Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXIII/12 z dnia 9 maja 2012r.

Protokół Nr XXIII/12
Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 9 maja 2012 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 8:35 do 9:40


W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji. (nieobecny Radny Tomasz Barczak)

Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji, oraz przedstawił porządek obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – czy ktoś z Radnych ma uwagi do porządku obrad?

Radny Przemysław Zowczak – otrzymaliśmy też oświadczenie Rady Powiatu z dnia 9 maja br. czy to też trafi do porządku obrad?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – rozdaliśmy radnym, aby ewentualnie przed zakończeniem sesji wypowiedzieli się czy może w tej formie być.

Radny Przemysław Zowczak – czyli dziś nie będzie to przyjmowane?

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – nie musi być to dziś przyjmowane. Dyskutowaliśmy, że będzie to na sesji absolutoryjnej 31 maja br.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – na posiedzeniu Zarząd podjął swoje stanowisko. Stanowisko Rady byłoby wsparciem stanowiska Zarządu. Stanowisko Zarządu jest podobne w koncepcji do stanowiska Rady. Gdyby Państwo, jako Rada zechcieli przyjrzeć się temu. Zresztą wczoraj prosiłem, aby zostało to wysłane drogą mailową abyście Państwo mogli sie z tym zapoznać i swoje uwagi do projektu wnieść. Gdyby była wola Rady i Rada się do tego ustosunkowała bylibyśmy wdzięczni.

Radny Przemysław Zowczak – czyli powinien sie tu znaleźć zapis, że Rada wspiera Zarząd w jego działaniach?

Wicestarosta Tadeusz Szymański – może być.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – Wicestarosta mówi, że Zarząd podjął na swoim posiedzeniu taką decyzję, czy Radni chcą wprowadzić pkt. do porządku obrad?

Rada przez aklamację wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej (Nr XXI/116/12).
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej (Nr XXII/127/12).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.
8. Stanowisko Rady Powiatu.
9. Zakończenie.
W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej (Nr XXI/116/12).

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki uzyskał aprobatę Rady, aby nie odczytywać projektu uchwały i w związku z powyższym przystąpił do głosowania.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została przyjęta.

Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej (Nr XXII/127/12).

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki uzyskał aprobatę Rady, aby nie odczytywać projektu uchwały i w związku z powyższym przystąpił do głosowania.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została przyjęta.

Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki uzyskał aprobatę Rady, aby nie odczytywać projektu uchwały i w związku z powyższym przystąpił do głosowania.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została przyjęta.
 
Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki uzyskał aprobatę Rady, aby nie odczytywać projektu uchwały i w związku z powyższym przystąpił do głosowania.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się uchwała została przyjęta.
Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – „§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do partnerstwa na zasadach umowy z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu ....”.

Andrzej Konieczka Naczelnik wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – dla mnie ten zapis nie wnosi nic nowego.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – ten sam zapis mamy w ostatnim zdaniu, że będzie zawarta umowa partnerska.

Andrzej Konieczka Naczelnik wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – Nie widzę przeciwwskazań i pożytku.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – jest to tylko w uzasadnieniu, ale nie ma tego w uchwale.

Radny Wojciech Baran – tak naprawdę chodzi o to by umowa była skuteczna. Jeżeli Zarząd oczekuje zgody do zawarcia umowy a projekt tego nie i będzie przegłosowany przez Radę, to Zarząd będzie działał bez upoważnienia Rady. Zarząd nie ma zgody, bo Rada sie nie zapoznała i nie głosowała nad projektem. Chodzi o to by umowa zawarta z Gminą Strzelno była skuteczna.

Andrzej Konieczka Naczelnik wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – jeżeli nie ma zgody, bo nie ma załączonego projektu i nie zgadzacie się, to nie przystępujemy do projektu.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – ale my chcemy.

Radny Wojciech Baran – oby nikt się nie przyczepił do tego, chodzi o sprawę formalną.

Andrzej Konieczka Naczelnik wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – Marszałek w projekcie 9.2 opisał cała procedurę, my musimy zrobić dokładnie to co Zarząd Województwa napisał. Jeśli nie zgodzicie się na przystąpienie do partnerstwa, to my nie będziemy przygotowywać materiałów.

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra – proszę spojrzeć na podstawę uchwały art.12 pk.4 gdzie mówi się, o stanowieniu przez Radę o kierunkach działania Zarządu. Czyli w jakim kierunku ma iść Zarząd, czyli przystąpienia do partnerstwa i przystąpić do realizacji projektu.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – tu w zasadzie prawnik powinien wypowiedzieć sie czy to słowo waży czy nie. Dla mnie nie ma znaczenia, można dopisać słowo umowa. Wiadomo, że inaczej nie można zawrzeć partnerstwa jak tylko na podstawie umowy.

Radny Witold Pochylski – nie kruszmy kopi o szczegóły nazwy. Rada ma wytyczyć kierunki, ale ma tez prawo czytać zapisy, które będą później postawały, co za problem wyrazić zgodę, aby do takich wiedomości następował dostęp. Za chwilę członkowie Zarządu powiedzą, że to ich obowiązek i prawo.

Radny Wojciech Baran – praktyka taka szczególnie dla Radnych z opozycji, którzy mają ograniczony dostęp do wszelkich informacji, jakaś praktyka wytworzyła sie i kompetencją Rady jest wskazywanie kierunków, ale tak naprawdę nie mamy możliwości określenia kierunków. Tak samo było z porozumieniem z Gminą Jeziora Wielkie przystępowaliśmy do porozumienia a jego treść nie była znana w momencie podejmowania uchwały. Nie wnikam czy porozumienie było korzystne czy nie korzystne, mnie to nie interesuje. Jeśli Rada ma kompetencje, aby wyrazić zgodę to też, aby określić na jakich warunkach umowa czy porozumienie jest zawierana.  Czyli wyrażamy zgodę na podjęcie jakiś działań przez Zarząd i to jest wymagane przez ustawę i ja bym prosił aby treść tych czynności też była dołączona do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – nie, nie. Musimy określić na jakich zasadach.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – obawiam się. Siedzą tutaj ludzie którzy w Radach pracują wiele lat i zawsze tak sie działo, że Rada miała kompetencje określenia pewnych kierunków jednocześnie Rada pełni rolę kontrolną w związku z tym ma zawsze prawo, wglądu w podejmowane uchwały Zarządu, podpisywane umowy przez Zarząd jest komisja Rewizyjna, tak że proszę nie insynuować tego, że my uprawiamy jakąś „wolną amerykankę”, że robimy coś poza wiedzą Rady Powiatu. Wszelkie decyzje strategiczne dla Powiatu przechodzą przez Rade Powiatu i we wszystkich Radach tak sie dzieje , ze Rada wyznacza pewne kierunki, organ jakim jest Zarząd, Burmistrz, Prezydent Miasta wykonują je zawsze tak aby to było najkorzystniejsze dla jednostki organu samorządowego. Chciałem zapewnić Pana, że z naszego oglądu też robimy tak, aby było jak najbardziej korzystne dla Powiatu Mogileńskiego. To wyrażenie zgody na przystąpienie do partnerstwa jeszcze raz trafi do Państwa przed podpisaniem umowy, będziemy sie zwracać o zgodę na przystąpienie do programu z Marszałkiem. Wszystkie kwity są jawne i do wglądu, nie ma tajemnic. Proszę Radnego Barana, aby nie posądzał nas o niecne cele. W tej chwili sugeruje Pan, że nie podanie umowy to ukrywanie czegoś, tak nie jest. Jako Zarząd prosimy abyście Państwo wyrazili zgodę na przystąpienie do Partnerstwa i na każdym etapie macie Państwo wgląd do dokumentów.

Radny Mirosław Leszczyński – w poprzedniej Radzie Janek Szarek umiał pewne rzeczy zamknąć mądrze. Słucham tutaj kolegi Wojtka i cofnę się dwa miesiące wstecz na sesję gdzie kolega Witek mówił żeby pracownicy Starostwa Powiatowego ruszyli tyłki urzędnicze i chodziło o gimnazjum, że nie ma wiadomości o przeniesieniu gimnazjum, że Rada winna jest że gimnazjum w Jeziorach Wielkich padło. Dziś przenosi się przedszkole z Kwieciszewa do pawilonu i rodzice nic nie wiedzą i też urzędnicy gminni jesteście nad nimi z PO jak i w gminie i też niech ruszą tyłki i powiadomią rodziców, że jest przedszkole przenoszone. Zero dyskusji z rodzicami, zero konsultacji. Z tego, co słyszę od kolegów wychodzi jakbyśmy nie chcieli przyjąć tych pieniędzy.

Radny Wojciech Baran – ja nikogo nie posądzam, to że starosta ma takie subiektywne odczucie nie znaczy ze tak jest. Nie posądzam ani Pana, ani Zarządu.  Chodzi o to by na przyszłość w miarę możliwości do takich projektów uchwał załączyć projekt umowy czy porozumienia, to mój wniosek. Odnośnie wypowiedzi Radnego Leszczyńskiego to ja wiem, że Pan się nade mną wytrząsa, jeśli chodzi o gminę, ale od tego jest Rada Gminy i Burmistrz i tam należy wnioski kierować i to nie ma nic z tym wspólnego.

Radny Przemysław Zowczak – dyskusja staje się coraz bardziej żenująca, Panie Starosta ma Pan wielki talent do polaryzowania stanowisk i poglądów. Dziś mielibyśmy inna sytuację gdyby relacje między organem wykonawczym i stanowiącym ułożyły się w inny sposób i relacje między klubami też. Niektórzy Radni z klubu do którego należę czują się sprowadzani do roli Radnych proforma i ta dyskusja jest tego wynikiem. Spójrzmy na historię i wybór na stanowisko Dyrektora, tak to państwo ułożyliście, że nikt z naszego klubu nie może tego oglądać, tak to po prostu funkcjonuje, gdybyście w inny sposób ułożyli relacje, tak jak Starosta sugerował, że Zarząd jest rzeczywiście organem wykonawczym a stanowiącym jest Rada dziś by tego nie było. Proponuję zakończyć dyskusję.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dziękuję za złożenie wniosku.

Radny Wojciech Baran – nie wiem czy to jest czepianie, mógłbym zapytać jaki jest w ogóle termin doręczania takich uchwał i w jaki sposób ma się to odbywać.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – sesja nadzwyczajna swoimi prawami się rządzi i może być zwołana telefonicznie i tak się stało. Wymogi o zwołanie sesji po wniosku Zarządu zostały spełnione. Czy wiceprzewodniczący podtrzymuje swój wniosek.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – czy zapis zmieni w uchwale czy nie?

Andrzej Konieczka Naczelnik wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – moim zdaniem nie. Nie widzę jakiegoś większego znaczenia.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – jeśli nie wprowadza to nic, zostawmy to tak jak jest, aczkolwiek przypomnę że w uzasadnieniu mamy ostatnie ważne zdanie, które wskazuje na to a uzasadnienie jest integralną częścią uchwały.

W związku z odstąpieniem od wniosku o zmianę uchwały Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki po aprobacie Rady, aby nie odczytywać projektu uchwały przystąpił do głosowania.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się uchwała została przyjęta.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – procedura jest taka, że wniosek będzie złożony do 31 maja br. i później Marszałek ma czas, aby go przyjąć lub nie. Jeśli przejmie to będzie projekt umowy i przed podpisaniem umowy Zarząd zwróci się do Rady o zgodę i tam już wtedy będzie 15% - jaka kwota, wszystkie umowy partnerstwa już będą z wnioskiem integralną częścią tamtej uchwały i Państwo wyraża zgodę jeśli umowa partnerska byłaby nie po myśli, powiecie stop.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – to będzie umowa Powiatu z Marszałkiem?

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – nie, my składając wniosek dołączamy umowę między nami i Strzelnem i to jest partner. Jeśli Rada uzna, że umowa między Powiatem i Gminą jest dla Rady Niekorzystna to mówi Zarządowi stop nie podpisujcie, nie ma zgody na podpisanie umowy między Powiatem i Marszałkiem na realizację projektu a dzisiaj dajecie zgodę, aby to przygotować zgodnie z wytycznymi, które Zarząd województwa określił.

Ad.8
Stanowisko Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – zapytał czy są jakieś propozycje, uwagi do stanowiska?

Radny Krzysztof Mleczko – stanowisko jest stosunkowo delikatne. Chciałbym w pierwszym zdaniu zawrzeć słowo „rażąco” przed słowem niewystarczające.

Radny Wojciech Baran – stanowisko jest zbyt mocne. Proponuję w pierwszym akapicie słowa „że propozycje w nim zawarte są niewystarczające” zamienić, że istnieje potrzeba dalszego wsparcia czy kolejnych zmian.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – nie, to jest w dalszej części.

Radny Wojciech Baran – druga propozycja, aby wykreślić akapit trzeci.

Radny Przemysław Zowczak – odnosząc sie ogólnie do programu przyjętego przez Rząd to nie pięć a sześć punktów było. Na pomoc jest rzeczywiście za późno, ponieważ procedury są przewlekłe, zupełnie niepotrzebnie zaangażowano komisje powołane przez wojewodów, które mają szacować straty. Można było to zrobić jak Prezes Agencji Rynku Rolnego. Wydał Zarządzenie, że wystarczy zarządzenie rolnika, producenta rolnego, jego dwóch niespokrewnionych sąsiadów i zakładam, ze te osoby tyle razy wejdą na swoje plantacje, jeśli to będzie potrzebne i będą mogli potwierdzić na podstawie wizji lokalnej.  ARiMR doskonale wie, kto przesiał i ile, bo to wynika z dokumentów agencji. Pomoc trafi za późno i trafi do niewielkiej grupy producentów rolnych, bo wykluczeni są ci którzy zajmują się produkcją zwierzęcą i mam na myśli barierę 30% strat w gospodarstwie, bo susza nie przekłada sie bezpośrednio na wielkość produkcji zwierzęcej, eliminuje go to z uzyskania preferencyjnych kredytów na odtworzenie produkcji, Oprócz dopłat preferencyjnych cała pomoc skierowana jest w ramach pomocy de minimis i problemem jest to że w ciągu 3 lat nie można pomocy uzyskać większej niż 7,5tys. euro. Jeśli to mały producent, średni to on zazwyczaj nie przekracza tej kwoty a gospodarstwa większe są pozbawione pomocy. Ci więksi gospodarze nie mogą sie ubiegać o umorzenie części lub całości podatku rolnego ze względu na to bo nie mają wolnego limitu 7,5 tys. euro. Jeśli mówimy o sygnale z naszej strony to nie pięć a sześć form pomocy dla poszkodowanych, nie prawdą jest, że formy pomocy są uzależnione od wskaźnika 30% strat średniej produkcji rolnej oszacowanego przez komisję powołane przez wojewodę (oprócz pomocy de minimis).  To jedyna forma która nie jest uzależniona od   pomocy de minimis, wszystkie pozostałe rzeczy czyli KRUS, składki zdrowotne, umorzenie zobowiązań wobec agencji własności rolnej skarbu Państwa, umorzenie podatku gruntowego to wszystko jest w ramach de minimis. Proponowałbym zawarcie w stanowisku apelu o ujęcie różnymi formami pomocy wszystkich poszkodowanych podmiotów. Nie może tak być ze ktoś kto jest większy, ma bardziej rozwinięta produkcję, jest jej pozbawiony. Drugą sprawą jest odbiurokratyzowanie pomocy, aby zamiast olbrzymiej machiny, jeśli mówimy o gminie Mogilno to jest ponad 1000 wniosków, protokołów indywidualnych, aby te rzeczy zastąpić oświadczeniami producentów potwierdzonymi przez ich sąsiadów. Można zawrzeć apel, który wzmocniłby pierwszą kwestię, o której mówiłem żeby zaprzestać wykluczania z możliwości skorzystania z tych różnych form pomocy podmiotów prowadzących produkcję zwierzęcą oraz tych którym uniemożliwia przyjęcie takiej pomocy de minimis.  Rada Powiatu w Mogilnie, po zapoznaniu się z pismem z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia br. informującego o ustanowieniu programu rządowej pomocy dla poszkodowanych rolników oświadcza, że propozycje w nim zawarte są niewystarczające, ja bym pomiędzy tym, co mówił Radny Baran mówił to bym pozostawił i zaapelowałbym o objęcie różnymi formami pomocy wszystkich podmiotów, również tych, które prowadzą produkcję zwierzęcą i przekraczają limit pomocy de minimis, ale żeby inną formą.  Apel drugi, żeby odbiurokratyzować procedur przyznawania pomocy.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – nie zaznaczamy rażąco, mówimy o tym, że ci rolnicy, którzy nie spełniają w ramach tego programu de minimis, to aby Rząd znalazł dla nich inne formy pomocy. Do kogo występujemy?

Radny Wojciech Baran – proponuję do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – do wiadomości Premier? Czy też Sejmowa Komisja Rolnictwa.

Radny Wojciech Baran – może być Premier.

Radny Wiesław Gałązka – wszystkie pomysły są właściwe, im więcej podmiotów zainteresujemy, tym lepiej. Problem ogólny wymaga współpracy kilku resortów nie tylko rolnictwa, ale finansów też.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Mleczko – uważam, że stanowisko powinno się znaleźć w gazecie o szczeblu krajowym.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał pod głosowanie projekt stanowiska. W wyniku głosowania 13 głosami za, stanowisko zostało podjęte. (nieobecny M.Leszczyński, R.Woźniak, K.Szarzyński, T.Barczak)
 
Ad.9
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.9:40
 

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Bartecki

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 07:45:32
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 07:49:37
Ostatnia zmiana:2012-06-18 07:50:02
Ilość wyświetleń:472

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij