Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

111/12 z dn. 13.08.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 111/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 13 sierpnia 2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i montaż fabrycznie nowej tokarki numerycznej w ramach pierwszego wyposażenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Strzelnie.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji samochodu osobowego który stał się własnością Powiatu Mogileńskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.
7. Przedstawienie projektu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej w drodze przetargu, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – działka nr 668/6 o pow. 0,2586 ha, obręb Strzelno.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i montaż fabrycznie nowej tokarki numerycznej w ramach pierwszego wyposażenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Strzelnie. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej powyżej 14000 euro prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Zarząd zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz powołał Komisję Przetargową w składzie: Tadeusz Szymański - Przewodniczący, Joanna Caspari-Filipiak-Sekretarz, Andrzej Konieczka- Członek, Karol Olejnik - Członek, Danuta Olejnik - Członek.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 253/12.


ad.5
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie. Wyznaczono Panią Urszulę Strzała - pedagoga zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie do zastępowania Pana Grzegorza Kamińskiego na stanowisku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie na czas nieobecności wynikającej ze zwolnienia lekarskiego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 254/12.

ad.6
Stefan Łukomski Sekretarz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji samochodu osobowego który stał się własnością Powiatu Mogileńskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku. Przekazano wycofany z eksploatacji samochód osobowy marki OPEL ASTRA nabyty przez Powiat Mogileński na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Mogilnie Wydział I Cywilny z dnia 18 kwietnia 2012r. w celu jego zniszczenia przez uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 255/12.

ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku. Skarbnik przedstawiła szczegółowo powyższą informację, którą sporządzono celem przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2012 r. Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zarząd zlecił przygotowanie projektu uchwały na kolejne posiedzenie.

ad.8
Magdalena Szwarckopf inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej w drodze przetargu, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – działka nr 668/6 o pow. 0,2586 ha, obręb Strzelno. Dnia 4 lipca 2012 roku Zarząd Powiatu w Mogilnie ogłosił przetarg na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Strzelnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 668/6 o pow. 0,2586 ha. Do przetargu, który został ustalony na dzień 6 sierpnia 2012 roku nikt nie przystąpił. Zgodnie z art 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z o gospodarce nieruchomościami cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości. Zarząd Powiatu w Mogilnie ogłosi II przetarg na zbycie w/w nieruchomości. Ustala się że:  cena wywoławcza w II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości po obniżeniu wynosi 200.000zł., warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, tj. 40.000  zł., cena za nieruchomość uzyskana w przetargu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 257/12.

ad.9
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił sprawę zalanego mieszkania w LO w Strzelnie. Osoby, które je zajmują zrobią remont mieszkania na własną rękę i przedstawią faktury. Środki za materiały można odliczyć i rozłożyć w czynszu. Zarząd zlecił Naczelnikowi Wydziału szczegółowo zapoznać się z powyższą sprawą, która zostanie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 
ZS w  Bielicach złożył wniosek o rezygnację z części pomieszczeń, które zostały użyczone zgodnie z umową z 28 listopada 2011r. podpisanej między Skarbem Państwa a Powiatem Mogileńskim. Szkole zbędna jest część budynku dworu, w którym mieści się lokal mieszkalny o pow. użytkowej ok.60m2 w związku z tym konieczne jest podpisanie aneksu do przedmiotowej umowy użyczenia. Zarząd Powiatu zwróci się do reprezentanta Skarbu Państwa z wnioskiem w sprawie wynajmu przedmiotowego lokalu mieszkalnego na rzecz pracownika ZS w Bielicach. Koszty remontu lokalu mieszkalnego pokryje Powiat Mogileński.

Starosta Tomasz Barczak przedstawił wniosek o Radnego Przemysława Zowczaka o udostępnienie Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Ogrodowej po odbyciu sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Mogilnie, celem przeprowadzenia konferencji prasowej. Zarząd wyraził zgodę na powyższe.

Zarząd wnikliwie przeanalizował wniosek Młodych Demokratów dotyczący stypendiów dla uczniów wybitnie zdolnych powiatu mogileńskiego. Stowarzyszenie zobowiązało się do przedstawienia regulaminu wypłat stypendiów, jednak przedstawili we wniosku tylko kilka kryteriów, dlatego Zarząd polecił przygotowanie regulaminu celem przedstawienia projektu uchwały Radzie Powiatu w Mogilnie.

Stefan Łukomski Sekretarz odczytał pismo Prezydenta Inowrocławia dotyczące wsparcia wniosku skierowanego do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie podjęcia decyzji o budowie drugiej jezdni wzdłuż drogi krajowej nr 15 z Gniezna przez Stzrelno do Torunia, jako istotnego zadania również dla mieszkańców miejscowości znajdujących sie na trasie proponowanej inwestycji.
Zarząd uznał, że inicjatywa jest godna poparcia, ma swoje uzasadnienie gospodarcze i w przypadku realizacji da wymierne korzyści również mieszkańcom Powiatu Mogileńskiego.

Magdalena Szwarckopf inspektor ds. nieruchomości przedstawiła wniosek Zakładu Fatpol Tools Strzelno, który wynajmuje pomieszczenia w byłej przychodni zdrowia w Strzelnie z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy.
Zarząd wyraził zgodę dla SPZOZ w Mogilnie na wydłużenie okresu dzierżawy z Zakładu Fatpol Tools Strzelno o 3 miesiące. Zakład jednak należy poinformować, że budynek nie będzie ogrzewany.

ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-08-16 12:11:05
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-09-12 12:12:31
Ostatnia zmiana:2012-09-12 12:13:09
Ilość wyświetleń:323

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij