Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

102/12 z dn. 15.06.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 102/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 15 czerwca  2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
5. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
6. Sprawy różne.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012 r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach w zakresie zaciągnięcia zobowiązań.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia Powiatowi Żnińskiemu przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Mogileńskiego i jego jednostek organizacyjnych na lata 2013-2014.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia  reprezentantów  Powiatu  Mogileńskiego    w  Związku  Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych dotowanych przez powiat mogileński na rok 2012.
13. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Strzelnie.
14. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
15. Zakończenie.

Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.


ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
Zarząd zdecydował skierować poprawioną uchwałę pod obrady Komisji i Rady.

ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
Zarząd zdecydował skierować poprawioną uchwałę pod obrady Komisji i Rady.

ad.6
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu wyjaśnił, że związku zawodowe nie przesłały opinii dotyczącej uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.

Zarząd Powiatu zgodnie z treścią art.15 ust 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zmianę porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu w Mogilnie i zdjęcie pkt.13 „Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński”.

Zarząd przerwał swoje obrady i udał się na posiedzenie Rady Powiatu. Po zakończeniu sesji Rady Powiatu wznowił obrady.

ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie o udzielenie pożyczki, która udzielona zostaje na okres od 15 czerwca 2012 r do 30 sierpnia 2013 r. w wysokości 200tys.zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wymagalnymi zobowiązaniami cywilno prawnymi.  Przyznana pożyczka pozwoli na częściowe zaspokojenie wierzycieli, a tym samym na unikniecie spraw sadowych. Rozpoczęcie spłaty pożyczki od m-ca września 2012 r. spowodowane jest utrzymaniem płynności finansowej placówki.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 225/12.

ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012 r. Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą dochody i wydatki z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne- kartograficzne, oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowych. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków. W Zespole Szkól Licealnych w Strzelnie dokonano przesunięcia środków na zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów klas lekcyjnych. Przesunięcie w planie wydatków w rozdziale 85333 dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Rynek Pracy otwarty dla wszystkich i są związane z interpretacją kwalifikowania wydatków. Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół w Mogilnie są związane są planowanymi pracami remontowymi, to środki na zakup materiałów do remontu łazienek. W Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach zmiany związane są koniecznością przeprowadzenia prac remontowych instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni, magazynu spożywczego i gospodarczego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 226/12.

ad.9
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkól w Bielicach w zakresie zaciągnięcia zobowiązań. Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach zwrócił się z prośbą o udzielenie upoważnienia do zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dotyczy to min. umów na dostawę oleju napędowego grzewczego, który jest niezbędny do prowadzenia bieżącej działalności jednostki. Szkoła zamierza przeprowadzić postępowanie i zawrzeć umowę na dostawę oleju na okres dwóch lat. Przekazanie ww. upoważnienia odbywa się na podst. art. 228 ust.2 ustawy o finansach publicznych oraz § 3 uchwały Nr XVIIl/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 227/12.

ad.10
Stefan Łukomski Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia Powiatowi Żnińskiemu przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Mogileńskiego i jego jednostek organizacyjnych na lata 2013-2014. Organem reprezentującym na zewnątrz Powiał Mogileński i uprawnionym do składania oświadczeń woli jest Zarząd Powiatu. Powiat Mogileński w celu uzyskania korzystniejszej ceny zakupu energii elektrycznej na lata 2013 i 2014 przystąpił w oparciu o art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych do wspólnego wraz z innymi samorządami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla podległych mu jednostek organizacyjnych oraz Starostwa w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych konieczne jest wyznaczenie zamawiającego, który w mieniu pozostałych uczestników przetargu przeprowadzi postępowanie i udzieli zamówienia. Tym zamawiającym będzie Powiat Żniński.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 228/12.

ad.11
Jarosław Zwiernik Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia  reprezentantów  Powiatu  Mogileńskiego    w  Związku  Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  W dniu 27 października 2011 roku Rada Powiatu Mogileńskiego w Uchwale nr XV/79/11 ustaliła zasady reprezentacji Powiatu Mogileńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z uchwały wynika, że jako reprezentantów ustalono osoby pełniące funkcje Starosty Mogileńskiego i Geodety Powiatowego. Zgodnie z § 2 w/w uchwały Rady Powiatu, Zarząd Powiatu w odrębnej uchwale wskaże imiennie reprezentantów Powiatu Mogileńskiego w Związku. Powiat Mogileński w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentować będzie Starosta Mogileński Tomasz Barczak oraz  Geodeta Powiatowy Jarosław Zwiernik.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 229/12.

ad.12
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych dotowanych przez powiat mogileński na rok 2012. W związku z Uchwałą Nr XXXV/216/09 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie powiatu mogileńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Zarząd ustalił kwotę miesięcznej dotacji na jednego ucznia/wychowanka dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Mogileński w 2012r. w następującej wysokości: 1. szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty: liceum ogólnokształcące - 432,10 zł, internat - 600,14 zł,  2. szkoły niepubliczne, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty: liceum ogólnokształcące dla dorosłych - 117,53 zł, uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych   - 117,53 zł, technikum dla dorosłych - 117.53 zł, technikum uzupełniające dla dorosłych - 117,53 zł, szkoła policealna dla dorosłych' - 117.53 zł, Wysokość dotacji, na jednego ucznia/słuchacza, określona w uchwale, ustalona została na podstawie algorytmu określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012r. 
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 230/12.

ad.13
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Strzelnie. Pan Piotr Cicślik przystąpił dnia 22 maja 2012 r. do konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Strzelnie i ten konkurs wygrał.  Konkurs został zatwierdzony przez organ prowadzący w dniu 23 maja 2012r. (Uchwała Zarządu Powiatu w Mogilnie nr 214/12), zgodnie 7 art. 36a ust. 13 ustawy o systemie oświaty stanowisko dyrektora powierza się na okres 5 lat tj. w niniejszym przypadku od dnia 1 września 2012r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 231/12.

ad.14
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach. Przedłuża się Panu Hieronimowi Banaszkiewiczowi okres powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2012r. do dnia 31 sierpnia 2017r. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organ prowadzący może po upływie 5 lal pełnienia funkcji dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy. W przedmiotowej sprawie opinię pozytywną wyraziła Rada Pedagogiczna Placówki dnia 13 kwietnia 2012r. Ponadto zgodę na przedłużenie powierzenia wyraził Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy w dniu 12 czerwca 2012r. Pan Hieronim Banaszkiewicz spełnia wszystkie warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 232/12.

ad.7
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-08-09 10:29:28
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-08-09 10:38:09
Ostatnia zmiana:2012-08-09 10:38:32
Ilość wyświetleń:382

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij