Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXII/12 z dnia 27 kwietnia 2012r.


Protokół Nr XXII/12
z sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej  27 kwietnia 2012 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 9:00 do 11:30

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg  listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała  Małgorzata Wilk.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Przedstawienie sprawozdania  z  wykorzystania  środków  finansowych  przekazanych  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej w Mogilnie  na  prowadzenie  biblioteki  powiatowej.
7. Przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa  sanitarnego  Powiatu  Mogileńskiego w 2011r.
8. Przedstawienie informacji Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa powiatu  w zakresie ochrony przeciwpożarowej  oraz  zagrożeń  pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2011r.
9. Przedstawienie  informacji  o  stanie  rolnictwa w  Powiecie  Mogileńskim.
10. Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  w  Mogilnie  za  rok 2011.
11. Przedstawienie  informacji  o  wykonaniu  zadań  w  zakresie  zimowego  utrzymania  dróg  i  ocena  stanu  dróg  powiatowych  po  sezonie  zimowym.
12. Przedstawienie  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  w  oparciu  o analizę  lokalnej  sytuacji  społecznej  za  2011rok.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2011r.
14. Podjęcie  uchwały w  sprawie zaciągnięcia  pożyczki długoterminowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
16. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVIII/94/11  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28 grudnia 2011r. w  sprawie  uchwalenia   Wieloletniej Prognozy  Finansowej Powiatu Mogileńskiego na  lata 2012 – 2019.
17. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców.
20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
21. Wolne głosy i sprawy różne.
22. Zakończenie.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Krzysztof Mleczko, Panowie Przewodniczący, szanowni Radni, szanowni Goście. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu obecnych jest 17 radnych, co stanowi 100% obecności.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, w związku z tym Rada jest władna do podejmowania uchwał.
Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?
W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Do protokołu XXI sesji Rady Powiatu uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 1 wstrzymującym, protokół został przyjęty.

Ad.4.
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Rady Powiatu  Przemysław Zowczak, Panowie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Mam kilka interpelacji. Po kolei. Na jednej z poprzednich sesji była gorąca dyskusja w sprawie przyjmowania, czy ewentualnego przyjmowania bądź nieprzyjmowania dzieci, młodzieży spoza obwodu do Zespołu Szkół, którym będzie się mieściło m.in. gimnazjum. I wtedy, wszyscy pamiętamy, pana starosty Szymańskiego. Ja później napisałem list otwarty w tej sprawie, ponieważ z jednej strony jest cisza ze strony Zarządu, z drugiej strony dochodzą do mnie informacje z terenu Gminy Strzelno, że zaczyna krążyć jakaś dziwna bardzo informacja, że do szkoły nie będą przyjmowane, do gimnazjum, dzieci spoza obwodu. Prosiłbym o jakieś jednoznaczne ustosunkowanie się i deklaracje Zarządu Powiatu. To sprawa jedna. Prosiłbym tylko o jakaś deklarację, odniesienie się. Nie chcę się tutaj wdawać, broń Boże, w jakąkolwiek polemikę. Kolejna sprawa, proszę Państwa media donosiły o różnych koncepcjach związanych z parkowaniem samochodów w Przyjezierzu. Pamiętam, jak przed 7 laty byłem razem, byłem w większej grupie osób przed sezonem, przed rozpoczęciem sezonu, było jeszcze wtedy pusto w Przyjezierzu. Chodziliśmy po Przyjezierzu i sprawdzaliśmy przygotowania do sezonu i pamiętam, jak wtedy nadjechał samochód, kierowany przez jakiegoś młodego mężczyznę. Jechał bardzo szybko i zwolnił ten samochód, nie na nasz widok, a zwolnił ten samochód ze względu na to, że stały nasze samochody na poboczu, a właściwie przy chodniku. I bał się, że sobie porysuje swój samochód, uszkodzi swój samochód. Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że parkowanie w Przyjezierzu jest dosyć, czy może być dosyć istotnym utrudnieniem dla przemieszczania się służb ratunkowych, w tym zwłaszcza Straży Pożarnej. Zdaję sobie sprawę, że w razie konieczności ewakuacji Przyjezierza to jest bardzo utrudnione. Natomiast już od kilku lat w sezonie wypoczynkowym, wtedy kiedy jest wyjątkowo ciepło i wyjątkowo sucho, jest wyjątkowo dużo ludzi. Jest jednostka, która na miejscu stacjonuje, po prostu jeden zespól stacjonuje w Przyjezierzu, żeby być w razie jakiegoś zagrożenia na miejscu. Natomiast te samochody, w mim głębokim przekonaniu, bardzo skutecznie eliminują rozwijanie większych prędkości przez innych kierowców. To jest jedną kwestią, sprawą kolejną jest to, że te samochody stojące przy chodniku, a chodnik jest dosyć wąski, tam chodzą duże ilości osób, w sposób naturalny odgradzają tych ludzi od jezdni. Ci ludzie nie wchodzą na jezdnię. Ponieważ nie ma możliwości położenia progów zwalniających na drodze powiatowej, mam takie pytanie. Czy zastanawialiście się Państwo ewentualnie nad możliwością, mam na myśli tylko kwestię związaną z ograniczeniem prędkości, skutecznym ograniczeniem prędkości pojazdów poruszających się po Przyjezierzu, żeby na przykład zamienić się z Gminą drogami? Żeby droga na tym odcinku, przynajmniej jest przez Przyjezierze miała charakter drogi gminnej i wtedy można by myśleć o założeniu przynajmniej przed sezonem progów spowalniających. To jest tylko taki mój pomysł. Może warty by się zastanowić.
Proszę Państwa, moja kolejna interpelacja dotyczy przyszłości takich instytucji jak sądy, policja, prokuratura. Od czasu do czasu pojawiają się krótkie informacje, nawet w Internecie, one bardzo szybko gdzieś znikają, które mnie niepokoją. Mówią o tym, że są zagrożone komisariaty policji, ich likwidacją. I czy zmienia się coś z sądami, bo na podstawie oficjalnych informacji pojawiających się w Internecie, można wnosić, że coś się w tej kwestii zmienia. Pytanie tutaj do pana Starosty, czy coś wiadomo. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki  bardzo proszę, pan radny Mirosław Leszczyński.
Radny Rady Powiatu  Mirosław Leszczyński, Panowie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście. Ja chciałem zabrać głos w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa, to już tu kolega radny poruszył tą sprawę. Chodzi właśnie o sądy. W Internecie i środkach masowego przekazu ukazała się wypowiedź pana ministra Gowina, że rozporządzenie, które miało wejść od 1 lipca tego roku odnośnie likwidacji sądów, niestety, to że nie będzie sądów okazało się płonne – rozporządzenie wejdzie od 1 stycznia 2013 roku. I będą likwidowane bezwzględnie wszystkie sądy poniżej 80 ludzi. Bardzo też jest dziwne, żeby się ukazało gdzieś w Internecie na pół dnia i zniknęło. Zatem taki jest mój wniosek, żeby Zarząd trzymał rękę na pulsie i nie zasypywał gruszek w popiele i może wystosować pismo do pana ministra, z tego względu, to co było poprzednio było, była bardzo szeroka dyskusja kilka sesji wstecz. Byliśmy zapewnieni, że ten sąd tutaj będzie, a się okazuje, że nie możemy spać spokojnie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa dotyczy, dzisiaj mamy właśnie sprawozdanie o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim. Ja zawsze mówię, że te sprawy są omawiane, czy to, pracowałem poprzednio na sesjach rady gmin, czy powiatu. Jak koń wygląda, każdy widzi. Jaki jest stan rolnictwa, też każdy wie i widzi. A ten rok szczególnie przysłużył się negatywnie do trudnej sytuacji w rolnictwie poprzez przymrozki. I co nam szykuje w tym zakresie Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Ochrony Środowiska? A więc – likwidację spółek wodnych w tym zakresie, w jakim funkcjonują, a przekazanie jak tu fachowcy, tak powiem w cudzysłowiu fachowcy, przekazanie kompetencji radom gmin, że rady gmin będą pobierać opłaty. No nie ma nigdzie takiego zapisu, żeby cokolwiek rady gmin pobierały opłaty. Najwyżej może wójt, burmistrz. Nie bez kozery kieruje ten wniosek do pana starosty, gdyż pan Starosta zgodnie z prawem wodnym sprawuje nadzór nad działalnością spółek wodnych. Jacy fachowcy się tym zajmują, to już w Gazecie Wyborczej o prawie wodnym się wypowiada jeden z urzędników Ministerstwa Rolnictwa. To stary, z okresu rozbiorowego, twór prawny, który nie do końca został uregulowany. Od czasów rozbiorów prawo wodne było kilkadziesiąt razy aktualizowane. Jest w tej chwili tekst jednolity, od ostatniego czasu 2000 roku, gdzie do 2000 roku nadzór sprawował wójt, burmistrz, od 2000 roku, po nowelizacji – starosta.
Mówi się też tutaj, w tych przekazach, że spółki wodne nie mogą pozyskiwać środków, że słabo ściągają składki członkowskie. No nie jest to do końca prawdą. Ja troszeczkę w tych spółkach wodnych działam i mogę powiedzieć, że spółki wodne mogą z korzystać z szerokiej gamy środków unijnych. Począwszy od robót publicznych z biura pracy, poprzez pozyskiwanie środków na realizowanie inwestycji, gdzie nie jest bezpośrednim beneficjentem spółka wodna, ale rolnik, ale pośrednim beneficjentem jest tu, spółka wodna musi w tym uczestniczyć. Tutaj dalej też jest napisane: „Spółki wodne zajmują się utrzymaniem w dobrym stanie urządzeń wodnych na terenach wiejskich”. No niestety, następny fachowiec, bo przecież spółki wodne zajmują się również utrzymywaniem melioracji na terenach miejskich. Takim przykładem jest Kruszwica, gdzie tam ponad 40% wpływów do spółki wodnej jest z terenu miejskiego, ze względu na zakłady znajdujące się tam. Z „Gazety Wyborczej” i z Internetu – są już propozycje, ruszyły już prace nad nowelizacją prawa wodnego, zatem Panie Starosto, myślę, że należałoby wystąpić do Ministra Ochrony Środowiska czy Ministra Rolnictwa, na czym by to polegało, jak by podlegało, jak daleko to jest. Bo powiem otwarcie – osoby, których to dotyczy, podmioty, osoby, na pewno tego nie wiedzą i nie czytają. 99% zainteresowanych o tym nie wie, jakie mogą być zmiany, czego to dotyczą, i na dodatek prawdopodobnie, ja tak rozumiem, że wysokości opłat na wykonywanie robót będą uchwalać rady gmin, a pobierać będzie wójt, burmistrz. A nie jak napisane, że rady gmin będą pobierać opłaty. I znowu tu jest kolejny podatek, bo to będzie w formie podatku tylko i wyłącznie. Kolejny podatek obciążający gospodarstwa rolne, czy też rolników bezpośrednio. I chciałbym tu tylko powiedzieć, spółki wodne tu na terenie powiatu mogileńskiego, jeżeli chodzi o ściągalność, co roku na walnym zgromadzeniu w Bydgoszczy są wymieniane, że ta ściągalność jest bardzo wysoka. Muszę powiedzieć, że spółka wodna w Mogilnie, co jest nieprawdą, bo korzystamy z funduszy starostwa, i korzystamy, występujemy, bo korzystać a występować to dwie różne sprawy. Występujemy w przetargach, wnioskach konkursowych do starostwa, do Urzędu Marszałkowskiego. W tej chwili korzystamy z PROW-u jako jedyna tu spółka z powiatu mogileńskiego. Jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie kujawsko-pomorskim w projekcie za 956 tysięcy złotych w inwestycjach. Także wiele rzeczy, co wypowiadają się urzędnicy, no mnie się wydaje, że nie stąpają po ziemi, nie są tutaj na dole, nie widzą jak te spółki funkcjonują. Może to jest dobra rzecz, ale niestety to jest kolejny podatek, który obciąży podmioty działające w zakresie rolnictwa. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki: Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w punkcie 4 chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam punkt 4. przechodzimy do punktu 5, tj.
Ad.5
Odpowiedzi na interpelacje.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak, Panowie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o insynuacje pana radnego Przemysława Zowczaka, jeżeli chodzi o gimnazjum w Strzelnie, jak wszyscy wiemy, nawet radny gminy, rady powiatu już szykują pewne działania, oczywiście spotkania różnego typu, myślę, że każdy jest zorientowany na tej sali, nie będę do tego wracał. Ja chciałem powiedzieć tak, że jeśli chodzi o wybór gimnazjum, wiemy dokładnie, że rodzic ma prawo wybierać gimnazjum, tam gdzie dziecko chce posłać. My oczywiście nie będziemy nikomu utrudniać i każdy, kto się będzie chciał zgłosić do gimnazjum czy liceum, zostanie przyjęty. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy mieli miejsce.
Jeżeli chodzi o parkowanie samochodów w Przyjezierzu – tak, spotkanie się odbyło w Zarządzie Dróg Powiatowych. Tą sprawę przedstawi pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Jeżeli chodzi o policję i o sądy i prokuratury, chciałbym Państwu powiedzieć, że następuje również likwidacja posterunków policji. Klamka zapadła, byliśmy na spotkaniu w tym tygodniu, w poniedziałek. Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej, Komendy Powiatowej, radni z Wójtem Dąbrowy, jak również moja skromna osoba i z panią od nieruchomości, ponieważ chodzi również o przekazywanie budynków po tych posterunkach. Akurat tam jest budynek skarbu państwa i rzeczywiście te posterunki mają być zlikwidowane, a funkcjonariusze mają znajdować się w Komendzie Powiatowej w Mogilnie, natomiast mają dojeżdżać do Dąbrowy, jak to było do tej pory dwóch dzielnicowych. Jeśli chodzi o Jeziora Wielkie, to nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ nie uczestniczyłem w tych spotkaniach. Jeżeli chodzi o sądy, 12 i 13 kwietnia byliśmy na spotkaniu, na zgromadzeniu ogólnym Związku Powiatów Polskich. Jest w tej sprawie przygotowane specjalne stanowisko Związku Powiatów Polskich. Ja chciałbym tylko Państwu w tym stanowisku przeczytać kilka zdań: „W państwach demokratycznych podział terytorialny powinien odzwierciedlać granice historyczne ukształtowanych wspólnot lokalnych. W tym m.in. celu przeprowadzona została reforma podziału terytorialnego w 1998 roku. Utworzone wówczas powiaty nawiązując do wieloletniej tradycji naturalnych obszarów, w ramach których następuje zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb społeczeństwa. Tak ukształtowany podział terytorialny stanowi wartość wymagającą ochrony,  tutaj w następnych punktach wymienia się czemu jesteśmy przeciwni. Mianowicie występujemy do władz centralnych, w sprawach likwidacji sądów rejonowych, prokuratur, zapowiedzi zmian w strukturze powiatowych służb, inspekcji i straży. Jest to najwyższy nasz organ, czyli Zgromadzenie Ogólne Związków Powiatów Polskich, zostało przedstawione, tak samo nasz przedstawiciel z powiatu na komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego, nie wiem czy pod wpływem tego rzeczywiście ukazała się informacja, taka krótka i szybka, że to rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zostaje przesunięte na 1 stycznia 2013 roku. Czy ono wejdzie w życie – zobaczymy. Na spotkaniu, jak Państwu mówiłem, po  powrocie z Warszawy, pan Minister Gowin powiedział, że się nie wycofa, i że to rozporządzenie wejdzie z dniem 1 lipca, już się to zmieniło, także nie do końca możemy być pewni, co władze centralne w tym względzie nam przygotują.
Jeżeli chodzi o interpelację pana Mirosława Leszczyńskiego, to tyle o tych sądach. Jeżeli o rolnictwo, otrzymaliśmy odpowiedź od pana Ministra Rolnictwa jaka pomoc będzie i co rząd zamierza zrobić w tej chwili, jeżeli chodzi o pomoc rolnikowi. Ja myślę, że to każdy radny miał otrzymać i że to będzie rozpropagowane. Każdy może sobie z rolników powiedzieć, jaka to jest wysoka pomoc i na co ona starczy, no ale od nas, od Rady Powiatu nie będzie zależało.
Rzeczywiście o spółkach wodnych dowiedziałem się wczoraj od pana Mirosława Leszczyńskiego, nie wiedziałem, że jest zamiar likwidacji. Pamiętam takie spotkania sprzed lat, że wszystkie gminy i powiaty, gdzie niestety spółki wodne zostały rozwiązane, a nawet miejscowości  bardzo tego żałują, jak również to, że  gospodarka wodna się odbywa w bardzo zły sposób. Bo   musi  być tak, że jednak ktoś  tą gospodarką  miejscową musi  ktoś  zarządzać. Ja tylko powiem Państwu , to było tak, jak były lata suszy, to wtedy rzeczywiście o tej wodzie nie myślano. Natomiast w kilku ostatnich latach wszyscy ci, którzy nie mają na swoim terenie spółek wodnych lub nie należą do spółki wodnej już chcą bardzo szybko należeć i wrócić do spółki wodnej. I to nie jest żaden relikt, według mnie, to jest taka organizacja, która działa na wsi od wielu, wielu lat i rzeczywiście się sprawdziła. Także Zarząd wystąpi z takim zapytaniem, jak również Starosta Mogileński, jak to wygląda, żeby na piśmie nam odpowiedziano. W tym oczywiście zawrzemy nasze stanowisko, że jesteśmy przeciwni takim posunięciom, myślę, że nawet dobrze nie przemyślanym i nie skonsultowanym tutaj z dołami. Dziękuję bardzo. Jeszcze bym prosił pana Dyrektora Zarządu Dróg, żeby powiedział odnośnie parkowania w Przyjezierzu, jeżeli można Panie Przewodniczący.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki, bardzo proszę, pan Dyrektor Piotr Ficer.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie Piotr Ficer, Panowie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Wysoka Rado, Panie i Panowie. Jeżeli chodzi o sytuację zmiany organizacji ruchu miejsc parkowania w miejscowości Przyjezierze,  przedstawię Państwu , jak wygląda ta sytuacja i skąd   się bierze, na dziś może zbyt gorący temat. A mianowicie wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych pan Wójt Gminy Jeziora Wielkie z wnioskiem możliwości likwidowania miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej, która przebiega przez Przyjezierze, a jest to ciąg drogi powiatowej Gębice – Ostrowo – Wójcin – granica województwa, dalej do siedziby powiatu konińskiego. Po otrzymaniu wniosku Zarząd Dróg Powiatowych, zgodnie z obowiązującą procedurą rozpoczął przygotowania opracowania nowej organizacji ruchu. Oczywiście zaczerpnął informacje, opinie stosowne, jakie są wymagane przepisami od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, jak również od Komendy Powiatowej Policji. Została  oczywiście  przygotowana ta zmiana organizacji ruchu. Miałoby to polegać na całkowitym zlikwidowaniu wszystkich miejsc parkowania w ciągu tej drogi. Nie ukrywam, że jako zarządca drogi, biorę głównie pod uwagę funkcję drogi publicznej i tego ciągu komunikacyjnego. To są przesłanki, które przyświecają mi jako zarządzającemu drogami i siecią komunikacji dróg powiatowych. Natomiast, nie ukrywam, że biorę pod uwagę wszystkie inne aspekty, które mogą wynikać z funkcjonowania całości, czyli drogi jak i otoczenia przy tej drodze leżącym. Ostatnio, czyli jakieś 2 tygodnie temu pan Wójt Gminy Jeziora Wielkie zwrócił się do mnie z prośbą telefoniczną, że przedsiębiorcy działający na terenie miejscowości Przyjezierze chcieliby się spotkać ze mną, jako zarządcą drogi w sprawie właśnie zmiany organizacji ruchu. Zaproponowałem takie spotkanie na poniedziałek 23 lub wtorek 24 tego miesiąca i we wtorek przedsiębiorcy reprezentujący większość chyba przedsiębiorców w miejscowości Przyjezierze spotkali się ze mną przedstawiając swoje argumenty. Oczywiście po wysłuchaniu wszystkich argumentów tam tejże strony, przedstawiłem również swoje stanowisko, swoje uwarunkowania, którymi się kieruje, i które są dla mnie jakby wiążące. Ale żeby nie zamykać tematu zaproponowałem kolejne spotkania, ale już u organu, który występował z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu, a mianowicie u pana Wójta Gminy Jezior Wielkich, przy obecności pana Starosty, tak aby jeszcze raz pokłonić się nad tematem. Gdyż chcę zapewnić Wysoką Radę, że decyzja co do zmiany organizacji ruchu nie została jeszcze wydana. Jest to proces wciąż w opracowaniu i przygotowywane są wciąż materiały, ale decyzja jako taka w imieniu pana Starosty, bo tylko pan Starosta jest upoważniony z mocy prawa kodeksu drogowego o wydanie decyzji zmiany organizacji ruchu. Zaproponowałem to spotkanie 7 lub 8 maja, czekam teraz na odpowiedź pana Wójta Gminy Jeziora Wielkie, aby w uzgodnieniu z panem Burmistrzem Strzelna, zaproponował termin spotkania i wówczas spotkamy się w siedzibie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, tak aby jeszcze raz pochylić się nad tym tematem i brać wszystkie elementy pod uwagę i wypracować kompromis, który będzie zadowalał mnie, jako zarządcę drogi, gwarantujący bezpieczeństwo przejazdu tą droga, jak również wnioski, czy oczekiwania przedsiębiorców. Tyle z mojej strony na dzień dzisiejszy. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę.
Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie, Jan Bartecki, dziękuję bardzo, panie Dyrektorze, bardzo proszę pan Wójt Jezior Wielkich  Zbysław Woźniakowski.
Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski, Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Ja może najpierw odniosę się do interpelacji pana Przemysława Zowczaka i odpowiedzi pana Starosty jeżeli chodzi o nasze gimnazjum, które będzie mieścić się w budynku Liceum przy ulicy Gimnazjalnej 7 w Strzelnie. Proszę Państwa, tak jak powiedział pan Starosta, takie były uzgodnienia, nie będzie, jeżeli chodzi o obwód jeżeli chodzi o Gminę Jeziora Wielkie, bo to jest taki obwód – uczniowie będą przyjmowani do tego gimnazjum. Oczywiście pan Starosta wspomniał, ja tylko potwierdzę, bo to było tematem naszych rozważań, rozmów, żeby po prostu ile będzie można przyjąć, bądź nie. Nie będzie nikt odrzucony, no chyba że nie będzie tych miejsc, to wtedy trudno się mówi. Ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o gimnazjum.
Natomiast, jeżeli chodzi o organizację ruchu na drodze powiatowej w Przyjezierzu, konkretnie w miejscowości Przyjezierze. Ja wystąpiłem z wnioskiem do pana Starosty, to się skończyło u pana Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, tam pismo trafiło. Była zrobiona wizja lokalna, proszę Państwa, i to co powiedział pan radny Zowczak, że kierowcy, kierowca, który jechał i zauważył samochód i zwolnił. My byliśmy tam przed sezonem, gdzie nie ma sezonu. Ja natomiast parking strzeżony przez pięć lat obserwowałem, jak to wszystko wygląda. Protesty handlowców mnie nie przekonują, proszę Państwa, bo przecież nie samochód idzie kupić, tylko człowiek. Samochód zostanie na parkingu. Mamy 1200 miejsc parkingowych, o w zupełności wystarcza. Cały ośrodek Przyjezierze smrodu spalin i tego, że samochód parkujemy przy krawężniku, przy chodniku. I jak ja to nazwałem przyjechał Woźniakowski i rozbija się drzwiami, wszyscy ludzie stoją, mama z dzieckiem we wózku, inwalida na wózku nie może przejść, bo ja się rozpakowuję, pale papierosa, popijam sobie. Słuchajcie, nie jest to prawdą. To jest moje zdanie, że my zwiększymy zagrożenie, jeżeli chodzi o eliminowanie tego postoju. Na pewno nie, proszę Państwa. Parkowanie samochodów odbywa się, jeżeli było ono dozwolone we wszystkich możliwych miejscach – na linii ciągłej, na zakrętach, na przejściach dla pieszych, wszędzie. Wciśnie się kawałek jednym kołem, cały tył zostaje na ulicy. Nie ma tego, że jest swobodny ruch, żeby mogły samochody swobodnie przejeżdżać i swobodnie wczasowicze. Bo jeżeli my będzie my brać, proszę Państwa, pod uwagę i przedkładać jednostki nad tysiące ludzi, którzy korzystają z Przyjezierza, no to będzie źle. Na pewno źle, bo przebywa w Przyjezierzu, tak jak to jest szacowane, od 10 do 15 tysięcy ludzi i rzeczywiście tylu ludzi jest. To jeszcze, proszę Państwa, z parkingu do plaży czy do punktu gastronomicznego jest na pewno łatwiejsze się niż poruszanie się wśród samochodów, gdzie samochody na styk stoją, zderzak do zderzaka i wtedy nawet przejście z plaży, czy nawet z tej naszej strony jeziorańskiej na stronę strzeleńską, żeby cokolwiek kupić naprawdę robi wielkie kłopoty. I ludzie wtedy tylko wypatrują, bo samochody zastawiają całą widoczność, z prawej strony zakręt od Wójcina, z lewej od Ostrowa i nie widać, proszę Państwa, czy ten samochód jedzie czy nie jedzie. Ja się przyglądałem, bo głównie dzieci, które nie widzi, przebiega, samochód – no dobrze, że zdążył zahamować. Jeżeli my będziemy patrzeć, bo czterdziestka, czy to zabezpieczy. Proszę Państwa, ci ludzie są dorośli, mają prawo jazdy, znają się na ruchu drogowym i ma tych zasad przestrzegać. AJ powiem jeszcze inaczej, bo jeżeli tak zaczniemy rozumować, to po co ja się urodziłem skoro wiem, że zaraz umrę. Nie możemy tak do tej sprawy podchodzić i tak tej sprawy traktować. Powtarzam jeszcze raz, to jest moje zdanie, że na pewno bezpieczeństwo poprawimy, jeżeli to będzie zlikwidowane. Samochody nie idą do punktów gastronomicznych, idą tam ludzie. Jeżeli ja chcę zjeść czy napić się, ja na pewno tam trafię. Macie przykłady, gdzie samochody stały wszędzie, tylko nie na parkingach, w lesie, zagrożenie pożarowe. Wprowadzamy też zakaz parkowania, zatrzymywania i postoju na całej naszej części Przyjezierza tylko po to, żeby zmniejszyć zagrożenie. Bo proszę Państwa, przecież Przyjezierze znajduje się w kompleksie leśnym i to zagrożenie pożarowe jest bardzo duże. Nie ma wtedy możliwości, bo jest sprawdzone, gdzie straż nie może dojechać, karetka pogotowia nie może dojechać, bo jest wszystko pozastawiane. I to, że takie działania podjąłem, proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że tylko z myślą o bezpieczeństwie. A jeżeli chodzi o parkingi – zabezpieczamy w zupełności ilość miejsc parkingowych, żeby tylko przyjechało tyle samochodów i Ne pewno będzie dobrze. To jest moje zdanie, proszę Państwa. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki proszę bardzo, czy ktoś jeszcze? pan radny Wojciech Baran.
Radny Rady Powiatu Wojciech Baran, ja nie chciałbym się odnosić do likwidacji tych miejsc parkingowych dróg powiatowych. Ja chciałem się zapytać, czy jest planowane w miejscowości Przyjezierze stworzenie nowych parkingów? Po prostu bezpłatnych, w związku z tym, że zostały zlikwidowane te parkingi na drodze powiatowej. Ja rozumiem, że to było podejmowane bezpieczeństwo i tak dalej, nie chcę się do tego odnosić, to jest inna kwestia. Ale czy jest planowany publiczny parking, na którym opłat za parking nie trzeba będzie wnosić, czy po prostu to będzie odbywało na zasadzie takiej, że będą tylko płatne parkingi?
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki,  dziękuję bardzo, czy pan Wójt czy ewentualnie pan burmistrz chcieliby odpowiedzieć na temat ewentualnych płatnych parkingów. Ja myślę, parking jak płatny, to jest bardzo dobrze, ale bardzo proszę – pan Wójt.
Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski,  panie Przewodniczący, panie Radny, parkingi na pewno będą płatne, bo proszę Pana, niech się Pan nie krzywi, bo pojedzie Pan do Inowrocławia, Pan wszędzie zapłaci, i gdziekolwiek indziej. Ja dam Wam taki przykład, gdzie miałem to Przyjezierze i zrobiłem po złotówce i nikt nie wjechał, bo za darmo zagrożenie robili tylko na ulicach i w lesie. I proszę Pana, tak to wygląda. Następny przykład, taki już naprawdę skrajny. Ze szwagierką jeździłem do Poznania do lekarza, wjeżdżając na teren szpitala, gdzie za parking  musiałem płacić. Proszę pana, nie przyjeżdżałem sobie na piwo, tylko z chorą osobą i musiałem płacić. Także wysokość opłat nie od nas będzie zależeć, każdy będzie sobie ustalał, bo my nie możemy ingerować, ile to będzie za godzinę. Tylko powiem panu następny przykład, byłem w Toruniu za trzy godziny zapłaciłem 10,50 zł. Także o wysokości nie my decydujemy. Parkingi na pewno będą płatne, bo każdy musi zapłacić podatek od tej nieruchomości. To jest tyle jeśli chodzi o korzystanie. Powtarzam jeszcze raz i podkreślam – nie ode mnie ani pana Starosty będzie zależeć wysokość opłaty za parking, bo każdy będzie sobie regulował, ile to będzie trzeba zapłacić za godzinę.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo, w związku z tym, że wywiązała się polemika, proszę bardzo pan Burmistrz Strzelna, żeby zakończyć ten temat Przyjezierza, bo nie zdążymy się wykąpać przez lato, jak tak długo będzie trwało.
Burmistrz Strzelna   Ewaryst Matczak,  panowie Przewodniczący, panowie Starostowie, Wysoka Rado, zgromadzeni Goście. Myślę, że decyzja pana Wójta jest decyzją autonomiczną, ma do tego prawo, ja się z nią całkowicie zgadzam. Z tym, że w Przyjezierzu jest taka sytuacja, że ta droga rozdziela dwie gminy, Gminę Strzelno i Gminę Jeziora Wielkie. Też są przedsiębiorcy i wyraziłem wstępne zainteresowanie, żeby ten pas parkowania był po stronie Gminy Strzelno. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki ,  dziękuję bardzo, bardzo proszę, panie radny.
Radny Rady Powiatu Wojciech Baran , panie Przewodniczący, panie Wójcie, nie chodziło mi to, czy będą płatne parkingi, za które będzie trzeba płacić, tylko czy planowane w przyszłości, bo rozumiem, że Gmina Jeziora Wielkie ma jakieś grunty i tak dalej, czy jest planowane stworzenie takiego parkingu ogólnodostępnego przez gminę. Nie chodzi mi o to, czy to jest zasadne, czy niezasadne – w to nie będę wnikał, nie znam dokładnie tej sprawy. Ja się pytam, czy w związku z tym, że na tej drodze publicznej parkować już nie będzie, czy Gmina planuje jakieś takie inwestycje? Ja rozumiem, że będą prywatne, na prywatnych gruntach, ładne. I oczywiście się zgadzam, że wszędzie trzeba płacić. Po prostu pytanie dotyczące miejsc parkingowych jeżeli chodzi o Przyjezierze.
Przewodniczący Rady Powiatu    Jan Bartecki,  bardzo proszę, pan radny Przemysław Zowczak.
Radny Rady Powiatu  Przemysław Zowczak, panowie Przewodniczący, członkowie Zarządu, Szanowni Państwo, ja pamiętam, jak w weekendy, kiedy było bardzo ciepło, pomimo tego, iż parkingi były zapełnione, ludzie parkowali wzdłuż dróg dojazdowych pod Przyjezierzem, wiele set metrów przed Przyjezierzem już stały samochody. Czy w związku z tym przewidujecie Państwo rozbudowę parkingu, czy pozyskaliście miejsca po stronie Jezior, tak po stronie Strzelna pod nowe miejsca parkingowe. I teraz pytanie, na które o odpowiedź prosiłbym pana Burmistrza Matczaka, gdyby mógł odpowiedzieć oczywiście, bo go nie zmuszam oczywiście. Czy w związku z tym, że prawdopodobnie dostępność do Przyjezierza będzie ograniczona przez ograniczenie miejsc parkingowych, czy przewiduje Pan sprawowanie opieki nad tymi miejscami, które jest przeznaczone do kąpieli, bo jedno z drugim ma wiele wspólnego. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  bardzo proszę, o ile pan Wójt lub pan Burmistrz chciałby odpowiedzieć, to udzielam głosu,  bardzo proszę, pan Wójt.
Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski, panie Przewodniczący, panie Radny, ja tak kilka słów powiem, jakie starania poczyniłem w sprawie parkingu. I moje poczynania poszły od strony Wójcina i Nowej Wsi,  1,95 ha, gdzie jest nasz  las  chciałem po prostu zamienić z lasami państwowymi, nawet troszeczkę więcej naszych lasów, ale warunki, jakie stawiają, bo to ustawa to nakreśla, ja musiałbym zainwestować 500 tyś. złotych, żeby zrobić parking od tamtej strony. I jest to w tej chwili na możliwości gminy niemożliwe. Natomiast parking będzie otwarty na 400 samochodów po lewej stronie wjeżdżając od Ostrowa do Przyjezierza. Pomieści 440 samochodów ten nasz parking, który mamy, nasz gminny, pozostałe parkingi, które będą czynne – tak samo. W kolejności, Panie radny, jeśli chodzi o zwiększenie tych miejsc. My mamy nasz teren, który istnieje, na pewno już jesienią zaczniemy przygotowywać wycinkę krzewów, żeby ten parking rzeczywiście powiększyć, tam będzie miejsca przynajmniej na 300 samochodów. Być może nie będzie to w tym roku od razu na 300 samochodów zrobione, ale na pewno ten parking będzie powiększany, że nie będzie problemu z parkowaniem. Chociaż ja podkreślam, proszę Państwa, że te miejsca, które w tej chwili są do parkowania naprawdę wystarczają. Bo ja przecież mogę Państwu powiedzieć, ile na ulicy stało samochodów, przecież ja to robiłem w imieniu Zarządy Dróg Powiatowych, pobierałem przez dwa lata opłatę i wiem, ile w ciągu dnia samochodów stało na ulicy. Wówczas, proszę Państwa, poprzednia pani dyrektor, wówczas ta co była, na moje interwencje odnośnie zakazu, tłumaczyła się, to nasze społeczeństwo jest takie biedne, gdzie tu jeszcze brać opłatę. Ale ja brałem te opłaty, ja przechodziłem 3-4 dziennie całą ulicę Świerkową, żeby zobaczyć. I proszę Państwa, co zauważałem, i to było nagminne. Stoi BMW, Skoda, Mercedes – opłata 1 złoty, o godzinie 10 zaparkował, kupi bilet, o godzinie 16 za złotówkę stoi. Idę dalej w kierunku Nowej Wsi, stoi Maluszek, by kopnął – by próg odleciał, patrzę na opłatę 7 złotych i stoi. Także argumenty, jakie handlowcy stawiają i o tej biedzie społeczeństwa. Nie mówmy i nie myślmy w ogóle, tylko róbmy po gospodarsku, tak jak powinno się to prowadzić, tak jak powinno to wszystko wyglądać. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo, myślę, że na obecnym etapie wyczerpaliśmy temat „Odpowiedzi na interpelacje”, ogłaszam 10 minut przerwy.
Po przerwie
Ad.6
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki, wznawiamy obrady, przedstawienie sprawozdania z wykorzystania środków finansowych przekazanych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie na prowadzenie Biblioteki Powiatowej. Na komisjach wspólnych stałych Rady omawialiśmy, była pani Dyrektor Maria Chmielewska, jest obecna na dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby ewentualnie zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania?
15 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że sprawozdanie pani Dyrektor zostało przyjęte. W tym miejscy należy tylko podziękować za dotychczasową pracę i współpracę, która się układa wręcz, bym powiedział, zachęcający, tylko, żeby dalej tak trwała. Pani Dyrektor jest bardzo operatywna, potrafi to wszystko połączyć, potrafi środki przekazane przez Zarząd  wykorzystać w sposób jak najbardziej właściwy, za co serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte. ( nieobecny p. K. Mleczko, K. Szarzyński)
Ad.7
Przechodzimy do punktu 7 tj. Przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2011 roku, jest na sali pani Dyrektor, pani Urszula Piwek -  Brejecka. Pani Urszula też przedstawiała na komisjach stałych Rady, czy informacje ewentualnie by dopowiedziała , to co nas interesuje jeżeli chodzi o tą  zdatność wody do picia, która tam w pewnym okresie miała, bym powiedział, jakieś zanieczyszczenia czy jakieś środki, które ją troszeczkę dyskwalifikowały, ale nie w sensie takim, że nie wolno było jej pić. Niemniej, gdyby były pytania, to bardzo proszę. Bardzo proszę pan Przemysław Zowczak i pan radny Wojciech Baran później.
Radny Rady Powiatu w  Przemysław Zowczak, panowie Przewodniczący, członkowie Zarządu, Szanowni Państwo, pani Dyrektor, mam pytanie. Jaki pływ ma poziom manganu, czym skutkuje wyższy poziom manganu i związków żelaza?
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki, ja bym proponował,  żeby pan Wojciech Baran jeszcze też zadał pytanie do pani Dyrektor i wtedy pani Dyrektor odpowie. Bardzo proszę.
Radny Rady Powiatu  Wojciech Baran, ja zadaję to pytanie tutaj, przy okazji sesji, bo w zeszłym roku na Komisji Bezpieczeństwa poruszaliśmy, chodzi mi, że tak powiem, stan wody na kąpielisku w Przyjezierzu,  czy będą jakieś badania prowadzone i jak to będzie wyglądało w trakcie sezonu? Chodzi mi  o tą plażę główną, bo ta plaża, na którą się wchodzi od drugiej strony jest niepubliczna. Chyba że coś się zmieniło od zeszłego roku? Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuje bardzo. Bardzo proszę,
pani Dyrektor, udzielam głosu.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  Urszula Piwek- Brejecka ,  jeśli chodzi o pierwsze pytanie, panie Przewodniczący, Szanowni Panowie Radni,  przepraszam, Szanowni Państwo, skutki zdrowotne to jest najważniejszy aspekt naszych działań, żeby zapobiec tym negatywnym skutkom zdrowotnym. Powiem króciutko, ponieważ ten aspekt ryzyka zdrowotnego został umieszczony w mojej decyzji ostatniej, zgodnie z którą ostateczny termin doprowadzenia wody do jakości zgodnej z przepisami będzie upływał z końcem 2014 roku. Głównym problemem jest ponadnormatywna zawartość żelaza i manganu. Czasem, okresowo zdarza się też nadmierne stężenie jonu amonowego. A z powodu zawartości i dużej koncentracji manganu i żelaza – również mętność. Są to elementy powiązane. Jeśli chodzi o zawartość żelaza, nie ma normatywy zdrowotnej. Po prostu żelazo jest składnikiem pożądanym i nie określa się jego granicznego, bezpiecznego dla zdrowia, granicznej koncentracji. Natomiast jeśli chodzi o mangan, badaniami prowadzonymi przez Światową Organizację Zdrowia uznaje się, że poziom 400 mikrogramów na litr, jest to koncentracja bezpieczna dla zdrowia publicznego. Ja w mojej decyzji ograniczającej, mimo wszystko ograniczającej zawartość tych składników w wodzie do 2014 roku wyznaczyłam ten poziom na 200-280 mikrogramów na litr. A więc nieco więcej niż połowę, bo jest to taka zawartość, która jest możliwa w obecnych warunkach technicznych pracy stacji uzdatniania wody możliwa do uzyskania. Nie da się bez budowy nowej stacji uzdatniania zejść do poziomy godnym z normatywem, czyli 50 mikrogramów na litr, dlatego że tylko niewielka część wody jest poddana uzdatnieniu, zaledwie 20%, a wody surowe w sposób naturalny są bogate w te składniki. Nie wiem, czy dostatecznie odpowiedziałam na te pytania.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki, bardzo proszę, pan radny Zowczak.
Radny Rady Powiatu Przemysław Zowczak, tak jak pani Dyrektor powiedziała, natomiast z tego co pamiętam, związki żelaza mogą mieć istotny wpływ na zdrowie. Natomiast jeśli chodzi o związki manganu to jest aspekt taki gospodarczy – po prostu zakamieniana woda, która niszczy pralnie automatyczne. Ogrzewacze do wody i inne rzeczy tego typu, z których na co dzień korzystamy. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki,  bardzo proszę, pani Dyrektor.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Urszula Piwek- Brejecka,  nie zgodzę się tutaj do końca, ponieważ muszę posługiwać się wiedzą udokumentowaną w sposób naukowy. I tu nie mówi się o tych wpływach negatywnych na ogólny stan zdrowia. Ja cały czas mam tu na myśli wpływ na zdrowie populacyjne, czyli w takim szerszym wymiarze. Natomiast oczywiście każdy ma swoją osobniczą odporność i osobniczą nieodporność na różne negatywne wpływy czynników środowiskowych i może się zdarzyć, że akurat w niektórych przypadkach ten wpływ będzie większy. Tak jak, co czasami zdarza się u górników –pracujących głęboko pod ziemią, w skałkach zawierających duże koncentracje manganu, to również zaburzenia neurotyczne, ale wtedy musi być duża koncentracja i duże narażenie, czyli długi okres przebywania i cały czas bombardowany organizm tym czynnikiem. Także tutaj podkreślam, że przy takim ustanowieniu tych kryteriów granicznych i dodatkowym narzuceniu na Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Strzelnie badania na ile i w jakiej ilości ta woda surowa jest wprowadzana do sieci i tutaj jest też obowiązek kontrolowania tych strumieni, aby w danym momencie wprowadzać do sieci strumienie o najmniejszej koncentracji tych składników. To da się w pewnym zakresie zrobić, w obecnych warunkach. I ten poziom jaki w tej chwili jest, jest bezpieczny. Nie stwarza ryzyka zdrowotnego, ale oczywiście z jakiego tytułu nasza decyzja i działanie egzekwujące doprowadzenie wody do właściwej jakości? Ponieważ nie ma zgodności z normami, to jest jeden aspekt. A drugi aspekt – wpływ na ryzyko zdrowotne. Także jednym z elementów naszych działań top jest badanie zgodności z przepisami. Tej zgodności nie ma, ale nie oznacza to, że jest to jakieś działanie szczególne szkodliwe dla zdrowia – nie. Tego ryzyka zdrowotnego obecnie nie ma. Oczywiście, jeśli chodzi o walory użytkowe, to one są niekorzystne. Brudzą urządzenia, brudzą pranie – jest to inny element. Jednak obiekt naszego zainteresowania to jest aspekt higieniczno – zdrowotny.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo,   pani Dyrektor jeszcze Przyjezierze – monitorowanie. Nie ma pytań?
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  Urszula Piwek- Brejecka,  monitoring wody w Przyjezierzu, przypomnę tylko, że w ubiegłym roku kąpielisko w Przyjezierzu nie miało statusu kąpieliska zgodnie z prawem wodnym. Brakowało pewnych uzgodnień, które zostały Rozporządzeniem Zmieniającym narzucone na gestorów. Gestorem tego kąpieliska jest Ośrodek i Rekreacji w Przyjezierzu. W tej chwili zostały uzupełnione wszystkie braki, głównie chodziło tam o sporządzenie profilu wody. W tej chwili jest już wszystko gotowe. Opinia nasza, co do uchwały o utworzeniu tego kąpieliska jest pozytywna i kąpielisko rozumiem, że będzie funkcjonować. Nie wiem, czy ta uchwała już została podjęta, ale do 15 maja powinna być podjęta w sprawie kąpieliska. Może to troszeczkę śmiesznie brzmi, ale wszystko to co nie spełnia tych wymogów, jakie muszą być spełnione dla kąpieliska, nazywa się po prostu miejscem zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli i wszystkie pozostałe na terenie powiatu, a więc Wiecanowo, Wylatowo to są miejsca prowizoryczne, miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli. Jeśli chodzi o badania wody to jest przede wszystkim, zgodnie z miarą rozporządzenia, obowiązek gestora. My też będziemy monitorować jakość wody w formie badania przed sezonem. Ustala się za rozsądne i zasadne to badanie tej wody na krótko przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego. Więc w tej chwili będziemy robić tylko rozeznanie poziomu przygotowania plaży i wizualna ocena jakości wody, natomiast badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne będzie przeprowadzone tak około 2 tygodnie przed uruchomieniem kąpieliska. A o terminie uruchomienia gestorzy zawiadamiają nas, także w tej chwili trudno mi powiedzieć, kiedy to będzie, myślę, że w drugiej połowie maja.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki, dziękuję bardzo, pani Dyrektor. Czy Państwo Radni jeszcze mają pytania? Nie widzę. Dziękuję, Pani Dyrektor. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem informacji z Państwa Radnych, proszę o podniesienie ręki w górę. 16 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że informacja został przyjęta 16 głosami. Jeden z panów radnych nie brał udziału w głosowaniu. Pani Dyrektor, bardzo dziękujemy za wyczerpującą informację i udzielenie na dzisiejszej sesji odpowiedzi na nurtujące radnych pytania.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.( nieobecny M. Leszczyński)
Ad.8
Przechodzimy do punktu 8 tj. przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych występujących na terenie powiatu mogileńskiego. Panowie Komendanci byli na posiedzeniu Komisji, nie było pytań do nich jeśli chodzi o sprawozdanie, niemniej jest dzisiaj obecny Zastępca Komendanta pan Radosław Gałczyński. Bardzo proszę, o ile są pytanie do pana Komendanta, proszę Państwa Radnych. Nie ma pytań. Bardzo proszę, pan komendant chciał dwa słowa.
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie Radosław Gałczyński, panie Przewodniczący, Państwo, panie, panowie Radni, Szanowni Państwo, chciałem tutaj podać jedną informację, a mianowicie troszeczkę nam się zdeaktualizowała informacja o 10 komorach gazowych, w tej chwili jest zagazowywana 11. komora, także troszeczkę to zwiększa nam niebezpieczeństwo z kawernami podziemnymi magazynami gazu. Jedna kawerna to jest kulka tysięcy megagramów.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo, panu Komendantowi. O ile nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem informacji proszę o podniesienie ręki w górę. 16 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Bardzo serdecznie dziękuję panu Komendantowi za dopowiedzenie tej informacji. Myślę, że tego zagrożenia nie będzie, niemniej świadomi musimy być.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących sprawozdanie zostało przyjęte.( nieobecny M. Leszczyński)
Ad. 9
Przechodzimy do punktu 9 ,przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w powiecie mogileńskim. Jest pani Ewa  Kicińska , która przygotowywała i która kilka zdań powiedziała na  posiedzeniu stałych Komisji Rady, niemniej, o ile ktoś z Państwa Radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos, bardzo proszę. Ja myślę, że można skomentować stan rolnictwa w powiecie mogileńskim jako dobry, a jeśli chodzi o sytuację rolnictwa w tej chwili to tragiczną, bardzo proszę, pan radny Przemysław Zowczak.
Radny Rady Powiatu  Przemysław Zowczak, panowie Przewodniczący, członkowie Zarządu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja chciałem się odnieść nie tyle do dokumentu przygotowanego przez Starostwo i przy okazji do tematu rolnictwa na naszym terenie. Powiem tak,  ten dokument, który otrzymaliśmy jako radni, który jest w podobnej formie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa powinno się nazwać programem, który służy budowaniu wizerunku Ministerstwa a nie pomocy rolnikom. Z tej pomocy bardzo niewielu rolników będzie mogło skorzystać z przyczyn czysto formalnych. I o tym należy pamiętać,  jeśli mówimy o pomocy, to mówimy o pomocy na przestrzeni 3 lat w wysokości 3 -7 - 5 tysięcy euro. Jeżeli mówimy o dofinansowaniu kredytów preferencyjnych, powiem tak trzeba mieć ponad 30 % strat produkcji z całego gospodarstwa, zarówno w wymiarze produkcji roślinnej jak i zwierzęcej przy całkowitej likwidacji plantacji, przy sianiu jej przed 20 maja komisje szacujące straty mogą wycenić te straty na poziomie zaledwie 40%. I w moim głębokim przekonaniu te 40 % to jest różnica taka średnio dorównująca ilością zboża ozimego a jarego. Mało tego, komisje mają obowiązek uwzględnienia w swoich protokołach uwzględnienia tzw. kosztów nieponiesionych. Natomiast nie mają możliwości wykazania w swoich dokumentach kosztów poniesionych przez rolnika w związku z tą plantacją, która została zlikwidowana. Także sytuacja na terenie naszego całego województwa jest tragiczna. Tracą praktycznie wszystko, pomijając tylko te fragmenty innych upraw, które pozostały i tej pomocy rolnicy zostali w dużej części pozbawieni. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki,  dziękuję bardzo, pan Wiceprzewodniczący Bartosz Nowacki,  bardzo proszę.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki, panowie Przewodniczący, panowie Starostowie, Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni, zaproszeni Goście. Czytałem z uwagą informację, bardzo dziękuję za nią. Chciałbym tylko podkreślić, że nie mamy informacji ze strony gmin odnośnie właśnie tego, jaką pomoc gminy udzieliły. Z tego co wiem, to już Gmina Mogilno, Gmina Strzelno, Gmina Dąbrowa, nie wiem jak to wygląda w Gminie Jeziora Wielkie, umarzają część podatku bądź drugą ratę. Chciałbym się dowiedzieć jak to wygląda w pozostałych gminach, bo Gmina Mogilno – to akurat wiem, ale w pozostałych gminach. I czy włodarz gmin, rzazem z radami gmin planują również poprzez umorzenie części podatku pomóc rolnikom w tej ciężkiej sytuacji? Bo z tego co wiem, to w niektórych gospodarstwach doszło nawet do 100% do wymarznięcia lub do wysmolenia upraw, z czego niestety, ale większa część rolników nie ma w tej chwili na odtworzenie produkcji, lub jest to tzw. kapitał zapasowy, który zużyli. Może być problem, aby w kolejnych miesiącach te gospodarstwa się utrzymały. Także prosiłbym również o taką informację, jeżeli jest to możliwe, jak w poszczególnych gminach włodarze gmin razem z radami podeszli do problemu jeżeli chodzi o umorzenie podatku dla rolników. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki,  dziękuję bardzo,  pan prosił o głos, pan Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak. Bo widzę że pana Wójta Jezior Wielkich nie ma, pana Burmistrza Mogilna nie ma i pana Wójta z Dąbrowy też nie ma, ale jest pan Burmistrz, bardzo proszę udzielam głosu.
Burmistrz Strzelna  Ewaryst Matczak, panowie Przewodniczący, panowie Starostowie, Wysoka Rado, zgromadzeni goście. Szanowni Państwo, Gmina Strzelno, właściwie burmistrz ma prawo do umarzania podatku, ja podjąłem taką decyzję, że będzie można 50% drugiej raty podatku dla rolników, którzy złożyli wnioski o stratach, które wystąpiły na wiosnę w ich uprawach. Trzeba się zgłosić indywidualnie po 15 maja, to jest 50% drugiej raty dla rolników. I rozważamy, jeśli będzie słaba wiosna, bo wiadomo większość jest takich samych, to jeżeli będą słabe zbiory to rozważamy też 50 % 4 raty. Chciałem powiedzieć, że na terenie Gminy Strzelno mamy ok. 10,5 tysiąca gruntów ornych, z tego zostało przeoranych 7 400. chciałbym się odnieść tutaj, zgadzam się z panem radym Zowczakiem. Ten program przygotowany pomocy dla rolników przez Ministerstwo Rolnictwa jest lipą, to jest fikcja, większość rolników z tej pomocy nie skorzysta. Dlatego wnoszę do Rady Powiatu, żeby przygotować protest w sprawie formy, w jakiej ma być przygotowana ta pomoc dla rolników. Bo rzeczywiście, te wszystkie wyliczenia, jeżeli ktoś miał 65% zbóż ozimych, naprawdę z tej pomocy nie skorzysta. Jest dużo dokumentów, a po prostu pomocy dla rolników po 100zł niewiele, bo to 100zł ma być na hektar. Tam jeszcze chodzi o ubezpieczenia gruntów. Uważam, że to jest dużo hałasu, a z pomocy niewielu rolników skorzysta. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki, dziękuję bardzo, czy ktoś jeszcze na ten temat chciałby zabrać głos? proszę bardzo, pan radny Wiesław Gałązka.
Radny Rady Powiatu  Wiesław Gałązka, chciałbym podkreślić zgodność wypowiedzi z osobistym poglądem na ten temat. Pomoc zaoferowana przez władze państwowe jest pomocą nierealną z wielu powodów, o których żeśmy mówili. Żeby dodać tej drastyczność, to rolnicy spodziewając się tak ułożonych spraw, tak de facto powinni zamrozić jakąś część inwentarza. Bardzo przepraszam, że tak do tego podchodzę, ale tylko dyskutuję, wtedy można by wykazać straty w tym inwentarzu, tak aby uzyskać wskaźnik, który tam się zakłada. A przecież wystarczyło, przepraszam, wyjść za stodołę w odpowiednim momencie i było wszystko widać nawet nie powołując żadnych komisji. I dla wprawnego oka, dla fachowca była to sytuacja klarowna, jasna. Teraz chciałbym powiedzieć, że przyczyny, że tak jest udzielana pomoc, leżą w pewnych zdarzeniach, w pewnych decyzjach politycznych pewnie też, w różnych przepisach prawnych, bo tak naprawdę co Minister Rolnictwa ma za kompetencje i co może tym rolnikom zaoferować? No zgódźmy się, to co przedstawia. Niewiele więcej. Zlikwidowano zapasy materiałów siewnych. Kiedyś trzeba było trzymać w magazynach w ramach rezerwy nasiennej, tak jak przykład Centrali Mogileńskiej, która ma tu swój teren, było to 3tysiące ton. Teraz jest zero, bo nikt po prostu z szefem takiej instytucji nie będzie mroził środków, trzymając w zapasie tak właściwie w stanie magazynowym w takiej wielkości. Najbardziej prosta, najbardziej oczywista pomoc byłaby, gdyby dołożono by dopłatę do paliwa. Bo jest to nośnik energii, który teraz najbardziej wpłynął kosztowo na nasze przesiewy. Tego nie uczyniono. Pan Minister Rolnictwa nie ma możliwości w taki sposób zadziałać. Więc przyczyn jest tu o wiele więcej. Myślę, że to świadczy o bardzo złym wizerunku naszych władz państwowych, które na tak prostą sytuację, bo ona jest prosta. To nie jest powódź, że rzeczywiście szkody materialne są olbrzymie. Tu chodzi tylko o to, żeby utrzymać potencjał produkcyjny, bo ten potencjał produkcyjny to nie jest tylko biznes rolnika. To jest biznes każdego konsumenta, który za chwilę będzie musiał ponieść koszty wyższych cen na produkty żywnościowe. I myślę, że to jest to całe zło, dziękuje bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki,  dziękuję bardzo panu radnemu. Bardzo proszę, pan radny Przemysław Zowczak.
Radny Rady Powiatu  Przemysław Zowczak, Szanowni Państwo, ja sądzę, że istotą głównie po stronie Ministra Rolnictwa. Podam tylko dwa przykłady. Jestem przekonany, że to od Ministra Rolnictwa zależy, czy komisje szacujące straty przy całkowitej likwidacji plantacji przed 20 maja muszą określić, czy będą zobowiązane określić poziom szkód w wysokości 40% i to od Ministra Rolnictwa zależy, czy komisje mają uwzględniać tzw. koszty nieponiesione czy nie uwzględniają koszów poniesionych. To zależy od niego. Sprawa jeszcze jedna. Proszę Państwa, dla mnie czymś zupełnie niepojętym jest kontynuowanie pomysłu związanymi z komisjami powołanymi przez wojewodę. Przez wojewodów, bo dotyczy to skali całego kraju. Tak Minister Rolnictwa skonstruował przepisy, że wojewodowie powołują komisje, nie ponosząc absolutnie żadnych kosztów i zrzuca się olbrzymią odpowiedzialność na członków komisji, którzy tak naprawdę wykonują swoją pracę społecznie i przerzuca się niemałe koszty na gminy, które muszą pokrywać koszty postępowania administracyjnego. Proszę sobie wyobrazić sytuację taką: czy to robić na konto indywidualne na podstawie oględzin plantacji to około 4-5 dni potrzeba na jedno sołectwo. Więc taka komisja musiałby pracować przynajmniej pół roku, żeby niczym innym się nie zajmować. Można to było zorganizować w zupełnie inny sposób, tak jak to zorganizował prezes Agencji Rynku Rolnego przy okazji dopłat doi materiału siewnego, czyli oświadczenie rolnika plus dwóch jego sąsiadów nie spokrewnionych z nim. I ci ludzie są w stanie w sposób wiarygodny ocenić wzajemnie stan swoich plantacji. Nawet wtedy, kiedy wiązałoby się to z koniecznością kilkakrotnej oceny stanu plantacji. Nie wiem komu zależy na tym, żeby ulegać pewnej definicji i przerzucać ciężar wykonania nierealnej pracy na komisje. Być może słuszne niezadowolenie rolników z kształtu dopłat indywidualnych będzie skoncentrowane przede wszystkim na tych ludziach, którzy są członkami komisji, a nie na ministrze, który podjął decyzję, że komisje mają szacować straty o likwidacji plantacji przed 20 maja na poziomie 40%. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki,  dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Starosta.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak,  panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja myślę tak, że tu nie jest miejsce, czy minister, czy nie. To oczywiście Rząd oczywiście. Ja powiem Państwu jedną sprawę, głównym winowajcą jest Minister Finansów. Tak samo jak artykuł Ustawy nr 243 jeżeli chodzi o samorząd. My tłumaczymy, piszemy, prosimy, a on stoi przy swoim. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Panie Radny.
Radny Rady Powiatu w Mogilnie, Przemysław Zowczak: Mówiąc w dużym uproszczeniu, Panie Starosto, Minister Finansów dzieli to, co wypracuje Minister Gospodarki. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie, Jan Bartecki: Bardzo proszę.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie, Krzysztof Mleczko: Panowie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Ja sądzę, że dochód, który Minister Finansów dzieli, niestety, ale wypracowuje naród, biznes,  który ma coraz większe obciążenia, bo dziura budżetowa coraz większa.
Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie, Jan Bartecki: Dziękuję bardzo. Myślę, że tym miłym akcentem, kto do robi, zakończymy dyskusję. Bardzo proszę, pan radny jeszcze też.
Radny Rady Powiatu w Mogilnie, Wojciech Baran: Ja nie mogę się nie odezwać. (1:18:58 do 1:19:47 wypowiedź niewyraźna)
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, ja tak się zastanawiam, panowie Radni, czy mi Minister Kultury nie powinien nauczyć reszty ministrów kultury, jak dzielić. Bardzo proszę, panie Radny.
Radny Rady Powiatu  Wiesław Gałązka, kolego Przemku, powiem krótko i powtórzę raz jeszcze  to, co na polach było, wszyscy widzieli. Nawet laicy zainteresowali się, pytając, oceniając, wyrażając swoje zdanie. Bardzo żałuję, że to Pan akurat pragnie to upolitycznić. Bo jeśli ja krytykuję swojego ministra, ministra dotyczącego branży, którą się zajmuje, ważne z czego się wywodzi. To są jakieś bzdury, które sobie nawzajem wypowiadamy. Totalne bzdury. Myślę, że nietakt. Mamy opracowany dokument, bardzo wdzięczny jestem za taki dokument. I on stanowi pewną wykładnię, pewną część opisową tego naszego powiatowego rolnictwa, wskazuje główne problemy. Natomiast my dyskutujemy nad pewnym zdarzeniem, które miało miejsce w wyniku zdarzeń klimatycznych. A że słabość tej polityki można odkryć od razu, to nie znaczy że my musimy sobie skakać do oczu, bo ktoś bardziej lubi PSL a ktoś mniej, czy odwrotnie. Ja uważam, że wstyd jest wielki, generalnie rzecz mówiąc, i rządzący powinni się wstydzić. I nie ważne, kto z jakiej partii się wywodzi, że taka sytuacja katastrofalna spotkała się z tak nikłym zainteresowaniem i z tak nikłymi propozycjami pomocy. Jedyną namacalną to jest umorzenie pewnej część podatku przez samorządy lokalne. Ale to nie jest najlepsze wyjście, to jest wyjście po prostu złe, bo ono też rzutuje w jakiś sposób na życie mieszkańców, tych rolników, którzy na terenach gmin żyją. I wcale nie jestem zadowolony i wcale nie jestem zwolennikiem umarzania podatku gruntowego, bo to po prostu odbije się w inny sposób również na tych obywatelach, których problem dotyczy i nie tylko. Dlatego oczekuje, że powinniśmy wspólnie, czując pewną odpowiedzialność za koalicję, umiejąc skrytykować nawet własnych przedstawicieli, wskazać im właściwsze postępowanie, zachowanie i właściwsze rzeczowe zaproponowanie różnych form pomocy.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki, pan Wiceprzewodniczący Bartosz Nowacki.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Bartosz Nowacki,  Szanowni Państwo, myślę, że czas zakończyć te dyskusję i wnioskuję o zakończenie tej dyskusji. A jeżeli chodzi  o działania, to myślę, że powinniśmy zobligować jako radni Zarząd do wystąpienia  do Ministra Rolnictwa i do pana Ministra Gospodarki o to, by zrewidował jeszcze raz te plany pomocy, które są, czy do premiera, czyli Panie Starosto, macie zadanie i prosimy żebyście w imieniu naszym, jako Rady, myślę że nikt nie będzie głosował przeciwko, bo sytuacja, tak jak powiedziałem wcześniej w rolnictwie jest  trudna, w tej chwili jeszcze rolnicy mają troszeczkę środków finansowych, żeby wydać na zasiewy, na nawozy, ale za chwilę nie będą mieli na to, żeby obsiewać na jesień. Także myślę, że powinniśmy wnioskować o tą pomoc i wskazać rządzącym, w jaki sposób ta pomoc powinna być udzielona, gdzie są błędy. Dlatego proszę o przygotowanie takiej uchwały rady, czy wniosku do tego, abyśmy mogli przegłosować i taką uchwałę wysłać do ministrów, do premiera z prośbą, aby jeszcze raz zrewidował te wszystkie działania. Być może są one na tyle złe, że ktoś spojrzy na to rzetelnym okiem i stwierdzi, że można to troszeczkę inaczej zrobić. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki, dziękuję bardzo, bardzo proszę, pan radny Przemysław Zowczak.
Radny Rady Powiatu  Przemysław Zowczak, Szanowni Państwo, ja odnosiłem się do treści zawartej w dokumencie, który otrzymaliśmy jako radni w wymiarze całkowicie apolitycznym. Ja odnosiłem się do tego dokumentu tylko i wyłącznie w wymiarze większej pomocy dla rolników. I teraz obciążanie mnie, Wiesiu, za jakieś działania polityczne. Powiem tak: nawet nie chcę z Tobą dyskutować, czy ja to upolityczniłem. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki: Dziękuję bardzo, bardzo proszę, pan Starosta.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak,  Szanowni Państwo, jak wiecie działania Zarządu, kiedy jeszcze nikt nie dyskutował o tym, Zarząd wystąpił do Ministra Rolnictwa, co zamierza zrobić z tym fantem, mi się zdaje, że jednak trzeba do Premiera. Jedyna droga do Premiera i całego Rządu. Jeżeli chodzi o petycję, proszę bardzo, ale do Rządu i na ręce Premiera, bardzo bym prosił, nie ma innej możliwości do Ministra Rolnictwa już pisaliśmy, dostaliśmy odpowiedź, każdy z radnych ma odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Radny Rady Powiatu  Wiesław Gałązka,  nie mam zamiaru już z nikim dyskutować nad oczywistą sprawą, zresztą popierając wniosek pana Wiceprzewodniczącego, ale pragnę poinformować, że miesiąc temu na Sesji Rady Gminy w Dąbrowie wypowiedziałem się w ten sposób, ponieważ było duże ciśnienie z tego właśnie powodu, że ja ufam swojemu rządowi. Dzisiaj ta moja ocena jest inna, będę musiał, krótko mówiąc, na tym samym forum odwołać moje zaufanie, bo najśmielsze moje oczekiwania przeszło to, co zostało zaproponowane. Spodziewałem się niewielkich pewnych propozycji orientując się jakie są możliwości w obecnej sytuacji formalno-prawnej, rozumiejąc, że szereg rzeczy przy zmianie ustroju zostało zapodzianych, zapomnianych, nikt o tym nie myśli, nie pamięta, nie zwraca uwagi. I w obecnej sytuacji widać z tego, że tak naprawdę niewiele można zrobić. I tyle mam do powiedzenia. Będę musiał te swoje słowa, które dal wzburzonych osób w jakiś sposób tam dotarły, i pewnie zgodzić się z tymi głosami, które wyrażały zupełnie inne zdanie od mojego.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki,  dziękuję bardzo. Wysoka Rado, temat rolnictwa jest bardzo emocjonalny, taki jest akurat moment w tym rolnictwie, z resztą praca w rolnictwie zawsze była trudna. Na dzień dzisiejszy jest prośba, tu skłaniam się w stronę pana Wiceprzewodniczącego, że my możemy tylko ewentualnie przedstawić nasze stanowisko. Tam z kolei co będzie się działo w rządzie, jak ta polityka się potoczy, jak to rolnictwo będzie wyglądało, pewnie zależy w dużym stopniu, żebyśmy my tak się starali, żebyśmy przetrwali. A żeby to wyciągnięciem ręki, tak jak tu mówił kolega Przemysław, jak mówił burmistrz, jak powtarzali inni moi przedmówcy, żeby było łatwiejsze do uzyskania tej pomocy dla nas, która jest natychmiast potrzebna. Mam pytanie do pana Bartosza. Czy my mamy przegłosować tylko stanowisko i wniosek, żeby stanowisko nasze takie poszło do rządu, czy do ministra, jeśli chodzi o rolnictwo, jeśli chodzi o tą całą sytuację, jeśli chodzi o pozyskanie tych środków pomocowych, my przegłosujemy i Zarząd przygotuje i wyśle? Czy Państwo Radni przyjmiecie to na następnej sesji? Dobrze. Wobec tego, myślę, że Zarząd Powiatu przygotuje takie stanowisko, państwo radni dostaną to już przed sesją, tym bardziej, że to będzie sesja absolutoryjna. To już na czternaście dni dokumenty Państwo dostaniecie. To znaczy tak, jeśli będzie taka sytuacja, bo mnie tu pani skarbnik w przerwie informowała, że będziemy musieli zrobić szybką sesję budżetową, jeśli chodzi o pewne sprawy finansowe, to wtedy zrobimy tą sesję około godziny 15.00. 15 minut komisje i 15 minut sesja i wtedy będzie możliwość, żeby przedstawić to stanowisko opracowane przez Zarząd.
Zamykam dyskusję nad tym punktem. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem informacji o stanie rolnictwa w powiecie mogileński, proszę o podniesienie ręki w górę. 16 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
W wyniku głosowania 16 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących  informacja  została przyjęta.( nieobecny M. Leszczyński)
Ad. 10
Przechodzimy do punktu 10 tj. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2011. Bardzo proszę, czy są pytania do Inspektora pana Macieja Matuszkiewicza? Bardzo proszę, pan radny Przemysław Zowczak.
Radny Rady Powiatu Przemysław Zowczak, panowie Przewodniczący, panowie Starostowie, Szanowna Rado, Szanowni Państwo, panie Inspektorze, doszła do mnie informacja, że jest prowadzone jakieś postępowanie administracyjne związane z zajęciem pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej, chodzi o Plac Wolności. Chodzi mi o ten daszek, który jest na skrzyżowaniu Hallera – Plac Wolności. Ten daszek zabezpiecza przechodniów i kierowców samochodów przed spadającymi dachówkami. Gdyby można było prosić przybliżenie problemu związanego z zabezpieczeniem mieszkańców przed złym stanem technicznym tej kamienicy. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki: Czy są inne pytania do pana Macieja? Nie ma. Bardzo proszę, Panie Inspektorze o   udzielenie  odpowiedzi.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Maciej Matuszkiewicz, panowie Przewodniczący, panowie Starostowie, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Daszek został wykonany, ponieważ wszystkie inne możliwości zawiodły. Dwukrotnie przyjmowałem umorzenie postępowania przeciwko głównemu właścicielowi. Wykonując swój obowiązek z artykułu 69 Prawo Budowlane wykonałem takie zadaszenie dla zabezpieczenia przechodniów. Podobnie jak tu powiedziała przed chwilą, pani Dyrektor Brejecka, działania naszych służb są nakierowane przede wszystkim na bezpieczeństwo obywateli. Dziwi mnie tylko jedno, że Wojewódzki Zarząd Dróg kieruje sprawę na jakieś tam drogi administracyjne, a nie zatroszczy się o pieszych. Przecież to jest jego droga, na jego drodze przechodnie byli narażeni na niebezpieczeństwo. Ja ich informowałem, ja się nie pytałem, ja informowałem o tej sprawie. Odpisali mi w 30 dniu, że nie wyrażają zgody i poszli w takim kierunku, że gdybym im wskazał właściciela, oni mnie nie prosili, ale byłaby sprawa skierowana do właściciela. Bo tam, mówiąc kolokwialnie, zwietrzyli że chodzi o wielkie pieniądze. Ja odpisałem, że to jest już niewspółczesne a do takich działań mnie upoważnia ustawa, innych środków, innych rozwiązań technicznych, rzeczowych, celowych konkretnych i bezpiecznych nie znalazłem, dlatego zrobiłem to, co zrobiłem. Powtarzam – ludzie są zabezpieczeni i oni, być może, gdybym się do nich nie skierował z tym zapytaniem, to kto wie, czy by wiedzieli, że taki daszek istnieje. To po pierwsze. I tu jest pokazane, jak klasyczne działanie zza biurka, formalności, nie patrzą na bezpieczeństwo, tylko patrzą na formalności. Ja się pytam, komu ten daszek przeszkadza? No ile tu mamy do czynienia z zajęciem pasa? Tyle Panie radny. Wystarczy? Dziękuję bardzo.
Radny Rady Powiatu Przemysław Zowczak, czyli mówiąc tak bardzo krótko, Zarząd Dróg Wojewódzkich domaga się pieniędzy nie za reklamę, ale po prostu za zapewnienie bezpieczeństwa?
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  Maciej Matuszkiewicz,  ja tam zrobiłem zadaszenie, ja tam tych reklam nie wieszałem,  także, jeżeli ten daszek przeszkadza, jeżeli on ogranicza w jakiś sposób ruch pieszych, no to nie chcę komentować.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki,  bardzo proszę, ogłaszam 5 min. przerwy.
Po przewie
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki: Wznawiamy  obrady. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania proszę o podniesienie ręki w górę, 14 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte 14 głosami.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących  informacja  została przyjęta.( nieobecny T. Szymański, K. Szarzyński, A. Ziółkowska)
Ad.11
Przechodzimy do punktu 11 – Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg po sezonie zimowym. Państwo radni na komisjach takie sprawozdanie dyrektora już przyjęli, jesteście Państwo w posiadaniu dokumentów. Niemniej, jeśli ktoś chciałby zadać pytanie, bardzo proszę. Bardzo proszę, pan Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Bartosz Nowacki,  jeśli Państwo pozwolicie, ponowię ten sam wniosek, który złożyłem na komisji o wybudowaniu, ewentualnie przeznaczeniu środków finansowych w następnej prognozie finansowej, w następnym budżecie zabezpieczenie środków finansowych na projekty, na budowanie wag przy drogach powiatowych, które zostały wyremontowane. Mamy dwie drogi powiatowe, które w tej chwili wyremontowaliśmy. Przypomnę, że jest to droga, która wiedzie od Mogilna w stronę krajowej 15. Można by ewentualnie było w porozumieniu również, poddaję tylko taką myśl, w porozumieniu z drogami krajowymi taką wagę zlokalizować przy wjeździe do naszej drogi powiatowej Chabsko, czy Wylatowo-Mogilno. I myślę, że byśmy wykorzystali to, bo takie porozumienie jest możliwe do zrealizowanie, wybudowanie wagi w miejscu tej figury, na rozjeździe tych dróg. Tam wówczas korzystały by i drogi powiatowe i drogi krajowe, A tak szczerze mówiąc, jeżeli będą przesunięte strony dróg powiatowych, to transport, który jest transportem krajowym, to ta waga będzie zarabiała również na dwóch drogach. Także proponuję, żeby się zastanowić nad tym i wpisać kolejny projekt, to działanie w projekcie kolejnego budżetu. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki,  dziękuję bardzo, czy są jeszcze inne pytania? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania z zimowego utrzymania dróg? 14 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał?  Stwierdzam, że przy 1  głosie wstrzymującym sprawozdanie pana Dyrektora zostało przyjęte.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw przy 1 wstrzymujących  informacja  została przyjęta.( nieobecny T. Szymański, K. Szarzyński)
Ad. 12
Przechodzimy do punktu następnego, tj. punkt 12 Przedstawienie zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za 2011 rok. Jest pani Maria, o ile są pytania do pani Marii, jeśli chodzi o ten punkt obrad, bardzo proszę.  Pani Maria przedstawiła oczywiście na Komisjach Stałych Rady. O ile nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej oceny zasobów pomocy społecznej, proszę o podniesienie ręki w górę, 15 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pani Mario, bardzo serdecznie gratuluję, i żeby dalej Pani tak dobrze to robiła, a żeby tych środków pomocowych jeszcze było więcej.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących  analiza  została przyjęta.
( nieobecny T. Szymański, K. Szarzyński)
Ad.13
Przechodzimy do punktu następnego, tj. Przedstawienie sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2011 rok. Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych chciał zabrać głos? Bardzo proszę, pan Wiceprzewodniczący Bartosz Nowacki.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie, Bartosz Nowacki: Panowie Przewodniczący, Szanowny Zarządzie, Panie i Panowie Radni, zaproszeni Goście. Ja mam tylko dwa pytania, bo wiem, że to sprawozdanie jeszcze  nie zostało przyjęte przez Zarząd, jak i przez Radę. Pytanie moje dotyczy wypracowanego zysku, bo z tego, co my tutaj zdążyli przegłosować, to kwota około 48 tysięcy zostaje przeznaczona na stypendia, tak? A zastanawiam się jeszcze nad tym, co z zysku, który został wypracowany, czyli z 380 tysięcy, odejmując te 48 tysięcy, co się dalej z tą kwotą będzie działo? I jeszcze jedno pytanie mam merytoryczne związane z uchwałą Rady Zarządu Fundacji Powiatu, tj. uchwała nr 48 z XXVI posiedzenia z 2011 roku. I tutaj chodzi o sprawę dofinansowania remontu auli Zespołu Szkół w Bielicach. I czy ten budynek szkoły wchodzi w skład majątku i czy jest możliwe przekazywanie środków na majątku obcym,. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie, Jan Bartecki: Dziękuję bardzo. Czy są inne pytania do tego sprawozdania? Nie widzę. Bardzo proszę, czy pan Prezes na te pytania odpowie? Udzielam głosu panu Prezesowi Andrzejowi Chełminiakowi.
Prezes Fundacji Powiatu Mogileńskiego w Bielicach Andrzej Chełminiak,  najpierw musi być bilans zatwierdzony przez Radę Fundacji, posiedzenie mamy w czerwcu. I te 368 tysięcy zł., które Rada zatwierdzi, będzie przeznaczone na inwestycje, ponieważ wiele mamy starego sprzętu, kupiliśmy w tej chwili nowoczesny kombajn z dofinansowaniem Agencji Modernizacji Rolnictwa, także taką mam odpowiedź na ten temat. Natomiast, jeśli chodzi o dofinansowanie auli, to my tej uchwały nie zrealizowaliśmy, to znaczy złotówki na to nie daliśmy.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki, czy Panu Radnemu to wystarcza?
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartosz Nowacki, czyli uchwała nie była zrealizowana, rozumiem? Podjęta, ale nie zrealizowana. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki,  dziękuję, czy są inne pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego proszę o podniesienie ręki w górę, 14 radnych za,  kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte 14 głosami.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących  sprawozdanie   zostało przyjęte.( nieobecny T. Szymański, K. Szarzyński, P. Zowczak )
Ad.14
Przechodzimy do punktu 14 tj. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. O ile nie ma pytań, czytam projekt uchwały:
Rada Powiatu uchwala, co następuje: w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Podstawa prawna: w Paragrafie 1. zaciągnąć pożyczkę długoterminową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polski w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego w wysokości 379 500 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Mogileńskiego w 2012 roku związanego z wykonaniem zadania inwestycyjnego po nazwą Przebudowa dróg powiatowych nr 224 – 26 C Mogilno – Strzelce o długości od 0,320 km i nr 2550 C Broniewice – Kołodziejewo o długości od 0,552 km stanowiących ciąg komunikacyjny o łącznej długości 0,882 km. Paragraf 2 Wydatki oraz rozchody związane ze spłatą pożyczki i wypłatą oprocentowania oraz prowizją pokryte zostaną z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz dochodów własnych powiatu. Paragraf 3 Spłata pożyczki nastąpi w 57 ratach kapitałowych począwszy od 1.01.2013 do 30.09.2017 roku. Paragraf 4 Ustala się formę zabezpieczenia jako weksel in blanco. Paragraf 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki w górę. 14 za, kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących  uchwała  w sprawie zaciągnięcia  pożyczki    została   przyjęta.( nieobecny T. Szymański, K. Szarzyński, P. Zowczak )
Ad.15
Przechodzimy do punktu 15, podjęcie uchwały w sprawie zmiany  budżetu Powiatu Mogileńskiego  na 2012rok. Zmiany budżetowe były omawiane na komisjach. Czy ktoś jeszcze ma pytania do pani Skarbnik? Państwo Radni są zorientowani, jeśli chodzi o te zmiany budżetowe?
O ile nie ma pytań i Państwo mnie zwalniają od czytania uchwały, tak?, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki w górę. 14 za, kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących  uchwała  w sprawie zmiany budżetu   została   przyjęta.( nieobecny T. Szymański, K. Szarzyński, P. Zowczak )
Ad. 16
Przechodzimy do punktu 16, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu mogileńskiego na lata 2012-2019
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki w górę. 14 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami.
Państwo Radni jesteście zorientowani, że każda zmiana budżetowa wymaga również zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Myślę, że również, jeśli pozwolicie, nie będziemy czytali. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki w górę. 14 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw przy 0 wstrzymujących  uchwała  w sprawie  zmiany uchwalenia wieloletniej  prognozy finansowej  została   przyjęta.( nieobecny T. Szymański,
K. Szarzyński, P. Zowczak )
Ad.17
Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 17 tj. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny. Czy w tym punkcie ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do następnego punktu tj. 18
Ad. 18  
Wnioski, oświadczenia radnych. Nie ma.
Ad. 19
W punkcie 19 Zapytania, oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców. Nie ma.
Ad. 20
Punkt 20 wobec tego się dewaluuje.
Ad. 21
Przechodzimy do punktu 21 to są , Wolne głosy i sprawy różne.
Bardzo proszę pan radny Witold Pochylski.
Radny Rady Powiatu  Witold Pochylski,  Szanowni Zebrani, Goście, Radni i Zarządzie Powiatu. Ja mam dwie sprawy. Wracając do Zarządu, uchwały Zarządu z 13 kwietnia w sprawie ogłoszenie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Strzelnie. Jestem członkiem Komisji Oświaty i chciałbym zapytać się czy do 13 maja jest składanie ofert. Czy my jako Rada, a w naszym imieniu Zarząd określił specjalne wymagania w stosunku do dyrektora, to jest nowa jednostka. Czy muszę docierać do uchwały, w której takie punkty zostały zawarte?
Przewodniczący Rady Powiatu  Jan Bartecki,  bardzo proszę, Panie Radny.
Radny Rady Powiatu  Witold Pochylski,  druga rzecz to chciałbym w kwestii informacji, bo nie wiem czy się szybko spotkamy, najprawdopodobniej Rada będzie nadzwyczajna przez 18 maja. 11 maja jest w Mogilnie święto miasta, natomiast 18 w piątek pierwszy raz odbywała się w muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku, z okazji 10-lecia Muzeum, noc muzeum. Nie mam tutaj jeszcze przygotowanych szczegółowych materiałów, one do Państwa dotrą, ale chciałbym Państwa poinformować, że ta noc będzie obfitowała w bardzo bogaty program. On będzie bliższy takiej nocy teatralnej, będzie obfitowała w dość ważne wydarzenia wystawowe i teatralne. I chciałbym Państwa zaprosić, ale chciałbym też życzyć temu miastu, tej siedzibie, bo to jest ewenement w okolicy. Muzeum się rozwija, abyście zapoznali się z zebranymi ekspozycjami ale też odwiedzili to miejsce. Muzeum będzie czynne całą noc. To wszystko, dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, dziękuję bardzo. Czy ktoś w tym punkcie Wolne głosy i sprawy różne chciał zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego Wysoka Rado, przypominam o tym, że do 30 kwietnia jest prośba, żeby dotarły wszystkie oświadczenia majątkowe. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa: mówiłem na Komisjach Stałych Rady, że 3 maja, w rocznicę Konstytucji o godzinie 9 jest msza święta w kościele pod wezwaniem Jakuba – fara z udziałem pocztów sztandarowych. Bardzo bym prosił 3 osoby, które pójdą w poczcie sztandarowym. Czy są takie osoby? W związku z tym, że nie ma chętnych, myślę, że moja skromna osoba jakoś spróbuje i tu pan Starosta, żeby ten sztandar był, i żeby nas reprezentował. Również pan Starosta mi tu podpowiada, że zapraszamy na nasze Targi Rolne 18 i 19 maja w Bielicach. Jest to tak zorganizowane, to co mówił pan radny Pochylski, może niech by jedno z drugim nie kolidowało to się będzie odbywało w godzinach dopołudniowych i popołudniowych. 19 – 20 maja, bardzo przepraszam, bo to tak troszeczkę te daty uchodzą.
Ad. 22
Szanowni Państwo, zamykam XXII Sesję Rady Powiatu w Mogilnie. Serdecznie dziękuję wszystkim za uczestnictwo i następna sesja najprawdopodobniej będzie sesją nadzwyczajną.


       Przewodniczący 
       Rady  Powiatu 

       Jan  Bartecki

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 07:45:18
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 12:51:54
Ostatnia zmiana:2012-06-18 12:52:22
Ilość wyświetleń:292

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij