Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

84/12 z dn. 19.03.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 84/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 19 marca 2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
5. Przedstawienie informacji o przychodach i kosztach SPZOZ za rok 2011.
6. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mogileńskiego w 2011r. oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2011r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok  2011.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za rok  2011.
9. Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2012.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2011r.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2011r.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2012 r.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia dotacji w 2012r. na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Szerzawach i włączenie go w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szerzawach.
16. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie zmieniającej uchwałę Nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
17. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia, we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT.
18. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz nagród w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT.
19. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na określenie przez Gminę Mogilno granic obwodu Gimnazjum w Bielicach.
20. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.
21. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie.
22. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Zarząd Powiatu podjął siedem decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.5
Starosta Tomasz Barczak przedstawił przygotowaną wstępną informację o przychodach i kosztach SPZOZ za rok 2011.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.6
Starosta Tomasz Barczak przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mogileńskiego w 2011r. oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2011r.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.7
Starosta Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok  2011.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.8
Starosta Tomasz Barczak przedstawił sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za rok  2011.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.9
Wicestarosta Tadeusz Szymański przedstawił wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2012.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.10
Wicestarosta Tadeusz Szymański przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2011r.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

 

ad.11
Starosta Tomasz Barczak przedstawił sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2011r.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.12
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.13
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2012 r.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.14
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia dotacji w 2012r. na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.15
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Szerzawach i włączenie go w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szerzawach.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.16
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie zmieniającej uchwałę Nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.17
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia, we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.18
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz nagród w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.
ad.19
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na określenie przez Gminę Mogilno granic obwodu Gimnazjum w Bielicach.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.20
Sekretarz Stefan Łukomski  przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.21
Sekretarz Stefan Łukomski  przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać powyższe pod obrady komisji i rady powiatu.

ad.22
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 13:03:34
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 13:28:34
Ostatnia zmiana:2012-06-18 13:28:51
Ilość wyświetleń:407

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij