Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

108/12 z dn. 18.07.2012r.

PROTOKÓŁ  Nr  108 /12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  18  lipca  2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta  Tomasz  Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przedstawienie  projektu   uchwały  Zarządu  Powiatu   w  sprawie  powołania  Komisji  rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród w ramach Programu  wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – Talent.
4. Przedstawienie  projektu   uchwały Zarządu  Powiatu     w  sprawie   ustalenia  wysokości i liczby nagród w ramach Programu  wspierania  edukacji uzdolnionych  uczniów szkół prowadzonych  przez Powiat Mogileński – Talent w  roku  szkolnym 2011/2012.
5. Przedstawienie  projektu  uchwały Zarządu  Powiatu   w  sprawie   dokonania  zmian  w  planie  wydatków  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2012r.
6. Przedstawienie  projektu   uchwały Zarządu  Powiatu     w  sprawie   przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – lokale mieszkalne położone w miejscowości Józefowo, gmina Mogilno, na działce oznaczonej nr 111/2.
7. Przedstawienie  projektu uchwały Zarządu  Powiatu   w  sprawie   przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – lokale biurowo-usługowe położone w miejscowości Józefowo, gmina Mogilno, na działce oznaczonej nr 111/2.
8. Przedstawienie  projektu   uchwały Zarządu  Powiatu   w  sprawie   zlecenia  realizacji  zadania  publicznego  w  zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej i sportu  pn. „II  Festyn GLZS  OLIMPIA Dąbrowa”.
9. Przedstawienie  projektu   uchwały Zarządu  Powiatu   w  sprawie   przeprowadzenia  kontroli  w  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
10. Przedstawienie  projektu  uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  upoważnienia  Pana  Tomasza  Werbińskiego  - Kierownika  Działu  Technicznego  w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  do  załatwiania  spraw  w  imieniu   Zarządcy drogi -Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie.
11. Sprawy  różne.
12. Zakończenie.

ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak  poprosił Naczelnika  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu  Andrzeja  Konieczkę  o przedstawienie  projektu   uchwały  Zarządu  Powiatu   w  sprawie  powołania  Komisji  rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród w ramach Programu  wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – Talent.
Zarząd w  skład  Komisji zaproponował   ; Wicestarostę  Tadeusza  Szymańskiego , Krzysztofa  Mleczko Przewodniczącego Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  oraz Andrzeja  Konieczkę Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury , Kultury Fizycznej i Sportu.
Następnie Przewodniczący    poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za głosowało  4  członków  Zarządu, przy 0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 240/12.
ad. 4
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  drugi  projekt  uchwały  w  sprawie    ustalenia  wysokości i liczby nagród w ramach Programu  wspierania  edukacji uzdolnionych  uczniów szkół prowadzonych  przez Powiat Mogileński – Talent w  roku  szkolnym 2011/2012.
Zarząd Powiatu  po rozpatrzeniu wniosków  przez  Komisję, postanowił  przyznać  nagrody  48 uczniom  w  wysokości 400 zł ze szkół ponadpodstawowych i gimnazjum  prowadzonych  przez  Powiat  Mogileński. ( załącznik  do  protokołu)
Przewodniczący    poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za głosowało  4  członków  Zarządu, przy 0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 241/12.
ad.5
Przewodniczący  Zarządu  poprosił Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę   o  przedstawienie  projektu  uchwały Zarządu  Powiatu   w  sprawie   dokonania  zmian  w  planie  wydatków  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2012r.
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  zmiany  w  planie  wydatków  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na 2012rok,   dodając, że   w  Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach zaplanowano kwotę 6.500,00 zł  w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych tj.  remontu instalacji  SAP – instalowanie systemów alarmowych oraz instalacji elektrycznej, w  Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  kwotę 2.795,00 w zawiązku z zabezpieczeniem wydatków bieżących, w Domu Pomocy Społecznej  kwotę 4.650,00 zabezpieczając wydatki na zakup leków i art. medycznych oraz na ubezpieczenie budynków  i   w   Komendzie PSP na kwotę 13.500,00 w związku z bieżącymi wydatkami tj. zakupem usług zdrowotnych; zatwierdzenie orzeczeń, zakup materiałów bieżących, zakup energii oraz wynagrodzeń. 
Przewodniczący    poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za głosowało  4  członków  Zarządu, przy 0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 242/12.
ad.6
Następnie  Przewodniczący  Zarządu  poprosił  Inspektor  Wydziału  Geodezji, Kartografii, Katastru  i  Gospodarki  Nieruchomościami   Magdalenę  Szwarckopf    o  przedstawienie  projektu   uchwały Zarządu  Powiatu     w  sprawie   przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – lokale mieszkalne położone w miejscowości Józefowo, gmina Mogilno, na działce oznaczonej nr 111/2, która  poinformowała, że  są  to  dwa  lokale  mieszkalne, pierwszy  o pow. użytkowej  63,55 m2  i  drugi  o  pow. 75,77m2, jednocześnie  dodała, że  ogłoszenie   o zbyciu zostanie  podane  do  publicznej  wiadomości.
Przewodniczący    poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za głosowało  4  członków  Zarządu, przy 0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 243/12.
ad.7
Inspektor  Magdalena  Szwarckopf  przedstawiła   drugi  projekt   uchwały Zarządu  Powiatu   w  sprawie   przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – lokale biurowo-usługowe położone w miejscowości Józefowo, gmina Mogilno, na działce oznaczonej nr 111/2, dodała  że  są  to  lokale w tym  samym  budynku   znajdujące  się na parterze o  powierzchni  użytkowej, pierwszy  123,80 m2 , drugi 14,18 m2 , cena  wywoławcza  pierwszego  to 160 tys. zł, drugiego to 25 tys. zł.
Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za głosowało  4  członków  Zarządu, przy 0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 244/12.
ad.8
Przewodniczący Zarządu poprosił  inspektor  ds. UE Magdalenę  Łukomską  o  przedstawienie  projektu   uchwały Zarządu  Powiatu   w  sprawie   zlecenia  realizacji  zadania  publicznego  w  zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej i sportu  pn. „II  Festyn GLZS  OLIMPIA Dąbrowa”.
Zarząd  Powiatu  postanowił  przyznać  dotacje  w  kwocie  2000,- zł.
Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za głosowało  4  członków  Zarządu, przy 0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 245/12.
ad.9
Przewodniczący  Zarządu  przedstawił  projekt  uchwały Zarządu  Powiatu   w  sprawie   przeprowadzenia  kontroli  w  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie, jednocześnie  dodał, że  kontrola  obejmować  będzie  wykorzystanie  dotacji na dofinansowanie  zadania inwestycyjnego     przeznaczonej przez Powiat Mogileński,  określonej  w  umowie. 
Następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za głosowało  4  członków  Zarządu, przy 0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 246/12.
ad. 10
Sekretarz  Powiatu  Stefan Łukomski   przedstawił   projekt  uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  upoważnienia  Pana  Tomasza  Werbińskiego  - Kierownika  Działu  Technicznego  w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  do  załatwiania  spraw  w  imieniu   Zarządcy drogi -Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie.
Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za głosowało  4  członków  Zarządu, przy 0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 247/12.

ad.11
W  sprawach   różnych –  Zarząd  Powiatu  delegował członka  Zarządu  Powiatu  Wiesława  Gałązkę  do  Powiatowej  Rady  Zatrudnienia. Ponadto  Zarząd  omówił stopień  zaawansowania  postępowania  w  sprawie  grupowego  zakupu  energii  elektrycznej. Zapoznał  się  z  protokołem    z   kontroli    przeprowadzonej w  Zespole  Szkół  w  Bielicach przez  zespół  kontrolny  Komisji Rewizyjnej. Zarząd Powiatu postanowił spotkać się  z  przedstawicielami  ZUS oraz  wójtami  i burmistrzami  w  sprawie  nowych zasad   pracy  punktu  informacyjnego  w  Mogilnie  w  dniu  26 lipca br.. Sekretarz  Stefan  Łukomski  poinformował  Zarząd, że  zgodnie  z  Ustawą  o  działalności leczniczej  z  dniem  1  lipca 2012r. do  Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego  kieruje  Dyrektor  SPZOZ. Następnie  Zarząd  zapoznał  się   z  wnioskami,  jakie wpłynęły   od   mieszkańców i wypoczywających nad  Jeziorem  Wiecanowskim     w  związku  z zakłócaniem   ciszy    przez  brawurowo   pływających  na  skuterach  wodnych   amatorów  tego  sportu.
ad. 12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-08-09 10:30:17
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-09-12 12:12:31
Ostatnia zmiana:2012-09-12 12:13:16
Ilość wyświetleń:367

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij