Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 81/04

PROTOKÓŁ  Nr 81/04
Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie 
z  posiedzenia  z  dnia  15 września  2004 r.

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.
W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności
( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia .
3. Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr 102/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie z dnia  28.01.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  2004 r.
4. Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr 102/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie z dnia  28.01.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  2004 r.
5. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  w  2004 r.
6. Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XXII/145/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  2 lipca  2004 r. określającej  zadania  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.
7. Dyskusja  nad  informacją  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za  I półrocze  br.
8. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  założenia  trzyletniej  Szkoły  Specjalnej  Przysposabiającej  do  Pracy  dla  uczniów  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  oraz  dla  uczniów  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno - Wychowawczym  w  Szerzawach k/ Mogilna.
9. Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  z  realizacji  rocznego  planu  kontroli  za  I półrocze br..
10. Opiniowanie  postanowień  o  warunkach  zabudowy.
11. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.
12. Sprawy  różne.
13. Zakończenie

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Ad. 2  
Zarząd  przyjął  jednogłośnie  porządek  posiedzenia.
Ad. 3
Przewodniczący Zarządu poprosił  o  mówienie  projektów  uchwał  budżetowych  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę.
K. Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  dotyczący  zmiany  w  dochodach  na  kwotę  200.000,- , kwota  ta  pochodzi  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych,  jak  wynika  z  analizy  za  okres  8  miesięcy  zachodzi  prawdopodobieństwo  iż  dochody  z  tego  tytułu  nie  zostaną  wykonane,  dlatego  zachodzi  konieczność  zwiększenia  dochodów  uzyskanych  z  komunikacji  na  kwotę  200.000zł. W  Ośrodku  Szkolno - Wychowawczym  w  Szerzawach  ze  sprzedaży  kserokopiarki  uzyskano   środki , które  zostaną   przeznaczone  na  składkę  ubezpieczenia  samochodu i  wymianę  instalacji  elektrycznej  w  sypialniach  i  świetlicy.
Uchwałą  Rady Miejskiej  w  Mogilnie , Powiat  otrzyma  środki  dla  Szpitali  z  przeznaczeniem  na  zakup  analizatora  biochemicznego.
W  rozdziale  Starostwo  Powiatowe  zostają  przesunięte  środki  z  paragrafu  podróże  służbowe  na  zakupy  inwestycyjne  w  związku  z  zakupem  zestawu  komputerowego. Przesunięcia  następują  z  Gospodarki  mieszkaniowej  na  Starostwo  Powiatowe  z  wydatkami   środków  na  wycenę  i  podział  działek  będących  własnością  Powiatu. W   rozdziale  Rodziny  zastępcze  zostaną  przeniesione  środki  na  dzieci  z  naszego  Powiatu  na  Powiat  Inowrocławski.
Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.
Ad. 4
Skarbnik K. Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 Rady   Powiatu  Mogileńskiego z  dnia  28.01.2004r.,  zmiana  dotyczy  przychodów  w  środkach  specjalnych w  Ośrodku  Szkolno -Wychowawczym  w  Szerzawach. W związku  z  wpłatami  za  wyżywienie  dzieci  przez  inny  Ośrodek,  środki  te  zostaną  przeznaczone  na  zakup  żywności  i  zakup  artykułów  papierniczych .
Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać  projekt  pod  obrady  Rady  Powiatu.
Ad. 5
Następny  projekt  uchwały, który  przedstawiła  Skarbnik  dotyczył  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  w  2004 r. W  Ośrodku  Szkolno - Wychowawczym  w  Szerzawach  w  rozdziale  Szkoły  Podstawowe  Specjalne  zmniejszenie  nastąpiło w  wynagrodzeniach  osobowych   pracowników  i  podróżach  służbowych  w  związku  ze  zmniejszeniem  oddziałów. Nadwyżkę  środków  przeznaczy  się  na  Szkoły  Zasadnicze  Specjalne. W  rozdziale  Placówki  opiekuńczo - wychowawcze   dokonuje  się  zwiększenia  środków  na  wypłatę  usamodzielnień  oraz  pomoc  rzeczową. W  Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznej  zwiększa  się  środki  na  wydatki  związane  z  obsługą  bankową  i  obsługę  telekomunikacyjną.
Zarząd  przyjął  jednogłośnie  projekt  Uchwałą  Nr 169/04 .
Ad. 6
Przewodniczący Zarządu   poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  Marię  Konkiewicz.
M. Konkiewicz  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  NrXXII/145/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 2 lipca 2004 roku określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z  uwagi  na  zwiększenie  środków  finansowych  na  zadania  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej i  społecznej  o  kwotę  119.016, - zł  Rada  Powiatu  w  Mogilnie  jest  zobowiązana  dokonać  nowego  podziału  w/w środków.
Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać  projekt uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.
Ad. 7
Przewodniczący Zarządu  po  dyskusji  na  temat  wykonania  budżetu  stwierdził, że  na  wykonanie  budżetu  największy  wpływ  będzie  miał  udział środków  z  podatku  od  osób  fizycznych.
Ad. 8
Przewodniczący  Zarządu poprosił  Naczelnika  Wydziału  Oświaty . Kultury , Kultury  Fizycznej  i  Sportu  o przedstawienie   projektu  uchwały  w  sprawie  założenia  trzyletniej  Szkoły  Specjalnej  Przysposabiającej  do  Pracy  dla  uczniów  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  oraz  dla  uczniów  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno - Wychowawczym  w  Szerzawach k/ Mogilna.
Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać  projekt uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.
Ad. 9
Przewodniczący Zarządu   omówił  sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  z  realizacji   rocznego  planu  kontroli  za  I półrocze  br.,  jednocześnie  informując,  że  Komisja  nie  zakończyła  kontroli  w  DPS w  Siemionkach  i  protokół  z  kontroli  przedstawi  na  następnej  sesji.
Ad. 10
Przewodniczący Zarządu   przedstawił  wnioski  dotyczące  zabudowy  i  projekty  postanowień w  sprawie  uzgodnienia projektu  decyzji o  warunkach  zabudowy  dla  inwestycji  polegających  na  :
- kontynuacji budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami i urządzeniami z nim związanymi na terenie działki o nr ewid. 1759 położonej w Mogilnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
- budowie  budynku garażowego na działce nr ewid. 160 w miejscowości Siedlimowo, gmina Jeziora Wielkie.
- rozbudowie budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 208 w miejscowości Jeziora Wielkie, gmina Jeziora Wielkie.
- budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego ( projektowane siedlisko gospodarstwa rolnego ) wraz z przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i elektrycznym na działce nr ewid. 52/3 we wsi Gaj, gmina Jeziora Wielkie
Zarząd  jednogłośnie  postanowił  uzgodnić  projekt  decyzji  o  warunkach  zabudowy  w  zakresie  zgodności  z  zadaniami  samorządu  powiatu  realizującymi  cele  publiczne.
Ad. 11
W  sprawach  różnych  Przewodniczący  poinformował  Zarząd  o  piśmie
P ZOZ  w  sprawie   4 pokojowego mieszkania w  budynku  Przychodni  Rejonowej  w  Strzelnie  po Panu Ryszardzie  Cybie. Pismo   dotyczy  wyrażenia  zgody  na  podział tego  mieszkania na  dwa oddzielne  lokale  Zarząd  wydał  w  tym  zakresie  pozytywną  opinię. Następnie  Starosta  powiadomił  Zarząd  o  uroczystościach  Rodziny  Katyńskiej  Ziemi  Mogileńskiej.

Ad. 12
Na  tym   wyczerpano  porządek  obrad  i  zakończono  posiedzenie.
Przewodniczący  Zarządu   podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.
                 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-10-04 13:26:50
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-10-04 13:30:05
Ostatnia zmiana:2004-10-04 13:30:05
Ilość wyświetleń:1250

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij