy sam tego dochodzić, ponieważ w tej chwili mało się przekształciło w myśl tej nowej ustawy zdrowotnej Samodzielnych już Zakładów Opieki Zdrowotnej, ale my się nie bójmy zacząć poradzimy, które idą tą drogą tej nowej ustawy także nie jest tak źle. I patrzymy an to w ten sposób, bardzo bym o to prosił. Już nie wytykajmy sobie, zaprosiłem jednego, zaprosiłem drugiego. Jeszcze może, że powiedziałem temu to a tamtemu, co innego powiedziałem. Jak tak będziemy podchodzili do sprawy to ciężko jest cokolwiek zrobić. Człowiekowi ręce opadają. Nie wiem, czy najlepiej byłoby nic nie robić i powiedzieć, że Zarząd siedzi i nic nie zrobi, może tak to ma być? Bo też można przyjąć po co inwestycje i te rzeczy, bo to jest raz bardzo takie pracochłonne kiedy to Zarząd za pracowników wszystkich innych. Drugie jest pewne ryzyko, czy te pieniądze wydamy, czy zdążymy, czy nam się uda wybudować, jakiego mamy wykonawcę i tak naprawdę to lepiej nie robić porządku, poczekamy pieniądze będziemy mieli i będziemy przeżyjemy, czy nie przeżyjemy. Tylko nie po to jest tutaj Rada, zawsze żeby w każdej kadencji coś zrobić. Jak już przez te wszystkie lata tyle się udało zrobić. To teraz trzeba zrobić to najbardziej rzecz delikatną, która jest dla mnie, która dla społeczeństwa, czyli naprawdę zreformować i stworzyć taką Służbę Zdrowia, żeby się nie wstydzili. Czy to jest aż takie zadanie na tą kadencję. Jak to zrobimy to naprawdę, bo to że będą coś z góry ustawowo likwidowali to naprawdę my jako tutaj radni. Ale to co my tutaj chcemy zrobić to naprawdę jest w naszych rękach i możemy to zrobić, a że zostają pieniądze to od tego jest Zarząd, żeby te pieniądze szukać i jakoś organizować. Bo to trzeba szukać wszystko, co dobre, a jeżeli będą środki finansowe, tutaj gwarantuję, że zrobimy wszystko, jako Zarząd, ażeby środki finansowe tak wygospodarować, żeby bez krzywdy dla wszystkich przekształcić na SPZOZ i nie mówię, co mają przekształcić, żeby od organizacyjnej zaczął pracować i o tym wszyscy prawie wiedzą. Bardzo bym prosił, żeby nie mówić tego, tylko pomagać. Robić wszystko, żeby to się udało zrobić i o to bardzo proszę.

Radny Przemysław Zowczak - zacznę może od pana Przewodniczącego Mleczko, przy czym ja naprawdę mówiąc o tym, że zapraszając media nie mówiłem tego w formie zarzutu. Mało tego powiedziałem, że to jest dla mnie, czymś zupełnie normalnym i naturalnym. Natomiast jeżeli jedna osoba zaprasza media to druga osoba, takie odnosiłem wrażenie ze względu na obecność mediów wstrzymuje się z ujawnianiem pewnych informacji to, to uważałem, że jest po prostu trochę nieporządku. Natomiast czymś normalnym jest oczywiście zaproszenie mediów na komisję. To jedna sprawa. Sprawa druga panie Starosto ja wyraźnie panu deklamowałem powód dla którego rezygnuję z zasiadania w komisji, która zajmuję się zdrowiem i oświatą i proszę, bardzo pana proszę, żeby pan nie sugerował innych moich intencji. Ja po prostu nie chcę być członkiem komisji, która jest moim głębokim przekonaniu o tym mówię już od dłuższego czasu komisją proforma. Panie Starosto, jeśli mówimy o faktach to pan mnie zarzucił przeinaczanie. Dwie kwestie. Mam prawo domniemywać, iż to, co ukazało się dzisiaj w prasie, czy wczoraj w prasie jest prawdą. Jest informacja z czwartku, z ubiegłego tygodnia, że będzie połączone posiedzenie klubu. Pan na komisji mówił, ja nie wiem ja mówię o tym, co czytałem. Później rano przychodzi pan Przewodniczący klubu pan Baran rozmawiał z panem. Na komisji pan mi mówi wyraźnie tu powtórzył pan kilka razy, że zostało uzgodnione pomiędzy panem, a panem Przewodniczącym Baranem, że będzie połączone posiedzenie klubu. Nie było takiego uzgodnienia, była mowa o tym, że być może w przyszłości będzie, natomiast uzgodnienia nie było. Ja od pana miałem informację, że jest takie uzgodnienie. Sprawa kolejna. Panie Starosto, powiem wprost, o co mi chodzi. Jeżeli dzień wcześniej, w czwartek przed posiedzeniem komisji, które było w piątek przypadkowe osoby znajdujące się na sesji Rady Miejskiej w Strzelnie uzyskują od pana burmistrza Matczaka informację, której pan nie chce udzielić Komisji problemowej, w dniu następnym, dla mnie to jest faktem i z tym faktem nie dyskutuję. To powoduje, że w mojej ocenie nasza komisja stała się komisją proforma. Zatem to, uważam, że zanim pewne rzeczy są publicznie powiedziane zwłaszcza przez burmistrza Strzelna, ja wiem, że za to nie ponosi odpowiedzialności i wcale tego nie sugeruję, ale to my, jako członkowie Komisji wiedzieć. A my, inne osoby mają prawo wiedzieć, my dopiero Komisja formalnie rzecz biorąc to dzisiaj nie ma tej wiedzy. Te osoby, które były z ramienia naszego klubu u pana Starosty, w czwartek godzinach popołudniowych uzyskały rzeczywiście szerszą wiedzę. Mnie chodzi panie Starosto o pewne zasady, mnie nie chodzi o blokowanie czegoś, mnie nie chodzi o niszczenie tego, co państwo, czy my wszyscy usiłujemy zbudować. Mnie chodzi o pewne zasady. W moim głęboki przekonaniu te zasady zostały naruszone i bardzo proszę nie sugerować się panie Starosto, że ja, dlatego decyduję, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność. Panie Starosto tej odpowiedzialności na nas radnych, jako radnych opozycyjnych tzw. opozycji jest i tak bardzo mało. Ta odpowiedzialność jest przede wszystkim ciąży na Panu. Ta odpowiedzialność ciąży przede wszystkim na Panu jako Staroście i pozostałych Członkach Zarządu i bardzo proszę nie sugerować mi, że ja po prostu boję się tej odpowiedzialności i dlatego chcę zrezygnować z Komisji, z zasiadania w Komisji, natomiast później jak pan Starosta zasugerował, jak będzie sukces to co. Nie będę już komentował tego, nie będę więcej zabierał głosu w tej sprawie, bez względu na to, jeśli ktoś po mnie jeszcze będzie zabierał głos i cos powie. Uważam, że to co mogłem powiedziałem. Pan Przewodniczący dostanie ode mnie na piśmie uzasadnienie mojej rezygnacji i bardzo bym prosił o wstrzymanie od sugerowania, jest sugerowanie, że ja mam zupełnie tutaj inne intencję.

Starosta Tomasz Barczak - o moich intencjach mówić nie będziemy, ale nie wiem, dlaczego pan Radny Zowczak się uparł na pana burmistrza Matczaka i to co powiedział na sesji w Strzelnie. Skąd ma pan Radny informacje, że te informacje uzyskał po Zarządzie?

Radny Przemysław Zowczak - ale ja tego nie sugerowałem.

Starosta Tomasz Barczak - ale tak pan sugerował, że pan się dowiedział od Barczaka więcej niż od nas, a skąd pan wie czy te informacje, które są rzeczywiście prawdziwe i te informacje pochodzą od Zarządu Powiatu Mogileńskiego. Jakie jeszcze postępowanie przeczytam w weekend pan burmistrz mówił. Nie wiem to co było poruszane jeżeli chodzi o kondycję finansową na Radzie SPZOZ, jak powiedziałem to samo wszystkim i tutaj wszystkim, że jeżeli do końca roku musimy przekształcić i potem oczywiście zrobimy spółkę a pan burmistrz mówił, ze może to przejąć gmina Strzelno, bo z innego źródła informacji nie mógł  mieć pan. Naprawdę i bardzo proszę, żeby pan tutaj nie mówił tego, że pan uzyskał jakieś informacje wcześniej, bo czy pan te informacje ma prawdziwe, czy sobie wszystko wymyślili? Po spotkaniu wczorajszym, to myślę że pan już wiedzieć, że tonie do końca jest tak że co powiedział pan burmistrz jest uzgodnione. Pan burmistrz wystąpił, powiedział a pan teraz mi zarzuca mi jako Staroście, gdzie ja już wiadomo od dawna że ponoszę jako Przewodniczący Zarządu odpowiedzialność i chce pomóc, zrobić to dobrze. A pan twierdzi ciągle wchodzi do mównicy i mówi, że burmistrz i prasa wiedziała wcześniej. To jest bardzo niepokojące, bo w takim razie, jeżeli tak prasa pisała, że nie będzie żadnego spotkania z klubem Radnych napisał pan redaktor. To później zasugerował nie przyjdą bo nie mają się spotykać. To sobie myślę, że zobaczę poczekam do godziny 15.30 czy rzeczywiście pan Redaktor sugeruje, co mają robić Radni, czy rzeczywiście przyjdą niech przyszli. Czyli pan redaktor sobie napisał nie wiem skąd, że Radni nie będą brali udziału w spotkaniu. Jeżeli takie informacje będziemy czerpać z takich rzeczy to moi drodzy coś jest nie tak. To jest tak jakoś nie bardzo. Rzeczywiście mogłem się przejęzyczyć, że spotkamy się wspólnie, mogłem, nie twierdzę że ta komisja do, czy nie ale chodziło mi o to, co mówiłem i co ustaliliśmy z panem radnym. Spotykamy się najpierw w gronach zamkniętych, później razem. I nie można mi zarzucić, że ktoś wiedział. No to powiedział, nie wiem skąd, powiedział co chciał, nie mogę ponosić odpowiedzialności za burmistrza Strzelna, czy powiedziałem jakieś informacje. Ja teraz usiądę. Mam to skserowane i sobie przeczytam i bardzo bym prosił panie radny, żeby myślę że nie zabierze pan więcej głosu. Bardzo proszę, żeby pan w ten sposób myślał a nie że burmistrz Strzelna powiedział i pan teraz zwala na mnie winę, że coś powiedziałam. Nic nie powiałem, naprawdę. Jak tu stoję, nie było żadnego jak pan sugeruje. Luźno rzucona informacja, akurat jak byłam na sesji w Dąbrowie, gdzie byłem zaproszony i nie pojechałem do Strzelna, tylko tam i nie mogłem być  w Strzelnie, uczestniczyć, bo jakby się tam było to na bieżąco by się reagowało. Akurat nikogo z nas w Strzelnie na sesji nie było, a po tygodniu się okazuje przed ukazaniem na sesji, że wielka afera. Żadna afera, naprawdę. Burmistrz ma prawo mówić sobie co myśli, według mnie ma takie prawo, ale nie można w tej chwili obciążać zarządu za to, że ktoś coś powiedział. Zarząd nic nie powiedział jeżeli chodzi o te rzeczy , to są rzeczy w konkretniej sprawie, naprawdę. Na takim etapie jaki dzisiaj możemy sobie rozmawiać, nie możemy ujawniać o czym mówimy, jak z kim to rozmawiamy. Jak wczoraj powiedziałem nie tyle ważna  jest uchwała, tylko i przekształcenie, tylko umowa spisana. Umowa, która mówi dokładnie co, kto, gdzie i kiedy i wtedy możemy naprawdę decydować. A w tej chwili za wcześnie dyskutujemy, o trochę za wcześnie, bo po tym co tu się dzieje, że będę musiał zaprosić Zarząd w najbliższych dniach i zwołać sesję nadzwyczajną i w której poświęconą tylko Służbie Zdrowia, ponieważ tu nie możemy siedzieć w takich jakiś niedomówieniach i plotkach. Dlatego będę wnioskował do Zarządu, żeby się spotkać, porozmawiać i na ręce pana Przewodniczącego prosił o zwołanie sesji, jak to będzie możliwe zobaczymy, czy to robić uchwałę inwencyjną. Przegłosować ją, ponieważ jak widzę przedłuża się w czasie, za dużo jest rzeczy takich jeden powiedział drugiemu. Bardzo to jest niepokojące, w związku z tym teraz nie wiem jak Zarząd do tego podejdzie. Dlatego przyszło mi na myśl, żeby jak najszybciej zwołać, podjąć uchwałę i wtedy już medialnie proszę bardzo komisja niech się zajmie, a jak się nie zajmie no to już niestety. Myślę, że wszyscy radni będziemy dalej, żeby to wszystko zrobić, ponieważ przedłużaniem czasu, widzę że źle wróży tym sprawom, które chcielibyśmy jako Zarząd jak najszybciej sprawy zakończyć.

Radny Wojciech Baran - nie planowałem tutaj wzywać pana, tyle razy zostałem już wywołany. Panie Starosto, chciałbym tylko tutaj doprecyzować, że z tego, co ja wiem co było napisane. Tak się zapoznałem tak pobieżnie z artykułem, chodziło o to, że nie ma jak na dzień dzisiejszy naszej zgody na jakieś wspólne posiedzenia klubów, a to że czy się spotkamy ze Starostą itd. nie dotyczyła tego ta sprawa. Ja bardzo chętnie się zawsze spotkam, nawet jako Przewodniczący, bardzo mi miło jeżeli inni członkowie klubu też znajdują czas i też tak jak to było w czwartek się spotkaliśmy. To mówię tak technicznie, o meritum nie będę się wypowiadał to jest już zupełnie inna kwestia. Tak jak się umówiliśmy w zeszły piątek się spotkaliśmy z przedstawicielami naszego klubu, z panem Starostą i co do tego nie było nigdy wątpliwości, a myślę że chodziło o to i w tym artykule i tutaj panu radnemu Zowczakowi, że nie ma zgody na dzień dzisiejszy na jakieś połączone kluby. Ja też uważam, że połączone kluby to tak naprawdę taka sesja. Także tak jak pan tutaj proponuje sesję nadzwyczajną, itd. Jeżeli wcześniej dostaniemy informacje dotyczące treści uchwał itd. Myślę, że to jest właściwa forma do rozważania takich spraw. Inna tutaj panie Przewodniczący zakończył tutaj tylko w roli sprostowania.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki -  Szanowni radni dobiegamy do końca sesji to co zauważam może w dwóch zdaniach z naszej dyskusji nie wszystko twierdzę, że to są uszczypliwości, są to pewnie w tym ferworze tych zajęć jakieś tam niedopowiedzenia, ktoś tam gdzieś wybiega, czy ewentualnie no jakieś tam myśli zaczynają troszeczkę szybciej działać i ma to wpływ na pewne nie nieporozumienia, co jakieś tam nieścisłości. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że padło również z ust pana Przewodniczącego klubu Wojciecha Barana słowo, że jesteście zainteresowani tym, żeby tą służbę przekształcić w jak najlepszej formie. Pan radny cieszył się ze spotkania, był na tym spotkaniu tzn. że jednak jest ta sugestia w tym kierunku, żebyśmy wspólnie spotkali się na sesji nadzwyczajnej, żebyśmy służbę zdrowia przedyskutowali o tym pan mówił. I nie chce panu, ani wkładać ani wyjmować panie Przewodniczący, ale myślę że na pewno jest pan w tym kierunku bardzo pozytywnie nastawiony. Bardzo proszę o ile coś źle zrozumiałem.

Radny Wojciech Baran - powiedziałem, że do meritum do mojej dzisiejszej wypowiedzi się nie odnoszę. Mnie cieszy sam fakt, że sie spotkaliśmy była możliwość porozmawiania, nie na tematy dotyczące nie tylko służby zdrowia, ale tez inne, bo też z panem Starostą rozmawialiśmy na temat przyszłorocznego budżetu, inwestycji itd. Bardzo się z tego cieszę, że w ten sposób jesteśmy podejmowani, myślę że to jest dobry prognostyk na przyszłość, a co do samego rozwiązania dotyczącego służby zdrowia. Nie odnoszę się do meritum, tak.
    
Ad. 21
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.13:50.
 
Przewodniczący Rady Powiatu

 Jan Bartecki

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-10-18 15:10:52
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:52:19
Ostatnia zmiana:2013-02-13 10:52:35
Ilość wyświetleń:441

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij