Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 27/2012

                                               Protokół  Nr 27 /2012

                       z  posiedzenia  Komisji  Wspólnych Rady Powiatu

                                  w  Mogilnie  z  dnia  6 lipca  2012r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Jan  Bartecki.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  obecnych  wg  załącznika tj. list  obecności  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

4.       Przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z  dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu   Mogileńskiego na lata 2012–2019.

5.        Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

6.       Przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - Józefowo, gmina Mogilno, działka  nr 111/2.

7.       Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali  biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości  Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha.

8.       Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których  właścicielem jest Powiat Mogileński oraz warunków i zasad korzystania z tych

przystanków.

9.       Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad. 2 

Komisje  wspólne,  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Przewodniczący  Jan  Bartecki  poinformował, że  Zarząd Powiatu  z  dniem  3  lipca  br. zwrócił  się  z  wnioskiem  o zwołanie  nadzwyczajnej  sesji, jednocześnie  dodał, że porządek  posiedzenia  Państwo  Radni  posiadają, także  przejdziemy  do  trzeciego   punktu  porządku  obrad, tj.  projektu  uchwały   budżetowej, w  którym o  jej  przedstawienie  poprosił  Główną   Księgową   Starostwa  Małgorzatę  Krygier.

Główna  Księgowa  Małgorzata  Krygier  powiedziała, że   zmiany   dotyczą min.  rozwiązania  rezerwy  budżetowej, dotacji,  przeniesień i  przesunięć środków  w  planach   wydatków, które zostały po przetargu  oraz środków  z  odszkodowania  za  uszkodzone  balustrady  mostu.

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  zapytał, czy    pytania?

Radny  Wojciech  Baran, zapytał, które  z  tych  punktów    porządku  były  tak  pilne,  że  należało  zwołać  posiedzenie? – drugie  pytanie – czy  będą  na  sesji  kierownicy  i  naczelnicy  tych  jednostek,  których  te  zmiany  dotyczą? -  następne  pytanie  formalne – zgodnie  ze  Statutem  to  powinniśmy otrzymać  materiały  7  dni przed  posiedzeniem, a  nie  2  dni  przed ,  jak  to  miało  miejsce  teraz, to  jest  niepoważne  traktowanie  radnych,  może  zdarzyć  się   coś  takiego, że  należałoby zwołać  posiedzenie  klubu lub  skonsultować  z  innymi  osobami, a takiej możliwości nie mieliśmy,  po  za  tym  czas  15 min. na  posiedzenie  Komisji?

Radny Bartosz  Nowacki,  ja  mam  pytanie  dotyczące  zadania  - drogi Mogilno – Strzelce, rozumiem, że  to  zadanie  zdejmujemy   z  bieżącego  budżetu  i   te  środki przechodzą- na  co? -  z  zapisu  nie  wynika, czy  są zdjęte, czy    przeniesione, prosiłbym  o  sprecyzowanie  tego  zapisu.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański, te  środki  nie  w  całości,  ale  w  części   przeznaczone są na  bieżące  utrzymanie  dróg. Natomiast  jeśli  chodzi  o  pytanie  pana  Radnego  Barana, dotyczące  pilnego  zwołania  sesji,  to  chociażby  środki na  stypendia, które  w  lipcu  już  wypłacamy  i  przesunięcie  środków na bieżące  utrzymanie  dróg, jak  wiemy  teraz  jest  najlepszy  okres, aby  te naprawy  dróg  wykonać i  stąd  te powody,   następnie  czas  posiedzenia  został  określony  z  tolerancją,   to  jest  kwestia  umowna, nikt  Panu   głosu  nie  odbierze, jak  wiemy  po  to    posiedzenia  Komisji, abyśmy sobie  pewne  rzeczy  wyjaśnili, jeśli  chodzi  o  termin, to  we wtorek,  było  z  tego  co   wiem   powiadomienie.

Przewodniczący Rady  Jan  Bartecki  poprosił  adwokata  Wojciecha  Manikowskiego  o  wyjaśnienie   terminu    zwołania  sesji  nadzwyczajnej.

Radny  Bartosz  Nowacki, z  tego co  wiem  to  powinniśmy otrzymać  materiały 7  dni  przed  posiedzeniem  sesji  nadzwyczajnej, a co wtedy panie  mecenasie,  jeśli  zawiadomienie  jest nie skuteczne!

Adwokat  Wojciech  Manikowski,  trudno  mi  się  tutaj  odnieść  do  tego  - nieskuteczne, fakt, że jak  byśmy  do  tego  tak  podeszli  to  można  by tak  paraliżować  posiedzenia  sesji  nadzwyczajnej, rozumiem, że  gdyby  nie  było  kworum to  uchwały  były  by niepodjęte, bo  takie    zapisy  Statutu.

Radny Bartosz  Nowacki   i taka  uchwała  mogłaby  być  zaskarżona.

Adwokat  Wojciech  Manikowski,  każda  uchwała  może  być  zaskarżona  nie  zależnie  od  kworum, ale  jeśli  na  17 radnych  będzie  16,  to  co  to  ma  zaznaczenie, żadne.

Radny  Wojciech  Baran, intencja  mojego  pytania  była  taka, że  podejmujemy na  tej  sesji  bardzo  istotne  uchwały, nie  ukrywam,  że  się  zgłaszają  w  sprawach  procedowanych  nasi  mieszkańcy  i  mogli by  omówić  pewne  sprawy, apelowaliśmy  w  tamtym  roku  aby  tych  terminów  dochowywać,  myślę  że  można  było  to  odbyć  w   normalnym trybie.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański podzielam,  Pana  pogląd,  Panie  Radny,  obiecuję że jeśli  powtórzy  się  taka sytuacja, to otrzymają  Państwo  zarys  programu, czy  porządek  sesji,  ale   w  planie pracy  Rady  nie  mamy  sesji  w  lipcu, dlatego  uznaliśmy, że  sesja  nadzwyczajna  załatwi  nam  pilne  sprawy,  żeby  Państwa  nie  obciążać w okresie  wakacyjnym.

ad. 4

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki przechodzimy  do  następnego  punktu tj. projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z  dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu   Mogileńskiego na lata 2012–2019, jednocześnie  dodał, że  ta  uchwała  jest  konsekwencją  uchwały  budżetowej.

Pytań i  uwag  nie  zgłoszono.

ad. 5

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  powiedział, że  kolejny projekt uchwały    dotyczy zmiany statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego,  myślę  że  w  tym  temacie  wypowie  się  Naczelnik  Wydziału  Geodezji, Kartografii, Katastru  i Gospodarki Nieruchomościami  Jarosław  Zwiernik.

 

Naczelnik Jarosław  Zwiernik, w  paragrafie  drugim  Statutu byli  wymienieni  członkowie  związku, a  zmiana  dotyczy  dopisania Powiatu  Aleksandrowskiego, który   przystąpił    do związku, a  wcześniej  nie  był  zdecydowany.

ad. 6

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - Józefowo, gmina Mogilno, działka  nr 111/2, dodał, że   dotyczy  to  Ośrodka  Zdrowia  w  Józefowie.

Radny  Wojciech Baran, zapytał, czy  będzie  to  przetarg  ustny, i  drugie  pytanie, czy  na  wycenę  lokali  Powiat  ma  podpisaną   umowę  stałą z  rzeczoznawcą, czy  jest podpisywana  na  dany  przetarg?

Naczelnik  Jarosław  Zwiernik powiedział, że ta  uchwała i następna,  dotyczą  tego  samego  budynku, budynku  po  byłej  Przychodni, który  był  przekazany   SP ZOZ –wi  w  trwały  zarząd. Budynek  ten  został  podzielony,  na  piętro, które zajmuje  obecnie  dwóch  najemców  lokali mieszkalnych  i  parter,  na  którym  mieszczą  się  dwa  pomieszczenia  biurowo – usługowe, na które  zostanie  ogłoszony  przetarg  ustny, w prasie, tablicy ogłoszeń   i  stronie  internetowej  Starostwa, każdy może  wziąć  udział  w  licytacji, jeśli  chodzi  o  wycenę  to  jesteśmy  w jej trakcie   i  mamy  zawartą   umowę  z  rzeczoznawcą  w  ramach której  jest  to wykonywane.  

Radny  Wojciech Baran, rozumiem, że  tym najemcom  będą  sprzedane  lokale  w  trybie  bez przetargowym!

Naczelnik Jarosław  Zwiernik, tak, ale  to     na razie  uchwały  intencyjne.  

ad. 7

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali  biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości  Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha, dodał, że  omówiliśmy  ten  projekt  przy  poprzedniej  uchwale.

ad. 8

Przewodniczący Jan Bartecki przedstawił ostatni  projekt z  porządku obrad, uchwały  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których  właścicielem jest Powiat Mogileński oraz warunków i zasad korzystania z tych  przystanków, a następnie   poprosił  Sekretarza  Powiatu Stefana  Łukomskiego   o  omówienie  tego  projektu.

Sekretarz  Stefan Łukomski  powiedział, że zgodnie  z  ustawą , która nakłada  obowiązek  na  jednostkę  samorządu  terytorialnego  określenia  warunków, zasad użytkowania  przystanków  i lokalizacji  oraz  spisania  rozkładów  jazdy, ponieważ  przewoźnicy  mogą wtedy   posługiwać  się  tymi  przystankami, które    ujęte  w  wykazie.

Radny  Bartosz  Nowacki, zasygnalizował, że  można  będzie  pobierać  opłaty  od  przewoźników  za  zajęcie  pasa  drogowego.

Sekretarz  Stefan  Łukomski, odpowiedział, że  w  projekcie  uchwały  jest zapis, że  nie  pobieramy  opłat, chyba  że  radni  zdecydują  inaczej.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański,  my  nie  przewidujemy  zmiany  lokalizacji  przystanków.

Radny  Wojciech  Baran, a  kto  będzie  decydował  o  przystankach  przy  drogach  krajowych?  -  czy   w  Kwieciszewie  i  przy  ul. Witosa pozostaną?

Wiceprzewodniczący  Bartosz  Nowacki, to nie  jest  jeszcze  uregulowane, ale  podlegają  one  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  my  nic  nie  zmieniamy  w  lokalizacji, te  przystanki,  które  są,  będą,  nawet  po  remoncie  chodnika,  czy  drogi.

Przewodniczący   Rady Jan  Bartecki  zapytał,  kto z   członków  Komisji  wspólnych  jest  za  tym  aby  przedstawione    projekty  trafiły  pod  obrady  Rady  Powiatu.

Za  głosowało  15 członków  Komisji  wspólnych , przy  0 przeciwnych  i  0 wstrzymujących  się.

ad.9

Przewodniczący  Rady   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                            Przewodniczący

   Rady  Powiatu

 

    Jan  Bartecki

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-10-18 12:53:48
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-10-18 12:54:18
Ostatnia zmiana:2012-10-18 12:54:47
Ilość wyświetleń:277
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij