Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XXIV/04 z dn.27.07.2004r.

Protokół Nr  XXIV/04
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,  
odbytej w dniu 27 sierpnia 2004 r.
w Instytucji Kultury -Mogileńskim Domu Kultury w Mogilnie
w godzinach od 10.00 do  15.00

W sesji na 17 radnych udział wzięło 16 radnych czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Goście obecni wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.
ad. 2
Obrady opuścił radny R.Giemza.
Przewodniczący rady W.Gałazka odczyta wniosek Zarządu Powiatu w sprawie poszerzenia porządku obrad o pkt.
- Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
- Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały  Nr XXIII/150/04 Rady Powiatu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".
- Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/151/04 w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".
W związku z tym, że projekty były omawiane na posiedzeniach komisji przewodniczący zaproponował przychylenie się do wniosku.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. W wyniku głosowania 14 glosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek zarządu został przyjęty.
Przewodniczący odczytał poprawiony porządek obrad:
1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołów  z XXII i XXIII sesji.
4. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
5. Odpowiedzi  na  interpelacje.
6. Przedstawienie sytuacji  na lokalnym rynku pracy Powiatu Mogileńskiego w 2003r. oraz w I półroczu 2004r.
7. Przedstawienie  informacji ekonomiczno -finansowej SPZOZ za I półrocze 2004r.
8. Przedstawienie informacji  o przygotowaniu  placówek oświatowych do realizacji zadań w roku szkolnym 2004/05 z uwzględnieniem informacji o wynikach naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004 (środki specjalne).
12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004 (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
13. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 lutego 2004r w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Mogilno darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały  Nr XXIII/150/04 Rady Powiatu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".
16. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/151/04 w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".
17. Sprawozdanie  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny.
18. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
19. Zapytania  i  oświadczenia  radnych  gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
20. Odpowiedzi na wnioski  i  zapytania.
21. Wolne głosy  i  sprawy  różne.
22. Zakończenie.
i w  związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
Rada 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących przyjęła porządek obrad.
ad. 3
Do protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw przy 1 wstrzymującym, protokół z XXII sesji rady powiatu został przyjęty.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół z XXIII sesji rady powiatu został przyjęty.
ad.4
Wiceprzewodniczący rady powiatu L.Nowacki wyjaśnił zebranym, że zgłaszają się do niego  rolnicy u których odbyły się kontrole powierzchni gospodarstw związane z dopłatami. Okazuje się, że działki ewidencyjne, które podano w  wydziale geodezji nie odpowiadają rzeczywiście powierzchni jaka zapisana jest w ewidencji gruntów. Nasuwa się pytanie - kto ma ponosić odpowiedzialność za to, że działki nie odpowiadają rzeczywistym wymiarom. ARiMR twierdzi, że karę ponoszą rolnicy. Zapytał się naczelnikowi wydziału geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami jakie wyciągnie konsekwencje  w stosunku do winy geodetów, którzy na przestrzeni kilkunastu lat nie wykonywali swoich obowiązków.
Wiceprzewodniczący skierował również pytanie do burmistrza Mogilna. Niedawno dowiedział się, że średnia powierzchnia gospodarstwa  w gminie Mogilno wynosi 23 ha a czytając materiały powiatowe dowiedział się, że średnia ta  wynosi ok.13 ha, ale wydział ochrony środowiska,  architektury i budownictwa oraz rolnictwa i  leśnictwa, konkretnie pracownik pan Leszek Ratajczak twierdzi, że  aby interesant mógł budować na powierzchni swojego gospodarstwa  zabudowę zagrodzoną musi mieć 23 ha. Wiceprzewodniczący nie wie na jakiej podstawie tak twierdzi.
Radna T.Kujawa zapytała komendanta policji jak wygląda sprawa  narkomani w powiecie. Czy zjawisko to rozwija się, czy zmniejsza się?
Przewodniczący rady W.Gałązka zaproponował aby interpelacja wiceprzewodniczącego L.Nowackiego została skierowana do burmistrza na piśmie, ze względu na swoją złożoność. Przewodniczący próbował zaprosić kierownika powiatowego biura AR i MR na sesję, niestety kierownik musiała wyjechać do Warszawy, ale jest dyspozycyjna i gotowa spotkać się z  zainteresowanymi.
ad.5
Komendant Powiatowy Policji Z.Nowaczyk zabrał głos w sprawie dot. narkomani. Komendant stwierdził, że  nie jest właściwym, który w tym temacie powinien się wypowiadać. Policja liczy  ilość czynów stwierdzonych, czyli po prostu przestępstw, co z roku na rok rośnie. Wskaźnik ten jednak nie mówi nic ponieważ, im więcej tych spraw tym lepiej, bo nie świadczy to o tym, że wzrasta zagrożenie ale wykrywalność czynów. Były w szkołach niedawno prowadzone badania, może należało by je powtórzyć, wskaźnik ten lepiej by zobrazował sytuację.  Z informacji policji wynika, że narkotyki są przede wszystkim  w lokalach gastronomicznych i na dyskotekach.
Wiceburmistrz miasta Mogilna P.Majcherkiewicz stwierdził, że nie jest zorientowany w temacie dlatego odpowiedź zostanie przesłana na piśmie. Potwierdził, że średnia powierzchnia gospodarstwa w powiecie Mogilno wynosi ok.13 ha.
ad.6
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy S.Lenz przedstawił informację oraz odpowiedź na pytanie przewodniczącego komisji bezpieczeństwa i infrastruktury  dot.  poszukiwanych zawodów i zawodów najbardziej zagrożonych bezrobociem - zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Na obrady powrócił radny R.Giemza, przyszedł również radny K.Mleczko.
Radna T.Kujawa zapytała czy osoby po szkoleniach indywidualnych mają zapewniona pracę? Na jakiej zasadzie odbywają się szkolenia indywidualne?
Największe pieniądze są przeznaczane na staże, ale później pracę otrzymuje bardzo mała ilość absolwentów, jak to się dzieje, co dalej z nimi się dzieje?
Radny R.Trepiński poprosił o podanie ilości spotkań  Powiatowego Urzędu Pracy z pracodawcami, jaki miały charakter te spotkania i czym zaowocowały. Czy odbywały się spotkania z dyrektorami szkół? radnego szczególnie interesują szkoły zawodowe. Materiał który opracował dyrektor zupełnie kłóci się z specjalnościami do których  przygotowywane jest szkolnictwo. Okazuje się, że kształcone są w szkołach osoby, których najwięcej jest jako bezrobotnych na rynku pracy. Ile  miejsc pracy powstało w wyniku aktywności dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy? W połowie sierpnia radni otrzymali zestawienie bezrobotnych nauczycieli i są tam osoby o specjalności  oligofrenopedagog. W zestawieniu osób poszukiwanych na rynku pracy, również ten zawód się znajduje, czyli tu jest jakaś niespójność? W zawodach poszukiwanych widnieje pracownik fizyczny. Radny może za godzinę przyprowadzić nawet ludzi ze średnim wykształceniem, którzy podejmą każdą pracę, nawet fizyczną. Z tego wynika, że jest zapotrzebowanie na rynku pracy.
Radny P.Pieszak wyczytał z zestawienia, że brakuje ludzi w zawodzie krawiec, szwacz. Czytając prasę spotkał się z artykułem mówiącym, że toruńska firma poszukuje dużej ilości osób w tym zawodzie. Czy nie można by było podjąć działań penetracji pracy w innych urzędach pracy w celu skierowania do pracy poza terenem powiatu? Czy można by było stworzyć stanowisko, które by miało na celu wyszukiwanie ofert pracy  spoza terenu powiatu?
Przewodniczący rady W.Gałązka stwierdził, że  w sprawozdaniu klasyfikacje w poszczególnych  grupach zawodowych są określone mało precyzyjnie - rolnik 322, mechanik 345 a w zawodach poszukiwanych pracownicy fizyczni, jednak trudno odróżnić rolnika od pracownika fizycznego, bo nie można powiedzieć, że praca rolnika nie wiąże się z pracą fizyczną.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy S.Lenz wyjaśnił, że programy nauczania są sygnalizowane  w ministerstwie. Jednak na ten temat ukazują się wymijające odpowiedzi i artykuły. Zapotrzebowania są sporadyczne szczególnie skierowane pod fachowców obsługi maszyn specjalistycznych, natomiast na pracowników fizycznych, ekonomistów zapotrzebowania na co dzień nie ma. Zmiana kierunku nauczania nie leży w gestii Powiatowego Urzędu Pracy. Szkolenia indywidualne zmieniły się w stosunku  do roku ubiegłego, gdzie funkcjonowało uprawdopodobnienie zatrudnienia, pracodawca zatrudniał 60% osób, w chwili obecnej są podpisywane porozumienia dwustronne i jest 100% zatrudnienie przy indywidualnych szkoleniach. W materiałach jest podane zatrudnienie po stażach pracy, procent jest niewielki. Pracodawcy wykorzystują staże pracy, które trwają od 3 m-cy do 1 roku, potem rezygnują.
Radna T.Kujawa stwierdziła, że stażyści to jest wykorzystywanie taniej siły roboczej, pracodawca nie zatrudnia ich po czasie upływu  umowy ale woli zatrudniać następnych stażystów. Czy można postawić pracodawcy warunek aby przyjął  jakiś procent tych osób?
Dyrektor S.Lenz przyznał radnej rację i stwierdził, że stawiając warunki pracodawcy nie podpiszą umowy w ogóle.
Odpowiadając na pytania radnego Tepińskiego dot. spotkań z pracodawcami dyrektor  zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie. W sprawie nauczyciela -pedagoga wyjaśnił że, są to zawody poszukiwane okresowo, podobnie z pracownikami fizycznymi, którzy poszukiwani są sezonowo i nie otrzymują oni pracy na stałe -tak należy to rozumieć.
Radny R.Trepiński stwierdził, że sprawozdanie oraz wykaz poszukiwanych zawodów powstały prawie w tym samym czasie. Biorąc pod uwagę powyższe oraz wyjaśnienia dyrektora uważa, że wszyscy nauczyciele o specjalności oligofrenopedagog otrzymają pracę.
Dyrektor S.Lenz stwierdził, że nie jest tak. Osoby te są poszukiwane  okresowo- zaznaczył.
Radny R.Trepiński poprosił o pisemną odpowiedz, w której będą również wskazane nazwiska osób, które na dzień 15 sierpnia były  zarejestrowane  w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne o specjalności  nauczycielskiej oligofrenopedagogika i jak się ma ten dokument do  osób, które są zarejestrowane. Jednocześnie poprosił aby wyszczególnić spotkania z pracodawcami z określeniem firm, szefów tych firm i spotkania z dyrektorami  konkretnych placówek z datami.
Dyrektor S.Lenz odpowiedział jeszcze na pytanie radnego Pieszaka. Niestety wg. nowej ustawy  o promocji, prace interwencyjne mogą być zrealizowane tylko na terenie powiatu. Jest z tym pewien kłopot bo nawet Toruń jest w kłopotliwej sytuacji bo, z powiatu ziemskiego nie mogą pracować na całym terenie. Jest to zapis szkodzący, były już w tej  sprawie wysyłane pisma do ministerstwa.
Radny P.Pieszak wyjaśnił, że chodziło mu o pewną ideę, aby pracownik monitorował inne powiaty w poszukiwaniu pracy. Może w  dalszej przyszłości okaże się, że pracodawca będzie chciał otworzyć na terenie powiatu zakład, bo będzie mu się to opłacało- pracownicy będą na miejscu a i w mniejszych miastach płaca jest niższa, może podatek od nieruchomości zostałby wówczas obniżony.
Dyrektor S.Lenz stwierdził, że takie sytuacje zdarzają się choć Powiatowe Urzędy Pracy kierują się zasadą - zatrudniając osoby z własnego terenu, wyjątki zdarzają się w sytuacji kiedy potrzeba specjalistów.
ad.7
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej J.Kriger przedstawił sprawozdanie ekonomiczno finansowe, zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Przykre jest to, że jest wykonanych ponadlimitowych usług na ponad 1.200tys.za które nikt służbie zdrowia nie  zapłaci -stwierdził. Narodowy Fundusz Zrdrowia przekazał pismo  w którym informuje, że za usługi wykonane ponad limit nie ma możliwość zapłaty, środki będzie można wrócić w przypadku zwiększenia środków na ubezpieczenie zdrowotne.  Jest zapewnienie NFZ, że do końca roku zostanie naliczony kontrakt do wysokości kontraktu ubiegłorocznego, dla SPZOZ w Mogilnie tj. kwota 380tys.zł., 13 września odbędzie się  kolejna rozprawa w sądzie dot. podwyżki 203zł.
Radna T.Kujawa zapytała, czy w związku z limitami "szary człowiek" nie będzie przyjmowany? Czy będą takie sytuacje o jakich pisała prasa, że dziecku nie udzielono pomocy stomatologicznej? Co dalej , co mamy odpowiadać ludziom?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej J.Kriger wyjaśnił, że sprawa wspomniana przez radną nie  dotyczyła SPZOZ, chodziło o gabinet prywatny, który ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,  w SPZOZ to dziecko zostało by przyjęte tak jak są przyjmowani wszyscy inni pacjenci. Zakład nie ma wpływu na przyjmowanie pacjentów w prywatnych gabinetach.  Pacjentów, którzy wymagają leczenia SPZOZ przyjmie wszystkich, świadczą o tym wykonania ponad  limit. Gabinety prywatne kontrolować powinien NFZ.
Przewodniczący rady uważa, że pytanie radnej powinno być skierowane do Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezydenta, Sejmu, Senatu bo ani dyrektor, ani starosta tu nie pomogą.
Radna T.Kujawa jest usatysfakcjonowana odpowiedzią dyrektora, budujące jest to, że żaden pacjent nie będzie pozbawiony pomocy mimo przekroczeń limitowych.
Przewodniczący rady jednoznacznie stwierdził, że dyrektor SPZOZ  zawsze to podkreślał.
Wiceprzewodniczący L.Nowacki zapytał czy z ponadwykonywalności usług wynika, jaki jest stosunek przyjezdnych  z poza powiatu do ogólnej kwoty zadłużenia, czy dyrektor ma jakieś dane?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej J.Kriger wyjaśnił, że musiałby w takim przypadku rozgraniczać przyjęcia ludzi z innych terenów, co nie jest robione. Dla dyrektora liczy się pieniądz, który idzie za pacjentem. Dyrektor stoi na stanowisku, że pacjenta nie można odesłać.
Radna T.Kujawa zapytała co stało by się z SPZOZ, gdyby pracownicy wystąpili o  swoje płatności?
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej J.Kriger wyjaśnił, że 13-te pensje są wypłacane i część z pracowników je odbiera. Dyrektor nie jest w stanie od razu wypłacić wszystkim. Jest opracowany harmonogram płac, który pozwala na wypłatę wszystkim pracownikom pierwszej raty 13-tej pensji za 1999r do końca roku, od stycznia zaczęłoby się wypłacanie  drugiej raty. Gdyby pracownicy zażądali wypłaty całej kwoty, dyrektor nie jest w stanie jej spełnić, spowodowało by to lawinę żądań  i zajęcie konta zakładu. Niewypłacalność zakładu mogła by doprowadzić do likwidacji zakładu.
Przewodniczący zaproponował aby rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości. W związku z brakiem sprzeciwów rada poprzez aprobatę  przyjęła  sprawozdanie SPZOZ. 
ad.8
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka wyjaśnił, że  z listy osób, które poszukiwały pracy na dzień 16 sierpnia z wykształceniem oligofrenopedagog jedna została zatrudniona, druga zatrudniona nie była na liście. Kasy fiskalne są w  szkołach  w których kształcona jest młodzież w zawodzie sprzedawca, jeżeli ktoś chce iść do pracy w sklepie po liceum ogólnokształcącym wówczas nie będzie miał szkolenia z zakresu kas fiskalnych, tak samo odbywają się szkolenia kierowców.
Naczelnik przedstawił również informację  o przygotowaniu  placówek oświatowych do realizacji zadań w roku szkolnym 2004/05 z uwzględnieniem informacji o wynikach naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński, która stanowi załącznik do protokołu.
Wicestarosta P.Zowczak stwierdził, że najwięcej wątpliwości budzą arkusze kalkulacyjne z których do końca nie jest zadowolony, natomiast jest zadowolony ze zmian kadrowych które są zawarte w arkuszach  i uważa, że zmiany jeszcze są konieczne.  Porównując materiały  z roku szkolnego bieżącego i ubiegłego widać mniej 516 nadgodzin, na jednego nauczyciela przypada jedną nadgodzinę mniej. Patrząc wstecz na poprzednie lata szkolne widać, że dąży się do tego aby nadgodzin było jak najmniej.  Nadgodziny należy ograniczać zwłaszcza te nieuzasadnione, wyjątkiem są nadgodziny nauczycieli, którzy są bardzo dobrymi fachowcami albo zatrudnieni są na części etatów. Zmiany w arkuszach kalkulacyjnych i w polityce oświatowej są spowodowane stanowiskiem wszystkich radnych powiatu.
Radny R.Trepiński zaznaczył, że będzie głosował przeciw przyjęciu informacji. Częściowo zgadza się  z wystąpieniem wicestarosty, zatrudniono 24 młodych ludzi, jest to pewien postęp. To jednak nie wszystko co można było zrobić. W arkuszach kalkulacyjnych są nadal osoby zatrudnione w jednej szkole w której mają nadgodziny i w innych szkołach mają dodatkowe godziny -to jest nie w porządku i nie ma żadnego uzasadnienia  żeby tak było. Jest kilka przypadków wyjaśniających sytuację ale w większości jest to nieuzasadnione.  Nie ma ludzi niezastąpionych. Praca jest dobrem i młody człowiek zrobi wszystko aby rok stażu wypadł dla niego jak najlepiej, aby po szkole nie siedział bezczynnie w domu. Nadal są osoby zarejestrowane  w biurze pracy  a w szkołach nadal są rozdzielane nadgodziny. Źle jest rozumiana ekonomia dyrektora. To jest szkoła państwowa i dyrektor nie jest w tym momencie ostatecznym decydentem. W wyniku konkursu lub powołania powierzono mu zarządzanie placówką.  Musi respektować prawo oświatowe, obowiązkiem dyrektora i naszym jest zapewnienie pracy a nie nadgodziny poprzez układy.  Po nowej maturze w ciągu kilku lat będzie widać, jaki nauczyciel jest bardzo dobry i jak pracuje placówka. Edukację bardzo trudno wymierzyć. Człowiek młody przychodzący do pracy, to materiał niedoświadczony, młodszy ale  to nie prawda, że gorszy. Z pewnym wiekiem człowiek popada w rutynę i mimo doświadczenia, praca jego już nie jest świeża, pomysłowa i twórcza. W związku z powyższym radny stawia na młodych. Autonomie dyrektora radny rozumie tak, że wśród kilku kandydatów na nauczyciela o jednej specjalizacji wybiera jednego -którego zatrudni. Komisja edukacji, kultury i zdrowia głosowała przeciw informacji, radny na jej posiedzeniu był zdeterminowany, wyniki przekonały radnego o dokonaniu znaczących zmian  w oświacie. Natomiast dokument, który radny otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy  przekonał  go o tym aby głosować przeciw. Ze zdumieniem radny spogląda na dane zawarte w informacji. Ekonomista, średnie wykształcenie bez zawodu - 352 osoby, a w szkołach powiatowych dalej produkowani są ludzie z wykształceniem ekonomiczny. Tworzone są dziwne twory np. 13-sto osobowa klasa w Bielicach.  "Sami produkujemy bezrobotnych dla siebie"-powiedział ale  można przejść przeprofilowanie zawodowe. Przeprofilowanie szkoły - należy zaplanować  sensownie. Na studiach podyplomowych, przez półtora semestru można przygotować nauczycieli do innej branży i rzeczywiście kształcić tych, którzy mają jakieś szanse na zatrudnienie. Szkolnictwo zawodowe -krawiec, sprzedawca, po co są produkowani skoro jest 460 przygotowanych sprzedawców poszukujących pracy. Zasadne było pytanie radnego Pieszaka- skoro jest tutaj tyle osób  o danej specjalności, to część osób na pewno by dojechała ponosząc trud dojazdu po to aby mieć pracę i po to jest Powiatowe Biuro Pracy. Doskonale  dyrektor PUP pamięta, że mogilnianin chciał pobudować fabrykę, którą prowadził w Inowrocławiu  w dzierżawionym miejscu. Zwrócił się do ówczesnych władz  o pomoc i oferta była tak idiotyczna, jeżeli chodzi o kwotę i miejsce, że zrezygnował. Ten sam człowiek  w następnym tygodniu oddał do użytku fabrykę w Inowrocławiu, na miarę XXII wieku i wypiął się na Mogilno. W związku z tym, że kształcenie profilowane w szkołach powiatowych ma się nijak do bezrobocia, radny będzie głosował przeciw. Radny będzie się domagał aby kolejny rok w szkołach był pod tym kątem przygotowywany. Nie można tylko ze względu na kadrę trzydzieści lat produkować bezrobotnych ekonomistów.
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka stwierdził, że z radnym na temat oświaty dyskutuje pięć lat i oboje mają na uwadze to samo, jednak  z pewnymi sprawami się nie zgodził. Autonomia dyrektorów -są placówki np. SOSW dla Chłopców z Zaburzonym Zachowaniem  w Strzelnie na ul.Kościuszki gdzie dyrektor preferuje zatrudnianie mężczyzna i naczelnik nie jest w stanie odmówić. Dyrektor w myśl Karty Nauczyciela ma prawo kierować nauczyciela na nadgodziny. Dyrektor mógłby podpisać umowę o pracę, jednak kierowanie na nadgodziny jest tańsze. Jeżeli w szkołach rozpoczęło się kształcenie krawcowych czy sprzedawców należy je zakończyć. Część osób  kształcących się w takich kierunkach na pewno wybiera szkołę bo jest blisko, a część dlatego, że chce być sprzedawcą czy ekonomistą. Szkoły zawodowe - ślusarz, spawacz - nie ma chętnych, co szkoła ma jeszcze zrobić? Daje ofertę i tak gro idzie w kierunku kształcenia licealnego. Kształcimy osoby  w szkołach maturalnych i potem reakcją  zapotrzebowania na dany zawód jest  szkoła policealna ( od 1 do 4 semestrów). Wg. klasyfikacji zawodów jedyny zawód jaki można wskazać to technik informatyk, innej oferty nie ma.
Radny R.Trepiński  nie został usatysfakcjonowany odpowiedzą naczelnika. Produkowanie bezrobotnych jest bezsensem i dlatego należy decydować  w jakich kierunkach kształcić. Radny zapytał naczelnika oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu czy znał liczby bezrobotnych.
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka stwierdził, że co kwartał rozpoznaje sytuację.
Wicestarosta P.Zowczak wyjaśnił, że naczelnik bardzo dokładnie śledzi rynek pracy. Analizuje biuletyny  a spostrzeżenia przekazuje dyrektorom na spotkaniach.  Uczniowie powinni posiadać większą wiedzę co do możliwości zdobycia pracy po szkołach, które kończą. Wiedzę powinni zdobyć na etapie gimnazjum. Pewności zatrudnienia nie ma jednak żadnej, przy tak dużym bezrobociu większość młodzieży będzie miała problem ze znalezieniem pracy. Zgodnie  z ustawą o systemie oświaty organ  prowadzący szkołę może ingerować w działalność szkoły wyłącznie i na zasadach określonych w ustawie. Zgodnie z ustawą jest to sprawa zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy S.Lenz dodał, że struktury bezrobocia kształtują się podobnie w sąsiednich powiatach.
Przewodniczący rady W.Gałązka poddał pod głosowanie informację.
W wyniku głosowania  13 głosami za, 1 przeciw i przy 2 wstrzymujących  informacja została przyjęta.
ad.9
Przewodniczący rady zapowiedział krótkie posiedzenie komisji edukacji, kultury i zdrowia oraz zarządu powiatu w związku z ustaleniami dot. kwot przeznaczanych  z funduszy strukturalnych dla powiatu na stypendia.
T.Laks i   J.Marciniak  przedstawiciele firmy EDU SERVIS z Poznania przedstawili ogólne założenia inicjatywy wspólnotowej EQAL, które stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący rady po dyskusji odczytał treść uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL  i w  związku z  brakiem uwag poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.
ad.10
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r i w  związku z  brakiem uwag poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.
ad.11
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004 (środki specjalne) i w  związku z  brakiem uwag poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.
ad.12
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2004 (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) i w  związku z  brakiem uwag poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.
ad.13
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i w  związku z  brakiem uwag poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.
ad.14
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XVII/106/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 lutego 2004r w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Mogilno darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego i w  związku z  brakiem uwag poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 1 wstrzymującym  uchwała  została przyjęta.
ad.15
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie  zmiany Uchwały  Nr XXIII/150/04 Rady Powiatu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej" i w  związku z  brakiem uwag poddał ją pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.
ad.16
Przewodniczący rady odczytał treść uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIII/151/04 w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów" i w  związku z  brakiem uwag poddał ja pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących  uchwała  została przyjęta.
ad.17
Do sprawozdania  Starosty  z  działalności  Zarządu  za  okres  międzysesyjny pytań nie było.
Rada jednogłośnie - 16 głosami za przyjęła sprawozdanie.
ad.18
Radna T.Kujawa zabrała głos w sprawie podjętej wcześniej uchwały o przystąpieniu do inicjatywy wspólnotowej EQAL. Radna  miała nadzieję, że na sesji będą obecni przedstawiciele służb związanych z funduszami europejskimi.
Przewodniczący rady wyjaśnił, że praktyczne spotkanie odbyło się w ramach stowarzyszenia  "Sąsiedzi", na szczegóły na pewno przyjdzie czas.
ad.19
Radny R.Trepiński zabrał głos jako mieszkaniec tej ziemi, sprawa dot. pisma lokalnego "Pałuki". Narastają problemy wychowawcze, przestajemy sobie z tym radzić co wykorzystuje prasa  i pojawiają się w gazecie wielkie tytuły "narkotyki w gimnazjum" itd.  Należy zadać sobie pytanie, czy ci którzy formułują takie wnioski, artykuły czy są bez zarzutu. W ostatnim czasie  gazeta bardzo zmieniła swój wizerunek na niekorzyść, ukazał się szereg  artykułów bulwersujących to środowisko, działających zupełnie rozbijając całą  funkcję wychowawczą domów i szkół. Radny przed córka  schował "Pałuki" bo nie wyobraża sobie aby dziecko, które dorasta  przeczytało, że w środowisku  w którym mieszka są wypożyczalnie filmów nie tylko pokazujących pornografię, ale są tam sceny erotyczne z dziećmi, zwierzętami. Czy takiej informacji nie można napisać inaczej? Media pokazują wszystko to co możliwie i nic na to się nie poradzi, ale czy w naszej małej ojczyźnie prasa też musi to robić. Takie teksty są przerażające, czy autorzy nie zdają sobie sprawy, że biorą na siebie dużą odpowiedzialność moralną?  Dzieci zaczną czytać, interesować i dla części to kolejny obraz świata dorosłych. Radny zdaje sobie sprawę, że jest niezależność mediów i może mówić jak do ściany, ale apeluje do redakcji, do sumień redaktorów aby pisząc prawdę, mimo wszystko przy tak drastycznych artykułach, które mogą tyle zła wyrządzić, pomyśleć. Dzieci mają swoje zwierzęta, swoich pupili, to zachęca do pewnych działa, to jest  przerażające. Czy pieniądze osiągane w jakikolwiek sposób, byle je zdobyć dają satysfakcję? Dlaczego o tym co dobre, Państwo nie piszecie? Radny próbował zainteresować media wynikami egzaminów zewnętrznych szkół podstawowych i gimnazjów w części humanistycznej, które w stosunku do ubiegłych lat wyróżniły się. Szkoły opracowały programy naprawcze, uzyskano 6 miejsce w skali województwa, na 23 powiaty. To ciężki kawałek pracy, dla tego środowiska - nie było zainteresowania. Czy schronisko młodzieżowe prowadzone w szkole podstawowej nr 3, prowadzone przez  Panią Elżbieta Zakęś która, w wakacje  przebywa w nim od rana do późnego  wieczora, czy nie warto byłoby się zainteresować? (gdzie ludzie informują, że schronisko jest wzorem w całej Polsce). To przykład ludzi, którzy nie liczą na środki finansowe ale są oddani sprawie. Dwa lata temu Samorządowe Forum Prawicy przywróciło starą metropolię, jedną  z niewielu jakie są w Polsce, pamięci. Przedtem miejsce było bezczeszczone, zawstydzane. Gdyby nie praca pojedynczych osób, w tym miejscu wymienił nazwisko Pani Alicji Bukowskiej, która pracuje i nikt jej za to nie płaci pomimo tego, że otrzymuje od zdenerwowanej administracji pisma, a Ks. Proboszcz  Panasiuk zapytał się co ona tam robi? Cenzurą  w prasie powinno być sumienie. Prasa swoimi artykułami tworzy wizerunek tego środowiska. Jaki jest obraz - to zaścianek, gdzie ludzie od czwartku, do czwartku żyją pierdołami, które zamieszcza gazeta Pałuki. Redaktorzy drążą w życiorysach i kieszeniach ludzi,  kto dał im prawo? prawo jest -mogą pisać ale co chcą tym osiągnąć. Może o sobie powinni napisać -jak doszli do swoich majątków, ile zarabiają? Po co to robią, po co tyle krzywdy? Czy zdają sobie sprawę ile zrobili krzywdy, ludziom którzy publicznie próbują cokolwiek zdziałać. Na ostatniej stronie są komentarze, o ile w części gazety są artykuły pełne relacji  w miarę do przyjęcia o tyle na ostatniej stronie są komentarze. Radny zapytał się kto upoważnił  Pałuki do uogólnień  i wrzucania sposobu myślenia społeczności, że tak wygląda świat, że tak działa burmistrz. Często skróty myślowe i podsumowania są nieuczciwe. Radny pamięta jak redaktor obecny na sesji wyrzucał w artykule, że radny Trepiński nie podzielił się  w Wigilię opłatkiem  na tej sali. Wigilia była po części oficjalnej i radny miał prawo zdecydować czy ma dzielić się opłatkiem czy nie.  Redaktor skomentował to, że nie wyobraża sobie jak kiedyś będzie się zachowywał radny, ale za dwa czy trzy lata zarzuca Radzie Miejskiej i burmistrzowi, że złożył życzenia, to się kupy nie trzyma, raz zarzuca się prywatność a innym razem, że jej nie ma. Młody człowiek, który tu żyje przez tą gazetę, ma wbudowany wizerunek  małej ojczyzny jako zaścianka, oplutego, brudnego w którym same brudy, złodziejstwa, łajdactwa. Potem się nie należy dziwić, że młodzież pozbawiona przykładu, wartości - jest jaka jest. Niektóre artykuły są po prostu nieludzkie, przykładem jest fotografowanie ściany na której są ślady krwi, gdzie babcia doprowadziła z niewiedzy do tragedii, śmierci wnuka. Trzeba mieć sumienie aby pokazywać to w gazecie. Jak można pokazywać zdjęcie, które szczególnie eksponują człowieka, jest to perfekcyjnie robione, cóż człowiek może, że waży tyle kilogramów  a nie mniej,  a gazeta Pałuki to doskonale kadruje i pokazanie tej osoby  zastępuje cały tekst. Po co to robi? co chce tym osiągnąć? Kiedyś po latach, ktoś będzie pisał studia ziemi mogileńskiej i zatrwoży się jak to będzie czytał. Radny uważa, że należało to powiedzieć, bo to mówi bardzo dużo osób a wczorajsza edycja gazety przeszła już wszystkie wydania. Redaktor może wczuć się w sytuację o których pisze gazeta- tragedia  w rodzinie, gdzie ojciec prawdopodobnie współżył z córką mało tego człowiek już nie żył a gazeta jeszcze o nim pisze. Czy redaktorzy zdają sobie sprawę ile krzywdy artykuł ten wyrządził ludziom? Należy się nad tyk zastanowić, bo słowo mówione ucieka a pisane zostaje.
ad.20
Nie było odpowiedzi.
ad.21
Radny P.Konieczka podziękował Zarządowi  Dróg Powiatowych za niwelację drogi gruntowej  między Procyniem a Dzieżążnią, dzięki której rolnicy mogli dojechać na swe pola i zebrać plony, oraz drogę  między Bielicami i Marcinkowem.
Na ostatniej sesji Prezes  Zakładów Zbożowych z Kruszwicy zapowiadał skup zboża. Skup był uruchomiony i pieniądze w miarę szybko zostały przekazane na konta rolników. Kruszwica jako jedna z nielicznych zakontraktowała skup pszenicy na rok przyszły, co przy dzisiejszych problemach ze zbytem, jest informacja dość ważną.
Przewodniczący rady poinformował, że  komisja oświaty zebrała się i postanowiła powrócić do tematu regulaminu stypendiów na kolejnych posiedzeniach.
Przewodniczący rady podziękował dyrektorom placówek oświatowych za dobre przygotowanie do nowego roku szkolnego.
ad. 22
Na tym porządek  sesji wyczerpano .
Przewodniczący P.W.Gałązka  podziękował obecnym za przybycie na sesję i  dokonał zamknięcia.
Sesja zakończyła się o godzinie 15.00.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-10-04 13:22:47
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-10-04 13:26:38
Ostatnia zmiana:2004-10-04 13:26:38
Ilość wyświetleń:3656

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij