Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

97/12 z dn. 23.05.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 97/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 23 maja 2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
5. Wręczenie Dyrektorowi Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 14 maja br. dotyczącej odwołania ze stanowiska.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia Konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Strzelnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Jeziora Wielkie, zgodnie z „Warunkami Technicznymi" stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji w trybie przetargu nieograniczonego.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie informacji obejmującej wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego, w tym kwotę deficytu, kwotę wykorzystanych środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Mogileńskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyznania dotacji celowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2012 roku.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie w zakresie zaciągnięcia zobowiązań.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Zarząd Powiatu podjął dwie decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.


ad.5
Starosta Tomasz Barczak wyjaśnił, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie. Jest ona następstwem uchwały Rada Powiatu w Mogilnie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkól Licealnych w Strzelnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie oraz utworzenia Zespołu Szkół w Strzelnie. Starosta podziękował Dyrektorowi i wręczył w/w uchwałę.

ad.6
Danuta Olejnik Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia Konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Strzelnie. Do konkursu zgłosił się jeden kandydat, Pan Piotr Cieślik. Po dokonaniu analizy dokumentacji złożonej przez kandydata Komisja konkursowa powołana Uchwała Zarządu Powiatu w Mogilnie Nr 191/12 z dnia 22 marca 2012r. stwierdziła, iż oferta przystąpienia do konkursu została złożona w terminie. Oferta złożona przez Pana Piotra Cieślika zawierała wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Do postępowania konkursowego Komisja dopuściła Pana Piotra Cieślika. Komisja przeprowadziła rozmowę z ww. kandydatem na temat jego koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Strzelnie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 214/12.

ad.7
Jarosław Zwiernik Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Jeziora Wielkie, zgodnie z „Warunkami Technicznymi" stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej powyżej 14000 euro prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, póz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 215/12.

ad.8
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie informacji obejmującej wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego, w tym kwotę deficytu, kwotę wykorzystanych środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Mogileńskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r.
Zarząd Powiatu w Mogilnie przygotował informację obejmującą wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego, w tym kwotę deficytu, kwotę wykorzystanych środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków nie podlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Mogileńskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r. Podstawę do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 37. ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 216/12.


ad.9
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyznania dotacji celowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2012 roku. Przyznano dotacje spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2012 roku w następujących wysokościach: Gminnej Spółce Wodnej w Mogilnie- 3.200 zł; Gminnej Spółce Wodnej w Strzelnie — 3.200 zł; Gminnej Spółce Wodnej w Jeziorach Wielkich - 3.000 zł;   Gminnej Spółce Wodnej w Dąbrowie - 2.600 zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 217/12.

ad.10
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie w zakresie zaciągnięcia zobowiązań. Dyrektor ZS w Mogilnie zwrócił się z prośbą o udzielenie upoważnienia do zawierania umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dotyczy to min. usług telekomunikacyjnych.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 218/12.

ad.11
Starosta Tomasz Barczak przedstawił pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w sprawie zgody na uzupełnienie prowadzonego remontu budynku uzdatniania wody o jego termomodernizację.
Zarząd wyraził zgodę na powyższe.
 
Zarząd Powiatu w Mogilnie zapoznał sie z projektem „ Powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Mogileńskiego – aktualizacja na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 ”.i skierował go do konsultacji społecznych.

ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 13:46:50
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 13:49:55
Ostatnia zmiana:2012-06-18 13:50:28
Ilość wyświetleń:346

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij