Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

90/12 z dn. 16.04.2012r.

PROTOKÓŁ  Nr 90/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 16 kwietnia  2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  w  Mogilnie  za  rok 2011.
5. Przedstawienie informacji Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa powiatu  w zakresie ochrony przeciwpożarowej  oraz  zagrożeń  pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2011r.
6. Przedstawienie sprawozdania  z  wykorzystania  środków  finansowych  przekazanych  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej w Mogilnie  na  prowadzenie  biblioteki  powiatowej.
7. Przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa  sanitarnego  Powiatu  Mogileńskiego w 2011r.
8. Przedstawienie  informacji  o  wykonaniu  zadań  w  zakresie  zimowego  utrzymania  dróg  i  ocena  stanu  dróg  powiatowych  po  sezonie  zimowym.
9. Przedstawienie  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  w  oparciu  o analizę  lokalnej  sytuacji  społecznej  za  2011rok.
10. Informacja  o  stanie  rolnictwa   w  Powiecie  Mogileńskim.
11. Przedstawienie  projektu   uchwały w  sprawie zaciągnięcia  pożyczki długoterminowej.
12. Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
13. Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVIII/94/11  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28 grudnia 2011r. w  sprawie  uchwalenia   Wieloletniej Prognozy  Finansowej Powiatu Mogileńskiego na  lata 2012 – 2019.
14. Podjęcie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w sprawie  odmowy udzielenia  wsparcia  finansowego  realizacji  zadania  publicznego złożonego  w  tzw. Trybie małych zleceń  w  zakresie  turystyki i krajoznawstwa  pn. „  Z  wizytą  w  wiosce  indiańskiej”
15. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
16. Sprawy  różne.
17. Zakończenie.

ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie przyjął  protokół  z  ostatniego posiedzenia.
ad.4
Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak  poprosił  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Mogilnie  Macieja  Matuszkiewicza o  przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  w  Mogilnie  za  rok 2011.
Zarząd  Powiatu   przekazał  sprawozdanie  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.5
Kapitan  Patryk  Kaczmarek   przedstawił   informację   Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa powiatu  w zakresie ochrony przeciwpożarowej  oraz  zagrożeń  pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2011r., jednocześnie  dodał, że  nastąpił wzrost  pożarów   i  miejscowych  zagrożeń  w  porównaniu  z  rokiem  poprzednim.
Zarząd  Powiatu   przekazał  informację  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.6
Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Mogilnie  Maria  Chmielewska  przedstawiła sprawozdanie  z  wykorzystania  środków  finansowych  przekazanych  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej w Mogilnie  na  prowadzenie  biblioteki  powiatowej.
Dyrektor  Maria  Chmielewska  powiedziała, że  rok  2011  dla  biblioteki  był  korzystny,  min. wprowadziliśmy   elektroniczny   program  wypożyczania  książek,  który  spotkał  się  z  pozytywnym  odzewem, wzbogaciliśmy  się  o nowy  sprzęt  komputerowy  i  urządzenia  wielofunkcyjne. W  każdej  bibliotece   gminnej mamy  kilka  stanowisk  z  dostępem  do  Internetu. Ponadto    zakupiliśmy  ze  środków  własnych  i  pozyskanych  1900 woluminów, a zakupów  dokonujemy   w  oparciu  o  zapotrzebowania  czytelników.
Zarząd  Powiatu   przekazał  informację  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad. 7
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Mogilnie  Urszulę  Piwek – Brejecką   o  przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa  sanitarnego  Powiatu  Mogileńskiego w 2011r.
Powiatowy  Inspektor  Sanitarny Urszula  Piwek - Brejecka  powiedziała, że systematycznie  poprawia  się  stan  bezpieczeństwa  sanitarnego  naszego  powiatu, choć  w ubiegłym  roku  docierały sygnały o  złej jakości  wody  do  spożycia  w  Strzelnie, co  nie  stanowiło   poważnego  zagrożenia  zdrowotnego  dla  mieszkańców, ponieważ  wskaźniki  były   w  normie, jednak  wskazuję  na  potrzebę  budowy  stacji  uzdatniania    i  zmodernizowania  sieci  wodociągowej   w  Strzelnie  dla  uniknięcia  skażeń   wody.
Zarząd  Powiatu   przekazał  informację  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.8
Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  Piotr  Ficer  przedstawił  informację o  wykonaniu  zadań  w  zakresie  zimowego  utrzymania  dróg  i  ocena  stanu  dróg  powiatowych  po  sezonie  zimowym, dodał, że  największy  udział  w  kosztach  zimowego  utrzymania  dróg  stanowiła  likwidacja  gołoledzi  poprzez  stosowanie  materiałów  takich jak, sól  i  piasek  oraz  zakup  usług  do  jej  likwidacji. Natomiast  jeśli  chodzi  o  ocenę  stanu  dróg  powiatowych  po  sezonie  zimowym, to pilnego  remontu   wymagać  będzie  75%  długości  całej  sieci.
Zarząd  Powiatu   przekazał  informację  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.9
Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie  Maria  Konkiewicz  przedstawiła   ocenę  zasobów  pomocy  społecznej  w  oparciu  o analizę  lokalnej  sytuacji  społecznej  za  2011rok.
Kierownik Maria  Konkiewicz    ponadto  dodała, że  skala  istniejących  problemów  społecznych  pokazuje  potrzebę  znacznych  nakładów  i  środków  na  realizację  nałożonych  ustawowo  zadań  w  obszarze  pomocy  społecznej. Priorytetem  w  działaniach  Powiatu  Mogileńskiego  z  zakresu  realizacji  zadań  pomocy społecznej  jest  podnoszenie  poziomu  funkcjonowania  ich  mieszkańców, ich  rodzin  oraz  poszczególnych  grup  społecznych, a  przede  wszystkim wspieranie   rodzicielstwa  zastępczego.
Zarząd  Powiatu   przekazał  ocenę  zasobów  pomocy  społecznej   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.10
Przewodniczący  Zarządu  poprosił   Ewę  Kicińską   inspektor  Wydziału  Ochrony  Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa  o  przedstawienie  informacji  o  stanie  rolnictwa  w  Powiecie  Mogileńskim.
Inspektor  Ewa  Kicińska  poinformowała, że  informacja   przygotowana  została w  oparciu  o  zebrane  dane  z   Powiatowego  Zespołu  Doradztwa  Rolniczego  w  Mogilnie, z  urzędów  miejskich  i  gminnych, banków  spółdzielczych  oraz  innych  firm  i  instytucji. Została   w niej  przedstawiona  kondycja  finansowa  gospodarstw  rolnych  oraz  aktualny stan  plantacji  i  sytuacji  na  rynku  rolnym.
Zarząd  Powiatu   przekazał  informację  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad. 11
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  o  przedstawienie  projektów  uchwał  budżetowych  Główną  Księgową  Małgorzatę  Krygier .
Główna  Księgowa  Małgorzata  Krygier  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki długoterminowej, która  zostanie  zaciągnięta  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Wsi  Polskiej  i  przeznaczona  na  realizacje zadania  „Przebudowa  dróg powiatowych”  Mogilno – Strzelce  i  Broniewice – Kołodziejewo.
Zarząd  Powiatu   przekazał  projekt  uchwały pod  obrady Rady  Powiatu.
ad.12
Następnie  Główna  Księgowa  Małgorzata  Krygier  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu Mogileńskiego  na  rok  2012, które  dotyczą  zwiększenia  w  planie  dochodów  i  wydatków, min  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy, w  Komendzie  Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej  oraz z  zabezpieczeniem  środków  na  składkę  rentową  i  z  doprecyzowaniem  zadania  realizowanego  przez  Zarząd  Dróg  Powiatowych.
Zarząd  Powiatu   przekazał  projekt  uchwały pod  obrady Rady  Powiatu.
ad. 13
Kolejno  Małgorzata  Krygier  przedstawiła   projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały
Nr XVIII/94/11  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28 grudnia 2011r. w  sprawie  uchwalenia   Wieloletniej Prognozy  Finansowej Powiatu Mogileńskiego na  lata 2012 – 2019.
Zarząd  Powiatu   przekazał  projekt  uchwały pod  obrady Rady  Powiatu.
ad.14
Referent Wydziału  Organizacyjnego  Magdalena  Łukomska  przedstawiła   projekt    uchwały  Zarządu  Powiatu  w sprawie odmowy  udzielenia  wsparcia  finansowego  realizacji  zadania  publicznego złożonego  w  tzw. trybie małych zleceń  w  zakresie  turystyki i krajoznawstwa  pn. „  Z  wizytą  w  wiosce  indiańskiej”
Przewodniczący Zarządu  następnie  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 202/12  odmawiając udzielenia dotacji celowej ze względu na  wykorzystanie  w postępowaniu konkursowym puli środków.
ad.15
Zarząd Powiatu podjął jedną  decyzję  kierującą  osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
ad.16
W  sprawach   różnych -  Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował, że 13  kwietnia  br. w  Ossie k/Rawy  Mazowieckiej   brał  udział w  XV Zgromadzeniu  Ogólnym  Związku  Powiatów  Polskich na  którym  podjęto  następujące stanowiska  w  sprawie:
- pojawiających  się  zagrożeń  cywilizacyjnych  dla  wspólnot  powiatowych,
- zarządzania  przez  starostów  zasobami  Skarbu  Państwa,
- możliwości  wykorzystania  środków  Funduszu  Pracy  przez  powiatowe  urzędy  pracy,
- koniecznych  zmian  przepisów  dotyczących  wspierania  rodziny  i  sprawowania  pieczy  zastępczej,
- uporządkowania  i  modernizacji  sieci  dróg,
- systemu  oświaty,
- sytuacji  w  systemie  ochrony  zdrowia  oraz  potrzeby  podjęcia  pilnych  działań  zmierzających  do   
   stabilizowania  sytuacji  finansowej  szpitali,
- zmian  w  systemie  finansów  publicznych,
- konieczności  pilnej  nowelizacji  art. 243  ustawy  o  finansach  publicznych. 
Dyrektor  Zarządu Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  zwrócił  się  z  wnioskiem  o  dokonanie  przesunięć  w  planie  budżetu   w   następujących  paragrafach ; zwiększenia  w  § 4210 i 4390, a  zmniejszenia  w  § 4300.
 ad.17
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 13:30:34
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 13:42:48
Ostatnia zmiana:2012-06-18 13:42:52
Ilość wyświetleń:360

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij