Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXVIII/12 z dnia 10 września 2012r.

Protokół Nr XXVIII/12
Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 10 września 2012 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 16:00 do 16:35


W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.

Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zwołania sesji i poszerzenia porządku obrad, oraz przedstawił następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Mogileński do konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
6. Zakończenie.

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 1 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Radny Przemysław Zowczak – jestem, przeciw bo porządek nie zawiera wszystkich punktów o których mówi statut.

Radny Wojciech Baran – prosiłem na poprzednich sesjach, aby zawiadamiać wcześniej o terminie posiedzenia. Statut mówi, że na siedem dni przed.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – będziemy uwzględniać to i pilnować terminów.

Ad.3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – w uchwalę ujęto kwotę dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Radny Przemysław Zowczak – w uzasadnieniu do uchwały jest powiedziane, że wprowadzono zadanie dotyczące zimowego utrzymania dróg w Powiecie Mogileńskim w okresie 2012-2013, planowana kwota 450tys. i dokonano aktualizacji zadania dot. zimowego utrzymania dróg prowadzonego w 2011 poprzez jego zmniejszenie. Dotyczy to WPF, jest to związane ze zmianami w uchwale budżetowej prawdopodobnie, tak czy nie?

Skarbnik Karina Kostyra – my jesteśmy przy uchwale budżetowej i w tej uchwale jest tylko zwiększenie dla PUP w Mogilnie 68.877zł.  natomiast to, co Pan czyta o ZDP jest w WPF. WPF dotyczy faktycznie Urzędu Pracy, ponieważ zadanie jest dwuletnie 68tys.zł, idzie na 2012 a 213tys. idzie na 2013 i jest to zadanie wpisane, jako przedsięwzięcie i dodatkowo jest zmiana, jeśli chodzi o WPF. Mieliśmy zaplanowane środki wcześniej jako przedsięwzięcie na zimowe utrzymanie dróg i to robiliśmy w 2011r. ponieważ zadanie miało być realizowane przez okres 2011-2014. W związku z tym, że nie było realizowane przez te cztery lata to dokonujemy jego aktualizacji. Przetarg był robiony na 2011 -2012 i w związku z tym, tą uchwałą wycofujemy lata 2013-2014 i żeby Zarząd Dróg mógł na nowo rozpisać przetarg na zimowe utrzymanie dróg, w tym roku we wrześniu, to wprowadzamy jakby zabezpieczenie na rok kalendarzowy, czyli 2012- zima i 2013 – I kwartał. Dlatego są te zapisy.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – przy dochodach majątkowych jest 107tys.zł jako dochód ze sprzedaży majątku, z czego to dochód?

Skarbnik Karina Kostyra – zaplanowany dochód ze sprzedaży kotłowni w Strzelnie 100tys.zł Przetarg by już raz zrobiony i drugi jest w trakcie.

Radny Przemysław Zowczak – za jaką kwotę został rozstrzygnięty przetarg?
 
Skarbnik Karina Kostyra – nie został jeszcze rozstrzygnięty.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – to jest wycena majątkowa te 107tys.?

Skarbnik Karina Kostyra – to bardziej realna kwota.

Starosta Tomasz Barczak – pierwszy przetarg ogłoszono za 250tys.zł i nikt nie podszedł do przetargu i na kolejnym zarządzie obniżyliśmy do 200tys.zł w tej chwili czekamy na rozstrzygniecie. Jeśli nikt się nie zgłosi wówczas jest negocjacja.

Radny Przemysław Zowczak – czyli w drugim przetargu jest kwota 200tys.zł?

Skarbnik Karina Kostyra – było obniżenie o 50tys.zł i za bardzo zainteresowania nie ma.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – to z czego wynika kwota 107tys. ?

Skarbnik Karina Kostyra – 100tys.zł to kotłownia a 7 tys. to drobne kwoty z ZDP, DPS za sprzedaż złomu. 100tys. to była szacowana kwota, realna planowana przy tworzeniu budżetu na 2012r. Jeśli będzie więcej to będziemy się cieszyć i dochwalimy na kolejne zadania a jeśli byłoby mniej to wtedy trzeba ciąć wydatki, dlatego jest to tak ostrożnie zrobione.

Radny Wojciech Baran – dlaczego nie przyjmujemy tego w formie osobnej uchwały? Te drobne wydatki, jeśli bym mógł szczegółowo prosić na piśmie, co to za dochody ze sprzedaży tych drobnych rzeczy.

Skarbnik Karina Kostyra – te drobne rzeczy to 2,4 tys. zł w ZDP ze sprzedaży drewna, DPS 3 tys.zł ze sprzedaży złomu, ZS w Bielicach 2 tys.zł ze sprzedaży złomu. Jako załącznik do uchwały zawsze są pokazywane zmiany, nie całe dochody wymienione jakiem mamy, na końcu pokazana jest globalna kwota, taki jest system księgowy BESTIA, która jest systemem do ewidencji, do planowania. Jeśli jest takie życzenie możemy z systemu wydrukować wszystkie dochody wg. klasyfikacji budżetowej, można też na maila przesłać.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.

Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2019.

Radny Przemysław Zowczak – proszę o informację co sie stało, że unieważniono tamten przetarg i dlaczego ma być teraz rozpisany nowy przetarg?

Starosta Tomasz Barczak – nie umiem dziś odpowiedzieć.

Radny Przemysław Zowczak – czy musi dziś być podejmowana uchwała w tym zakresie, czy może być na sesji zwyczajnej?

Starosta Tomasz Barczak – dyrektor prosił dziś w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu, nie pamiętam szczegółów na dzień dzisiejszy.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – na sesji 21 września powinno być to najpóźniej wyjaśnione, Radni zadecydują jak dziś to podjąć.

Radny Wojciech Baran – ja czegoś nie rozumiem. Wzywacie nas w trybie pilnym, nie przychodzi Dyrektor ZDP i nikt nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego jest unieważniony tamta umowa na oczyszczanie dróg zimą. Z jednej strony twierdzicie, że to pilne z drugiej strony jakby brak zainteresowania, nie rozumiem czegoś.

Starosta Tomasz Barczak – głównie chodziło o urząd pracy, Dyrektora ZDP nie ma ponieważ jest po poważnej operacji i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przyznaje się, że nie pamiętam dlaczego tak było, proszono mnie jednak o wprowadzenie tego do uchwały. Dziś też Zarząd odbył się w trybie pilnym, aby dopisać Centrum Edukacji i wprowadzić. Pierwszym założeniem był tylko Urząd Pracy, aby mogli przystąpić do programu.

Radny Wojciech Baran – mam prośbę, aby nas nie traktować jak obiekt marginalny. Też chcemy wiedzieć, nad czym głosujemy i czy mamy możliwość zapoznania się tutaj na sesji, jesteśmy zaskakiwani, poważne tematy – odśnieżanie dróg zimą jest tematem bardzo istotnym. Dochody budżetowe powiatu też są tematem bardzo ważnym i wszystko jest nagle i tak bez możliwości zapoznania się. Już powoli z nadzwyczajnych sesji robi się farsa, bo w programie sesji jest jeden punkt czy dwa a okazuje się na sesji, że trzy – cztery i nie ma czasu omówić, konsultować nawet i jeżeli ma to tak wyglądać to nie wiem czy to będzie służyło.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki –ma Pan rację i myślę, że sesja powinna być lepiej przygotowana. Zmiany powinny być omówione w związku z tym, że ja również nie posiadam tej wiedzy do końca. Jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg i WPF. Panie Starosto gdyby zostało to przyjęte bez tego i przyjęta by została 2, czy to zmieni i wypaczy dzisiejszy WPF? Czy to wpłynie też na terminy ogłoszenia przetargu?

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – proponuję 5 minut przerwy w celu wyjaśnienia sprawy.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki ogłosił 5 minut przerwy.

Starosta Tomasz Barczak – rozmawiałem z Dyrektorem ZDP, który mówił, że dużo firm startuje w takim przetargu i będą przypadki odwołań. Dlatego bardzo prosi, bo będzie miał komfort i czas na odwołania do końca października. Prosi o uchwalenie tego dziś.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Mogileński do konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.6
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poinformował, że w dniu 11 września br. odbywają się uroczystości w Padniewku przy pomniku o godz.12.00 zaprosił Radnych do uczestnictwa. 21 września br. o godz.11.00 odbędzie się sesja w warsztatach szkolnych przy ZS w Strzelnie.
Rada ustaliła posiedzenie komisji godzinę przed sesją (godz.10.00) w warsztatach szkolnych przy ZS w Strzelnie.

Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.16:35
 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-10-18 15:10:23
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-10-18 15:11:15
Ostatnia zmiana:2012-10-18 15:12:02
Ilość wyświetleń:913

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij