Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

95/12 z dn. 14.05.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 95/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 14 maja 2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2011 rok.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Strzelno w sprawie powierzenia przez Powiat Mogileński Gminie Strzelno zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu sezonowego szkolnego schroniska młodzieżowego.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Szerzawach.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Zarząd Powiatu podjął osiem decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r. Niniejszą uchwalą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotacja przeznaczona jest na zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Ponadto dokonano zmian w planie Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże krajowe. W Zespole Szkół Licealnych w Strzelnię dokonano przesunięcia środków na wydatki bieżące. W Starostwie Powiatowym dokonano przesunięcia środków w związku z zabezpieczeniem opłat za usługi dostępu do internetu oraz w związku z koniecznością dokonania ekspertyzy dotyczącej przejęcia pojazdu przez Powiat. W Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dokonano zmiany na usługi remontowe.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 212/12.

ad.6
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie. Dnia 24 lutego 2012r. Rada Powiatu w Mogilnie podjęła uchwałę nr XX/111/12 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkól Licealnych w Strzelnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie oraz utworzenia Zespołu Szkół w Strzelnie. Wskazana uchwała stanowi rezultat podjętych przez powiat mogileński szerokich działań restrukturyzacyjnych w zakresie edukacji. Pierwszym etapem procesu było podjęcie przez Radą Powiatu w Mogilnie uchwały intencyjnej o wyrażeniu zgody na utworzenie zespołu szkół, w skład którego wejdą szkoły prowadzone przez Powiat Mogileński oraz Gminę Jeziora Wielkie (Uchwala nr XIX/105/12 z dnia 3 lutego 2012r.). Porozumienia w tej sprawie zawarte zostało z Gminą Jeziora Wielkie w dniu 16 lutego 2012r. Na jego mocy powiat mogileński wykonywać będzie zadania organu prowadzącego dla Gimnazjum. Kolejnym elementem procesu restrukturyzacji było rozpoczęcie likwidacji liceum profilowanego i liceum uzupełniającego w Zespole Szkół Licealnych w Strzelnie oraz technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie. Powyższe działania są następstwem uregulowań zawartych Dz. U. Nr 205, póz. 1206. Wskazany akt usunął z katalogu szkół ponadgimnazjalnych m.in. trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogolnozawodowego, dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące oraz trzyletnie technika uzupełniające. Wskazana Ustawa wejdzie w życie 1 września 2012r. Likwidacja szkół licealnych (liceum profilowanego i liceum uzupełniającego) powoduje, że jedyną szkołą która pozostanie w ramach Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie jest liceum ogólnokształcące. Taka sytuacja faktyczna spowodowała konieczność rozwiązania struktury organizacyjnej jaką stanowi Zespół Szkół Licealnych w Strzelnie. Uchwała o rozwiązaniu Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie zaopiniowana została pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 lutego 2012r. oraz przez związki zawodowe NSZZ Solidarność w dniu 22 lutego 2012r. oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego w dniu 20 lutego 2012r. Mając na uwadze powyższe konieczne jest podjęcie Uchwały odwołującej Pana Mariana Mikołajczaka z dniem 31 sierpnia 2012r. ze stanowiska dyrektora rozwiązanego Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 213/12.

ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2011 rok.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.9
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.10
Danuta Olejnik Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Strzelno w sprawie powierzenia przez Powiat Mogileński Gminie Strzelno zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu sezonowego szkolnego schroniska młodzieżowego.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.11
Danuta Olejnik Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Szerzawach.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.12
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił prośbę Dyrektora ZSZ w Strzelnie o wydanie przez Zarząd Powiatu opinii o odwołaniu Wicedyrektora szkoły i Kierownika Warsztatów Szkolnych w związku z podjęta uchwałą przez Radę Powiatu w sprawie rozwiązania ZSZ w Strzelnie. Zarząd wydał pozytywną opinię dotyczącą rozwiązania umów z w/w osobami.

ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 13:45:28
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 13:49:55
Ostatnia zmiana:2012-06-18 13:50:28
Ilość wyświetleń:393

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij