Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXV/12 z dnia 15 czerwca 2012r.

Protokół Nr XXV/12
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 15 czerwca 2012 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 14:30 do 16:40

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt.13 „Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński” oraz następujący porządek obrad:

1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Przedstawienie informacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za IV kwartały 2011r. oraz I kwartał 2012r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jeziora Wielkie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.
16. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20. Wolne głosy i sprawy różne.
21. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?

Radny Wojciech Baran – czy do uchwały, która ma być zdjęta są potrzebne konsultacje ze związkami zawodowymi?

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – w ustawie o związkach zawodowych jest zapis który mówi, że wszelkie sprawy dotyczące czasu pracy nauczycieli czy innych pracowników powinny być ze związkami konsultowane. W ustawie o systemie oświaty takiego zapisu nie ma, ale prawnicy wywodzą konieczność opiniowania. Związki wyrażają opinie i może być ona pozytywna, negatywna a Rada Powiatu może te opinię wziąć pod uwagę lub nie. Musza być formalnie wg. prawników. Żeby tutaj nie wprowadzać sytuacji, że będziemy się spierali o samą formę podejmowania decyzji, żeby ktoś nie próbował zaskarżać, że związku zawodowe nie miały okazji się wypowiedzieć, 30 dni ustawowe musimy odczekać. Chyba, że jak obiecały związki zawodowe, że nie wykorzystają limitu 30 dni i wypowiedzą sie wcześniej, ale zmieniły zdanie i takie jest ich prawo. Nie ma tu limitu czasowego, nie musimy uchwały podjąć w czerwcu, Zarząd chce, aby weszła w życie z dniem 1 września br. po wcześniejszym opublikowaniu. Myślę, że na najbliższej sesji, która sie odbędzie uchwała będzie poddana pod rozwagę Radnych ponownie z opinią związków.

Radny Wojciech Baran – rozumiem, że dziś nie będzie to w porządku?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – nie będzie procedowana.

Radny Wojciech Baran – czy w takim samym kształcie uchwała będzie potem wywoływana?

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – trudno mi powiedzieć, co Zarząd Postanowi jak otrzyma opinię związków zawodowych, trzeba odczekać ale czy w tym samym kształcie czy innym to trudno mi wyrokować.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu o zdjęcie pkt.13.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących wniosek został przyjęty.

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołów z XXIV sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4.
Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Wojciech Baran – chciałbym zgłosić interpelacje dotyczącą zabytkowej trasy kolejowej z Mogilna do Orchowa. W ostatnim tygodniku Pałuki zapoznałem się z niepokojąca informacją, że wójt Orchowa zamierza zlikwidować na tej trasie dwa wiadukty, co praktycznie przesądza los całej trasy. Chciałem zwrócić uwagę, że to unikatowa trasa na skalę europejską, bezkolizyjna trasa łącząca Mogilno z Orchowem. Może warto byłoby, jeśli środki się na to znajdą, czy jakaś grupa osób, która o to zadba, o ten teren. Wiem, że jest Stowarzyszenie Sympatyków Kolei, które dba o trasę kolejową. Trasa funkcjonalnie jest bardzo dobrze zrobiona i dodatkowo z tejże trasy rozciąga się piękny widok na teren naszego powiatu. Szkoda żeby ta trasa została zlikwidowana i uniemożliwiło to dalsze jej funkcjonowanie. Apeluję do Zarządu Powiatu i Rady, aby podjąć działania w formie choćby pisma do Wójta Orchowa, aby zaniechał planów likwidacji mostów, może uda się zainteresować sprawą władze szczebla wyższego, wojewódzkiego czy może nawet rządowego, aby uratować zabytkowy szlak. Korzystając z sesji proszę Zarząd, aby wystąpił do Wójta Orchowa z zapytaniem, czy prośbą o to, aby nie likwidować mostów, tylko zabezpieczyć, aby nie zagrażały mieszkańcom. Rada Powiatu, co roku przeznacza środki na programy stypendialne dla uczniów szkół powiatu mogileńskiego. Chciałbym zapytać, w jaki sposób mogą skorzystać z tych programów osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną i wybierają sie do nauki poza powiat mogileński. Warto wspomagać osoby, które osiągają bardzo dobre wyniki.  W temacie uchwały w sprawie czasu pracy dla nauczycieli, jeśli będą jakieś rozmowy ze związkami zawodowymi proszę o informację na ten temat, ponieważ chciałbym zgłosić wnioski do uchwały.

Radny Przemysław Zowczak – interpelacja dotyczy koncepcji rozbudowy szpitala w Strzelnie, proszę Dyrektora i Starostę o przybliżenie. Chciałbym wiedzieć, czy zapadły już jakieś wiążące decyzje, jeśli tak to, jakie one są i jakie są brane pod uwagę. Jaki jest postęp prac przy przenoszeniu ośrodka w Strzelnie? Kiedy w ocenie Pana Dyrektora będzie przeniesiony? Czy Zarząd Powiatu uzgodnił już z Burmistrzem Strzelna kwestię remontu ulicy Klonowej, bo przeniesienie ośrodka zdrowia to jedno a umożliwienie dojazdu będzie kwestią istotną. Chciałbym wiedzieć, jeśli mówimy o przeniesieniu, jak wygląda kwestia dojazdu do tego ośrodka i parkingów wokół tego ośrodka, bo tam też pracownicy i osoby korzystające z ośrodka będą musiały zaparkować. Kolejna kwestia związana jest z przeniesieniem przychodni Nr 2 i fizjoterapii do budynku przy ul.Kościuszki, prosiłbym o informację, na jakim jest to etapie i czy pomieszczenia są już przygotowane. Czy została rozstrzygnięta sprawa związana z ubezpieczeniami obowiązkowymi od zdarzeń medycznych przez szpital. Kolejna interpelacja dotyczy informacji Starosty, jak przedstawia się sprawa z sądami, prokuraturą, policją, sanepidem. Dosyć niepokojące sygnały dochodzą, jeśli chodzi o koncepcję związana z likwidacją sądów, mam również pytanie do Dyrektora Ficera. Z informacji prasowych wiem, że została zmieniona organizacja ruchu w Przyjezierzu, chodzi o zakaz zatrzymywania się przy głównej drodze. W jaki sposób zostało to zorganizowane i jaka jest ocena Dyrektora, jeśli chodzi o jej obecne funkcjonowanie.

Ad.5
Odpowiedzi na interpelacje.

Starosta Tomasz Barczak – trasa kolejowa, nie od dziś o niej słyszymy, ale pierwszy raz słyszę, że wójt Orchowa chce rozebrać mosty. Jeśli chodzi o wiadukty, to na pewno jest teren PKP i raczej my, jako samorządowcy nie możemy tego ruszać. Był u mnie ostatnio przedstawiciel Orchowa Pan Dragan, który prężnie działa, aby tą linię kolejową utrzymać również z Towarzystwem Miłośników Kolei z Mogilna. Poinformowano mnie o zakupie drezyny, aby jeździć tą trasą i myślę, że nie ma takiej koncepcji, aby likwidować tą trasę. Gorzej jak zlikwiduje nam to PKP. Jeśli chodzi o środki na stypendia, to Państwo wiecie, że cel naszych poczynań, aby taką pulę pieniędzy przeznaczyć i wspólnie z Fundacją Powiatu Mogileńskiego i takie stypendia fundować, to było zachęcenie przyjścia do naszych szkół. Jeżeli chodzi o to, że wychodzą zdolni uczniowie z naszych szkół i idą dalej, to myślę że odpowiednia jest pula Marszałka, on ma pieniądze aby wspierać tych najbardziej zdolnych studentów. My na razie tego nie przewidywaliśmy. Myślę, że w tej chwili przy pomocy jakiej udzielamy szpitalowi nie możemy za bardzo wydawać pieniędzy, chociaż cel jest bardzo zbożny, musimy doprowadzić do końca sprawę naszej służby zdrowia, aby dokończyć remonty- przeniesieni przychodni, przełożenie ciepła, przeniesienie oddziału wewnętrznego i przychodni nr 2. Nie chciałbym, aby Zarząd nas źle postrzegać, idziemy w tym kierunku i należy o to dbać. W koncepcji przychodni mamy również plany zagospodarowania terenu wokół przychodni, czyli całego parkingu łącznie z zielenią, ale to był koszt 300tys.zł i Zarząd postanowił wyłączyć tą część, aby za ten niecały milion zrobić przychodnie a w przyszłym roku jak będą pieniądze to będziemy myśleć o tym, co już mamy zaprojektowane. Uchwała, dot. czasu pracy, która została przez Zarząd wycofana, mówiąc szczerze związku zawodowe z nami jej nie konsultują, ani nie dyskutują. Nawet nigdzie na żadne spotkania nas nie zapraszają. My zwracamy się do związków a oni nie zapraszają nas na swoje posiedzenia.  Koncepcja rozbudowy jest to temat ciągle dyskusyjny, Dyrektor SPZOZ wypowie się na ten temat. Jeśli chodzi o przeniesienie ośrodka zdrowia, wszystko jest planowe i w październiku/listopadzie ośrodek zostanie przeniesiony. Zarząd nie zwracał sie do Burmistrza, bo nie powinien. Władze Strzelna powinny same wyjść z tą propozycją, to ulica gminna. Nie możemy robiąc takie inwestycje w szpitalu robić sobie jeszcze drogi dojazdowej, bo to trochę byśmy byli za bardzo rozrzutni. O ubezpieczeniach powie Dyrektor, Rząd się z tego wycofał. Sądy i policja, zostały oddalone do stycznia przyszłego roku. Likwidacja, jeśli chodzi o komendę powiatową policji nie nastąpi. Wiemy, że zostaną zlikwidowane dwa posterunki policji w Jeziorach Wielkich i Dąbrowie. Na ostatniej Komisji przy Staroście Mogileńskim Komendant Policji zapewniał, że mieszkańcy nie będą odczuwali braków policjantów, bo będą urzędowali na terenie gmin. Wcześniej policjanci nie mieli dyżurów całodobowych i dojeżdżali z innych miejsc. Komendant policji zwrócił się do samorządów gminnych, aby udzielić miejsca na urzędowanie. Na komisji było zapewnienie, że samorząd gminy Jeziora Wielkie takie pomieszczenia udostępni, jeśli chodzi o gminę Dąbrowa, należy poszukać, bo posterunek był w budynku policji. Jest taka sugestia komendanta wojewódzkiego i głównego, aby te budynki sprzedawać, aby nie zostawiać na utrzymaniu policji i w związku z tym były już rozmowy, jeśli chodzi o skarb państwa. Chodziło o to by komenda główna przekazał to do skarbu państwa a on mógłby przekazać gminie. Gmina zastanawia się, czy opłaca sie przejąć budynek w Dąbrowie dlatego, że są tam mieszkania. Taka propozycja została gminie przedstawiona przez komendę główną. W tej chwili policja ma je w trwałym zarządzie. Będziemy czekać. Jeśli chodzi o ruch drogowy najlepiej wypowiedziałby się Wójt Jezior Wielkich. Nie wszyscy są zadowoleni, temat poruszano również na Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście. Komenda Straży Pożarnej zastanawiała się nad zagrożeniem pożarowym w przypadku parkowania samochodów w lasach czy na łąkach, trzeba by było dbać o teren i systematycznie go wykaszać.

Radny Przemysław Zowczak – nie chodziło mi o partycypację w kosztach ul. Klonowej, chodzi mi o zharmonizowanie tych inwestycji, bo jednym z powodów, dla którego będzie przeniesiona przychodnia w inne miejsce, jest kwestia związana z możliwością dojazdu osób z dysfunkcjami narządu ruchu do przychodni i osób z małymi dziećmi. Jeśli przeniesiemy przychodnię w nowe miejsce a nie będzie parkingu i możliwości dojazdu to zamiast skrócić drogę osób korzystających z przychodni, wydłużymy tą drogę. Apeluję, aby nie czekać na możliwość sfinansowania całej koncepcji zmiany zagospodarowania działki wokół szpitala, ale żeby zrobić, chociaż rzeczy najważniejsze, chociażby drogi dojazdowe i parking. To jest bardzo ważne.

Starosta Tomasz Barczak – jeśli chodzi o parking i przeniesienie przychodni. Po pierwsze, warunki, które mamy w przychodni, która obecnie działa to tak nie może być. Jeśli chodzi o miejsca parkingowe, to w tym miejscu jest ich o wiele więcej, niż w starym miejscu gdzie w ogóle nie było parkingu. Będzie to wszystko na jednym poziomie i ludzie nie będą chodzić po schodach. Nie chce dziś mówić, że zrobimy parking, że wysypiemy grysem i zostawimy, trzeba zrobić raz a porządnie. Jeśli finanse pozwolą na to, będziemy o tym myśleli. Poczekajmy jeszcze trochę, jak nas będzie stać.  Myślę, że z dojazdem też nie będzie problemu. Dlatego Zarząd postanowił odciąć kwotę, która była przeznaczona na parkingi.

 

Radny Przemysław Zowczak – umówmy się Panie Przewodniczący, że mówimy o tym, że po przeniesieniu przychodni będzie możliwość dojazdu i będzie możliwość zaparkowania samochodu w taki sposób, aby go nie uszkodzić. Apeluję do Starosty i Zarządu abyście nie byli zaskoczeni brakiem możliwości dojechania do szpitala od ul.Klonowej i trudno oczekiwać od Burmistrza Strzelna, że on sam wystąpi. Jeśli my realizujemy jakąś inwestycję i jest związana z koniecznością poprawienia stanu, jakości nawierzchni ul.Klonowej to my się zwrócimy do Zarządcy drogi, żeby we właściwym czasie nawierzchnia była na tyle dobra, aby droga była przejezdna.

Starosta Tomasz Barczak – są Radni gminni, którzy dbają, aby odpowiednie inwestycje robić w gminie i jeśli powiat poniósł takie nakłady na stworzenie odpowiednich warunków, na utworzenie przychodni z prawdziwego zdarzenia to ten drugi samorząd sam bez żadnego proszenia zrobi to, co do niego należy, czyli dojazd. Taką mam nadzieje i tak jest prawidłowo. Teraz jest wystawiony do sprzedaży budynek w Strzelnie, złom został sprzedany.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – jeśli chodzi o kwestię rozbudowy szpital w Strzelnie. Po uzyskaniu informacji takiej, że jeśli będzie wykonana nadbudowa niestety dwa piętra poniżej muszą być wyłączone z pracy, jest to zamknięcie całości szpitala strzeleńskiego. W związku z tym powstała koncepcja, która jest jeszcze docierana, na temat budowy tego na poziomie zerowym. Rozmowy są jeszcze prowadzone z architektami z firmami, które się tym zajmują, jak będzie ostateczne rozstrzygniecie damy to do wiadomości. Termin zakończenia przeniesienia poradni w Strzelnie przewidywany jest na trzeci, czwarty kwartał. Nie będzie parkingu, ale utwardzony plac do parkowania, dojazd jest do przychodni od ul. Powstania Wielkopolskiego. Roboty idą dobrze i uważamy, że termin będzie dotrzymany. Jeśli chodzi o fizjoterapię, trwają obecnie prace na oddziale wewnętrznym w Mogilnie. Jedno miało z drugiego wynikać, żeby robić prace na fizjoterapii trzeba przenieść oddział wewnętrzny. Więc po zakończeniu prac na poziomie pierwszego piętra, będą się mogły rozpocząć roboty na fizjoterapii, chyba że mamy pół oddziału w Mogilnie zamknąć, aby prowadzić równolegle te dwie prace. Na oddziale wewnętrznym prace powinny się zakończyć w lipcu i wtedy będzie możliwość rozpoczęcia prac na fizjoterapii. Został złożony wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, rozstrzygnięcie będzie pod koniec tego roku lub w roku przyszłym, chodzi o nowy sprzęt do poradni rehabilitacyjnej. Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych – jest ono nie obowiązkowe w bieżącym roku i nie zamierzamy płacić. W naszym przypadku była to suma 380tys.zł, obowiązkowego ubezpieczenia, które musimy zawrzeć. W ubiegłym roku to było 114tys.zł w tym roku to jest powyżej 500tys. zł zobaczymy, bo do wielu rzeczy nie ma jeszcze wydanych rozporządzeń, więc w pewnych materiach wszyscy poruszają się po omacku, bo niestety tak to wygląda.  

Radny Przemysław Zowczak  - prosiłbym o informowanie Komisji nawet o pewnych zamiarach, przed podjęciem decyzji. Radni powiatowi woleliby uczestniczyć w procesie decyzyjnym i nie być zaskakiwani, kiedy wszystko już przesądzone. To tylko moja prośba abyśmy, jako komisja się częściej spotykali i rozmawiali o problemach min. służby zdrowia.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – jest program RPO 3.2 i są rzeczy, które musimy z tego programu zrobić, jako SPZOZ aby nie stracić pieniędzy i za wykonanie programu nie odpowiada Rada, ale odpowiadamy my. Pewne decyzje leżą na naszej głowie i dlatego nie podajemy, że będziemy robić coś, ale dopiero jak będzie wykrystalizowane, to co robimy jest związane z programem 3.2 gdzie założone są pewne wskaźniki i w tym nie można mieszać. Jeśli nie wykonamy wszystkich zadań pieniądze trzeba będzie zwrócić. Rozbudowa Strzelna, kompleksowa. Środki potrzebne, to kwota dochodząca do wysokości 15 mln.zł i to nie jest tak, że powie się, że robimy to czy tamto. Na razie działamy w ramach programu 3.2 aby to, co zostało złożone w materiałach, które były złożone do Urzędu Marszałkowskiego było wykonane. Rozbudowa dalsza może być omawiana po skończeniu programu RPO.

Dyrektor ZDP Piotr Ficer – w sprawie zmiany organizacji ruchu w Przyjezierzu uprzejmie informuję, że od 1 czerwca br. została wprowadzona zmiana polegająca na tym, że zmniejszono ilość miejsc do parkowania w ciągu drogowym biegnącym od miejscowości Gębic do granicy powiatu mogileńskiego i do granicy powiatu konińskiego, czyli za Wójcinem. Koncepcja ta powstała na wniosek pana Wójta Gminy Jeziora Wielkie abyśmy ograniczyli całkowicie miejsca postojowe, parkingowe na tejże drodze, na tym ciągu. Ta koncepcja pierwsza była w tym duchu opracowana i zatwierdzona zarówno w KPP w Mogilnie i KPPSP w Mogilnie, uznana została za właściwą ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ciągu komunikacyjnym. Sprawa parkingów. Musimy to rozdzielić, że ciąg komunikacyjny nie służy do tego, aby tam były miejsca parkingowe, były to pewne przyzwyczajenia z lat ubiegłych i to w ten sposób funkcjonowało. Po nieoficjalnym wyjściu informacji i ujawnieniu przez prasę lokalną tematu, grupa kupców z Przyjezierza zwróciła się do mnie, aby na ten temat się wypowiedzieć. Poprosiłem również o spotkanie z tą grupą u Pana Wójta w Jeziorach Wielkich i tam została opracowana koncepcja, która częściowo godzi interesy grupy kupieckiej i bezpieczeństwa ruchu. Na ten sezon letni w miesiącach lipiec i sierpień, jest zmniejszona ta strefa parkowania i skrócony odcinek tylko w ciągu plaży i samego centrum Przyjezierza. Mam nadzieję, że docelowo zlikwidujemy całkowicie miejsca parkingowe na ciągu komunikacyjnym tak, aby jednak bezpieczeństwo użytkowników drogi było na pierwszym miejscu. Natomiast sprawa parkowania pojazdów wczasowiczów musi leżeć po stronie nestorów jednego i drugiego ośrodka.

Radny Przemysław Zowczak – czy przy zmianie koncepcji organizacji ruchu były wzięte pod uwagę możliwości organów, które zajmują się egzekwowaniem tego typu organizacji ruchu. Wiem z lat poprzednich, że kilkukrotnie były podejmowane próby dotyczące ograniczenia, parkowania wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego w Przyjezierzu i do dłuższym czy krótszym czasie okazało sie, że policja i straż miejska musiałaby zająć sie wyłącznie egzekwowaniem zakazu zatrzymywania sie zamiast dbania o bezpieczeństwo osób przebywających w Przyjezierzu w innych miejscach.

Dyrektor ZDP Piotr Ficer – ten problem był również omawiany na bezpośrednim spotkaniu w KPP w Mogilnie i również wymienialiśmy swoje uwagi i poglądy i doszliśmy do porozumienia, że wychodzimy na przeciw wszystkim oczekiwaniom. Policja zdaje sobie sprawę, że będzie to trudne, ale przyjmuje do wiadomości, że to najlepsze rozwiązanie na dzień dzisiejszy. Obciąża to zarówno służby policji i straży miejskiej, że będą musiały być zwiększone środki na wyegzekwowanie tego zakazu zatrzymania się i postoju. Nie mniej jednak trzeba sobie powiedzieć i przypomnieć sobie, jaki 2 lata temu był pożar na terenie Przyjezierza w czasie szczytu i wozy bojowe nie mogły dotrzeć do miejsca zagrożenia i był problem, że ciąg głównej drogi ograniczał przejazd. Sprawa leży szeroko po każdej stronie, ja jako zarządzający ruchem ze swej strony musze patrzeć na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników przejeżdżających przez Przyjezierze. Zabezpieczenie odpowiedniego parkowania musi leżeć po stronie gestorów kąpielisk.

Radny Przemysław Zowczak – czy zostały zapewnione miejsca parkingowe w wystarczającej ilości?

Dyrektor ZDP Piotr Ficer – wg. oświadczenia Wójta Jezior Wielkich zostało zabezpieczonych ok.1 tys. miejsc na czterech parkingach. Mam nadzieję, że ta mała ilość miejsc na ciągu komunikacyjnym nie jest porównywalna do tego, co gwarantują te cztery parkingi. Co, do jakości parkingów to nie moja kompetencja.

Radny Wojciech Baran – pytanie odnośnie stypendiów.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – po dwóch uczniów z każdej szkoły, w której się kończy matura otrzymuje stypendium, jako absolwent dwa razy po 250zł. Program stypendialny składa sie z trzech fragmentów – szansa, zdolni, talent i w ramach talent na koniec roku, ci co otrzymują spektakularne wyniki zarówno ze sportu, zajęć artystycznych, czy najlepszy maturzysta, są na to środki przeznaczone.

Radny Wojciech Baran – proszę w ramach interpelacji, aby w miarę możliwości wprowadzić większe środki dla absolwentów.

Ad.6
Przedstawienie informacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za IV kwartały 2011r. oraz I kwartał 2012r

Radny Przemysław Zowczak - porównałem informację ekonomiczno finansową za lata 2009-2012. Widać drastyczne narastanie problemów finansowych. Czy Zarząd Powiatu razem z Dyrekcją SPZOZ wypracuje koncepcję, która ma zmienić ten trend? Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku wynik finansowcy to jest prawie 2 mln. strat, w 2010 – ponad 700tys.zł i w 2009r. – 998tys. zysku, choć na to miały wpływ inne zdarzenia. Jeśli chodzi o szczegółowe kwestie, nie wiem z czego się to wzięło, ale jeśli chodzi o wiejski ośrodek zdrowia w Józefowie, już nie istniejący w roku 2009 wynik finansowy to było ponad 14tys. na plusie w 2010r. na minusie 573zł czyli mniej więcej się to bilansowało a w roku 2011 było ponad 50tys. na minusie. Proszę o informację gdzie tutaj był problem, w którym momencie się pojawił? Nie rozumiem wyniku poradni okulistycznej, okazuje się, że teraz jest to ok. 5.770zł na minusie, wiem z czego sie to bierze, jestem wdzięczny że ta poradnia istnieje i funkcjonuje, ale w roku 2010 to było 47.324zł na minusie. Zastanawiam się czy zmniejszenie tej straty nie jest wynikiem drastycznego ograniczenia dostępu do świadczeń okulistycznych.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – o tym jak będzie wyglądał wynik finansowy za ten rok, mówiliśmy dużo w roku ubiegłym. My mieliśmy świadomość, że takie coś nastąpi, ponieważ jeśli zrobić analizę środków finansowych wstecz, to są na poziomie roku 2008 a mamy rok 2012. Jeśli policzymy inflację 4 % rocznie, ekonomiści policzyli, że w stosunku do 2010 tj.15%. Stąd taki wynik finansowy, i nie tylko naszego SPZOZ, ale wielu innych jednostek nie tylko w okolicy, ale i w Polsce. Środki finansowe są takie a nie inne i mówiłem w czasie posiedzenie komisji, że pierwsze 3 miesiące (wrócę do roku bieżącego), dawały straty 200tys.zł natomiast 4 miesiąc 70tys.zł jak coś się robi nie można oczekiwać efektów od zaraz, one przyjdą później. Na płacach w porównaniu do ubiegłego roku jest o 100tys.zł. mniej. Tu już będą środki, które będą generowały zmniejszenie strat. Poszczególne ośrodki zdrowia, wymieniane było Józefowo. Mówiliśmy, że tam było zapisanych 300 pacjentów i jeśli policzymy 300 razy 100zł na rok to można wywnioskować przychód a koszty mówią za siebie, trzeba zapłacić lekarzowi, pielęgniarce, trzeba utrzymać obiekt, kupić leki. Stąd taki wynik finansowy, jeśli chodzi o Józefowo. Praktyka, aby się utrzymała musi mieć w granicach 1500-1600 osób. Nominalna ilość pacjentów to 2750 i tyle powinno przypadać na jednego lekarza rodzinnego. Gdyby zrobić analizę, często mówi się, że ośrodek ma tyle, mogę powiedzieć, że do poradni w Mogilnie zapisane jest 11,5tys. pacjentów do poradni dziecięcej 1350, do Wylatowa 1620, do Gębic 2600, Markowice 1753, Strzelno całościowo ma 5143 osoby dorosłe i 629 dzieci. Te cyfry mówią same za siebie, za każdym pacjentem idą pieniądze. Jeżeli my dokonujemy analizy zatrudnienia i takie analizy są robione na bieżąco, bo logiczne, jeśli spada ilość zapisanych pacjentów, co za tym może iść? Ilość pracowników dostosowuje się do ilości pacjentów, wymogów stawianych przez fundusz. Musimy mieć minimalną ilość pielęgniarek na oddziałach, w przychodniach. To wszystko jest powiązane ekonomiczne. Mniej pacjentów, mniej osób do obsługi, tak samo się dzieje jak w każdej innej dziedzinie. Prace nad tym, aby nasze zadłużenie nie narastało w takim tempie jak w pierwszym kwartale, trwają cały czas.  To praca na cały rok, u nas wszystko płynie. Wynik finansowy na rok bieżący zamykał się stratą ok. 1 mln.zł biorąc pod uwagę amortyzację, która jest ponad milion, powinno się to zbilansować. Mówiłem też o dodatkowych kosztach, zarzucono mi sianie defetyzmu. O 100tys. wzrost ubezpieczenia obowiązkowego, na leki w ubiegłym roku wydano ponad 850tys.zł. W tym roku przetarg na ten sam asortyment ilościowy i jakościowy 1250zł to koszty, które my musimy ponieść. Słyszy się o procesach wytaczanych przez pacjentów, że nie zastosowano odpowiednich leków. Niestety to wszystko kosztuje a u góry nie ma nikt odwagi powiedzieć nam wszystkim, że leczenie kosztuje i nie stać nas na to, aby zapewnić pacjentowi mercedesa, na syrenki i inne samochody tak. Mówi się, że leczenie jest bezpłatne, płatny jest dostęp nie samo leczenie, tak mówi konstytucja. U góry nie ma nikogo odważnego, aby to powiedzieć, że to niestety kosztuje. My, jako zarządzający odczuwamy to na własnej skórze. Niestety fundusz ma określoną ilość pieniędzy. Zadaniem funduszu jest zakontraktowanie jak największej ilości usług za jak najmniejszą cenę. To, że mamy nowoczesny sprzęt, fundusz podchodzi do tego bardzo rygorystycznie. Zrezygnował nam lekarz w poradni rehabilitacyjnej z powodu wymogów stawianych przez fundusz. Znaleźliśmy lekarza, który by tą poradnię poprowadził, wynik funduszy to 3 razy w tygodniu po 4 godziny w tym raz w godzinach popołudniowych. Nie mogę mówić o kwotach, ale ilość pkt. przeznaczona na ta poradnię była żenująca. Lekarz z sentymentu, że u nas kiedyś pracował, przyjmował 2 razy w tygodniu, ale że pracował w funduszu wielkopolskim zaczęły się schody, że nie może u nas pracować. Zgłosił się młody medyk, który chciałby raz w tygodniu przyjmować, przyszła odpowiedź funduszu, że ma być zgodnie z wytycznymi 3 razy w tygodniu po 4 godziny. Zobaczymy, co będzie z nowym Prezesem NFZ, jakie tam będą kroki poczynione. My nie wiemy nic, co będzie robione, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Taka dygresja może, pamiętają państwo proces pieczątkowy, nie wypisywanie recept za pełną odpłatnością. Wszyscy lekarze z funduszu dostali aneksy z karami, które zostały zniesione. Na moją świadomość 99,99% lekarzy nie podpisało aneksów, bo się nic nie zmieniło. Póki u góry się nie określi ile, co kosztuje, będzie dalej tak jak jest. NFZ ubiegły rok zakończył pod kreską. Szuka pieniędzy w każdym kierunku, przykładem jest zamknięcie prawie 40 poradni specjalistycznych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w wyniku przeprowadzonych kontroli. W innych województwach też były kontrole i najwyższa kara to było 2,5tys.zł za stwierdzone nieprawidłowości. W kujawsko –pomorskim 40 poradni zamknięto, nas na szczęście nic takiego nie dotknęło. To tak jak kiedyś postawiono granicę między nami a Dąbrową, w funduszu ktoś postawił granicę. Nadzieję trzeba mieć zawsze, stąd ta pożyczka, o której była mowa, aby pewne ogniska zapalne ugasić.  Nie wierzę, aby z NFZ przyszły większe środki finansowe musimy w tym, co posiadamy robić tak, aby starczało na wszystko.

Radny Przemysław Zowczak -  jeśli chodzi o Józefowo to rozumiem, że tam po prostu była ucieczka pacjentów, zakładam brak drastycznej migracji ludności. Jeśli chodzi o kwestie związane z wynikiem finansowym, przy stracie 1.950.345zł, jeśli od tego odejmiemy amortyzację to wychodzi nam jeszcze strata w wysokości 877.625zł. Jest wyraźna tendencja do pogarszania się sytuacji finansowej SPZOZ, mam świadomość, że jest to spowodowane w dużej części również uwarunkowaniami, na które nie mamy żadnego wpływu, ale po naszej stronie są to również wieloletnie zaniedbania, zwłaszcza w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej, przez wiele lat żyliśmy z tej części. Spowodowało to sporą ucieczkę pacjentów i powstanie NZOZ-ów. Taka sytuacja, w której nasz POZ był rzeczywiście niedofinansowany i mój zarzut nie tyle w kierunku Dyrektora, ale w kierunku nas samorządowców, z jednej strony obniżyło standard świadczonych usług w POZ, z drugiej strony zepsuło nasz wizerunek. Kolejnym problemem jest brak jednolitej, wyraźnie określonej w różnych perspektywach czasowych wizji funkcjonowania SPZOZ. Przypomnę, że w harmonogramie działań restrukturyzacyjnych nie zostały wpisane te działania, które były wpisane w budżecie powiatu i w umowę o dofinansowanie środków z RPO. Perspektywa czasowa harmonogramu działań restrukturyzacyjnych również była bardzo krótka. W związku z tym mój gorący apel do Zarządu Powiatu o opracowanie w różnych perspektywach czasowych wizji funkcjonowania SPZOZ.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – w Józefowie był brak połączeń komunikacyjnych, tam przychodzili tylko pacjenci z okręgu Józefowa. Jeśli pacjent musi jechać do apteki, to zrobi jedną drogę. Nie było migracji, natomiast to kwestia naturalnej rzeczy. Tam gdzie jest apteka np. w Wylatowie to są pacjenci, bo jest on załatwiony od początku do końca. Otrzymuje receptę i idzie i wykupuje. Natomiast 500tys.zł z PFRON, o czy mówiliśmy w bilansie do zapewnienia rezerw, co powoduje, że ta strata jest taka nie inna. Po lekturze bilansu, pewne rzeczy się Państwu rozjaśnią, dlaczego jest taka strata. Na pewne rzeczy trzeba robić odpisy i wszystko jest zawarte w opisie, sprawozdaniu z badania bilansu i tam też jest szereg odpowiedzi na państwa pytania. Inwestować POZ czy szpital? W POZ jest taka tendencja, że ludzie, lekarze tworzą niepubliczne zakłady i to jest tendencja, która będzie miała miejsce. My jesteśmy w pewnym sensie jednym z ostatnich SPZOZ-ów, który ma ze sobą POZ. W wielu przypadkach jest teraz tak, że Inowrocław robi sobie POZ w szpitalu, Biziel też. Wszyscy mają świadomość, że z tego są środki finansowe. W Polsce powstało szereg NZOZ- ów, ale niech ktoś pokaże, czy w Polsce powstał NZOZ jako szpital pełniący dyżury na rzecz społeczeństwa. Nie ma takiego, bo to kosztuje. To są NZOZ-y jednodniówki, zabieg i pacjent wychodzi. Jeśli są jakieś powikłania, gdzie on trafia? Do szpitala. Nie ma w Polsce prywatnego szpitala, który by prowadził działalność 24 h na dobę i był ujęty w sieci wojewodów, jako szpital który dyżuruje. Nie ma, ponieważ to sie nie opłaca, każdy liczy pieniądze i robią to co się opłaca, czyli  POZ, wybrane zadania w specjalistce, pogotowie ratunkowe. Natomiast szpitalnictwo zostaje na karku organów prowadzących. Nikt prywatny po zrobieniu analizy, nie weźmie na siebie szpitala, żeby zapewnić 24 h dyżur w sali operacyjnej i innych komórkach. Nie ma tego, bo to kosztuje, dlatego jest taka sytuacja szpitali. Po rozmowie z biurem, które wykonywało badanie bilansu stwierdzono, że z roku na rok, jeśli chodzi o szpitalnictwo jest coraz gorzej. Zadłużenie mamy, nie jest to tajemnicą, prowadzimy rozmowy z wszystkimi. Nie tylko my nie płacimy, duże szpitale też nie płacą swoim dostawcą, bo nie mają z czego. Sytuacja szpitali nie jest naprawdę różowa. Gdyby była sytuacja taka, że pieniążków jest bardzo dużo to można jednocześnie robić szpital, POZ i wszystkie inne historie. Obecnie toczą się prace w Mogilnie i Strzelnie, to jest kwota ponad 1 mln.zł. która jest wydatkowana niezależnie od innych środków. W Mogilnie niedługo będzie ukończona instalacja gazów medycznych, cześć pieniędzy pochodzi  z RPO, część z organu prowadzącego. Jak wygląda sytuacja w Polsce wiedzą wszyscy i to sie odbija wszędzie w dół, na nas niestety też.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał informację pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących informacja została przyjęta (nieobecny B.Nowacki, R.Musidłowski, W.Baran, A.Ziółkowska ).

Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2011

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny B.Nowacki, R.Musidłowski, A.Ziółkowska).

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki wyjaśnił, że skarbnik przedstawiła uchwałę na posiedzeniu komisji wraz ze zmianami.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny B.Nowacki, R.Musidłowski, A.Ziółkowska).

 

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jeziora Wielkie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny B.Nowacki, R.Musidłowski, A.Ziółkowska).

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki wyjaśnił, że skarbnik przedstawiła uchwałę na posiedzeniu komisji wraz ze zmianami.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny B.Nowacki, R.Musidłowski, A.Ziółkowska).

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2012.

Radny Wojciech Baran – ja rozumiem, że wysokość kwoty związana jest z potrzebami SPZOZ, chciałem zapytać Zarząd Powiatu czy w tym roku mamy jakieś inne pożyczki, do jakiej kwoty.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – z wcześniejszej wypowiedzi wynikało, że takich pożyczek nie udzielano i nie mamy takiej uchwały na udzielanie pożyczek.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – nie było udzielanych pożyczek. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny B.Nowacki, R.Musidłowski, A.Ziółkowska).

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny B.Nowacki, R.Musidłowski, A.Ziółkowska).

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny radny R.Musidłowski).

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny radny R.Musidłowski).

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Strzelnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny radny R.Musidłowski).

Ad.16
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

Radny Przemysław Zowczak –mowa jest o zamiarze przystąpienia do grupy zakupowej dotyczącej energii elektrycznej, apeluję do Starosty i Zarządu, aby wszystkie jednostki gdzie tylko można przystępowały do różnych grup zakupowych, bo można zaoszczędzić spore pieniądze. Przy okazji chciałem poprosić o szybszą publikację uchwał Rad, Zarządu, protokołów na stronie BIP. Przy czym absolutnie to nie jest zarzut w stronę osób, które to robią, bo wiem, że są one obciążone pracą. Niejednokrotnie mniej pytań by było gdybyśmy, jako Radni mogli zapoznać się z pewnymi sprawami na stronach internetowych. Proszę, aby w sprawozdaniu Zarządu wiele rzeczy, którymi zajmuje się Zarząd, aby sprawozdanie było czymś więcej niż wyciągiem z protokołu z posiedzeń Zarządu. Sądzę, że poza posiedzeniami Zarządu również wiele rzeczy ma miejsce.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – apel do biura obsługi rady oraz do Starosty, aby protokoły z sesji przed przyjęciem, mogły być wysyłane mailami. Radni powinni się zapoznać z protokołami, one są tak naprawdę umieszczane na stronie internetowej po przyjęciu przez Radę Powiatu. Czasami głosujemy nam protokołami, których do końca nie znamy.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński – odnośnie grup zakupowych chciałbym przypomnieć, że w ubiegłym roku zrobiliśmy spotkanie, jeśli chodzi o samorządy, niestety nie doszło do skutku, bo każdy miał inną umowę i inny termin zakończenia i nie było chęci w ogóle, aby takie zakupy robić, dlatego po negocjacjach z operatorem, który nas obsługuje, uzyskaliśmy upusty, byliśmy w tej sprawie na rozmowach w Bydgoszczy. Tyle ile mógł operator Enea, tyle upustu dał do października tego roku a potem mieliśmy znowu negocjować. Akurat grupa konsultingowa, która zgłosiła się do Powiatu Żnińskiego i powiat zaproponował abyśmy też przystąpili. Mieliśmy przygotowane dane z naszych jednostek ile zużywamy prądu, jakie to koszty. Porozumienie zostało podpisane. Odnośnie SPZOZ, patrząc wstecz, jak wiemy restrukturyzacja nam sie udała, bo byśmy mieli następny milion długu, ponieważ składka zdrowotna, płaca minimalna o której Dyrektor nie mówił i amortyzacja jaka nam doliczono to od razu taki dług. W Gazecie Prawnej wczoraj pisało o zmniejszeniu długu szpitali. Sugerują, aby nie podawać amortyzacji, bo zmniejszy dług. Amortyzację mamy wysoką, ponieważ otrzymaliśmy nowy sprzęt. Teraz ktoś nam sugeruje z góry, aby tego miliona nie podawać i zmniejszy sie dług teraz jest to 910tys.zł. Kolejna propozycja to wstrzymać ZFŚS i nie wpłacać ograniczając dług. Nie tędy droga. PFRON po negocjacjach dotyczących tych ponad 500tys.zł na końcu odpisał nam, że my jako samorząd nie może dwukrotnie korzystać z pomocy publicznej. Otrzymaliśmy dofinansowanie na pracowników i teraz drugi raz. I tych pieniędzy nie odzyskamy, które winien jest na PFRON za te lata. Czy to wpisać do straty? tak. Dlatego było 1,2mln i potem doszło 500tys. i zrobiło się prawie 1,9 mln. Nie możemy się okłamywać i tworzyć wirtualną księgowość. Odnośnie restrukturyzacji, zrobiliśmy to, co zrobiliśmy i teraz jeszcze chwilę trzeba poczekać, bo podstawiając do nowego wzoru, jeżeli chodzi o ustawę o lecznictwie, to na razie nie wyglądamy źle, jako SPZOZ i Powiat Mogileński. Jesteśmy, jako Zarząd przygotowani do tego, że jak nastąpi naprawdę jeszcze większe tąpniecie, będziemy musieli zrobić kroki takie, że będziemy przekształcać, bo niestety nie będziemy mogli zapewnić należytej obsługi. Teraz Zarząd Powiatu nie pozwoli, aby ratować SPZOZ i zabrać finanse samorządu Powiatu Mogileńskiego. Do pewnego momentu możemy, jeśli stać nas na to możemy w pewien sposób SPZOZ pomagać. Najbardziej jestem zbulwersowany tym, że BGK, który powstał żeby pomagać takim samorządom jak tu, nie daje SPZOZ pożyczki ani kredytu, mało tego po wyliczeniach wskaźników SPZOZ- u nawet z poręczeniem powiatu nie daje, coś tu nie gra. Byliśmy pewni, że 500 tys. dostaną kredytu obrotowego i myśleliśmy, że tak załatamy dziurę odnośnie dostawców. Byłem pewien po rozmowach, że BGK takiego kredytu udzieli, my nie chcieliśmy poręczać go, aby nie ograniczać naszych możliwości kredytowych i finansowych. Po rozmowach z Dyrekcją, rządzi Warszawa a nie Toruń i podwójne zabezpieczenie hipoteczne nie starczyło na 500tys. kredytu dla SPZOZ. BGK, który miał nam pomagać, tego nie rozumiem. Wystąpiliśmy do BOŚ, który po przeliczeniach mówi, że jeśli da SPZOZ 500tys. to musi stworzyć rezerwę dwa razy taką, bo taki jest wymóg zabezpieczeń i też nie bardzo. Jeśli samorząd gwarantuje spłatę i nie daje się pożyczki to podejrzewam, że ktoś chyba chce, aby sprywatyzować SPZOZ. Skądś te pieniądze muszą sie wziąć, oby nie z kieszeni osób, które muszą sie leczyć. Póki, co działamy w miarę dobrze. Cięgle liczę, że nam sie uda, choć tracę nadzieję, bo mamy 2 mln nadwykonań, których też nikt nie pokryje, bo wiemy, jaki jest kontrakt i każdy powinien robić zgodnie z kontraktem. Przychodnie zawsze będą istniały i nie można dopuścić do tego, aby o 18:00 zamknąć bramy i powiedzieć pacjentowi, aby jechał do Inowrocławia. Dopóki będzie nas na to stać do tego nie dopuścimy, bo pacjent musi po 18:00 mieć dostęp do lekarza. NZOZ-y wszystkie badania po 18:00 zlecają nam. Robimy całą diagnostykę i pacjent za nasze pieniądze ma diagnozę zrobioną a idzie do NZOZ- u z gotowymi wynikami. Teraz Dyrekcja SPZOZ zaczyna odnotowywać, bo nie może być tak, to nie fair polityka NZOZ-ów a my oczywiście wszystkich zdiagnozujemy. Musi sie to ustabilizować, najważniejsze aby pacjent miał dobrą opiekę i nie ważne czy to SPZOZ czy NZOZ. Jest obecny Burmistrz Strzelna a było pytanie odnośnie zapewnienia dojazdu od ul.Klonowej do nowej przychodni. Myślę, że władze Strzelna zrobią tak, że droga będzie przejezdna.

Radny Przemysław Zowczak – proszę nie zmieniać znaczenia pewnych pojęć, nie powinniśmy mówić o restrukturyzacji, gdy tak naprawdę odnosimy się do naszych mniej lub bardziej racjonalnych doraźnych działań.  Te działania o których szumnie mówimy, mówię o tym co się działo w ostatnim kwartale 2011r. i pierwszym kwartale 2012r. , to nie są w ogóle zmiany restrukturyzacyjne ale zmiany, działania które wynikają z bieżącego prowadzenia firmy i dostosowywania do warunków, które aktualnie panują. Mówiąc o działaniach restrukturyzacyjnych zawsze musimy widzieć to kompleksowo w dłuższych perspektywach czasowych, tutaj tego zabrakło. Mówił Pan szeroko o uwarunkowaniach zewnętrznych, na które my nie mamy wpływu, dobrze że o tym mówimy to też bardzo ważne, nie możemy wszystkiego brać na swoje plecy. Te rzeczy oczywiste szczerze mówiąc nie powinny nam przysłaniać naszych działań. Wiele rzeczy możemy i mogliśmy zrobić wcześniej. Jestem przekonany, że to co dzisiaj robimy jeśli chodzi o przychodnie w Mogilnie i Strzelnie, to już powinno wydarzyć się wcześniej, mam też na uwadze wiejskie ośrodki zdrowia, wielokrotnie o tym sygnalizowałem, że powinniśmy w sposób bardziej aktywny rywalizować i konkurować z powstającymi NZOZ-ami i wcześniej zapewnić lepsze warunki naszym pacjentom w podstawowej opiece zdrowotnej. Szkoda, że tak się nie stało. 

Tomasz Barczak Starosta Mogileński – bardzo ładna wypowiedź Radnego Zowczaka, który też musi się uderzyć w pierś, bo dokładnie wie po ośmiu latach jak to było. Dobrze jest rządzić jak się ma pieniądze, jak ich nie ma patrzy się, aby koniec z końcem związać to bardzo ciężka praca. Wiemy o tym, że na każde spotkanie odnośnie restrukturyzacji w pierwszym momencie służby zdrowia zawsze uczestniczyłem i przypominam wypowiedź Prezesa NFZ Millera, który zapytał, jaki jest kontrakt i jaki był szpital, odpowiedział - to niech Pan nic z tym nie robi, ponieważ spółka to też nie jest najlepsze, co może być. To kolega Przemek wie dokładnie, dlatego 2008-2009 gdzie już wychodziliśmy na prostą a SPZOZ stał się dochodowy, to było światełko w tunelu, że może nam sie to udać. Po ogłoszeniu jak skończyły się stare kontrakty wiedzieliśmy, że wszystko rośnie a kontrakty będą na tym samym poziomie i wiedzieliśmy, że będzie 1,3 mln. straty to już zaczęliśmy myśleć, co zrobić ażeby stratę ograniczyć. Różne sposoby były, najprostszą metodą było zrestrukturyzować służbę zdrowia mogileńską, czyli zamknąć całkowicie szpital w Mogilnie, jest 2 mln.zł. plus 600tys. które tracimy i mamy 2,6mln. i mamy dochodowy SPZOZ jeśli chodzi o Mogilno, tylko nie mamy najbardziej potrzebnej rzeczy dla 13 tys. miasta jakim jest Mogilno, chociaż małego oddziału wewnętrznego gdzie pacjent może otrzymać pierwszą pomoc a później może zostać przekazany dalej. Może patrząc z tego punktu, jako strzelnianin, to zostawić Strzelno i zamknąć Mogilno, ale dopóki nas stać to nie można tego zrobić. Musimy mieć, chociaż namiastkę oddziału wewnętrznego w Mogilnie i na tym stanowisku stoimy. Jak byśmy nie prowadzili restrukturyzacji, ale zachowawczo podeszli do tego, to w tej chwili pozostaje z ołówkiem w ręku wyliczyć, jaka to starta dla SPZOZ. Chwała nam za to, że stać nas i remontujemy, mamy wkład własny do RPO, to nie są małe pieniądze to, co robimy w służbie zdrowia. Nikt nie przewidział, że schody do przychodni w Mogilnie mają złe wysokości stopni i trzeba je przerabiać, następne 10 tys. zł. Zarobki pracowników nie są najwyższe, ale za moich czasów nie zdarzyło się, aby ludzie nie otrzymali pieniędzy na czas, pamiętacie państwo, co było w całej Polsce, gdzie nie płacili, mówimy o słynnej ustawie 202, którą przeżyliśmy boleśnie, wszystko zostało wyregulowane. Pamiętam dokładnie, jakie to były wyrzeczenia, aby to wszystko uregulować pracownikom, ile poświęcaliśmy czasu na to, aby z Dyrekcją uzgodnić, najpierw pracownicy a później inne rzeczy będziemy robić. Zakup dwóch nowych karetek z własnych pieniędzy, bo inaczej była wtedy finansowana służba zdrowia i można to było robić a teraz niestety nie stać nas na to. Mało tego doposażenie, jakie powinno być mamy dzięki stowarzyszeniu, które powstało dzięki sędziemu Oliwie i mojej osobie. Zrobiliśmy tak, aby pieniądze zostały w powiecie. To potężne pieniądze, pogotowie zostało doposażone w to, co chciało plus straż pożarna, policja i inni. Może nam się nie podobać, rzeczy, które były robione latami teraz dają efekty i nikt jeszcze nie uzdrowił służby zdrowia, ale zrobimy wszystko, aby działała na terenie naszego powiatu sprawnie. Mamy wiele życzeń i będziemy je mieli.

Radny Przemysław Zowczak – nie zapominam i nie neguję tego, co zostało zrobione. Zostało zrobione wiele, ale dzisiaj rozmawiamy o problemach i o sposobach ich rozwiązania. Restrukturyzacja to nie tylko likwidacja, to również rozwój. Nie można restrukturyzacji i w podtekście sugerować, że być może myślę o zlikwidowaniu czegoś w Mogilnie, absolutnie nie. Ja nie odżegnuje się od współodpowiedzialności, jako członek Zarządu i Wicestarosta tego, co przez osiem lat działo się w służbie zdrowia. Poczuwam się do współodpowiedzialności również, nie tylko za sukcesy, ale za i pewne zaniechania i zaniedbania. Jeśli chodzi o przeznaczenie większych środków w większe inwestycje w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej, to szkoda, że ze stosunkowo niewielkim skutkiem i rezultatem, ale wielokrotnie apelowałem. Mówię to nie, jako zarzut, stwierdzam fakt. Zajmijmy sie dzisiaj, zdiagnozujmy problem służby zdrowia i próbujmy zmieniać to, co możemy zmienić,. Rozmawiajmy o problemach i sposobach rozwiązania problemów. Natomiast nie może to nam przesłonić faktu, że mamy sukcesy, którymi możemy sie chwalić. Sukcesy są i naszą służbą zdrowia pomimo tego, że mam problemy możemy się chwalić.
Ad.17
Wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – w związku ze śmiercią byłego Radnego Powiatowego dr. Ryszard Cyba, proszę o uczczenie jego pamięci minutą ciszy.

Ad.18
Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

Radny Wojciech Baran – chciałbym zapowiedzieć wystąpienie młodych mieszkańców naszego powiatu, przedstawicieli Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, jest dziś na sesji Pan Wojciech Kasprowicz i Wojciech Roczek.

Wojciech Roczek z Stowarzyszenia Młodzi Demokraci – my, jako Stowarzyszenie chcielibyśmy zwrócić się do Starosty, Zarządu Powiatu, do Radnych o przemyślenie naszej propozycji dotyczyącej stypendiów. Wiemy, że stypendia przyznawane są maturzystom, ale przez to, że są jednorazowe mogą nie do końca spełniać wszystkich oczekiwania. Przygotowaliśmy propozycję stypendiów.  Złożymy ją do Pana Starosty na piśmie, miałoby ono dotyczyć maturzystów, którzy są mieszkańcami Powiatu Mogileńskiego, ale nie koniecznie uczęszczają do placówki na terenie powiatu. Taka osoba powinna wg. nas prezentować nienaganne przykłady zachowania w szkole i poza nią, mieć wysoką średnią ocen lub znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach krajowych lub międzynarodowych. Otrzymanie stypendium też nie powinno być warunkowane statusem materialnym kandydata. Chodzi o to by jak największą liczbę młodych ludzi, którzy pragną kontynuować naukę i chcą zdobyć wyższe wykształcenie zachęcić do tego i aby wiedzieli, że jeśli są w czymś dobrzy a może najlepsi, taka zdrowa współrywalizacja może prowadzić do tego, że będą mieli pieniądze na spełnianie swoich pasji, rozwój.  Stypendium powinno być wypłacane, co miesiąc przed pierwsze dwa semestry studiów, tj. 10 miesięcy i to nie jest dużo, a nawet 9 miesięcy. Warunkiem było by też, że osoba starająca sie o stypendium musi iść na uczelnię publiczną, aby nie były to studia na prywatnych szkołach i były kontynuowane w trybie dziennym. To propozycja do przedyskutowania, prosimy o przemyślenie.

Radny Wojciech Baran – chciałbym zwrócić uwagę, że osoby, które idą na studia wyższe przez pierwszy rok, semestr są pozbawieni stypendiów socjalnych i naukowych, na drugim roku mogą uzyskać, więc propozycja jak najbardziej słuszna. W maju mieliśmy szacownych gości, przedstawicieli świata nauki. Odwiedzili Mogilno przy okazji Dni Mogilna i Targów w Bielicach i myślę, że warto nawet, jeśli chodzi o osoby, które nie uczęszczają do szkół na terenie powiatu, ale mieszkają na terenie powiatu, warto je wspierać, jeśli są wybitne czy w swojej dziedzinie najlepsze. To będzie procentowało i Powiat Mogileński będzie reprezentowany przez takie osoby. Przez tych gości widać właśnie, że chętnie tu wracają.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński - byliśmy, jako pierwsi, którzy ustanowili stypendia nie tylko dla najlepszych, ale dla tych, którzy przyjdą do naszej szkoły, również po to by zachęcić młodzież do naszych szkół na terenie powiatu mogileńskiego. Jeśli chodzi o takie stypendia, o których mówicie, jak najbardziej Powiatowy Urząd Pracy ma taką możliwość, aby w deficytowych zawodach, których nie ma na rynku, to najbardziej możemy przez urząd pracy takie stypendia zapewnić. Zastanowimy się, nie można też ograniczać do uczelni publicznych a nie na prywatne, bo to konkurencyjność. Najważniejsze, jakie to będą pieniądze, czy nas będzie na to stać, jeśli tak to, jaka to liczba osób.

Wojciech Roczek z Stowarzyszenia Młodzi Demokraci – ile to by miało być osób, szczerze nie wiem, bo to zależałoby od kryteriów i wydaje mi się, że nie chodzi tu o wiele osób, ale rzeczywiście żeby dać szansę tym trochę lepszym, którzy poprzez wkład własnej pracy chcą coś pokazać.

Jan Szarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Strzelnie – kwestia stypendiów, którą poruszacie w Gminie Strzelno funkcjonuje dokładnie to, o czym mówicie, od kilku lat, chyba od pięciu. Gdybyście młodzi chcieli zobaczyć, bo tam jest regulamin sporządzony. W regulaminie o ile dobrze pamiętam, były kryteria dochodowe i wyniki nauczania. Stypendium jest wypłacane przez 10 miesięcy w roku, wysokość od 350 do 500zł miesięcznie. Jak to wprowadzaliśmy znalazła się studentka z gminy Strzelno na farmacji, która na piątym roku miała średnią 5,0. Warto takiemu człowiekowi dać i ona otrzymywała 500zł miesięcznie i jest to nagroda. Tak się dobrze złożyło, że teraz pracuje na terenie gminy Strzelno, gdyby pracowała na innym terenie żadna to strata, taki człowiek dobrze wspomina, że była licha Rada, lichy samorząd, ale ją docenili i niech nas wspomina, chociaż w tym względzie dobrze. Niech ta studentka ma na adidasy, kino, operę. Rocznie to chyba ok 10-12 tys.zł. Można skorzystać z tego regulaminu i ci, którzy otrzymują są zadowoleni. A Starostwo przy budżecie na następny rok można do tego powrócić.

Ad.19
Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski - dziękuję Radzie za podjęcie uchwały i wsparcie finansowe Gminy Jeziora Wielkie w wysokości 11tys.zł. Pieniądze przeznaczone są na opłacenie dwóch ratowników na plaży w Przyjezierzu. Gmina Jeziora Wielkie tego wydatku w budżecie nie ma. Kwota na ratowników miała być pokryta z budżetu Gminy Strzelno, jednak po wycofaniu się Gminy Strzelno z finansowani ratowników, byłem zmuszony zwrócić się do Pana Starosty, Zarządu o takie wsparcie. Pokazaliście Państwo swoją uchwałą, że jesteście odpowiedzialni za bezpieczeństwo korzystających z plaży, są to mieszkańcy naszego Powiatu. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że kąpielisko w Przyjezierzu jest jednym z, trzech które ma papiery. Nas, jako gminę też kosztowało to sporo pieniędzy, żeby po prostu kąpielisko było. Musimy zapewnić bezpieczeństwo, to nasz obowiązek i tu wykazaliście się odpowiedzialnością. Chciałem odnieść się do zmiany organizacji ruchu w Przyjezierzu - to ul.Świerkowa. Ja wystąpiłem w grudniu roku ubiegłego do Dyrektora, Starosty o całkowity zakaz zatrzymywania się i postoju na tej ulicy, na długości miejscowości Przyjezierze, była przymiarka do tego, było już prawie gotowe, jednakowoż jak Dyrektor już powiedział handlowcy zaprotestowali i zostało to zmienione w ramach kompromisu. Na pewnej części ulicy ten postój pozostał. Przeraża mnie wczorajszy artykuł i tygodniku Pałuki, gdzie Pan Rybczyński wypowiada się, że policja nie jest w stanie zabezpieczyć porządku, aby samochody nie zatrzymywały się tam gdzie jest ten zakaz. To jest porażające, ponieważ Pan Rybczyński sugeruje kierowcą, że mogą się zatrzymywać, bo policja nic nie zrobi. Nie tędy droga. Dyrektor mówił o tym, było uzgodnione to z policją i strażą a tu okazuje się, że rzecznik prasowy komendanta wypowiada sie w ten sposób.  Karygodne, że jako służby bezpieczeństwa nie potrafimy sobie poradzić. W Przyjezierzu jest wystarczająca ilość miejsc parkingowych. Proponujemy parking na wjeździe do Przyjezierza, który pomieści o wiele więcej niż te, które stały na ulicy. Na ulicy jest zakaz zatrzymywania się ze względu na bezpieczeństwo, aby dojechała karetka, straż policja, ale aby ci mieszkańcy i ci, którzy przyjadą i spacerują, aby mogli swobodnie przechodzić ulicami.  Pięć lat obserwacji mojej w Przyjezierzu wystarczy abym dał ocenę.

Radny Przemysław Zowczak – ja zupełnie inaczej odebrałem wypowiedź Pana Rybczyńskiego Rzecznika Prasowego Komendy Powiatowej Policji. W moim przekonaniu to nie jest na wywoływanie, czy sugerowanie, że można parkować w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Odebrałem wypowiedź, jako sygnał, że policja ze względu na swoje możliwości ma problem z egzekwowaniem tego zakazu. Zawsze wtedy, kiedy wprowadzamy jakieś ograniczenia musimy wcześniej zdać sobie sprawę czy będziemy w stanie wyegzekwować te ograniczenia. Wiem, że już kilka razy wcześniej próbowano wprowadzić ograniczenia i za każdym razem był problem z egzekwowaniem ograniczeń. To nie jest tak, że ktoś sugeruje, że można  niestosować się do zmiany organizacji ruchu, można raczej po takim artykule pomyśleć, czy samorządy nie powinny przeznaczyć dodatkowych środków na wsparcie policji, aby była w stanie wyegzekwować pewne zakazy, tym bardziej, ze mandaty które będą wystawiane przez straż miejską będą trafiały do budżetu gminy.

Ad.20
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – na moje ręce i Starosty wpłynęło pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departamentu Finansów. W związku z przesłanymi naszymi pismami, jeśli ktoś jest zainteresowany można zgłosić się do Biura Rady albo skserować albo na skrzynkę przesłać. Jeśli odbędzie się jakaś sesja to w trybie nadzwyczajnym.

Ad.21
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.16:40
 


Przewodniczący Rady Powiatu

 Jan Bartecki

 

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 07:45:49
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-10-18 15:10:14
Ostatnia zmiana:2012-10-18 15:10:20
Ilość wyświetleń:407

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij