Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

100/12 z dn. 06.06.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 100/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 6 czerwca  2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Zwiedzamy Trójmiasto na sportowo".
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Turniej piłki nożnej Ochotniczych Straty Pożarnych'".
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
8. Przedstawienie informacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za IV kwartały 2011r. oraz I kwartał 2012r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2011.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jeziora Wielkie.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2012.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.
16. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie.
17. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.
18. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Zarząd Powiatu podjął trzy decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.


ad.5
Magdalena Łukomska referent z wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Zwiedzamy Trójmiasto na sportowo". Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła możliwość udzielania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wsparcia finansowego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie tzw. małych zleceń. W dniu 21 maja 2012 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Bielice" złożył ofertę o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania w trybie uproszczonym w zakresie wpierania i upowszechniania nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. Zwiedzamy Trójmiasto na sportowo". Celem projektu jest wspieranie procesów edukacyjnych oraz programów rozwijających zainteresowania piłką nożną wśród młodych ludzi, wykraczające poza program szkolny poprzez zorganizowanie wyjazdu do Trójmiasta, podniesienie sprawności fizycznej młodych piłkarzy -uczniów Zespołu Szkół w Bielicach min. poprzez treningi. Uznając celowość realizacji zadania publicznego, które wpisuje się w obszary priorytetowe Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok oraz to, że oferta spełniła kryteria ustawowe Zarząd Powiatu w Mogilnie postanowił zlecić w formie wsparcia Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „MUKS Bielice" w Bielicach jego realizacje, przyznając dotacje w wysokości 1.200 zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 221/12.


ad.6
Magdalena Łukomska referent z wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Turniej piłki nożnej Ochotniczych Straty Pożarnych'".
W dniu 22 maja 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Goryszewie złożyła ofertę o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania w trybie uproszczonym w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Turniej piłki nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych". Celem projektu jest organizacja turnieju piłki nożnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu mogileńskiego. Uznając celowość realizacji zadania publicznego, które wpisuje się w obszary priorytetowe Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok oraz to, że oferta spełniła kryteria ustawowe Zarząd Powiatu w Mogilnie postanowił zlecić w formie wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej Goryszewie jego realizację, przyznając dotację w wysokości 800zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 222/12.

ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Zarząd wyraził zgodę na odroczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie terminu spłaty trzech rat pożyczki przypadającej na dzień 10 czerwca 2012 r. nadzień 10 grudnia 2012 r. w łącznej kwocie 45.000,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 223/12.

ad.8
Barbara Buzała zastępca Dyrektora SPZOZ przedstawiła informację ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za IV kwartały 2011r. oraz I kwartał 2012r.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady i komisji.

ad.9
Barbara Buzała zastępca Dyrektora SPZOZ przedstawiła sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2011.
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2011.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady i komisji.

ad.10
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady i komisji.

ad.11
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jeziora Wielkie. Zarząd dbając o bezpieczeństwo wypoczywających w Przyjezierzu postanowił udzielić pomocy finansowej z przeznaczeniem na ratowników. 
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady i komisji.

ad.12
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady i komisji.

ad.13
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2012.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady i komisji.

ad.14
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady i komisji.

ad.15

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady i komisji.

ad.16

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady i komisji.

ad.17

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady i komisji.

ad.18

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady i komisji.

ad.19

Magdalena Łukomska referent z wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła pismo Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie z dnia 30 maja 2012 r. dotyczące wyrażenia zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia zadania pn. „Świętojanki” z 1.06.2012 r. na 11.06.2012r. Wnioskowana zmiana nie powoduje zmian celu zadania, na jakie zgodnie z Uchwałą nr 189/12 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 8.03.2012 r. przyznano dofinansowanie.  Zgłoszona zmiana miała miejsce przed zawarciem Umowy o dofinansowanie. Zgodnie z Uchwałą nr 171/12 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 19.01.2012 r. oraz z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały wszelkie zmiany merytoryczne, finansowe, jak również związane z terminem i harmonogramem zadania winny być zgłaszane do Zarządu w formie pisemnej prośbą o akceptację. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Mogilnie wyraził zgodę na rozpoczęcie zadania z dniem 11 czerwca 2012r. 

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31-12-2011r. Zarząd jednogłośnie przyjął powyższy bilans.

Starosta Tomasz Barczak poinformował o spotkaniu, które odbyło się dnia 30 maja 2012r.  w Żninie, poświecone organizacji wspólnego zakupu energii elektrycznej przez jednostki samorządowe z powiatów żnińskiego i mogileńskiego.
Zarząd wyraził wolę przystąpienia do tworzonej grupy zakupowej.

ad.20
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 13:48:46
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-08-09 10:28:59
Ostatnia zmiana:2012-08-09 10:29:13
Ilość wyświetleń:377

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij