Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 24/2012

                                                                        Protokół Nr 24/2012

                                       ze wspólnego  posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu

                             w Mogilnie  

         odbyte dnia 15 czerwca 2012r.

 

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki. W posiedzeniu wzięło udział 17 radnych.

Protokół spisała Anita Barczak.

 

1.       Otwarcie.

2.       Przedstawienie informacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za IV kwartały 2011r. oraz I kwartał 2012r.

3.       Przedstawienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2011.

4.       Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

5.       Przedstawienie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jeziora Wielkie.

6.       Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

7.       Przedstawienie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2012.

8.       Przedstawienie uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

9.       Przedstawienie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.

10.    Przedstawienie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie.

11.    Przedstawienie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.

12.    Przedstawienie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.

13.    Zakończenie.

 

Ad.2

Przedstawienie informacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za IV kwartały 2011r. oraz I kwartał 2012r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi i pytania?

Uwag i pytań nie było.

 

Ad.3

Przedstawienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2011.

 

Uwag i pytań do uchwały nie było.

 

Ad.4

Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – radni otrzymali projekt uchwały jednak nastąpiły pewne zmiany, dlatego skarbnik zabierze głos.

 

Skarbnik Karina Kostyra – w stosunku do otrzymanego projektu uchwały nastąpiła zmiana dotycząca podpisania umowy przez PUP na kwotę 434.179zł, związany z Programem Operacyjnym KL „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko –pomorskiego”. Program jest wykonywany wspólnie z WUP. Pieniądze przeznacza sie na dotacje dla osób, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą, na szkolenia. Dołożyliśmy środki w DPS z tytułu zwrotu kosztów za pogrzeb mieszkanki tj.3.971zł

 

Ad.5

Przedstawienie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jeziora Wielkie.

 

Starosta Tomasz Barczak – Wojt wystąpił do nas o udzielenie pomocy, ponieważ w budżecie gminy Jeziora Wielkie 11 tys. brakowało na ratowników. Takie koszty kiedyś pokrywała gmina Strzelno, ale w tym roku zdecydowali że nie będą pokrywać tych kosztów. W związku z tym Zarząd Powiatu postanowił, dbając o bezpieczeństwo osób które przebywają w Przyjezierzu aby wspomóc gminę Jeziora wielkie i ratowników utrzymać. 

 

Ad.6

Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

 

Skarbnik Karina Kostyra – w związku z tym że wchodzimy w program dot. PUP i w budżecie zmienialiśmy środki, ten program jest na lata 2012-2014, więc na kolejne lata zapisane są te zadania i dodatkowo wprowadziliśmy zadanie „wyrównajmy szanse”, te pieniążki też zwiększamy w budżecie o ponad 15tys.zł projekt realizuje PCPR i on też się przesunie na kolejny rok i są na program zagwarantowane pieniądze. Dlatego w uchwale doszedł par. 2 który mówi nam o zmianach w przedsięwzięciach, nie tylko w samym WPF.

 

Ad.7

Przedstawienie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2012.

 

Skarbnik Karina Kostyra – zgodnie z ustawa o samorządzie powiatowym do kompetencji Rady należy podejmowanie decyzji, uchwał określających maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym. Zarząd pożyczek udziela, ale Rada wcześniej musi określić, do jakiej wysokości. Z wnioskiem zwrócił się SPZOZ Mogilno o udzielenie pożyczki 200tys.zł Zarząd spojrzał na to przychylnym okiem i aby mógł jej udzielić musi Rada wyrazić zgodę.

 

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – sytuacje SPZOZ przedstawiają materiały. Wszyscy dostawcy chcą pieniędzy, których niestety nie ma. Pierwsze trzy miesiące jak wynika ze sprawozdania były bardzo ciężkie dla nas. Za miesiąc kwiecień, jest promyk nadziei, bo strata to tylko 70tys.zł W pierwszym miesiącu była strata w wysokości 182tys.zł , lutym 200tys. W marcu 256 tys.zł Musieliśmy wypłacić ponad 150tys.zł odpraw ludziom zwalnianym. Początek roku jest zawsze ciężki, liczymy ze następne miesiące będą wyglądał jak kwiecień. Pożyczka jest po to by uspokoić pewnych naszych dostawców, bo jest duża nerwowość. Firmy pomimo rozmów, kierują sprawy do sądu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – rozumiem, że w tej chwili udzielamy poręczenia bądź pożyczki dla SPZOZ? Ta uchwała rozszerza kompetencje Zarządu na pozostałe możliwe do zaciągnięcia zobowiązania.

 

Skarbnik Karina Kostyra –Zarząd wykonuje coś, nie przekraczając wskazanej kwoty.

 

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – w uzasadnieniu czytamy, że Dyrektor SPZOZ zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o udzielenie pożyczki, ale nie ma tego.

 

Skarbnik Karina Kostyra – kompetencje Rady jest do ustalenia maksymalnej wysokości, mogło to być hipotetycznie na początku roku byśmy nie pisali, że dla SPZOZ tylko w ogóle, byście państwo dali zgodę dla Zarządu, że do danej wysokości może udzielać pożyczek i on by w ciągu roku do tej wysokości pożyczek udzielał. Jest to nie tak do końca, bo w załączniku o rozchodach wpisane jest 200tys.zł bo to musi mieć pokrycie w pieniądzach. Do tego będzie też osobna uchwała Zarządu i umowa określająca termin zwrotu i ogólne zasady udzielonej pożyczki.

 

Ad.8

Przedstawienie uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

 

Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie – istnieje możliwość, aby z PFRON za zgodą Rady doposażyć pracownie WTZ w Bielicach i w związku z tym Pani dyrektor wnioskowała o przydzielenie środków.

 

Ad.9

Przedstawienie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.

 

Jan Bartecki Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie – Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad ze względu na brak opinii związków zawodowych, które na to mają 30 dni, ale czas jeszcze nie minął a nie chcemy nalegać.

 

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu - jeśli 30 dni minie to tak jakby udzielili odpowiedzi, z tym że obiecały się wypowiedzieć do dnia dzisiejszego nie wyraziły swojego zdania.

 

Ad.10, 11, 12

Przedstawienie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie.

Przedstawienie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.

Przedstawienie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.

 

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – trzy uchwały na ten sam temat, to szkoły które nie prowadzą już kształcenia i do końca lutego jak ustawa przewiduje jak Państwo podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji tych szkół, później Zarząd wystąpił do kuratora informując o takim zamiarze. Ze związkami zawodowymi to było konsultowane i teraz wszystkie szykany, które powinny być są dokonane i trzeba podjąć tą uchwałę o likwidacji szkół dodatkowo, jakby potwierdzić ten zamiar.

 

Jan Bartecki Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie – kto jest za tym aby te projekty weszły na dzisiejszą sesję?

 

W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane.

 

Ad.13

Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

                                                              

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-10-18 13:36:54
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-10-18 13:37:26
Ostatnia zmiana:2012-10-18 13:38:10
Ilość wyświetleń:307
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij