Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXIV/12 z dnia 31 maja 2012r.

Protokół Nr XXIV/12
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 31 maja 2012 r.
w Auli Zespołu Szkół w Bielicach
w godzinach od 9:00 do 11:37

W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu, nieobecny na sesji Radny Andrzej Siwek).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad:

1.  Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów XXII i XXIII sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Rozpatrzenie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za 2011r. oraz podjęcie uchwały o ich zatwierdzeniu:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2011:
- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia,
- dyskusja,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Mogileńskiego za rok 2011:
   - dyskusja,
c) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium  za 2011 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2011,
b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za 2011 rok,
c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2011r.,
d) dyskusja,
e) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020.


10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Strzelno w sprawie powierzenia przez Powiat Mogileński Gminie Strzelno zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu sezonowego szkolnego schroniska młodzieżowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Szerzawach.
12. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16. Wolne głosy i sprawy różne.
17. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?
W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących, protokół został przyjęty.

Ad.4.
Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Stanisław Bielecki- chciałbym podziękować Starostwu Powiatowemu za pomoc w organizacji pikniku, który odbył się 12 maja br. w Kruszwicy oraz wójtom i burmistrzom powiatu mogileńskiego jak również sponsorom.

Radny Wojciech Baran – chciałbym złożyć gratulacje. Rozmawialiśmy na komisji już przed poprzednią sesją w sprawie drogi z Czarnotula do Kwieciszewa. Uzyskałem informację od Dyrektora Ficera, że w najbliższych 10 latach nie będzie możliwość, aby ją wyremontować. Jeśli będzie szansa proszę o przyspieszenie remontu.

Radny Przemysław Zowczak – w związku z doniesieniami w mediach, że Gmina Strzelno wycofuje się z współfinansowania ratowników w Przyjezierzu bardzo bym prosił o rozważenie przez Zarząd Powiatu, czy Powiat mógłby wesprzeć Gminę Jeziora Wielkie. Chodzi o bezpieczeństwo osób kąpiących się w Przyjezierzu na plaży i prosiłbym o zwiększenie pomocy Powiatu, jeśli chodzi o policję w miesiącach letnich w Przyjezierzu. Kolejna sprawa nie wiem czy to prawda, ale dotarła do mnie informacja, że ponoć zmieniła się koncepcja, jeśli chodzi o nadbudowę szpitala w Strzelnie. Nie tyle ma być szpital nadbudowany ile ma być rozbudowywany na poziomie parteru czy pierwszego piętra. Proszę o informację, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o przeniesienie ośrodka zdrowia w Strzelnie. Proszę o informację dotyczącą stanu całej naszej opieki POZ, zwłaszcza z uwzględnieniem ośrodków wiejskich. Tam mieszkają ludzie, którzy mają trochę utrudniony dostęp do lekarza i w związku z tym chciałbym wiedzieć, jakie są najbliższe plany, jeśli chodzi o poprawę funkcjonowania POZ.

 

Ad. 5
Odpowiedzi na interpelacje.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak – jeśli chodzi o drogę Czarnotul Kwieciszewo to droga przez Kunowo. Byłem na spotkaniu z mieszkańcami Kunowa, gdzie mnie zaproszono i było omawiane jak poprawić dojazd. Jeśli chodzi o cząstkowy remont, w tej chwili zakleiliśmy dziury a jeśli chodzi o koncepcję przebudowy drogi to trzeba by było ja przebudować całą. Na Zarządzie nie przedstawiałem tego jeszcze i najpierw trzeba zrobić projekt a potem zabrać się za przebudowę tej drogi. Zarząd zajmie się tą sprawa w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o ratowników to jeszcze nikt do nas nie występował z taką propozycją, ani Burmistrz, ani Wójt z związku z tym, jeżeli taka propozycja padnie możemy się nad tym pochylić i zobaczyć jak to będzie wyglądało, jakie to są właściwie koszty, jakie środki trzeba by było przeznaczyć. Nic nie mogę na ten temat powiedzieć, nigdy się tym nie zajmowałem. Jeśli chodzi o nadbudowę szpitala to jest w tej chwili właśnie Pani Dyrektor w Poznaniu w tej sprawie i nie chciałbym nic przesądzać. Nie uczestniczą, dlatego na sesji, bo są u projektantów. Jutro rano Dyrektor, Wicestarosta i Pełnomocnik UE jadą do Marszałka w tej sprawie. Proszę o chwilę cierpliwości, będzie to na pewno przedstawione Radnym, jaka to była koncepcja czy idziemy w nadbudowę czy nie. Przy nadbudowie trzeba dwa piętra pod nadbudową wyłączać z działalności i w związku z tym nie pozwolimy sobie rezygnować z dochodów. Wyliczyliśmy, że stracilibyśmy ok. 2mln. i w związku z tym jest nowa koncepcja, zobaczymy jak to będzie wyglądało po przyjeździe Dyrekcji z Poznania. Jeżeli chodzi o ośrodek zdrowia, wszystko przebiega zgodnie z prawem, czyli firma, która w drugim przetargu wygrała z Murowanej Gośliny z Wielkopolski, remontuje tą część po byłym oddziale zakaźnym. Myślę, że w tym roku przychodnia będzie przeniesiona. W tym budynku po byłej przychodni są mieszkania, w których mieszkają dwie rodziny i pracownicy SPZOZ. Zarząd zastanawia się, co zrobić z budynkiem po byłej przychodni w Strzelnie. Jeśli chodzi o ośrodki POZ na wsiach to Dyrekcja w tej chwili również już na przyszły rok ma przygotować koncepcję w tej sprawie, chodzi głównie o ośrodek w Markowicach i Gębicach. Zobaczymy, co Dyrekcja zaproponuje Zarządowi. Inne sprawy, jeśli będzie Dyrektor lub na piśmie.

Radny Przemysław Zowczak – rozumiem, że na obecnym etapie nic nie jest przesądzone czy pójdziemy w kierunku nadbudowy czy rozbudowy, ale Panie Starosto po raz kolejny zdarzyła sie taka sprawa, że ja nawet nie od pracowników szpitala, ale od ludzi dowiaduje się. To informacja, która dotarła do mnie za pośrednictwem mojej żony. O tych rzeczach powinniśmy jednak rozmawiać na posiedzeniach komisji problemowych. Jest komisja, która powinna zajmować się ochroną zdrowia i my, jako Radni powinniśmy być na bieżąco informowani i współuczestniczyć w tym całym procesie podejmowania decyzji. Ktoś wcześniej ma jakąś koncepcję, wszystko poukłada a Radni potem później pro forma to klepną. Proszę o lepszą współpracę, lepszą komunikację społeczną pomiędzy Zarządem a Radą. Gdybyśmy, jako Powiat poszli w kierunku rozbudowy gorąco apeluję, żeby w trybie pilnym poprawić elewację szpitala w Strzelnie. Gdyby się okazało, że nie ma nadbudowy, bo gdyby była nie ma sensu poprawiać elewacji, jeśli ona za krótki okres czasu miała by być uszkodzona lub zniszczona a jeśli nie pójdziemy w kierunku nadbudowy to rację miał tutaj Burmistrz Strzelna, kiedy na jednej z sesji Rady Miejskiej w Strzelnie, zarzucił że ten budynek szpitala psuje wizerunek miasta Strzelna.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – myślę, że komisja zdrowia była w szpitalu. Ja od samego początku mówiłem, że tak samo trzeba w DPS w Siemionkach, ponieważ niektórzy Radni, którzy są pierwszą kadencję to nie znają tego od środka. Jak razem byliśmy w Zarządzie mówiliśmy, zróbmy dobrze środek a potem będziemy robić elewację. Teraz rzeczywiście, jaka koncepcja, lada moment będzie czy nadbudowujemy czy nie to rzeczywiście musimy zrobić wszystko, aby w przyszłym roku wykonać dach i elewację, chociaż od strony ulicy. Nie chodzi o wizerunek Strzelna, ale samopoczucie, bo ludzie którzy wchodzą do szpitala odnoszą zupełnie inne wrażenie niż na zewnątrz. Jeśli nie będziemy nadbudowywać, to myślę że w budżecie zrobimy tak, aby zrobić dach i elewację o tym też myślimy.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mleczko – proszę Starostę, ponieważ Komisja była w Strzelnie, ale nie było mowy o zmianie koncepcji. Jeśli będzie jakaś większa wiedza prosiłbym o uwzględnienie i powołanie komisji zdrowia w tym temacie, żeby nie było podejrzeń o jakieś pozakulisowe działania.

Ad. 6
Rozpatrzenie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za 2011r. oraz podjęcie uchwały o ich zatwierdzeniu:

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2011:

- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia,

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, uchwałę nr 11/S/2012 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia, która stanowi załącznik do protokołu.

- dyskusja,

Radny Wojciech Baran- w imieniu Klubu PO chciałbym odnieść się do spraw, które są omawiane w pkt 6-7 aby nie dublować spraw. Budżet, który był wykonany w 2011, był budżetem stworzonym przez koalicję, która rządzi powiatem. Nie był to budżet, który by wychodził na przeciw oczekiwaniom naszej części mieszkańców powiatu mogileńskiego. My, jako Klub nie znaleźliśmy w nim zadań, które prowadziłyby do większego rozwoju gospodarczego naszego powiatu. Trudno było znaleźć zadania, które pozwoliłyby na zmniejszenie wysokiego bezrobocia, czy stworzenie nowych miejsc pracy. Przy konstruowaniu nowego budżetu nasze uwagi w tym zakresie będą w jakiejś mierze przyjęte i wprowadzone. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu a także RIO zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2011 pozytywnie, czego Zarządowi i Pani Skarbnik gratuluję.

Radny Przemysław Zowczak – o budżecie przy okazji wykonania budżetu powinniśmy mówić w wymiarze rachunkowym. Opinia RIO jest jednoznaczna, pozytywna i nie zamierzam z nią dyskutować, podważać jej. O wykonaniu budżetu należy mówić też w innym wymiarze. Jednym z takich wymiarów jest kwestia, dlaczego wykonanie budżetu ma służyć przede wszystkim: czy mieszkańcom, czy osiąganiu własnych korzyści wizerunkowych a przy okazji korzystają z tego mieszkańcy tego powiatu. W moim przekonaniu zaczynamy iść w niewłaściwym kierunku, to nie jest jeszcze ta sytuacja, którą widzimy w budżetach czy wykonaniu budżetu w Strzelnie, gdzie nowa rada zatwierdzała wydatki, które wydarzały się tuż przed wyborami. Tak naprawdę ten budżet służył własnemu wizerunkowi, własnej korzyści politycznej a nam mieszkańcom przy okazji. Wtedy przed wyborami były realizowane postulaty, które wiele lat wcześniej były wnoszone. Ja o tym mówiłem przy okazji przyjmowania budżetu, podkreślam ten problem przy okazji wykonania budżetu. Spójrzmy w wydatki w rozdziale drogi publiczne powiatowe, remonty dróg ponad 306 tys., remonty cząstkowe ponad 972 tys., regulacja poboczy 139tys. itd. Ja apelowałem żeby te wydatki rozpisać już na etapie tworzenia budżetu, żeby później nie było uznaniowości, tego nie zrobiono a w sprawozdaniu z wykonania budżetu jest on w pewnych fragmentach bardzo szczegółowy i drobiazgowy, natomiast tutaj jest napisane bardzo ogólnie i właściwie nie do końca wiadomo, gdzie te rzeczy się wydarzyły. Taką mam prace, że często jestem w terenie i słyszę od ludzi, że ktoś przyjechał, zobowiązała się i to później jest zrobione tyle, że wynika to z uznaniowości a nie z zapisu w budżecie powiatu. Apeluję, aby tych rzeczy było jak najmniej. Do członków Zarządu apelują, aby większe pieniądze przeznaczać na sprzęt do utrzymania dróg. Te drogi są w fatalnym stanie, jeśli na poziomie rządowym nie będą wprowadzone zmiany, samorządom będzie bardzo trudno utrzymać swoje drogi. Zwłaszcza w takiej sytuacji, uznaniowości powinno być mniej. Zobaczcie jak to działa w Gminie Mogilno gdzie zazwyczaj lokalne społeczności decydują, który kawałek drogi będzie zrobiony, jest powiedziane, że tyle i tyle metrów w każdym sołectwie i to funkcjonuje trochę inaczej. U nas zawsze można powiedzieć przepraszam tam w budżecie było, wyraziliście zgodę. Tak wyraziliśmy zgodę, aby w tym rozdziale, w tym paragrafie, tyle pieniędzy się znalazło natomiast my, jako Radni nie mamy żadnego wpływu na to, która droga będzie remontowana, naprawiana w pierwszej kolejności. Innym wyznacznikiem budżetu jest, jakość życia mieszkańców, którzy z tych rzeczy, które zapisane są w budżecie korzystają. Tych pieniędzy, które są w budżecie jest rzeczywiście mało i mamy duży problem.  Nie zazdroszczę Zarządowi nieraz bardzo ciężkich i trudnych decyzji przy podziale tych pieniędzy, ale miejmy na uwadze przede wszystkim, jakość i standard życia naszych mieszkańców.

Radny Wojciech Baran – zgłaszam formalny wniosek o 5 minut przerwy po tym punkcie.

Radny Krzysztof Szarzyński – jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej chciałbym powiedzieć, że zrealizowany budżet roku ubiegłego stanowi implikację potrzeb prorozwojowych, prospołecznych i proinwestycyjnych wszystkich mieszkańców powiatu mogileńskiego. Nie jest to tak, że Zarząd realizując budżet realizował swoje zadania, jest to tak, że Zarząd realizował złożone potrzeby mieszkańców powiatu mogileńskiego przy mizerii budżetowej, którą miał do zrealizowania. Rozpatrując to, co będę mówił w pkt. 7 ale w nawiązaniu do wykonania budżetu. Zarząd Powiatu kierował się rzeczywistymi potrzebami mieszkańców Powiatu, miał na celu gospodarność, celowość i rzetelność realizacji tego założonego budżetu. Te potrzeby wynikają w trakcie roku budżetowego. One są korygowane. My, jako Rada sukcesywnie niemal w każdym miesiącu zmieniamy ten budżet te plany po to, by realizować te potrzeby. Zarząd borykał się z trudną sytuacją finansów publicznych. Nie tylko w naszym powiecie jest tak złożona sytuacja finansów publicznych, jest to sytuacja ogólnopolska czy ogólnokrajowa. My, jako Rada i ja, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, rozpatrując, badając merytorycznie realizacje budżetu z roku ubiegłego, kierowaliśmy się kryteriami celowości, rzetelności, gospodarności i legalności wykonania tego budżetu.

Starosta Tomasz Barczak – potrzeby ludzkie, kierujemy się tym począwszy od oświaty, dróg i zdrowia i nie skaczemy z roku na rok, ale prowadzimy politykę długodystansową. Chodzi o to by wydawać pieniądze w miarę celowo i tyle ich posiadamy. Kierować się tym, aby robić inwestycje, korzystać ze środków, które można pozyskać z zewnątrz, nie zadłużając nadmiernie samorządu, udało nam się to zrobić. Przy zadłużeniu samorządu 5% w stosunku do dochodów to jest tak, a inwestowałeś to straciłeś, nie w tej chwili. Mamy rok 2011 a za chwilę, jeśli minister finansów się uprze i nie zmieni nam ustawy to będziemy mówili, że super dobrze, że mamy płynność finansową i działamy. Samorządy Powiatowe przy swoich dochodach jak się maksymalnie zadłużyły to współczuje Radzie Powiatu i Zarządowi, co zrobią, jeśli Minister Finansów tego nie popuści i wtedy nikt nie pomoże, bo banki nie dadzą kredytów, pożyczek. I to nam udało sie zrealizować, mało tego udało nam się zrobić inwestycje, które w ubiegłym roku niektóre zostały dokończone a niektóre realizujemy jeszcze w tym roku. Przy tych finansach, które posiadamy to oświata na pierwszym miejscu i służba zdrowia. To dwie rzeczy, w które poszły wielkie pieniądze i to są pieniądze, które służą typowo społeczeństwu. Nie jestem zwolennikiem robienia krótkich rzeczy. Drogi, Powiat to taka jednostka samorządowa, gdzie wchodzi kilka gmin i każda by chciała dla siebie jak najwięcej uszczknąć. Wszyscy zrozumieli, że Mogilno jest miastem powiatowym, w które akurat ze wszystkich prawie stron wchodzą oprócz jednej – drogi powiatowe. Kilka lat temu stwierdziliśmy, że jak nam się uda zrobimy porządne wjazdy do Mogilna. Udało się zrobić. Kończymy w tym roku ul. Niezłomnych, udało nam się przez te lata zrobić za duże pieniądze, wspólnie z Unią Europejską, porządne wjazdy do Mogilna. Nie potrzebujemy się wstydzić, że do miasta powiatowego wjeżdżamy dziurawą drogą. Jestem zwolennikiem, żeby robić. Nie jak robią inni, że w tej wsi parę metrów i w innej też parę metrów. Szkoda ściągania wykonawców, zróbmy to tak jak było założone w szkołach i żaden dyrektor nie miał pretensji, bo wiedział, że w tym roku robimy w tej szkole a w przyszłym w innej i każdy wiedział, że jego kolejka nastąpi. Mając odpowiednie środki, wydajmy te pieniądze w ten sposób, czyli racjonalnie dla społeczeństwa i dla tych, którzy są wykonawcami, którzy mówi, że ściągając sprzęt na 500m drogi to duże koszty a efekty niewielkie. Jestem zwolennikiem, aby robić ciągami na tyle na ile nas stać. Mam nadzieję, że po tym euro 2012, Rząd jak skończy budować autostrady, zastanowi się, usiądzie i rzeczywiście wspólnie z samorządami zacznie budować drogi lokalne, które rozjechały się przy budowie autostrad. Mam taką nadzieję, i wierzę w mądrość Rządu, że ustalą finansowanie np. 50/50 czy 70/30 i zrobimy najważniejsze drogi lokalne. Służba zdrowia to worek, w który możemy kłaść, mamy duże zaległości. Przepisy, które teraz obowiązują, np. ostatnia rzecz zmiana schodów do przychodni, bo nie mają takich wymiarów jak powinny mieć, boli nas bardzo, bo musimy pieniądze znowu przeznaczyć na przerobienie schodów nieodpowiadających normie, ktoś je wymyślił a my musimy przepisy respektować. Sprawozdanie finansowe to gołe liczby, które nam się na szczęście zgadzają, zostało parę groszy, mówimy że mamy wolne środki ale to tylko 326 tys.zł nadwyżki budżetowej. Przy tych nadwyżkach, przy inwestycjach, o których może opowiem w części wykonania budżetu. Ulegliśmy presji Radnych z Dąbrowy, przy budowie drogi w Dąbrowie przy ul.Kasztanowej i Szkolnej. Również był nacisk, aby robić drogę Chabsko i Zarząd wyraził zgodę. Może nie powinniśmy w ten sposób postępować, ale każdy Radny chciałby dla tych swoich mieszkańców robić, jedynie tym się kierujemy. Jadąc na spotkania z mieszkańcami, kleimy dziury, obiecuje się, że to zostanie zrobione, ale nigdy nie mówię kiedy, bo liczę,  że dostaniemy środki i zrobię te najbardziej potrzebne drogi. Tak samo jak założyliśmy sobie, że robimy rocznie ok 10 km powierzchniowego utrwalenia i już drugi rok udaje nam sie to robić. Może nie tam, gdzie ktoś sobie wymarzył, ale robimy to, aby zamknąć drogi i na parę lat mieć spokój. Staramy się słuchać Radnych i w każdej gminie zrobić coś.

Radny Przemysław Zowczak – nie o tym mówiłem, my jako Radni też chcielibyśmy mieć udział w procesie decyzyjnym nie tylko w obszarze ile pieniędzy przeznaczamy na coś, ale i gdzie. Po prostu gdzie te nasze działania są realizowane. Przy tak zapisanym budżecie my nie mamy na to wpływu. Wpływ jest po stronie Zarządu a właściwie tak naprawdę ma Starosta jednoosobowo, jako nadzorujący Zarząd Dróg Powiatowych. Nie mówiłem czy lepsza koncepcja jest taka żeby się koncentrować na jakiś dużych zadaniach, dużych przedsięwzięciach, czy rozdrabniać się po poszczególnych sołectwach. Mówiłem, że jestem zwolennikiem przejrzystości, aby było jak najmniej uznaniowości, nigdy nie jesteśmy w stanie jej wyeliminować, bo życie nam płata różne niespodzianki, ale chodzi o to, że decyzja czy powierzchniowe utrwalenie robimy na konkretnej drodze w konkretnej gminie, czy robimy na zupełnie innej drodze w innej gminie, aby zapadała wcześniej i żeby radni mieli w tym swój udział. A jeśli coś zostało zrobione Panie Starosto, to chciałbym widzieć w sprawozdaniu z wykonania budżetu gdzie to zostało zrobione. W tym sprawozdaniu gdzie są inwestycje większe zadania są pokazane, ale dużą cześć wydatków budżetowych, wiem ile, wiem, na co ale nie wiem gdzie i to apeluję i przy okazji uchwalania i sprawozdanie z wykonania budżetu w kolejnych latach. Dotyczy to nie tylko dróg, podobna sytuacja ma w oświacie tam gdzie wiele rzeczy pochowanych jest w tzw. rezerwie ogólnej a później ktoś może dać albo nie. Chodzi o to by tego typu sytuacje eliminować. Miałem na uwadze mówić o tym, że są pewne osoby, które zaciągają deklaracje, które o dziwo mają miejsce, miałem też na myśli inne osoby. Wtedy, gdy Rada nie będzie miała wpływu gdzie są pieniądze wydawane, będzie uznaniowość i ktoś może przyjść poprosić a jaki stan dróg w powiecie wiem, w jakim są stanie.

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Mogileńskiego za rok 2011:

- dyskusja,

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dyskusja rozciągnęła się już w ppkt.a ale gdyby ktoś chciał zabrać głos, proszę bardzo.

Zgłoszeń nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – zdajemy sobie sprawę i to od lat tak jest, że co roku przy sesji absolutoryjnej mówi się, że budżet był trudny do zrealizowania, że był trudnym budżetem. O ile założenia się realizuje, w jakiejś części pozostają wolne środki czy z inwestycji, czy innych zadań i przeznacza się je dalej to jest dobrze, ale czasem trudno to wszystko pogodzić. Musimy zadać sobie pytanie, czy następne budżety nie będą trudniejsze. Nie tylko w założeniu, ale również w realizacji z tego względu, że służba zdrowia, nie tylko nasza mogileńska, ale w ogóle spędza nam sen z powiek, jak to popularnie mówimy.  Z racji funkcji często jestem na posiedzeniach Zarządu i służba zdrowia wiem, że przewija się, na co dzień, rozmawia się jak pominąć koszty a finalnie straty. Cieszę się, że Radny Zowczak pochwalił naczelnika oświaty. Dobrze, że jak coś chce się robić i ma się pieniądze. Naczelnik jak to robi, to trudno czasem określić, ale przystępując do realizacji jakiegoś zadania, mówi wtedy – ja mam pieniądze i tylko żeby była zgoda Zarządu i Rady. Możemy dyskutować. Czy dobrze, że w oświacie są jakieś środki zawsze, na to żeby wejść w jakiś program, czy w realizację szybkiego zadania? Gdzie jest dofinansowanie ze środków UE, Urzędu Marszałkowskiego, bo wiemy że możemy spokojnie patrzeć przynajmniej w Mogilnie na razie jeśli chodzi o oświatę. Życzmy sobie, aby udało się rozwiązać sprawy służby zdrowia a dalej dróg, bo te drogi też są ważne.  O ile nie ma dyskusji w ppk. b ogłaszam 5 minutową przerwę.

c) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Na podstawie pozytywnej opinii RIO oraz w wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2011 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2011,

Radny Krzysztof Szarzyński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej nr 2 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za 2011 rok wraz z pozytywną opinią komisji z wykonania budżetu powiatu mogileńskiego za 2011 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za 2011 rok,

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, uchwałę nr 3/Kr/2012 w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za 2011 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2011r.,

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – informacja została załączona do wykonania budżetu, jednak jeśli ktoś w tym pppk. chciałby zabrać głos proszę bardzo.

Zgłoszeń nie było.

d) dyskusja,

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – chciałby przedstawić kilka faktów z 2011r, jakie środki wydatkowaliśmy. Budżet uchwalaliśmy w 2011 był budżetem deficytowym -7.085tys., czyli inwestycje, które chcieliśmy zrealizować i żeby je zrealizować należało taki deficyty przewidzieć i zdobyć środki z zewnątrz. Po zmianach deficyt na końcu roku zmniejszyliśmy do 2.742.232zł. Dochody w powiecie są przewidywane, to dotacje i subwencje i w małym stopniu dochody własne. Dochody wykonano w kwocie 56.582 tys. przekroczyliśmy trochę do tego co zakładaliśmy. Zrefundowano nam budowę DPS w Siemionkach w kwocie 1.694.058zł, oraz otrzymaliśmy środki za termomodernizację budynków 293.283zł. Pieniądze wpłynęły do budżetu, chociaż nie wiedzieliśmy czy będą, poprawiły one nasze dochody. Wydatki wykonano na kwotę 56.219.798zł. To były wydatki głownie majątkowe na kwotę 7.245.085zł, były wykonane w 93% ponieważ chcieliśmy pobudować w Bielicach hale sportową, ale po dokładnej analizie tego, te 400tys. zł nie starczyłyby i zrezygnowaliśmy z inwestycji, dlatego wykonanie jest w 93%. Na początku roku zakładaliśmy budowę, ale przerosło to nasze oczekiwania, jeśli chodzi o finanse. Podsumowując, jak Państwo słyszeli 362tys. które nam zostały to tak rok zakończyliśmy nadwyżką. Po tych wszystkich zmianach, które w ciągu roku radni zatwierdzali. Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12.2011r.- 2.833.143zł i to stanowi 5% dochodów Powiatu. Należności z tytułu nieudzielonych pożyczek – 395tys zł to pożyczka dla SPZOZ. Zarząd zawsze odracza spłatę pożyczek, bo SPZOZ boryka się z dużymi problemami finansowymi. W 2011 nie udzielaliśmy poręczeń, gwarancji i pożyczek innym podmiotom. Nie było mowy, aby w pewnym momencie Powiat nie miał płynności, czy zdolności finansowej. Harmonogram, wydatków i dochodów był bardzo dobrze opracowany. Odnośnie wydatków majątkowych. Zakończenie przebudowy drogi, inwestycja największa -  droga krajowa nr 15 do ul.Hallera. W roku ubiegłym 2.206.911zł wydaliśmy na nią, inwestycja została zakończona zupełnie. Przebudowa drogi powiatowej Mogilno, Strzelce, ul.Niezłomnych 1.208tys. jest kontynuowana w tym roku na kwotę po przetargu 752tys.zł. Remont drogi powiatowej w kierunku Wielkopolski, jedna z najgorszych dróg - Ostrowo, granica województwa to była droga zrobiona w Ostrowie w kierunku Orchowa była to kwota 529 tys.zł. Dokonaliśmy zakupu, doposażając pracowników w ZDP na kwotę 200tys.zł tj. rębaki, ubijaki, samochody dla służb liniowych i do przewozu osób. Oddaliśmy dwa parkingi, przy Powiatowym Urzędzie Pracy i przy ul.Ogrodowej, gdzie parkowanie odbywało się w złych warunkach. Koszt parkingów tj.170tys przy ul.Ogrodowej i 123tys. przy Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym roku kończymy Warsztaty Szkolne w Strzelnie mam nadzieję, że 1 września będzie otwarcie, wszystko na to wygląda, że wykonawca dotrzyma terminu i otworzymy warsztaty z prawdziwego zdarzenia. Koszt warsztatów tj. 2 mln.zł i finansowanie odbywa się wyłącznie z naszych środków –Powiatu Mogileńskiego. Była okazja, aby poratować Państwową Powiatową Straż Pożarną, możliwość kupienia samochodu pół na pół z Komenda Wojewódzką, ponieśliśmy wydatek w wysokości 60tys.zł. Wychodząc naprzeciw uczniom przy szkole w Bielicach powstała kryta ujeżdżalnia dla koni, koszt to 485tys.zł, jest oddana do użytkowania, ale otwarcia jeszcze nie było. Młodzież całą wiosnę już ćwiczyła. Działalność ze szpitalem - pewnych rzeczy nie udało się zrobić, ale wykonaliśmy inwestycji za 665tys.zł. czyli doprowadzenie gazów medycznych, tyle wydaliśmy w roku ubiegłym, jest to w tym roku kontynuowane. Na całą działalność oświatową, wszystkie inwestycje w szkołach Powiatu Mogileńskiego wydaliśmy 2.300tys.zł. Kupiliśmy pomoce dydaktyczne, wykonujemy dojazdy, parkingi. Kontynuujemy szkolnictwo zawodowe w Powiecie Mogileńskim tj. Program 9.2. W roku ubiegłym to była kwota 756.426zł. Całość środków, jakie wydaliśmy z UE tj. 3.019tys.zł to są drogi i wszystkie inwestycje, które robiliśmy, jeśli chodzi o wspólne z Marszałkiem Województwa z RPO. PCPR, upowszechnianie aktywnej integracji 202tys. i PUP nowa jakość lokalnego rynku pracy 91.219zł pozyskaliśmy pieniądze z PFRON 321 tys.zł. są to pieniądze, za które zakupiliśmy samochody min. do szkół i autokar dla Gminy Strzelno. Zabytki 25tys.zł przeznaczyliśmy na kościoły w Wylatowie i Siedlimowie gdzie praca się kończy a w Wylatowie prace trwają. W 2010 r. wyremontowaliśmy dach w dworku w Bielicach z środków Budżetu Państwa, czyli Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. W ubiegłym roku kontynuowaliśmy to odwodnienie i zrobiliśmy cały dół dworku za 112tys.zł, które uzyskaliśmy od Wojewody. Realizujemy również powierzchniowe utrwalenie dróg za 431tys.zł zostało zrobione 10 km dróg. Cząstkowe remonty kosztowały nas 972 tys.zł.  to kwota, która została wydana, aby pokleić dziury w drogach powiatowych, których mamy 396 km, jesteśmy czołowym powiatem, jeśli chodzi o ogólną ilość dróg powiatowych. W między czasie przy wszystkich inwestycjach spłaciliśmy 762.600zł to były kredyty regularnie płacone. Uporządkowanie spraw Skarbu Państwa, sprawy geodezyjne, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, robimy po kolei w każdej gminie, również uregulowania prawne dróg. Tyle, jeśli chodzi o wykonanie budżetu i kwoty wydane w ostatnim roku. Teraz w imieniu Zarządu proszę Radnych, aby zagłosowali za wykonaniem budżetu i za absolutorium.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – czy ktoś chciałby zabrać głos?
Zgłoszeń nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – zanim przejdziemy do głosowania pozwólcie, że powiem dwa zdania. Myślę, że przedstawione w tej chwili sprawozdanie przez Starostę w jakiś sposób odzwierciedla to, co na co dzień Zarząd Powiatu robił i co zostało wykonane przez okres 2011r. Niepokojącym jest to, że w tym wszystkim nie możemy w jakiś sposób poradzić sobie z nasza służba zdrowia, pomimo zaangażowania co roku bardzo dużo środków, ale są one w dalszym ciągu niewystarczające, aby funkcjonowała ona w taki sposób w jaki byśmy sobie życzyli. Perspektywicznie będziemy patrzyli dalej, aby zapewnić tą podstawową służbę naszym mieszkańcom, na co dzień, aby on czuli się bezpieczni i w razie zagrożenia życia, czy szybkiej pomocy, żeby ją mieli udzielaną. Na pewno, jeśli chodzi o służbę zdrowia jest to bardzo ważne, że utrzymujemy w dalszym ciągu, jeśli chodzi o Mogilno i Strzelno, te dwie karetki po to, by szybko interweniować w momentach, kiedy ci nasi mieszkańcy tej pomocy potrzebują. Dobrze się dzieje, że zarówno szpital w Mogilnie jak i w Strzelnie zapewnia tą podstawowa opiekę w zakresie badań, uzyskania wyników i to jest ważne. Na pewno będziemy robili wszystko, żeby w dalszym ciągu ten Zarząd inspirować w kierunku poprawy stanu dróg. Jest to bardzo trudny temat, bo zdajemy sobie sprawę, że każdorazowo na sesji wywołany do odpowiedzi Dyrektor Zarządu Dróg wyjaśnia, że nie starcza środków i jak popatrzymy na nasze dochody, są takie a nie inne, że subwencja ogólna wynosi 32 mln.zł ale to są pieniądze znaczone, które nie za bardzo można wydać na co inne i to są trudne momenty w realizacji przez Zarząd budżetu, jaki i dla nas przy podejmowaniu decyzji. Bardzo dobrze się dzieje, że nie jesteśmy zadłużeni, że możemy spoglądać dalej w tym trudnym momencie, że nasze zadłużenie nie jest w tej wielkości, które by hamowało płynność finansową.
 
Radny Krzysztof Szarzyński – na uwagę zasługuje fakt, iż Zarząd Powiatu, to co Starosta powiedział w końcowej części przemówienia, zasługuje na to fakt uregulowania własności, zarządzanym mieniem powiatowym, czyli środkami trwałymi. Gdzie to mienie jest w zarządzie trwałym, czy w jednostkach budżetowych, czy w drogach powiatowych jest to ważna sprawa.


e) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dla Zarządu Powiatu w Mogilnie absolutorium za 2011 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Na podstawie pozytywnej opinii RIO oraz w wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Radny Wojciech Baran – to ważny moment w roku. Gratuluję Zarządowi, wszystkim urzędnikom Starostwa Powiatowego. To głosowanie, które się przed chwila odbyło dowodzi, że nam Klubowi nie chodzi o walkę polityczną. Nam chodzi o to, by naszą rzeczywistość zmieniać. Podchodzimy do pewnych rzeczy pragmatycznie, widzimy potrzeby, bo jesteśmy też mieszkańcami powiatu, znamy te potrzemy. W naszej działalności kierujemy się tym, aby potrzeby mieszkańców były zrealizowane w maksymalny sposób i żeby wychodzić naprzeciw potrzebom niezrealizowanym.  W tym głosowaniu pokazaliśmy, o co tak naprawdę nam w naszej działalności samorządowej chodzi.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki – jako Klub PO udzieliliśmy wam warunkowego absolutorium, to jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego, są to tylko słupki, wykonanie budżetu za 2011 bardzo ładnie to wyszło, gratuluje. Aczkolwiek będziemy dążyli, aby Państwo zwrócili uwagę, co się dzieje na terenie Powiatu Mogileńskiego. Wiem, że ktoś powie, że Nowacki powtarza to jak mantrę. Znowu w tej chwili rośnie bezrobocie, jeśli chodzi o pobudzenie gospodarcze to mamy zero i nie widzimy perspektyw dla powiatu. Chciałbym abyście Państwo wzięli sobie te słowa do serca, bo macie pewna wytyczoną ścieżkę a my chcemy abyście spojrzeli szerzej. Warto rozmawiać z poszczególnymi samorządami, aby stworzyć normalne warunki funkcjonowania naszych mieszkańców. Nie wszyscy są rolnikami, niektórzy wykonują pracę najemczą albo chcą ją wykonywać a nie mają gdzie. Dlatego będę prosił, aby Państwo się pochylili nad problemami bezrobocia, w tej chwili Starostwo i PUP nie może udzielić tylu staży, ile bym sobie życzył. Informowaliśmy i prosiliśmy, aby pochylić się nad możliwością stworzenia miejsc pracy dla dużych przedsiębiorstw, w których będą zatrudnieni nasi mieszańcy. Będę apelował o strefę gospodarcza w Bielicach, zależy mi na tym, aby po nas zostały miejsca pracy. Nawet za mniejsze pieniądze, godne życie jest bardziej wartościowe, niż proszenie się o jałmużnę. Mieszkańcy Powiatu Mogileńskiego to nie tylko gminy Mogilno, która mam zaszczyt reprezentować, ale innych gmin, ościennych, w których jest Dąbrowa, gdzie jest wysokie bezrobocie, typowa gmina rolnicza, Jeziora Wielkie gdzie bardziej to gmina turystyczna niż rolnicza i gmina Strzelno gdzie bezrobocie i ubóstwo zaczyna być widać. Warunkowe absolutorium dla Państwa działań, które żeśmy Państwu dali i chcemy byście dobrze to wykorzystali. Za rok mamy znowu absolutorium i będziemy patrzyli na ręce, co się udało zrobić przez ten rok czasu. Podjęcie rozmów, one nic nie kosztują. Chyba, że Państwo potrzebujecie pieniądze na delegacje to wyłożę ze swoich, bo zależy mi, aby mieszkańcy mieli pracę. Proszę korzystać z pomysłów Radnych. To, co chcemy pokazać, szersze spektrum czegoś, co można dokonywać przy nie dużych środkach finansowych. Będę apelował o to, żeby tam gdzie są wyremontowane drogi, abyśmy na nowo ich nie remontowali, jeździ tam coraz więcej przeładowanych tirów i za chwile znowu będziemy musieli wydawać środki, lepiej je wydać na drogi w stanie krytycznym.  Proponuje wspólnie kiedyś usiąść do stołu i porozmawiać jak zrobić, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej.

Radny Przemysław Zowczak – to z woli Państwa zwracam się teraz do koalicji rządzącej naszym powiatem. Jesteśmy, jako Klub PO opozycją. Z naszej woli jesteśmy opozycją, która nie niszczy, nie psuje a stara się działać na rzecz mieszkańców powiatu. Niech wyrazem tego będzie wynik dzisiejszego głosowania. Gratuluję Pani Skarbnik, Panu Staroście i całemu Zarządowi za wykonanie budżetu i wynik dzisiejszego głosowania.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki również złożył gratulacje Zarządowi i Pani Skarbnik.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak w imieniu Zarządu i pracowników Starostwa Powiatowego podziękował za udzielenie absolutorium. Zarząd wykonał budżet, który uchwaliła Rada, więc nie było przeciwwskazań do głosowania. Dostaliśmy nowych chęci do pracy, bo dobrze się pracuje, jeśli są ludzie, na których można liczyć i którzy doradzą. Brakuje nam w tym zabieganym świecie, aby regularnie się spotykać i rozmawiać, aby dobre pomysły zostały przelane w czyn.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny B.Nowacki, W.Gałązka, T.Barczak).


Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny B.Nowacki, W.Gałązka, T.Barczak).

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Strzelno w sprawie powierzenia przez Powiat Mogileński Gminie Strzelno zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu sezonowego szkolnego schroniska młodzieżowego.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny B.Nowacki, A.Ziółkowska, T.Barczak).

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie założenia Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Szerzawach.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny T.Barczak).

Ad.12
Do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny uwag i pytań nie było.

Ad.13
Wniosków i oświadczeń radnych nie było.

Ad.14
Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.

Tadeusz Dachowski Przewodniczący NSZZ Solidarność – ja z apelem do Pan Starosty. Jak wszyscy wiecie inflacja w Polsce zaczęła galopować i tu było masę pochwał dla pracowników starostwa. W związku z tym mam apel do Starosty, aby przewidzieć do tych pracowników, jakąkolwiek rekompensatę. Ja nie mówię, że to ma być 8 % inflacji zeszłorocznej i 4% tej, ale może jakąkolwiek rekompensatę do płac i nie tylko dla tych, co z musu Starosta podnosi, bo mają najniższą pensję. Może 3% będzie stać starostę wygospodarowania podwyżek, bo ci pracownicy z roku na roku tracą a pomimo pochwał nie ma, kto się za nimi wstawić.

Ad.15
Odpowiedzi na wnioski i zapytania

Wicestarosta Tadeusz Szymański – podejrzewam i 10% byłoby dobre gdyby można było, zgodnie z budżetem, który Rada przyjęła jeszcze w ubiegłym roku przewidziany jest wzrost płac o 3%, natomiast wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja. Zapewniam, że takie pieniądze są w budżecie, pamiętamy o pracownikach, cenimy ich wiemy, że są fachowi.

Ad.16
Wolne głosy i sprawy różne.

Radny Wiesław Gałązka – chciałbym podziękować za prezent – nagrodę, która ze składki zorganizowanej wśród Radnych Powiatowych została ufundowana, był to puchar podczas III zawodów skokowych, podczas Targów Rolnych. Sprawiliście radość młodym jeźdźcom.  Nagroda została przeznaczona dla najlepszego jeźdźca.

Radny Witold Pochylski – chciałbym podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w święcie miasta, noc w muzeum.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Kujawa – dołączyła do głosu Radnego Pochylskiego. Zaproszeni byli honorowi rodacy, dziękuję Staroście za gościnę ich na Targach.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – sesję zwołujemy 15 czerwca br.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – na zaproszenie Prezydenta Komorowskiego byłem w poniedziałek na ogrodach Prezydenckich. Prezydent kazał pozdrowić wszystkich mieszkańców powiatu mogileńskiego. Przywiozłem „Orędownika Mogileńskiego „ z roku 1926-25, który przekazał na moje ręce a potem na rzecz muzeum w Chabsku Pan Minister Edward Szymański, z jego domowych zbiorów.

Ad.17
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.11:37
 


Przewodniczący Rady Powiatu

 Jan Bartecki

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 07:45:41
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 07:49:37
Ostatnia zmiana:2012-06-18 07:50:07
Ilość wyświetleń:445

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij