Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

110/12 z dn. 3.08.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 110/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 3 sierpnia 2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Bydgoszczy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego -2 lokale użytkowe położone w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 na działce nr 1887/1
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru miasta Mogilna zharmonizowanych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami, funkcjonującymi na tym obszarze w PODGiK Mogilno, zgodnie z „Warunkami Technicznymi" stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji w trybie przetargu nieograniczonego.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Zarząd wyraził zgodę na odroczenie SPZOZ terminy spłat czterech rat pożyczki w kwocie 60tys.zł
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 250/12.


ad.5
Magdalena Szwarckopf inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Bydgoszczy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego -2 lokale użytkowe położone w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 na działce nr 1887/1. Użycza sie dla ZUS w Bydgoszczy 2 lokale użytkowe o powierzchniach użytkowych 7,31 m2 i 12,00 m2 , usytuowane na parterze budynku położonego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 (wejście B). ZUS prowadzić będzie Punkt Informacyjny. Porozumienie zostanie zawarte na czas oznaczony od dnia 6 sierpnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Przez czas trwania umowy Biorący do używania nie będzie ponosić kosztów utrzymania przedmiotu umowy (woda, wywóz nieczystości stałych i płynnych, energia elektryczna, ogrzewanie).
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 251/12.

ad.6
Jarosław Zwiernik Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia publicznego na utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru miasta Mogilna zharmonizowanych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami, funkcjonującymi na tym obszarze w PODGiK Mogilno, zgodnie z „Warunkami Technicznymi" stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji w trybie przetargu nieograniczonego. Zarząd wszczął postępowanie w sprawie zamówienia publicznego zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, powołał Komisję Przetargową w składzie: Jarosław Zwiernik – Przewodniczący, Robert Maćkowiak – Członek, Piotr Wasilewski – Członek, Elżbieta Pieszak – Członek, Joanna Caspari - Filipiak – Członek.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 252/12.

ad.7
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r. Zmiany dotyczą zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale Domy Pomocy Społecznej. Środki pochodzą ze zwrotu kosztów pogrzebu mieszkanki-zasiłek pogrzebowy wypłacony przez ZUS. Zwiększenie w planie dochodów i wydatków w Zespole Szkół w Mogilnie dotyczy środków pozyskanych w związku z realizacją zadań ośrodka egzaminacyjnego. W ramach zaplanowanych środków na zadanie inwestycyjne „Zaprojektowanie i wybudowanie warsztatu szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie. Zakup wyposażenia" dokonano zwiększenia środków na pierwsze wyposażenie. Dokonano uściślenia nazwy zadania inwestycyjnego w załączniku nr 3 do uchwały dotyczące zadania : „ Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej na remont drogi Nr 2410C Niestronno-Józefowo od km 0+006 do km 3+380 o dł 3,374 km."
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady i Komisji.

ad.8
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński. Dotychczas obowiązującą w tym zakresie uchwałę należy dostosować do obecnej struktury szkół i placówek prowadzonych przez powiat mogileński oraz prowadzonej przez nie działalności oświatowo-wychowawczej. Projekt uchwały przedstawiono związkom zawodowym celem zaopiniowania. NSZZ Solidarność pismem z dnia 6 lipca 2012r. wyraził negatywną opinię na temat przedmiotowego projektu. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie przedstawił opinii w niniejszej sprawie.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady i Komisji.

ad.9
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił program profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy , który prowadzony jest w szkołach powiatowych. Program obejmuje kolejne 3 lata, koszt szczepienia jednej osoby to 600zł  i prowadzony jest w ramach dotacji dla SPZOZ z 4% udziałem własnym. Zarząd wysyła program celem uzyskania opinii do Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie.
Zarząd wyraził zgodę na powyższe.

Starosta Tomasz Barczak przedstawił wniosek o przesunięcie terminu dot. umowy na zaprojektowanie i wybudowanie Warsztatu Szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie na dzień 29 sierpnia 2012r. Prowadzenie robót budowlanych nie było możliwe ze względu na ulewne deszcze. Zarząd wyraził zgodę na powyższe.


Zgodnie z treścią art.15 ust 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu w Mogilnie skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.
5. Zakończenie.

ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-08-09 10:30:33
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-09-12 12:12:31
Ostatnia zmiana:2012-09-12 12:13:16
Ilość wyświetleń:362

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij