Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

118/12 z dn.10.09.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 118/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 10 września  2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie uzgodnienia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania biegłego w skład Komisji Przetargowej powołanej na podstawie Uchwały nr 262/12 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i montaż fabrycznie nowej tokarki numerycznej w ramach pierwszego wyposażenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Strzelnie.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia podstawowych wskaźników i parametrów oraz określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Mogileński do konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012 r.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie w zakresie zaciągania zobowiązań.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie w zakresie zaciągania zobowiązań.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Andrzej Konieczka Naczelnik wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych przez Powiat Mogileński. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach: „Wysokość opłat za posiłki, o których mowa w ust 1, ust 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym". Ze stosownym wnioskiem wystąpił Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach oraz Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczym w Bielicach proponując stawkę żywieniową w wysokości 10,00zł dziennie. Stawkę żywieniową dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pozostawia się na poziomie dotychczasowym tj. w kwocie 10,50zł. Placówka nie wnioskowała o zmianę stawki.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 269/12.

Ad.5 
Andrzej Konieczka Naczelnik wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  powołania biegłego w skład Komisji Przetargowej powołanej na podstawie Uchwały nr 262/12 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i montaż fabrycznie nowej tokarki numerycznej w ramach pierwszego wyposażenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Strzelnie. Z uwagi na fakt specjalistycznego charakteru przedmiotu zamówienia tj. tokarki sterowanej numerycznie o określonych parametrach technicznych konieczne jest powołanie w skład Komisji Przetargowej biegłego z przedmiotowego zakresu. Powołuje się Pana Remigiusza Koprowskiego biegłego z zakresu obróbki skrawaniem. Zadaniem biegłego jest badanie i ocena ofert w zakresie spełniania wymagań technicznych przedmiotu zamówienia określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 270/12.

Ad.6 
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.Wyraża się zgodę na odroczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie terminu spłaty czterech rat pożyczki przypadającej na dzień 10 września 2012 r. na dzień 10 marca 2013 r. w łącznej kwocie 60.000,00 zł. Wnioskiem z dnia 06.09.2012 r. Dyrektor SPZOZ w Mogilnie zwrócił się do Zarządu Powiatu Mogileńskiego z prośbą o odroczenie terminu spłaty czterech rat pożyczek przypadających na dzień 10.09.2012 r do dnia 10.03.2013 r. trzy z wymienionych rat była już wcześniej odraczane. Uzasadnieniem ww. wniosku jest niewystarczające zabezpieczenie finansowe jakim dysponuje SPZOZ Mogilno. Uzyskane środki finansowe okazały się niewystarczające na pokrycie bieżącej działalności i pokrycie zobowiązań wymagalnych jednostki. Z otrzymanych środków opłacono w pierwszej kolejności wynagrodzenia oraz składki ZUS oraz nakazy zapłaty i zawarte ugody z wierzycielami, pozostałą kwotę przeznaczono na zapłacenie wymagalnych zobowiązań za leki, sprzęt medyczny, wyżywienie pacjentów tj. te zobowiązania które warunkują funkcjonowanie jednostki zapewniając życie i zdrowie pacjentów.  Wynik finansowy za okres od początku roku do dnia 30.07.2012 r. wynosi minus 1.114.685,19 zł. Mając na uwadze zapis § 4 ust.l uchwały Rady Powiatu Mogilnie Nr LI/285/10 z dnia 31 maja 2010r w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg, mówiący o ważnym interesie dłużnika, Zarząd Powiatu uznał iż ww. sytuacja odpowiada takiemu znaczeniu i postanowił odroczyć termin płatności zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 271/12.

Ad.7 
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia podstawowych wskaźników i parametrów oraz określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu, powiatowych inspekcji i straży oraz kierownicy wydziałów oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych opracują plany rzeczowo- finansowe zadań oraz projekty planów finansowych w szczegółowości określonej niniejszą uchwałą.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 272/12.

Ad.8 
Andrzej Konieczka Naczelnik wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Mogileński do konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać uchwałę pod obrady dzisiejszej sesji i komisji.

Po posiedzeniu Rady Powiatu zarząd spotkał sie ponownie.

Ad.9
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012 r. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. Zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na pomoc mieszkaniową, oraz na jednorazowe odszkodowanie wypłacone w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu. Zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych - w związku z prowadzonymi postępowaniami o zwrot nieruchomości wywłaszczonych na terenie Bydgoszczy, sporządzenie dokumentacji do zbycia lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w budynku Skarbu Państwa w Dąbrowie oraz sporządzenie projektu i kosztorysu wykonania elewacji kościoła ewangelickiego znajdującego się w Kwieciszewie, wpisanego do rejestru zabytków. Zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na realizację projektu „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego”. Dokonano przeniesień między paragrafami wydatkowymi, aby wykorzystać środki zgodnie z potrzebami PINB. W Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg dokonano przeniesień w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżącej działalności.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 273/12.

ad.10
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie w zakresie zaciągania zobowiązań. Zaciągnięcie zobowiązań przekraczających rok budżetowy dotyczą zimowego utrzymania dróg w Powiecie Mogileńskim w okresie 2012-2013.


Realizacja  progaramu operacyjnego KPL priorytet 6 projektu staż przepustką do aktywności zawodowej  275
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 274/12.

ad.11
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie w zakresie zaciągania zobowiązań.  Zaciągnięcie zobowiązań przekraczających rok budżetowy dotyczy realizacji projektu  w ramach POKL Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” tytuł projektu „Staż przepustką do aktywności zawodowej” okres realizacji projektu to lata 2012-2013.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 275/12.

ad.12
Zarząd Powiatu w Mogilnie skierował wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Mogilnie o zmianę porządku obrad i wprowadzenie na XXVIII posiedzenie sesji Rady Powiatu w Mogilnie w dniu 10 września 2012r. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Mogileński do konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.


ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-09-12 12:14:12
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 09:31:49
Ostatnia zmiana:2013-02-13 09:32:40
Ilość wyświetleń:358

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij